• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1906 items
 1. Starpkultūru sakari (uzņemšana 2019./20. gadā)- Bak. studijas

  APAKŠPROGRAMMAS MĒRĶIS Sniegt iespēju iegūt starpdisciplināras zināšanas par Latvijas kultūru pasaules kultūras kontekstā, kā arī detalizētākas zināšanas par konkrēta reģiona kultūru, lai apgūtu prasmi būt par vidutāju starpkultūru saskarsmē. APAKŠPROGRAMMAS APRAKSTS Apakšprogramma tiek īstenota bilingvāli – latviešu un mērķkultūras valodā (skat. Specializācijas). Latviešu valodā studējošie apgūst vispārīgus kultūrvēsturiskus un kultūrteorētiskus jautājumus, izzina Latvijas kultūru pasaules kontekstā. Lai izprastu konkrētu mērķkultūru, studējošie uzsāk vai turpina intensīvu specializācijas valodas apguvi. Valodas zināšanas ir atslēga veiksmīgai starpkultūru dialoga veidošanai. Būtisku studiju sastāvdaļu veido kultūras procesu pētniecība. Studiju laikā studējošie attīsta analītisko un kritisko domāšanu, radošumu, izkopj starpkultūru saskarsmes prasmes; izzinot svešo, iepazīst sevi. Specializācijas: 1. Latvija – Austrumāzija 2. Latvija – Dānija 3. Latvija – Francija 4. Latvija – Francija/ Beļģija 5. Latvija – Itālija 6. Latvija – Lielbritānija 7. Latvija – Nīderlande/ Vācija 8. Latvija – Spānija 9. Latvija – Turcija 10. Latvija – Vācija 11. Latvija – Ziemeļvalstis. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Kultūras un starpkultūru studijas (Uzņemšanas gads tiks precizēts)- Mag. studijas

  Akadēmiskā maģistra augstākās izglītības programmas „Mākslas” apakšprogramma. Apakšprogrammas studējošie iegūst padziļinātas zināšanas par modernās un postmodernās kultūras daudzveidīgajiem aspektiem. Īpaša uzmanība apakšprogrammā pievērsta starpkultūru studijām, tādējādi paplašinot gan studiju spektru, gan darba iespējas, studijas beidzot. Apakšprogrammas struktūrā iekļauti kursu bloki, kas izkopj studējošā teorētiskās spējas un praktiskās iemaņas, ļauj studentiem likt lietā svešvalodu zināšanas un parādīt sagatavotību diplomātisko attiecību darbam starptautiskajā kultūras vidē un liela mēroga kultūras projektu īstenošanā. Programmas veiksmīgai realizācijai Akadēmija sadarbojas ar kultūras organizācijām un radošām apvienībām. Atsevišķu studiju kursu augstvērtīgai īstenošanai tiek pieaicināti ārvalstu viesdocētāji. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Literatūrzinātne, folkloristika un māksla- Doktora studijas

  Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas doktora studiju programma ir vienīgā Latvijā, kas ciešā savstarpējā korelācijā piedāvā apgūt latviešu un cittautu literatūras vēsturi, literatūras teoriju, latviešu, cittautu un salīdzināmo folkloristiku, mitoloģiju, etnomuzikoloģiju, teātra pētniecību, kino teoriju un vēsturi, tādējādi paverot iespējas studējošiem aptvert plašu un savstarpēji cieši saistītu humanitāro zinātņu jautājumu loku, kas tieši saistās ar filoloģiju. Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes doktora programmas studijas notiek šādās zinātnes nozarēs un apakšnozarēs: Literatūrzinātnes nozarē ar apakšnozarēm: latviešu literatūras vēsture; literatūras teorija; salīdzināmā literatūrzinātne; cittautu literatūras vēsture; Folkloristikas nozarē ar apakšnozarēm: mitoloģija; latviešu folkloristika; cittautu folkloristika; Mākslas nozarē ar apakšnozari: teātra un kino vēsture un teorija. Studiju laikā studējošie apgūst padziļinātas teorētiskās zināšanas un jaunāko pētījumu metodes izvēlētajā zinātnes nozarē, veic pētniecības darbu un savus pētījuma rezultātus atspoguļo starptautiskās un Latvijas mēroga zinātniskās konferencēs, semināros un zinātniskās publikācijās, piedalās bakalaura, maģistra studiju programmu, kā arī pētniecisko projektu realizācijā un izstrādā promocijas darbu izvēlētajā apakšnozarē. Studiju laikā doktorantiem ir iespēja veikt lauka pētījumus un iesaistīties doktorantūras skolā „Letonika un starpkultūru pētījumi“. Programmas mērķis un uzde ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Tradicionālā kultūra un latviešu folklora (Uzņemšanas gads tiks precizēts)- Bak. studijas

  Programmas "Māksla" apakšprogramma. Apakšprogrammas mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par tradicionālo kultūru un latviešu folkloru, orientējoties ne tikai uz folkloristiku, bet arī citām ar nemateriālo kultūras mantojumu saistītām nozarēm – etnogrāfiju, arheoloģiju, etnomuzikoloģiju, novadpētniecību, mitoloģiju u.c. Paralēli tradicionālās kultūras studijām tiek apgūtas zināšanas literatūras, mākslas, mūzikas, filozofijas vēsturē un teorijā, loģikā, kultūras antropoloģijā, svešvalodās u.c. Studiju procesā iegūtās zināšanas tiek nostiprinātas praksē, piedaloties lauka pētījumos un ekspedīcijās Studējošie iesaistās dažādos ar tradicionālās kultūras izpēti saistītos projektos – folkloras liecību apzināšanā, kultūrvides dokumentēšanā, arheoloģiskajos izrakumos u.c. Apakšprogrammas absolventu kvalifikācija, prasmes un zināšanas nodrošina iespēju strādāt dažādās kultūras organizācijās, muzejos, medijos, izdevniecībās u.c. Absolventi studijas var turpināt humanitāro un sociālo zinātņu maģistrantūras programmās gan Akadēmijā, gan citās augstskolās. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Master sciences humaines et sociales mention théorie et pratique du langage et des arts spécialité arts et langages

  http://www.onisep.fr/http/redirection/formation/identifiant/20807 ...

  Provider NameEcole des hautes études en sciences sociales

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)
 6. Master arts, lettres, langues mention lettres et arts du spectacle spécialité littératures

  élaborer une réflexion scientifique précise, rigoureuse et argumentée spécifique à certains domaines de la littérature problématiser le thème de la recherche, choisir une méthodologie et les outils appropriés (questionnaires, entretiens, observations) appliquer les méthodes d'étude de corpus sur tout type de productions langagières utiliser les méthodes quantitatives et qualitatives de recueil et d’analyse des données élaborer une étude analytique complète mobiliser différents types de savoirs (historiques, littéraires, scientifiques…) et de les traiter discursivement maîtriser le langage oral et écrit : analyse, réflexion, démonstration, argumentation Secteurs d'activité et métiers visés : Le diplômé pourra accéder aux métiers de la Recherche dans des organismes de recherche publics ou privés, de l'enseignement supérieur, ou aux secteurs du livre, des bibliothèques et de la documentation, de la culture. chercheur dans les organismes de recherche publique (CNRS) ou privée enseignant-chercheur bibliothécaire ou conservateur de bibliothèque (concours de l’État ou de la fonction publique territoriale) documentaliste éditeur accès à tous concours administratifs de niveau bac + 4 ou + 5 ...

  Provider NameUniversité Grenoble Alpes (COMUE)

  Category: Learning Opportunities Location: France, Rhône-Alpes (Lyon)
 7. Master arts, lettres, langues mention études et pratiques culturelles contemporaines spécialité culture de jeunesse et culture de masse

  Le titulaire de ce diplôme peut exercer les activités suivantes : Il conçoit des produits culturels à destination de la jeunesse ou du grand public. Il organise des projets culturels à destination de la jeunesse ou du grand public. Il produit des oeuvres à caractère artistique à destination de la jeunesse ou du grand public. Il intervient dans le domaine de la communication à destination de la jeunesse ou du grand public. Secteurs d'activité : Ces professionnels travaillent dans les milieux culturels, ceux de la communication, de l'édition et du journalisme ainsi que dans l'organisation de spectacles. Métiers visés : Coordination d'édition Journalisme et information média Animation d'activités culturelles ou ludiques Intervention socioculturelle Production et administration spectacle, cinéma et audiovisuel ...

  Provider NameUniversité de Lorraine

  Category: Learning Opportunities Location: France, Lorraine (Metz)
 8. Master arts, lettres, langues mention texte / image: littératures, écrans, scènes (TEXTIM) spécialité arts du spectacle

  Le métier visé est avant tout celui d’assistant, à la réalisation (cinéma) et à la mise en scène (théâtre). Cependant, cette formation donne également à l’étudiant des capacités d’organisation et de gestion de projets culturels. Elle peut donc le faire évoluer vers les métiers de la production (théâtre et cinéma) et de l’événementiel. Enfin, le poste d'assistant est considéré comme la principale passerelle vers le métier prestigieux de réalisateur ou de metteur en scène. ...

  Provider NameUniversité de Poitiers

  Category: Learning Opportunities Location: France, Poitou-Charentes (Poitiers)
 9. Master Master arts, lettres, langues mention lettres et langues spécialité littérature, théâtre, arts et cultures

  Le master est conçu pour donner aux étudiants les outils et les connaissances indispensables à un travail de recherche dans le domaine de la littérature et du théâtre. ...

  Provider NameUniversité d'Avignon et des Pays de Vaucluse

  Category: Learning Opportunities Location: France, Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille)
 10. Master arts, lettres, langues mention arts, lettres, langues et civilisations spécialité langue française, poétiques et histoire de la littérature et des arts

  Parcours Recherche (A et B) A la base de leur formation (en dehors des acquis spécifiques à chaque parcours), ces diplômés maîtrisent : - les outils linguistiques et les techniques d'écriture leur permettant de rédiger des documents à caractère scientifique (comptes rendus, articles, mémoires...) - les outils de recherche ou d'étude du domaine littéraire, linguistique, esthétique (bibliographie, diversité des discours critiques, capacité de description et d'analyse des textes et des œuvres d'art ainsi que des discours qui s'y rapportent) afin d'élaborer des ouvrages à caractère scientifique - les outils de communication (TICE) nécessaires à la recherche et à sa valorisation - au moins une langue étrangère afin de transmettre et d'acquérir les divers savoirs concernant la recherche et les travaux effectués au niveau européen et internationalLes diplômés sont donc capables : - d'initier une recherche documentaire scientifique, rigoureuse et précise, afin d'identifier et d'analyser les productions esthétiques, littéraires ou linguistiques - d'élaborer des sujets innovants à la croisée des disciplines concernées (Arts, Littérature ; recherche en méthodologie du FLE, élaboration de matériels didactiques) tout en conservant une posture critique et réflexive - d'argumenter méthodiquement, à l'oral comme à l'écrit, afin de défendre un point de vue (hypothèse de lecture, analyse scientifique...) - d'élaborer dans un esprit d'interdisciplinarité les outils de recherche et de réflexion (questionnement, hypothèses, sources ...

  Provider NameUniversité Pau et Pays de l'Adour

  Category: Learning Opportunities Location: France, Aquitaine (Bordeaux)

Pages