• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 295 items
 1. Master in International Management and Strategy

  Gemeenschappelijke eindtermen masteropleidingen Vlerick, gevalideerd door de internationale accreditatieorganisatie AACSB in 2014: 1. Sterke interpersoonlijke vaardigheden ontwikkelen, met als doel samen met anderen naar een gemeenschappelijk doel te kunnen werken op een manier die motiveert en inspireert. 2. Zelf-managementvaardigheden ontwikkelen en reflecteren over je persoonlijke sterktes en zwaktes, in een levenslang streven jezelf verder te ontplooien. In staat zijn te reflecteren en ageren op basis van zelfreflectiemethodes. 3. Analytische en creatieve probleemoplossende vaardigheden verwerven door probleemidentificatie, professioneel onderzoek, gestructureerde analyse en synthese van data, in combinatie met een kritische, resultaatsgerichte afweging van alternatieven. 4. In staat zijn om de tijdens de opleiding verworven kennis toe te passen in de managementpraktijk door inzicht te verwerven in mogelijke implementatieproblemen. 5. Blijk geven van een flexibele en creatieve ingesteldheid door proactief marktopportuniteiten te identificeren en ontwikkelen, binnen diverse type organisaties. 6. Blijk geven van een industrie-overstijgend inzicht op managementproblemen door het oplossen van casestudies uit diverse industrieën zoals de financiële sector, productie, groothandel, consultancy, enz. De voor de Master in International Management and Strategy specifieke eindtermen zijn: 1. Een doorgedreven inzicht verwerven in analytische technieken die het strategisch beslissingsproces van diverse type organisaties ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master in Innovation and Entrepreneurship

  Gemeenschappelijke eindtermen masteropleidingen Vlerick, gevalideerd door de internationale accreditatieorganisatie AACSB in 2014: 1. Sterke interpersoonlijke vaardigheden ontwikkelen, met als doel samen met anderen naar een gemeenschappelijk doel te kunnen werken op een manier die motiveert en inspireert. 2. Zelf-managementvaardigheden ontwikkelen en reflecteren over je persoonlijke sterktes en zwaktes, in een levenslang streven jezelf verder te ontplooien. In staat zijn te reflecteren en ageren op basis van zelfreflectiemethodes. 3. Analytische en creatieve probleemoplossende vaardigheden verwerven door probleemidentificatie, professioneel onderzoek, gestructureerde analyse en synthese van data, in combinatie met een kritische, resultaatsgerichte afweging van alternatieven. 4. In staat zijn om de tijdens de opleiding verworven kennis toe te passen in de managementpraktijk door inzicht te verwerven in mogelijke implementatieproblemen. 5. Blijk geven van een flexibele en creatieve ingesteldheid door proactief marktopportuniteiten te identificeren en ontwikkelen, binnen diverse type organisaties. 6. Blijk geven van een industrie-overstijgend inzicht op managementproblemen door het oplossen van casestudies uit diverse industrieën zoals de financiële sector, productie, groothandel, consultancy, enz. De voor de Master in Innovation and Entrepreneurship specifieke eindtermen zijn: 1. In staat zijn om zowel kwalitatieve als kwantitatieve methodieken te gebruiken om opportuniteiten te identificeren en te exploiteren v ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master of Science in Banking and Finance

  1. Demonstrate advanced knowledge of and insight into the state-of-the-art concepts, models and principles of financial economics or banking. 2. Demonstrate insight into the interconnectedness of financial issues and be able to provide scientifically sound policy advice concerning complex real-world financial problems. 3. Analyze and solve financial problems with the help of up-to-date scientific knowledge and sophisticated software and data sources, while keeping in mind reference frameworks from related fields such as monetary economics or macro-economics. 4. Assess the interaction between the world of finance, relevant societal evolutions and ethical standards, and any influence they might have on each other. 5. Formulate a relevant research question, set up a research plan, select the appropriate research method and exhibit a critical attitude towards the results. 6. Present own research results and/or solutions of real world financial problems in a scientifically grounded way to peers and non-peers, both in writing and orally. 7. Engage in independent learning and develop new skills for continuous professional development. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. LLM in International Business Law

  Onderstaande leerresultaten bouwen voort op deze van de Master of Laws in de Rechten. 1. Een brede en diepgaande kennis hebben van en inzicht hebben in de rechtsdomeinen van het internationaal en/of Europees recht, de totstandkoming en de dynamische ontwikkeling van de regelgeving. 2. Zelfstandig een binnen het domein van het internationaal en/of Europees recht relevante onderzoeksvraag formuleren, kaderen in de bestaande regelgeving, uitwerken en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren met het oog op het leveren van een eigen bijdrage aan het vakgebied. 3. Een complex feitelijk en/of juridisch, internationaal en/of Europees, probleem vatten in een juridische vraagstelling en op basis hiervan een doordachte oplossing uitwerken. 4. Een kritische analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten helder en gevat rapporteren en presenteren. 5. In staat zijn nieuwe kennis op basis van zelfstudie te verwerven en deze op wetenschappelijk verantwoorde wijze aan te wenden in het domein van het internationaal en/of Europees recht. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Master of Science in de actuariële wetenschappen

  1. Zijn in staat om een relevante onderzoeksvraag te formuleren, een onderzoeksplan op te stellen en gepaste onderzoeksmethoden te selecteren; zij kunnen onderzoek uitvoeren op creatieve, zelfstandige, effectieve en correcte wijze en leggen een kritische attitude aan de dag wat betreft de verkregen resultaten. 2. Zijn in staat om hun onderzoeksresultaten en praktische oplossingen voor actuariële vraagstukken te presenteren, op wetenschappelijke wijze, schriftelijk en mondeling. 3. Kunnen methodologie kritisch analyseren, het plan van aanpak voor en gerapporteerde resultaten van actuariële problemen kritisch evalueren. Zij hebben een kritische instelling verworven ten aanzien van assumpties onderliggend bij financiële of actuariële modellen. 4. Engageren zich voor zelfstandig leren en hebben een attitude ontwikkeld gericht op levenslang leren. Zij zijn in staat om nieuwe kennis te verwerven door de gepaste bronnen in internationale wetenschappelijke literatuur te raadplegen. 5. Hebben geavanceerde kennis over een breed gamma van actuariële technieken, hun interrelaties en hun toepassingen. 6. Hebben met betrekking tot de waardering, pricing en risk management van producten kennis over de verschillen en overeenkomsten inzake ‘finance’ en ‘actuarial science’. 7. Zijn in staat om de meest aangewezen techniek te kiezen en te gebruiken om hiermee een specifiek actuarieel probleem op te lossen. 8. Hebben kennis over de specificiteiten van de verzekeringsindustrie met betrekking tot hun business model, rechtsregels, bo ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Master of Science in Financial and Actuarial Engineering

  Graduates from the Master in Financial and Actuarial Engineering (MFAE) at KU Leuven: 1. Are able to formulate a relevant research question, set up a research plan, select the appropriate research method, and conduct the research in a creative, independent, effective and correct way, and they exhibit a critical attitude towards the results. 2. Are capable of presenting own research results and solutions of real-world financial or actuarial engineering problems in a scientifically grounded way, both in writing and orally. 3. Can critically appraise methodology, and challenge proposals for and reported results of financial and actuarial engineering solutions. They have acquired a critical attitude towards underlying assumptions in any financial or actuarial model. 4. Engage in independent learning and have developed an attitude towards lifelong learning. They are capable of acquiring new knowledge through consulting appropriate sources in the international scientific literature. 5. Demonstrate advanced knowledge of and insight into the state-of-the-art concepts, models and principles of their chosen specialization (financial and/or actuarial engineering), both from a theoretical as well as applied point of view. 6. Demonstrate insight into the interconnectedness of financial engineering and actuarial issues and are able to provide scientifically sound solutions for complex real-world problems in their domain of specialization (financial and/or actuarial engineering). 7. Are able to analyze and solve advanced fina ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Master of Science in Financial Economics

  1. Demonstrate advanced knowledge of and insight into the state-of-the-art concepts, models and principles of financial economics or banking. 2. Demonstrate insight into the interconnectedness of financial issues and be able to provide scientifically sound policy advice concerning complex real-world financial problems. 3. Analyze and solve financial problems with the help of up-to-date scientific knowledge and sophisticated software and data sources, while keeping in mind reference frameworks from related fields such as monetary economics or macro-economics. 4. Assess the interaction between the world of finance, relevant societal evolutions and ethical standards, and any influence they might have on each other. 5. Formulate a relevant research question, set up a research plan, select the appropriate research method and exhibit a critical attitude towards the results. 6. Present own research results and/or solutions of real world financial problems in a scientifically grounded way to peers and non-peers, both in writing and orally. 7. Engage in independent learning and develop new skills for continuous professional development. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Master of Science in Marketing Analysis

  1. Developing advanced marketing decision models based on customer relationship management theories. 2. Independently and critically analysing business relevant issues using data mining and informatics. 3. Selecting and validating advanced analysis techniques to optimally model marketing problems. 4. Translating complex marketing problems into a scientific research question. 5. Applying a literature study in international, peer-reviewed journals to advanced marketing problems. 6. Mastering software as a means to create complex marketing decision models and being able to interact with tool specialists 7. Continuously expanding one’s own methodological competencies. 8. Integrating competing views into a single marketing solution. 9. Reporting the relevant results of own marketing research to scientific standards to peers and non-peers, both in writing and orally. 10. Producing professional reports on complex marketing issues and being able to communicate the results and recommendations to different levels in the organization. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Master of Science in Transport and Maritime Management

  1. Een verbredende en verdiepende kennis van en inzicht hebben in de hedendaagse facetten en de onderlinge samenhang van de transportgerelateerde bedrijfskunde, opgebouwd door relevante onderzoeksresultaten en door internationale ervaring vanuit de vervoerswereld. 2. Gespecialiseerde kennis van en inzicht hebben in de complexiteit van de transportketen, haar diverse modi, interfaces en actoren en de interactie met het logistiek management. 3. Gespecialiseerde kennis van en inzicht hebben in de complexiteit van het logistiek management, met name wat betreft import-exportmanagement, opslag en distributie van goederen, relevante wetgeving en regulering. 4. Binnen het domein van het transportmanagement een onderzoeksvraag formuleren, een onderzoeksplan opzetten en uitvoeren en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren. 5. De verworven wetenschappelijke kennis en vaardigheden aanwenden om haalbare oplossingen voor concrete bedrijfsgerichte problemen uit te werken. 6. De verworven wetenschappelijke kennis en vaardigheden aanwenden om bedrijfseconomische beleidsbeslissingen inzake vervoer voor te bereiden, te nemen en op te volgen binnen het geheel van de transportketen. 7. Kritisch reflecteren over maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, en hun impact op het transportgebeuren in een (inter)nationaal perspectief. 8. Een kritische analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten en/of oplossingen van complexe casussen op wetenschappelijk verantwoorde wijze helder en gevat presenteren en rap ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Kvaliteedijuht, tase 7

  Kvaliteedijuhtimine on keskkonna loomine ning arendamine muutuste juhtimiseks organisatsioonis ja subjektiivsete hinnangute-arvamuste formuleerimine läbipaistvaks juhtimisinfo vooks, millele saab seada mõõdetavaid eesmärke. See on süsteemne teadvustatud tegevus organisatsiooni tulemuslikkuse parandamiseks, jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime tagamiseks. Kvaliteedispetsialisti ja kvaliteedijuhi ülesannete täitmine on oluline kõikides organisatsioonides, sõltumata organisatsiooni suurusest, ametikoha olemasolust, sektorist, omandivormist jms. Vastava ametikoha puudumisel täidab neid ülesandeid tegevjuht või tema poolt määratud isik. Kvaliteedijuht arendab organisatsiooni kõigi liikmete koostööd, et kliendid saaksid oma vajadustele ja ootustele vastavaid tooteid või teenuseid. Kvaliteedijuht peab põhjalikult tundma firma töökorraldust ning oskama seda analüüsida ja arendada. 7. taseme kvaliteedijuht korraldab ja juhib organisatsiooni kvaliteedijuhtimissüsteemi haldamist, vastutades selle tulemuslikkuse eest. Ta on kvaliteeti puudutavates otsustes iseseisev, kaasates nende väljatöötamisse huvipooli. Kvaliteedijuhil võib olla otseseid alluvaid (kvaliteedispetsialist, -assistent), kelle asjakohast tegevust ta suunab. Kvaliteedijuhi töö eesmärk on saavutada koos kolleegidega organisatsiooni kõigi osade jätkusuutlik ja terviklik klientide kvaliteedinõuete rahuldamine. Kvaliteedijuhi tähelepanu fookuses on organisatsioonis toimuvad protsessid, mis mõjutavad otseselt või kaudselt kvaliteeti. Olukorra parendamiseks ...

  Awarding bodyEesti Kvaliteediühing

  Category: Qualifications Location: Estonia

Pages