• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 646 items
 1. (idegen nyelv feltüntetése) üzleti szaknyelvi tréner

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A végzettek ismerik:* a gazdasági és üzleti kommunikáció sajátosságait, az adekvát szaknyelvi terminológiát, lexikai, grammatikai, mondattani specifikumait; * a kultúra és a nyelvhasználat közötti kapcsolat megjelenési formáit az üzleti kommunikációban, az egyes kultúrák közötti különbségeket;* az interkulturális kommunikáció és menedzsment tudományágainak főbb kutatási eredményeit;* a gazdasági és üzleti szaknyelvtanítás hatékony módszereit különös tekintettel a kommunikatív tanuló-központú, interaktív, kompetenciafejlesztésre irányuló tréning megközelítésre;* a korszerű andragógiai elveket és módszertani implikációit a felnőtt célcsoportok, gazdasági vezetők képzésében;* a tréneri, facilitátori és coach szerep és működés elméleti és gyakorlati beágyazását;* a csoportdinamikai folyamatok sajátosságait és kezelését;* a multimédia és a web2.0 tanítást és tanulást támogató lehetőségeit;* a közgazdaságtudomány elméleti és gyakorlati kérdésköreit; * a célnyelvű országok civilizációját, aktuális gazdasági, társadalmi, politikai viszonyait;* a nyelvoktatásra vonatkozó Közös Európai Referenciakeret irányelveit; * a szaknyelvtanításra, a szaknyelvtudás mérésére, standardizált értékelésére, valamint a feladatfejlesztésre vonatkozó elméleti ismeretanyagot;* a lineáris és digitális tananyag, vizsgaanyag szervezési modelljeit;* a multimédia elemeinek tudatos felhasználását a szaknyelvi tananyagok, vizsgaanyagok szerkesztésében;* a tudományos írásművekkel s ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. 0-3 éves korosztályú gyermekek nevelője/ gondozója

  A képzésben résztvevő szakemberek a szakirányú továbbképzés megkezdésének időpontjában eltérő kompetenciák birtokában vannak a 0-3 éves korosztályú gyermekek nevelése/gondozása területén. A megfelelő szakmai önismeret kialakítása, fejlesztése eredményeképpen a résztvevők alkalmasak lesznek a saját fejlődésüket legjobban szolgáló programok, feladatok kiválasztására. A képzés során lehetőség nyílik az egyes kompetenciaelemek fejlesztésére, kiegészítésére. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek: * a szakmai képzés folyamatának, a pedagógiai, pszichológiai, a szakterületi és a gyakorlati képzési elemek követelményeinek az ismerete a 0-3 éves korosztályú gyermekek esetében; * a felsőoktatás pedagógiájának oktatás-lélektani, szociológiai, speciális módszertani ismeretei; * a szakképzettséghez kapcsolódó szaktudomány és szakmódszertan legújabb eredményeinek, fejlődési irányainak ismerete; * az intézmények működésének, környezeti kapcsolatainak (más közoktatási, szociális és egészségügyi intézményekkel, fenntartókkal, szülőkkel, kulturális, természeti és gazdasági környezettel) ismerete. A végzett hallgató * jól ismeri az intézmény dokumentumait, nevelési/gondozási programját, annak speciális területeit (egészségnevelés, gyermekvédelem); * rendelkezik a tanácsadás korszerű elméleti és gyakorlati ismereteivel. Megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek: Szakmai képességek: A végzett hallgató képes * az intézmények működésének megtervezésére, megszervezésére, vezetésére és értékelésére; * ha ...

  Awarding bodyApor Vilmos Katolikus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. a kompetencia alapú óvodai nevelés tanácsadója

  A képzés célja az óvodapedagógusok megismertetése a kompetencia alapú óvodai nevelés tartalmi, módszertani kérdéseivel, az inkluzív – integrált nevelési módszerek, illetve a differenciálás és értékelés óvodai lehetőségeivel. Fontos területe a képzésnek a hallgatók felkészítése az óvodás gyermekek életkori sajátosságaihoz illeszkedő, a kooperatív módszertanra épülő tevékenységközpontú műhelymunka tervezésére és gyakorlatban való alkalmazására. Elsajátítandó kompetenciák: * a kompetencia alapú óvodai neveléshez szükséges személyes és szakmai kompetenciák, kulcskompetenciák* az együttműködés, a pedagógiai tervezés és a kooperáció* a módszertani sokszínűség* a kooperációra épülő műhelymunka. Tudáselemek:Kulcskompetenciák, differenciálás, diagnosztika, mérések, értékelés, szegregáció, integráció, inklúzió, önkifejezés fejlesztése, konfliktustűrés, tolerancia, empátia, problémamegoldás, kreatív műhelymunka, projektmunka, önállóság, egyéni tempóban történő fejlődés. Megszerezhető ismeretek:* A kompetencia alapú óvodai nevelés* Differenciálás – pedagógiai diagnosztika* Eredményvizsgálat és értékelés az óvodában* Szakmai készségfejlesztő és önismereti tréning* A fejlesztő játékok* Inkuzív – integrált nevelési módszerek* Kreatív gyermekirodalmi műhely* Kreatív zenei műhely* Gyermektánc-műhely* Nyitott tanulási formák - Projektmunka, állomásokon szervezett munka és műhelymunka az óvodában Személyes adottságok, készségek:* pedagógiai módszertani kultúra* differenciálás* gyermek- és tevékenységközpontú fejlesztés* az óvoda ...

  Awarding bodyEötvös József Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. a német nemzetiségi és a kétnyelvű iskolai nevelés-oktatás tanácsadója

  A képzés célja: a korai német-magyar kétnyelvűséget célul megfogalmazó, kétnyelvű iskolai nevelést-oktatást végző pedagógusokat felkészíteni a 6-7-12 éves korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő, elsősorban a kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló pedagógiai, módszertani és nyelvpedagógiai ismeretek elsajátítására és az ismeretek, nyelvpedagógiai stratégiák alkalmazására a német nemzetiségi oktatás egyes nevelési területein. Elsajátítandó kompetenciák:A képzés során a személyes kompetencia keretén belül elsősorban az Európai uniós elvárásoknak megfelelő idegen/kisebbségi nyelvi kompetencia, a tolerancia és identitás, valamint az együttműködés, a kooperatív magatartás, a távlatokban gondolkodás és céltudatosság, a kognitív területen a pedagógiai tervezés, mérlegelés, a módszertani felkészültség, a szempontváltás. Tudáselemek:Kulcskompetenciák, kommunikatív kompetencia, korai nyelvfejlesztés, nyelvfejlesztési stratégiák, differenciálás, individualizált nevelés, multiszenzoros tanulás, másodnyelvi kompetenciák mérése, nyelvvesztés, asszimiláció, hagyományápolás, identitás, módszertani sokszínűség, egyéni tempóban történő önálló tanulás, szabadság, önellenőrzés, kooperatív szemlélet. Megszerezhető ismeretek:- Kompetencia alapú kétnyelvű iskolai nevelés-oktatás, kulcskompetenciák-  A kommunikatív kompetencia fejlesztési lehetőségei – nyelvfejlesztési stratégiák- Differenciálás és eredményesség – nyelvi kompetenciamérés és lehetőségei- Korai kétnyelvűség az iskolai szocializáció folyamatában: A korai kétnye ...

  Awarding bodyEötvös József Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. a német nemzetiségi és a kétnyelvű óvodai nevelés tanácsadója

  A képzés célja: a korai német-magyar kétnyelvűséget célul megfogalmazó, kétnyelvű óvodai nevelést végző óvodapedagógusokat felkészíteni a 3-7 éves korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő, elsősorban a kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló pedagógiai, módszertani és nyelvpedagógiai ismeretek elsajátítására és az ismeretek, nyelvpedagógiai stratégiák alkalmazására a nemzetiségi és a kétnyelvű óvodai nevelés egyes nevelési területein. Elsajátítandó kompetenciák:A képzés során a személyes kompetencia keretén belül elsősorban az európai uniós elvárásoknak megfelelő idegen/kisebbségi nyelvi kompetencia, a tolerancia és identitás, valamint az együttműködés, a kooperatív magatartás, a távlatokban gondolkodás és céltudatosság, a kognitív területen a pedagógiai tervezés, mérlegelés, a módszertani felkészültség, a szempontváltás. Tudáselemek:Kulcskompetenciák, kommunikatív kompetencia, korai nyelvfejlesztés, nyelvfejlesztési stratégiák, differenciálás, individualizált nevelés, multiszenzoros tanulás, másodnyelvi kompetenciák mérése, nyelvvesztés, asszimiláció, hagyományápolás, identitás, módszertani sokszínűség, egyéni tempóban történő önálló tanulás, szabadság, önellenőrzés, kooperatív szemlélet. Megszerezhető ismeretek:- Kompetencia alapú kétnyelvű óvodai nevelés, kulcskompetenciák- A kommunikatív kompetencia fejlesztési lehetőségei – nyelvfejlesztési stratégiák- Differenciálás és eredményesség – nyelvi kompetenciamérés és lehetőségei- Korai kétnyelvűség az óvodai szocializáció folyamatában: A korai kétnyelvűs ...

  Awarding bodyEötvös József Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. a szociális munka tereptanára

  Képzés célja, hogy tereptanárokat készítsen fel a szociális képzések hallgatóinak gyakorlatának vezetésére, biztosítsa számukra a legfontosabb aktuális szakmai-módszertani, valamint a szükséges pedagógiai ismeretek megszerzésének feltételeit.   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzésben részt vevők képesek: –      közvetíteni oktatói és vezetői tevékenységen, valamint szakmai modellnyújtáson keresztül a szociális képzésben résztvevő hallgatók hivatásgyakorlásához szükséges ismereteket; –      segíteni a hallgatók szakmai képességeinek fejlesztését, valamint erősíteni szakmai identitásukat; –      támogatni a hallgatókat az elméleti és a gyakorlati ismeretek integrálásában, munkájuk tervezésben, hatásosságának és hatékonyságának növelésében, az elért eredmények objektív értékelésében; –      a szakmai identitás felelős vállalására, folyamatos fejlesztésére, s ennek hatásos közvetítésére; –      az egyéni szupervízió rendszeres igénybe vételére a kiégés megelőzése, a mentális egészség fenntartása és a szakmai fejlődés céljából.   A képzésben részvevők elsajátítják: –      a didaktikai kompetenciákat, a terepgyakorlat konkrét kihívásaihoz hozzárendelt pedagógiai és módszertani ismereteket; –      a problémaérzékenység és tervszerű gondolkodás, továbbá a szakmai ismeretek hatásos közvetítésének képességét; –      az ön- és folyamatreflexiós készségeket, az alapos szakmai önismeretet.   Személyes adottságok és készségek: –      hatékony együttműködési képesség, különösen team munka ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Accordion Teacher

  A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult érté ...

  Awarding bodyLiszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Accordion Teacher

  A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult érté ...

  Awarding bodyLiszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. adaptált testkultúra és sport oktató

  A szakirányú továbbképzés alapvető célkitűzése, hogy a fogyatékos gyermekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel foglalkozó különböző felsőfokú alapképzettséggel dolgozó szakemberek számára fogyatékosság-specifikus gyógypedagógiai, testkulturális, sportelméleti, szervezési és gyakorlati ismereteket nyújtson annak érdekében, hogy  az alapképzettségüknek megfelelő tevékenységük során képesek legyenek azokat szakszerűen alkalmazni, ezáltal segítve elő a fogyatékos gyermek, fiatal és felnőtt életminőségének javulását, egészséges életmódjának, testkultúrájának minőségi javítását, sportolásának sikerességét, valamint a társterületekkel való hatékony együttműködést.   Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: Az adaptált testkultúra és sport szakirányú továbbképzési szakot végzettek olyan széleskörű elméleti ismeretekkel és gyakorlati tudással rendelkező szakemberek, akik: jártasak – a személyközpontú, fejlődés- és tevékenység-orientált gyógypedagógiai segítségnyújtás – nevelés, oktatás, fejlesztés, pedagógiai kísérés – általános elveiben,  – a fogyatékos gyermekek, fiatalok, felnőttek motoros képesség módosulásának,  az általánostól eltérő egészségi állapotának felismerésében. Ennek alapján képesek  az alapképzettségüknek megfelelő kompetencia körhöz tartozó tevékenységek adaptálására; ismerik – a fogyatékosságokkal járó állapotváltozásokat, a fogyatékosságok egészségügyi, gyógypedagógiai, pszichológiai, szociális és társadalmi következményeit; – a fogyatékosság okozta megváltozott fizikai feltételeket; a fizikai aktivitás f ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Agricultural Instructor

  A képzés célja mezőgazdasági szakoktatók képzése, akik felkészültek a specializációnak megfelelő, az Országos Képzési Jegyzék szerinti környezetvédelem-vízgazdálkodás, mezőgazdaság, élelmiszeripar szakmacsoportjaiba tartozó adekvát szakképesítések iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzéseiben folyó szakmai gyakorlati tárgyak oktatására, az összefüggő szakmai gyakorlatok megtervezésére, szervezésére, vezetésére, lebonyolítására felkészültek a pedagógus kompetenciaelvárások teljesítésére. A képzés része a szakmai gyakorlati tantárgyakhoz kapcsolódó tanműhelyi, szakképző intézményen belüli és kívüli összefüggő szakmai (vállalati képzőhelyeken folytatott üzemi, tanműhelyi) gyakorlatok lebonyolítása, illetve a felsőoktatási szakképzés, a felnőttképzés és átképzés, valamint a közoktatás gyakorlati képzési feladataira történő felkészítés. A mezőgazdasági szakoktató a) tudása - Átfogóan ismeri a szakképzés jogszabályi elvárásait, a szakképesítések rendszerét. - Ismeri az agrár szakterületi szakmacsoportba tartozó szakképesítések rendszerét. - Ismeri az agrár irányultságú szakképesítések szakmai gyakorlati tantárgyait, az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó összefüggő szakmai gyakorlati követelményeket. - Ismeri az egészségmegőrzéssel és az egészségfejlesztéssel kapcsolatos alapvető elvárásokat, különösen a szakképzés adekvát szakterületén érvényesítendő élelmiszerlánc-biztonsággal, környezet-, munka-, baleset- és fogyasztóvédelemmel kapcsolatos követelményeket. - Rendelkezik a mezőgazdasági szakoktatói tevé ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages