• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 607 items
 1. Kutseõpetaja, tase 7

  Kutseõpetaja loob oma tegevusega tingimused ja suunab õppeprotsessi õppija tööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamiseks. Ta toetab õppija isiksuse arengut ning kujundab tema valmisolekut elukestvaks õppeks. Kutseõpetaja lähtub oma töös õpetaja kutse-eetikast, enese arenguvajadustest ja oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise hoidmise vajadusest. Kutseõpetaja, tase 7 annab edasi nii teoreetilisi teadmisi kui õpetab praktilisi tööoskusi. Koostöös ettevõtetega ja erialaliitudega arendab erialast väljaõpet õppeasutuses ning osaleb eriala arendamises väljaspool õppeasutust. Ta analüüsib, nõustab ja juhendab metoodiliselt teisi kolleege ning kujundab kutseõppe mainet. Kutseõpetaja kutsealal on ka kutseõpetaja, tase 5 ja kutseõpetaja, tase 6 kutsed. 5. taseme kutseõpetaja õpetab põhiliselt praktilisi töövõtteid, kujundades õpilastes tööharjumusi ja praktilisi tööoskusi. 6. taseme kutseõpetaja loob õppijale tingimused teadmiste, oskuste ja hoiakute arendamiseks õpetatavas valdkonnas. Koostöös ettevõtetega ja erialaliitudega arendab erialast väljaõpet õppeasutuses. ...

  Awarding bodyTallinna Ülikool

  Category: Qualifications Location: Estonia
 2. Vanemõpetaja, tase 7

  Õpetaja töö on toetada õppijate (vt lisa 1 "Kutsestandardis kasutatud terminid") arengut, lähtudes nende tasemest, võimetest ja vajadustest ning arvestades riiklikes õppekavades seatud eesmärkidega ja arendada oma kutseoskusi. Vanemõpetaja kavandab iseseisvalt ja koos teiste õpetajatega õpitegevusi, õpetab ja kujundab selleks õppija arengut toetava õpikeskkonna. Professionaalse arengu eesmärgil reflekteerib oma tegevust, nõustab kolleege, õppijaid ja lapsevanemaid. Ta osaleb arendus-, loome- ja teadustegevuses ja teeb seonduvaid ettepanekuid. Vanemõpetaja, tase 7 teeb koostööd kolleegide, tugispetsialistide, lapsevanemate ja õppijatega, juhendab õpetajaid õpivara arendamisel, õpitegevuste kavandamisel ja analüüsil, lapsevanemate, kolleegide ja tugispetsialistide kaasamisel, uurimistöö läbiviimisel ning enesearendamisel ja nõustamisel. Ta toetab teiste õpetajate ning organisatsiooni arengut ja arendab valdkonna metoodikat oma organisatsioonis. Õpetaja kutsealal on lisaks vanemõpetaja, tase 7 kutsele ka järgmised kutsed: - õpetaja, tase 6 kutse, mis omandatakse lasteaiaõpetaja esmakoolituse (rakenduskõrghariduse või bakalaureuseõppe) läbimisel või isiku kompetentsuse hindamisel kutsestandardile vastavaks kutset andva organi poolt; 6. taseme õpetaja töötab koolieelses lasteasutuses; - õpetaja, tase 7 kutse, mis omandatakse õpetaja esmakoolituse (magistriõppe) läbimisel või isiku kompetentsuse hindamisel kutsestandardile vastavaks kutset andva organi poolt; - meisterõpetaja, tase 8, kes lisaks õpitegevuste läbiviim ...

  Awarding bodyEesti Õpetajate Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 3. Õpetaja, tase 7

  Õpetaja töö on toetada õppijate arengut, lähtudes nende tasemest, võimetest ja vajadustest ning arvestades riiklikes õppekavades seatud eesmärkidega ja arendada oma kutseoskusi. Õpetaja kavandab iseseisvalt ja koos teiste õpetajatega õpitegevust, õpetab ja kujundab selleks õppija arengut toetava õpikeskkonna. Professionaalse arengu eesmärgil reflekteerib oma tegevust. Vajadusel toetub oma töös nõustamisele ja mentorlusele ning nõustab ise õppijaid ja lapsevanemaid. Õpetaja osaleb meeskonna liikmena haridusasutuse arendus- ja loometegevuses, teeb koostööd kolleegide, tugispetsialistide, lapsevanemate ja õppijatega. Õpetaja kutsealal on lisaks 7. taseme õpetaja kutsele järgmised kutsed: - õpetaja, tase 6 kutse, mis omandatakse lasteaiaõpetaja esmakoolituse (rakenduskõrghariduse või bakalaureuseõppe) läbimisel või isiku kompetentsuse hindamisel kutsestandardile vastavaks kutset andva organi poolt; 6. taseme õpetaja töötab koolieelses lasteasutuses; - vanemõpetaja, tase 7, kes lisaks õpitegevuste läbiviimisele toetab teiste õpetajate ning organisatsiooni arengut ja arendab valdkonna metoodikat oma organisatsioonis; - meisterõpetaja, tase 8, kes lisaks õpitegevuste läbiviimisele osaleb arendus- ja loometegevuses nii organisatsioonis kui ka väljaspool seda ning teeb tihedat koostööd kõrgkooliga. ...

  Awarding bodyTartu Ülikool

  Category: Qualifications Location: Estonia
 4. Staatsexamen: Lehrämter der Grundschulen bzw. Primarstufe (6-7 Sem.)

  Type of qualification This qualification is a higher education/university degree. A system of tiered qualifications has been agreed upon in the European Higher Education Area. These are Bachelor degrees, Master’s degrees and doctorates. Master is the title given to academic qualifications which are awarded following successful completion of the second cycle according to the German Higher Education Qualifications Framework and the qualifications frameworks of the European Higher Education Area. Persons acquiring academic degrees at Master’s level are qualified for a career in academic research or for activities on the labour market. The usual period of study is a minimum of one year and a maximum of two years, equivalent to 60 and 120 ECTS points respectively (normally a total of 300 ECTS points). Description of the qualification (learning outcomes) Knowledge and understanding Persons acquiring a degree at Master’s level have demonstrated knowledge and understanding which normally builds on and significantly extends and deepens the knowledge and understanding acquired at Bachelor level. They are in a position to define and interpret the particular characteristics, limits, terminologies and schools of thought within their field of learning (extension of knowledge). Their knowledge and understanding forms a basis for the development and/or application of independent ideas. This may take place in a practical or research-oriented manner. Master’s graduates have a broad, detailed and critical understanding reflecting ...

  Awarding bodyThe university, where the final examination took place, issues the diploma including the Diploma...

  Category: Qualifications Location: Germany
 5. Staatsexamen: Lehrämter für alle oder einzelne Schularten der Sekundarstufe I (7-9 Sem.)

  Type of qualification This qualification is a higher education/university degree. A system of tiered qualifications has been agreed upon in the European Higher Education Area. These are Bachelor degrees, Master’s degrees and doctorates. Master is the title given to academic qualifications which are awarded following successful completion of the second cycle according to the German Higher Education Qualifications Framework and the qualifications frameworks of the European Higher Education Area. Persons acquiring academic degrees at Master’s level are qualified for a career in academic research or for activities on the labour market. The usual period of study is a minimum of one year and a maximum of two years, equivalent to 60 and 120 ECTS points respectively (normally a total of 300 ECTS points). Description of the qualification (learning outcomes) Knowledge and understanding Persons acquiring a degree at Master’s level have demonstrated knowledge and understanding which normally builds on and significantly extends and deepens the knowledge and understanding acquired at Bachelor level. They are in a position to define and interpret the particular characteristics, limits, terminologies and schools of thought within their field of learning (extension of knowledge). Their knowledge and understanding forms a basis for the development and/or application of independent ideas. This may take place in a practical or research-oriented manner. Master’s graduates have a broad, detailed and critical understanding reflecting ...

  Awarding bodyThe university, where the final examination took place, issues the diploma including the Diploma...

  Category: Qualifications Location: Germany
 6. Staatsexamen: Lehrämter der Sekundarstufe II (Allgemeinbildende Fächer) oder für das Gymnasium (9 Sem.)

  Type of qualification This qualification is a higher education/university degree. A system of tiered qualifications has been agreed upon in the European Higher Education Area. These are Bachelor degrees, Master’s degrees and doctorates. Master is the title given to academic qualifications which are awarded following successful completion of the second cycle according to the German Higher Education Qualifications Framework and the qualifications frameworks of the European Higher Education Area. Persons acquiring academic degrees at Master’s level are qualified for a career in academic research or for activities on the labour market. The usual period of study is a minimum of one year and a maximum of two years, equivalent to 60 and 120 ECTS points respectively (normally a total of 300 ECTS points). Description of the qualification (learning outcomes) Knowledge and understanding Persons acquiring a degree at Master’s level have demonstrated knowledge and understanding which normally builds on and significantly extends and deepens the knowledge and understanding acquired at Bachelor level. They are in a position to define and interpret the particular characteristics, limits, terminologies and schools of thought within their field of learning (extension of knowledge). Their knowledge and understanding forms a basis for the development and/or application of independent ideas. This may take place in a practical or research-oriented manner. Master’s graduates have a broad, detailed and critical understanding reflecting ...

  Awarding bodyThe university, where the final examination took place, issues the diploma including the Diploma...

  Category: Qualifications Location: Germany
 7. Staatsexamen: Lehrämter der Sekundarstufe II: (Berufliche Fächer) oder für die beruflichen Schulen (9 Sem.)

  Type of qualification This qualification is a higher education/university degree. A system of tiered qualifications has been agreed upon in the European Higher Education Area. These are Bachelor degrees, Master’s degrees and doctorates. Master is the title given to academic qualifications which are awarded following successful completion of the second cycle according to the German Higher Education Qualifications Framework and the qualifications frameworks of the European Higher Education Area. Persons acquiring academic degrees at Master’s level are qualified for a career in academic research or for activities on the labour market. The usual period of study is a minimum of one year and a maximum of two years, equivalent to 60 and 120 ECTS points respectively (normally a total of 300 ECTS points). Description of the qualification (learning outcomes) Knowledge and understanding Persons acquiring a degree at Master’s level have demonstrated knowledge and understanding which normally builds on and significantly extends and deepens the knowledge and understanding acquired at Bachelor level. They are in a position to define and interpret the particular characteristics, limits, terminologies and schools of thought within their field of learning (extension of knowledge). Their knowledge and understanding forms a basis for the development and/or application of independent ideas. This may take place in a practical or research-oriented manner. Master’s graduates have a broad, detailed and critical understanding reflecting ...

  Awarding bodyThe university, where the final examination took place, issues the diploma including the Diploma...

  Category: Qualifications Location: Germany
 8. Staatsexamen: Sonderpädagogische Lehrämter (8-9 Sem.)

  Type of qualification This qualification is a higher education/university degree. A system of tiered qualifications has been agreed upon in the European Higher Education Area. These are Bachelor degrees, Master’s degrees and doctorates. Master is the title given to academic qualifications which are awarded following successful completion of the second cycle according to the German Higher Education Qualifications Framework and the qualifications frameworks of the European Higher Education Area. Persons acquiring academic degrees at Master’s level are qualified for a career in academic research or for activities on the labour market. The usual period of study is a minimum of one year and a maximum of two years, equivalent to 60 and 120 ECTS points respectively (normally a total of 300 ECTS points). Description of the qualification (learning outcomes) Knowledge and understanding Persons acquiring a degree at Master’s level have demonstrated knowledge and understanding which normally builds on and significantly extends and deepens the knowledge and understanding acquired at Bachelor level. They are in a position to define and interpret the particular characteristics, limits, terminologies and schools of thought within their field of learning (extension of knowledge). Their knowledge and understanding forms a basis for the development and/or application of independent ideas. This may take place in a practical or research-oriented manner. Master’s graduates have a broad, detailed and critical understanding reflecting ...

  Awarding bodyThe university, where the final examination took place, issues the diploma including the Diploma...

  Category: Qualifications Location: Germany
 9. Master's Degree in "Education Sciences" (MA). Department of Education. School of Pedagogical and Technological Education (ASPETE).

  "The students, following the completion of the Programme must have: a) Sufficient theoretical and practical training. b) Ability to design, implement, and evaluate pedagogical research. c) Developed personal, social, and academic skills, in order to cope with the challenges of a changing social and educational environment. d) Acquired specialised knowledge and suitable skills on issues regarding the handling of behaviour problems at school and learning difficulties and disorders. ...

  Awarding bodySchool of Pedagogical and Technological Education (ASPETE)

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. Master's Degree in "Organization and Administration of Education (Educational Management)" (ΜΑ). Department of Education. School of Pedagogical and Technological Education (ASPETE).

  The Postgraduate Programme of the Pedagogic Department of the School of Pedagogical & Technological Education (ASPETE) is a programme of studies which aims to the scientific investigation and examination of issues, concerns, and a combination of organisational, design, auditing, management, and evaluating parameters, focused on learning and educational processes in various state and private educational organisations (for the primary, secondary, and tertiary education). Its objective is to provide quality education about the Sciences of Education, with the purpose of allowing its graduates to familiarise with and acquire a strong scientific background on the innovations of the Education Sciences, and especially on educational and school organisation, management, and leadership, and also on the creation of innovative administrative educational models. Furthermore, it contributes to the promotion of research and the creation of new, innovative knowledge and skills. Specifically, it aims at the following: - the preparation and training of educational officers of higher rank and level;- the provision of Managerial Executives for Administration in the Primary, Secondary, and Tertiary Education. The basic purposes of the Programme are the following: - A composite approach of theory, scientific methodology, and strategies for the production of applicable educational policies and actions. - Reinforcement of knowledge and experiences related to the leadership, organisation, and management of innovations for the ...

  Awarding bodySchool of Pedagogical and Technological Education (ASPETE)

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages