• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 4 items
 1. Biologijos magistras

  Biologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti biologijos mokytojo, dėstytojo, mokslo darbuotojo darbą. Asmuo, įgijęs biologijos magistro kvalifikaciją, turi: - gebėti organizuoti ir atlikti biologinio tyrimo eksperimentus, atskleisti tiriamojo objekto biologines savybes, taikyti įvairias teorines ir eksperimentines tyrimo metodikas, gebėti veikti žinių ir informacijos sraute, naudojantis pažangiais tyrimo metodais ir informacinėmis technologijomis, apibendrinti, aprašyti ir skelbti tyrimo rezultatus - žinoti šiuolaikinių biologijos mokslų teorijos aprašomus procesus, biologinius reiškinius ir kitus svarbiausius dalykus, susijusius su biologijos mokslu, išmanyti įvairius tyrimo organizavimo principus, įvairias teorines ir eksperimentines tyrimo metodikas - mokėti bendrauti su kolegomis ir mokiniais/studentais, kartu sprendžiant mokslines tyrimo problemas, dirbti rinkos sąlygomis, organizuoti savo darbą, dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai Biologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitete, vykdančiame studijas pagal biologijos magistrantūros studijų programą. Norintiems siekti biologijos magistro kvalifikacijos, reikia turėti biomedicinos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti biologu nėra pripažįstami. Įgiję biologijos magistro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti biologijos mokytojais gimnazijose arba profesinėse mokyklose, dėstytojais kolegijose ir universitetuose bei mokslo darbuotojais universitetų, m ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Chemijos magistras

  Absolventas gali dirbti chemijos laboratorijose, su chemija susijusiose gamybinėse ir komercinėse įmonėse. Ugdomos funkcinės kompetencijos: Naudotis laboratorijų technika, ją prižiūrėti, Gebėti atlikti sintezės ir analizės darbus su cheminiais junginiais, Gebėti tirti objekto chemines ir fizikines savybes, Gebėti atlikti tyrimus, eksperimentus, Gebėti atlikti įvairius matavimus ir skaičiavimus, Gebėti registruoti gautus matavimus, Gebėti interpretuoti laboratorinių tyrimų duomenis, Gebėti įvertinti laboratorinių tyrimų duomenis, Gebėti saugiai elgtis su cheminėmis medžiagomis. Ugdomos pažintinės kompetencijos: Išmanyti chemijos principus, dėsnius, Gebėti tinkamai vartoti chemijos terminologiją, nomenklatūrą, matavimo vienetus, Taikyti žinias apie struktūrinius medžiagų tyrimo metodus, Gebėti demonstruoti esminių faktų, sąvokų, principų ir teorijų išmanymą, Gebėti parinkti ir pritaikyti dalyko metodiką, Gebėti taikyti įgytas žinias ir patirtį, sprendžiant praktines (chemijos) problemas, Išmanyti cheminės analizės principus, Gebėti taikyti skaičiavimo ir duomenų suvedimo įgūdžius, Išmanyti chemijos eksperimento techniką ir metodiką, Taikyti žinias apie darbų saugą, Išmanyti kitų reikalingų dalykų pagrindus. Ugdomos bendrosios kompetencijos: Gebėti įgytas žinias taikyti praktikoje, Gebėti planuoti darbą, organizaciniai gebėjimai, Gebėti komunikuoti raštu ir žodžiu gimtąja kalba, Gebėti komunikuoti užsienio kalba(-omis), Gebėti mąstyti sistemiškai ir analitiškai, Gebėti mąstyti kritiškai, Gebėti mąstyti kūrybiškai, ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Informatikos bakalauras

  Informatikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti programų sistemų projektavimo, diegimo, eksploatavimo ir tiriamąjį darbą įmonėse bei organizacijose. Asmuo, įgijęs informatikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį: funkcinės kompetencijos - * gebės planuoti informacinių technologijų techninės ir programinės įrangos diegimą; analizuoti ir fiksuoti informacijos apdorojimo kompiuterizavimo lygį ir teikti ataskaitas apie tai įmonių vadovams; koreguoti veiklą, atsižvelgiant į informacinių ir ryšio technologijų taikymo analizę ir šių technologijų pažangą; specifikuoti, projektuoti ir diegti kompiuterines sistemas ir programinę įrangą; * gebės kvalifikuotai eksploatuoti kompiuterių ir jų sistemų techninę ir programinę įrangą; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti su tuo susijusią informaciją; įvertinti sprendimus etiniu, socialiniu ir ekonominiu požiūriu; * gebės naudoti pažangias ryšio technologijas, projektuotant ir diegiant įvairias kompiuterines sistemas; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje; pažintinės kompetencijos - * gebės panaudoti informatikos teorijos ir kompiuterių techninės ir programinės įrangos žinias priimant sprendimus; * gebės taikyti informatikos teorijos žinias, atpažinti ir analizuoti naujus uždavinius, planuoti jų sprendimą, suprasti naujas informacines ir ryšio technologijas; * gebės taikyti naujausias informatikos teorijos žinias, sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti informatikos žinias mokantis savarankišk ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Technologijų bakalauras

  Technologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbt technologo darbą. Baigę Neurotechnologijų bakalauro programą absolventai galės tiesiogiai orientuotis į plačią darbo rinką apimančią tiek neurotechnologijas, informacines technologijas, biotechnologijas bei socialinių krypčių įmonėse (neuromarketingas, neuroekonomika, kt). Šie absolventai galės dirbti įvairiose įmonėse ir organizacijose, kuriančiose produktus bei paslaugas informacijos, elektronikos, biotechnologijos, medicinos, ir kitose neurotechnologijų taikymo srityse. Programos absolventai taip pat galės dirbti programinės įrangos kūrimo, neuromokslų, neuroinformatikos laboratorijose, pramogų bei reabilitacinių įrankių kūrimo įmonėse. Be to, šie specialistai galės dirbti kuriant biogrįžtamojo ryšio, neurofiziologinių signalų registracijos, virtualios ir papildytos realybės ir kt. technologijas, kurios naudoja žmogus-kompiuteris sąsajos principus. ...

  Awarding bodyVytauto Didžiojo universitetas

  Category: Qualifications Location: Lithuania