• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 28 items
 1. Biologija in ekologija z naravovarstvom (Biology and Ecology with Nature Conservation)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilji študijskega programa so posredovati študentu sodobne metode znanstveno-raziskovalnega dela v biologiji, ekologiji in naravovarstvu, ga vključiti v raziskovalno dejavnost raziskovalnih in programskih skupin ter ga seznaniti s kompleksnostjo biotskih sistemov. Ti cilji se skladajo s potrebami po usposabljanju kandidata za samostojno reševanje raziskovalnih problemov in uporabo bioloških spoznanj v praksi. Tako usposobljeni strokovnjaki bodo lahko bistveno prispevali k ustrezni presoji vplivov posegov v okolje, pri evalvaciji biodiverzitete določenega območja, skrbi za zdravo naravno in zdravstveno primerno delovno ter bivalno okolje, študiju in zatiranju rastlinskih in drugih škodljivcev itd. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Faculty of Natural Sciences and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Biopsihologija (Biopsychology)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Cilj študijskega programa je izobraziti strokovnjake biopsihologe, ki bodo s pridobljenim znanjem, veščinami in kompetencami lahko samostojno opravljali delo na področjih, ki zahtevajo poznavanje kompleksne determiniranosti individualnega in skupinskega vedenja ter sposobno aplikacije teh spoznanj v reševanje sodobnih problemov v družbi. Temeljni cilji študijskega programa so: pridobiti poglobljena znanja in veščine na področju psiholoških, nevroloških in zdravstvenih vsebin; pridobiti praktična znanja s področja psihološkega svetovanja in psihološke pomoči. Program druge stopnje biopsihologije v obveznih vsebinah namreč vsebuje številne predmete, ki so na tem področju temeljni – Zdravstvena psihologija, Klinična psihologija, Klinično-psihološki intervju, Psihoterapija in psihoterapevtski pristopi in Psihološko svetovanje. Od izbirnih predmetov pa bi pri tem omenili še predmete Vedenjsko-kognitivna psihoterapija in Javnozdravstvene intervencije: izbrana poglavja. Pridobiti znanja, veščine in kompetence, ki bodo diplomantom omogočale sodelovanje pri interdisciplinarnem načrtovanju rehabilitacije različnih rizičnih skupin. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Biologija (Biology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti diplomante biologe, ki bodo sposobni razumeti različne segmente žive narave na različnih organizacijskih nivojih (od molekula, celica preko organizem do združbe) in v njej prepoznati in razumeti vzorce in procese. Študentje bodo sposobni uporabljati in kritično vrednotiti osnove sodobnih veščin, praktičnih znanj ter strokovnih in znanstvenoraziskovalnih metod dela v biologiji. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Faculty of Natural Sciences and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Aplikativna kineziologija (Applied Kinesiology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilj študijskega programa Aplikativna kineziologija je študenta opremiti s temeljnimi in uporabnimi znanji za razumevanje in vplivanje na interakcijo med človekom, nalogo ter življenjskim in delovnim okoljem. Kineziologija se z interdisciplinarnim pristopom ter znanstvenim pristopom vključuje v vsa področja delovanja družbe. Zanimajo jo tako vplivi neposrednega delovnega in bivalnega okolja na adaptacijo človeškega organizma kot tudi posledice delovanja človeka pod vplivom gibalne/športne aktivnosti, specifičnih poklicnih dejavnosti in delovanjem v ekstremnih okoljih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju (Faculty of Health Sciences )

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Biopsihologija (Biopsychology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študij se osredotoča na osnovna biopsihološka vprašanja, kot je vprašanje razlage izvora zavesti v povezavi z delovanjem možganov in vprašanj v širšem smislu kot so proučevanje vedenja širših množic. Program združuje dve temeljni področji znanosti, naravoslovje in družboslovje, s ciljem preseči klasično delitev obravnave osebnih in družbenih fenomenov zgolj z družboslovnega ali naravoslovnega vidika. Ta znanja so osnova, da bodo diplomanti sposobni širšega razumevanja problematike in procesov v psihologiji, ter bodo znali uporabljati znanstvene metode naravoslovja kot orodje za reševanje nalog v praksi in izpopolnjevanje v različnih oblikah podiplomskega študija (na drugi stopnji biopsihologije). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Varstvena biologija

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilj študijskega programa je izobraziti diplomanta s temeljnim poznavanjem principov varstva narave in biodiverzitete na vrstnem, ekosistemskem in nenazadnje tudi na genskem nivoju. K temu spada tudi poznavanje živih in neživih dejavnikov okolja (vključno z vplivom človeka), ki pogojujejo pojavljanje oziroma izginotje vrst in populacij ter postavljajo meje njihovega razširjanja. Program podaja kritična znanja, potrebna za uresničevanje ciljev mednarodnih konvencij s področja varstva narave, omogoča pa tudi, da se študentje odločijo za poglobljen študij posameznih področij ali za povsem interdisciplinaren pristop. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Izobraževalna biologija (Educational Biology)

  Študij traja 3 leta in obsega kot dvopredmetni program 90 kreditnih točk po ECTS (2 x 90 ECTS = 180 ECTS). Cilj programa je, da diplomant pridobi temeljno strokovno znanje s področja biologije. Diplomant tega programa pridobi tudi znanja s področja uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije ter tista temeljna strokovna znanja s področja pedagoških, psiholoških in didaktičnih ved, ki so potrebna za nadaljnji študij na 2. bolonjski stopnji ali zaposlitev po zaključeni 1. stopnji. Sistem izbirnih predmetov študentu omogoča, da pridobi tudi specifična znanja v skladu s svojimi načrti za nadaljnji študij oziroma zaposlitev. Diploma študentu omogoča različne možnosti študija na 2. stopnji, praviloma na pedagoških študijskih programih, ali pa zaposlitev v javni upravi, dejavnostih v založništvu, izobraževalnih centrih, novinarstvu, gospodarstvu in drugod, kjer so potrebne sposobnosti: analitičnega mišljenja, logičnega sklepanja in utemeljevanja, spremljanja, povzemanja in sporočanja tistih informacij s področja naravoslovja in matematike, ki ne zahtevajo akademske izobrazbe in znanstvenih referenc, sodelovanja z naravoslovci in drugimi strokovnjaki pri organizaciji različnih dejavnosti, premišljenega, demokratičnega delovanja in nudenje strokovne opore ljudem. Diplomant po zaključeni 1. stopnji nima kompetenc za samostojno poučevanje v razredu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih program ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Faculty of Natural Sciences and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Ekološke znanosti (Ecological Sciences)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Doktorski študijski program je namenjen pridobivanju poglobljenih teoretskih in praktičnih znanj za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov na področju ekologije, ki vodijo k iskanju novih rešitev v stroki in znanosti. Študij bo kandidatom omogočil pridobitev vedenj, znanj in praktičnih spretnosti, s katerimi bodo usposobljeni za vrhunsko samostojno prepoznavanje znanstvenoraziskovalnih problemov, ustrezno načrtovanje in izvedbo znanstvenoraziskovalnega dela na bazičnem in aplikativnem področju ekologije ter za uspešno aplikacijo novih spoznanj širše v praksi. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Faculty of Natural Sciences and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Biokemija (Biochemistry)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti strokovnjake, ki bodo sposobni samostojno nadgrajevati pridobljeno znanje na področju biokemije, imeli bodo imeli sposobnosti in veščine, s katerimi bodo zadostili pogojem za zaposlitev kot poklicni biokemiki v farmacevtski, kemijski in drugih z biokemijo povezanih industrijah ter v javnem sektorju in bodo pridobili takšen standard znanj in kompetenc, s kakršnimi bodo lahko vstopili v tretji cikel sklopov predavanj oziroma programov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Faculty of Chemistry and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Ekologija z naravovarstvom (Ecology with Nature Conservation)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa na prvi stopnji je izobraziti širši profil strokovnjakov, ki bodo sposobni razumeti žive in nežive segmente narave in v njej prepoznati in razumeti vzorce in procese, posebej še ekološke zakonitosti in procese. Razumeti in prepoznati morajo naravovarstvene probleme in biti sposobni sodelovati v njihovem reševanju. Program omogoča zapolniti vrzel, ki jo občutimo v Sloveniji glede ekološko široko izobraženih diplomantov z nujno potrebnim biološkim predznanjem, usmerjenim v makro-svet (živalstvo, rastlinstvo, habitati, krajina). Bistvo programa je usposabljanje študentov za kompetentno sodelovanje pri reševanju ekoloških in naravovarstvenih problemov. Zaradi temeljitega poznavanja žive narave in ekoloških zakonitosti in procesov bodo diplomanti sposobni sodelovati pri načrtih upravljanja z okoljem ter kompetentno zagovarjati naravovarstvo po vsebinski, formalni in delno tehnični plati pri reševanju različnih prostorskih problemov od lokalne do državne ravni in širše. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Faculty of Natural Sciences and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages