• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 23 items
 1. Informacinių sistemų inžinerijos magistras

  Profesinės veiklos galimybės: Įgiję informacinių sistemų inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, informacinių sistemų projektavimo, programavimo, vadovaujamą ir kitą inžinerinį darbą verslo įmonėse, valstybės institucijose bei mokslo įstaigose. Tolesnių studijų galimybės: Baigus Informacinių sistemų inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti informatikos arba informatikos inžinerijos studijų krypčių doktorantūros studijų programose. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Vadybos magistras

  Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti verslo vadovo darbą. Asmuo, įgijęs vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, turi: - gebėti naudoti labai specializuotas teorines ir praktines žinias, kurios naudingos kuriant ir įgyvendinant idėjas, pademonstruoti kritišką verslo vadybos srities ir įvairių sričių sandūros taškų žinių problemų suvokimą, nustatyti problemas, remiantis tyrimais ir įtraukiant žinias iš naujų ir tarpdisciplininių sričių, priimti sprendimus, vadovaujantis nepilna ar ribota informacija, esant įvairiems rinkos ir technologijų neapibrėžtumams, įsisavinti naujus įgūdžius pagal iškylančias naujas žinias ir metodikas, imtis vadovavimo ir novatoriškumo darbo ir mokymosi aplinkoje, kuri yra neįprasta, sudėtinga ir nenuspėjama ir kuri reikalauja spręsti problemas su daug tarpusavyje sąveikaujančių veiksnių, apžvelgti komandų strateginę veiklą, nagrinėti ir apmąstyti socialines normas ir santykius bei veikti taip, kad jie pasikeistų, spręsti problemas, panaudojant sudėtingus žinių šaltinius, kurie kartais yra nepakankami ir tai daryti naujose bei neįprastose aplinkose, pademonstruoti veiklos sąveikos patirtį, susidorojant su pasikeitimais sudėtingoje aplinkoje, reaguoti į socialines, mokslines ir etines problemas; - žinoti vadybos teoriją ir istoriją, naujoves šioje srityje, tyrimų metodologiją ir taikymo sritis, problemų sprendimo būdus bei strategijas, projektavimo pagrindus; - mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organi ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Lingvistikos magistras

  Lingvistikos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti lingvistinį mokslo tiriamąjį darbą. Lietuvių kalbotyros magistro studijų programos absolventas turi gebėti analizuoti kalbotyros raidos procesus, lyginti ir kritiškai vertinti įvairių lingvistinių mokyklų idėjas, savarankiškai taikyti įvarius humanitarinių mokslų tyrimo metodus, formuluoti hipotezes ir dirbti savarankišką mokslo tiriamąjį darbą. Lietuvių kalbotyros absolventas taip pat turėtų plėtoti aktyvų lietuvių kalbotyros mokslo diskursą, jį susieti su kalbos tyrimais pasaulyje; savarankiškai veikti tarpdalykinėje kalbos ir sociumo sąveikos plotmėje, kurti naujus kalbos funkcionavimo ir kalbėjimo poveikio visuomenei modelius; kvalifikuotai kurti viešojo diskurso ir akademinius tekstus. Lietuvių kalbotyros magistro studijų programos absolventas geba apibrėžti sąvokas, identifikuoti problemas, formuluoti hipotezes, atlikti empirinius tyrimus, interpretuoti tyrimų duomenis; išmanyti lietuvių kalbos tyrinėjimų mokslinę problematiką, kalbos tyrimų metodologijas; Programos absolventas taip pat turėtų gebėti atsakingai organizuoti savo darbą, dirbti savarankiškai ir komandoje, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, generuoti kūrybines idėjas; suvokti ir vertinti mokymosi ir kūrybiškumo ugdymo visą gyvenimą svarbą. Lingvistikos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal lietuvių ar kitos kalbotyros magistro studijų programą. Norintiems siekti lin ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Biotechnologijų magistras

  Biotechnologijų magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti biotechnologijos, biofarmacijos, biochemijos, cheminės technologijos, maisto pramonės mokslo ir technologijų srityse. Asmuo, įgijęs biotechnologijų magistro kvalifikacinį laipsnį, turi - turėti studijų kryties dalykų teorinius pagrindus ir praktinius įgūdžius, - gebėti savarankiškai, kruopščiai planuoti eksperimentus ir atsakingai dirbti laboratorijose, - mokėti apibendrinti, vertinti mokslinę informaciją ir eksperimentinius duomenis, argumentuotai, aiškiai ir teisingai perteikti informaciją žodžiu ir raštu. Biotechnologijų magistro kvalifikacinis laipsnis įgyjamas studijuojant magistrantūros studijų programą Nanobiotechnologija Vilniaus Gedimino technikos universitete. Nanobiotechnologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bioinžinerijos, biochemijos, biotechnologijos, molekulinės biologijos, chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti biotechnologijų magistru nėra pripažįstami. Biotechnologijų magistro kvalifikacinį laipsnį turintys asmenys gali dirbti įvairiose su biologiniais objektais susijusiose mokslo ir gamybos institucijose technologijos srityse. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Chemijos magistras

  Absolventas gali dirbti chemijos laboratorijose, su chemija susijusiose gamybinėse ir komercinėse įmonėse. Ugdomos funkcinės kompetencijos: Naudotis laboratorijų technika, ją prižiūrėti, Gebėti atlikti sintezės ir analizės darbus su cheminiais junginiais, Gebėti tirti objekto chemines ir fizikines savybes, Gebėti atlikti tyrimus, eksperimentus, Gebėti atlikti įvairius matavimus ir skaičiavimus, Gebėti registruoti gautus matavimus, Gebėti interpretuoti laboratorinių tyrimų duomenis, Gebėti įvertinti laboratorinių tyrimų duomenis, Gebėti saugiai elgtis su cheminėmis medžiagomis. Ugdomos pažintinės kompetencijos: Išmanyti chemijos principus, dėsnius, Gebėti tinkamai vartoti chemijos terminologiją, nomenklatūrą, matavimo vienetus, Taikyti žinias apie struktūrinius medžiagų tyrimo metodus, Gebėti demonstruoti esminių faktų, sąvokų, principų ir teorijų išmanymą, Gebėti parinkti ir pritaikyti dalyko metodiką, Gebėti taikyti įgytas žinias ir patirtį, sprendžiant praktines (chemijos) problemas, Išmanyti cheminės analizės principus, Gebėti taikyti skaičiavimo ir duomenų suvedimo įgūdžius, Išmanyti chemijos eksperimento techniką ir metodiką, Taikyti žinias apie darbų saugą, Išmanyti kitų reikalingų dalykų pagrindus. Ugdomos bendrosios kompetencijos: Gebėti įgytas žinias taikyti praktikoje, Gebėti planuoti darbą, organizaciniai gebėjimai, Gebėti komunikuoti raštu ir žodžiu gimtąja kalba, Gebėti komunikuoti užsienio kalba(-omis), Gebėti mąstyti sistemiškai ir analitiškai, Gebėti mąstyti kritiškai, Gebėti mąstyti kūrybiškai, ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Ekonomikos magistras

  Ekonomikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aukščiausio lygio verslo ekonomikos specialistais. Asmuo, įgijęs ekonomikos magistro kvalifikaciją, turi: - gebėti analizuoti ekonominius procesus, taikyti ekonominio prognozavimo metodus, vertinti įmonės ekonominį potencialą, formuoti įmonių plėtros finansavimo projektus, formuoti modernias įmonių ekonominio valdymo organizacines schemas, formuoti ekonominės rizikos valdymo mechanizmus - žinoti ekonomikos mokslo tendencijas, valdymo teorijas, sprendimų priėmimo būdus, ekonominio prognozavimo metodus - mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai, organizuoti ir kontroliuoti savo bei komandos darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir įvairiais partneriais bei klientais. Ekonomikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal verslo ekonomikos studijų programą. Norintiems siekti ekonomikos magistro kvalifikacijos reikia turėti ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekonomistu nėra pripažįstami. Įgiję ekonomikos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti Lietuvos ir tarptautinėse verslo įmonėse, vyriausybinėse organizacijose, mokslo ir mokymo įstaigose. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Politikos mokslų magistras

  Politikos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti viešosios politikos analitikais, ekspertais, politiniais konsultantais ir apžvalgininkais. Asmuo, baigęs Viešosios politikos programą ir įgijęs politikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį, turi: - žinoti viešosios politikos procesą, t. y. kaip identifikuojamos problemos ir nustatoma kaip jas reikėtų spręsti (dalyviai/politikos formuotojai, problemos sprendimas institucijoje (darbotvarkės sudarymas), formuluojama politika, priimami spendimai, kaip jie įgyvendinami ir vertinami); - gebėti kompetentingai spręsti praktinius viešosios politikos uždavinius ir problemas, numatyti jų sprendimo būdus lokaliniame arba tarptautiniame kontekste; analizuoti ir vertinti priimamų sprendimų kompleksiškumą ir veiksmingumą bei numatyti jų padarinius ir prisidėti prie geresnio viešosios politikos formavimo paieškų ES; - mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais. Politikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal Viešosios politikos studijų programą. Norintiems siekti politikos mokslų magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti Viešosios politikos specialistais nėra pripažįstami. Baigę Viešosios politikos studijų programą ir įgiję politikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti valstybės tarnau ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 8. Teisės magistras

  Teisės magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti teisininko darbą. Asmuo, įgijęs teisės magistro kvalifikaciją, turi: - gebėti valstybės tarnyboje, teisinėje praktikoje taikyti įstatymus ir kitus teisės aktus užtikrinant etines vertybines nuostatas, pagarbą žmogui ir valstybei, teisingumą, nešališkumą, viešumą ir atsakomybę, rengti ir vykdyti įvairius darbo ir socialinio aprūpinimo srities teisinės reformos projektus, atstovauti Lietuvos valstybę tarptautinėse ir ES institucijose, atstovauti darbuotojų ir darbdavių interesus socialinių konfliktų atvejais, gebėti spręsti ginčus teisme ir atlikti teisminės praktikos apibendrinimus, gebėti lavinti savarankiško mokslinio darbo įgūdžius, gebėjimus priimti savarankiškus sprendimus; - žinoti tarptautinius, Europos Sąjungos socialinę sritį reglamentuojančius teisės aktus, LR socialinę sritį reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus; - mokėti nuosekliai ir kritiškai mąstyti, tiksliai identifikuoti teisinio reguliavimo problemas, atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, būti mandagiu, taktišku, išlaikančiu savitvardą. Teisės magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal darbo ir socialinio aprūpinimo teisės studijų programą. Norintiems siekti teisės magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti teisininku nėra pripažįstami. Įgiję teisės magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti teisėjais, advokatais, va ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 9. Psichologijos magistras

  Psichologijos magistro laipsnis reikalingas norint dirbti psichologo, psichologijos dėstytojo, mokslo darbuotojo darbą. Asmuo, įgijęs psichologijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi: - gebėti organizuoti ir atlikti psichologinius tyrimus, identifikuoti bei įvertinti biologinės, pažintinės ir psichosocialinės raidos ypatumus, suprasti asmenybės funkcionavimą bei raidos procesus ir dėsningumus konkrečiose augančio žmogaus elgsenos apraiškose, veikti žinių ir informacijos sraute, naudojantis pažangiais tyrimo metodais ir informacinėmis technologijomis, apibendrinti, aprašyti ir skelbti tyrimo rezultatus; - žinoti šiuolaikinių psichologijos teorijų aprašomus procesus, pagilintą vystymosi psichologiją, įvairių tyrimų organizavimo principus, asmenybės funkcionavimo ir raidos ypatumus visuose amžiaus tarpsniuose; - mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu Psichologijos magistro laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal psichologijos magistrantūros studijų programą. Norintiems siekti psichologijos magistro laipsnio reikia turėti psichologijos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti psichologu nėra pripažįstami. Įgiję psichologijos magistro laipsnį asmenys gali dirbti psichologijos mokytojais gimnazijose arba profesinėse ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 10. Muzikos magistras

  Profesinės veiklos galimybės: Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti orkestrų ir ansamblių atlikėjais - instrumentalistais, vadovauti ir diriguoti pučiamųjų arba styginių instrumentų orkestrams. Tolesnių studijų galimybės: Turi teisę stoti į trečiosios studijų pakopos studijas. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania

Pages