• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 15 items
 1. Informacijos sistemų profesinis bakalauras

  Profesinės veiklos galimybės: Baigę Verslo informacinių sistemų studijų programą absolventai galės dirbti informacinių sistemų analitikais, IT projektų vadovais, informacinių sistemų bei duomenų bazių kūrimo, diegimo, integravimo ir administravimo specialistais, įvairiose Vakarų Lietuvos regiono, Lietuvos ir užsienio verslo įmonėse, valstybinėse organizacijose ir visuomeniniame sektoriuje. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas tęstinėse studijose. Sėkmingai baigę tęstines studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos reikalavimus gali stoti į su informatika ar informatikos inžinerija susijusias magistrantūros studijas. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Informatikos inžinerijos bakalauras

  Informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti kompiuterių, jų sistemų projektavimo, eksploatavimo ir vystymo bei kompiuterių tinklų diegimo, administravimo ar tobulinimo darbus. Asmuo, įgijęs informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją, turi: - gebėti projektuoti, kurti, diegti, eksploatuoti ir tobulinti kompiuterių sistemas, taikydami pažangiausias informacines technologijas ir esminius informatikos inžinerijos principus; įvertinti kompiuterių, jų sistemų ir komunikacinių tinklų kokybinius parametrus; kvalifikuotai eksploatuoti kompiuterių sistemų techninę ir programinę įrangą bei efektyviai projektuoti, konfigūruoti ir administruoti kompiuterių tinklą, įvertinant pagrindinius verslo aplinkos veiksnius - žinoti kaip: praktiškai spręsti informatikos inžinerijos problemas; pagal užsakovų pageidavimus specifikuoti, kurti, projektuoti, diegti ir eksploatuoti kompiuterių sistemas - jų techninę ir programinę įrangą, nustatyti sistemų vertę bendrais kokybės parametrais; parinkti sistemų įgyvendinimo procese naudojamus alternatyvius ir pažangius informacinių ir komunikacinių technologijų metodus; efektyviai naudotis techninės ir programinės įrangos automatizuoto konstravimo ir dokumentavimo įrankiais; rinkos sąlygomis taikyti produktų gamybos ekonomikos ir vadybos žinias; dirbti komandoje, kūrybiškai panaudoti įgytas žinias ir įgūdžius, išlaikyti savo profesinę kompetenciją nuolat keliant kvalifikaciją - mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, organizuoti ir vertinti savo darbą, prist ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Informatikos inžinerijos magistras

  Informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti informacinių technologijų rinkoje. Asmuo, įgijęs informatikos inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi: – gebėti formaliai specifikuoti ir atlikti sukurtų modelių verifikaciją; – suprasti informacinių technologijų kūrimo ir taikymo techninius, technologinius, socialinius, teisinius ir vadybinius aspektus; – mokėti įvertinti veiklos procesų ir žinių įtaką konkrečiai verslo, inžinerinės visuomenės problemai spręsti; – turi būti įvaldęs verslo inžinerijos intelektikos metodikas ir jų taikymą kuriant ir valdant informacines sistemas; – mokėti įvertinti duomenų, informacijos ir žinių įtaką konkrečiai verslo ar visuomenės problemai spręsti. – atsakingai dirbti, savarankiškai organizuoti darbą, konstruktyviai bendrauti su kolegomis. Įgiję informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti informacinių technologijų rinkoje ir universitetuose ar kolegijose. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Informatikos profesinis bakalauras

  Profesinės veiklos galimybės: Absolventas gebės dirbti gamybos ir kitų veiklos rūšių įmonėse, kultūros, švietimo, valstybės valdymo ir gynybos struktūrose, specializuojasi kurti kompiuterių programas ar/ir prižiūrėti vietinius kompiuterių tinklus bei techninę ir programinę įrangą. Informatikos profesiniai bakalaurai reikalingi įmonėse teikiančiose programavimo, kompiuterinių sistemų priežiūros paslaugas. Taip pat jie gali dirbti didelių įmonių IT padalinių vadovais bei darbuotojais, vidutinių įmonių kompiuterinių sistemų priežiūros atsakingais darbuotojais, be didelių investicijų sukurti nuosavą verslą. Tolesnių studijų galimybės: Absolventas gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetinės pirmosios pakopos studijų programas, po papildomų studijų magistrantūroje informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių studijų programose Vilniaus Gedimino technikos universitete, Klaipėdos universitete ir Vytauto Didžiojo universitete. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Kompiuterių tinklų derintojas, LTKS IV

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: parenka, montuoja ir derina duomenų perdavimo tinklą, eksploatuoja kompiuterinę techninę įrangą, parenka, naudoja ir išmano taikomąsias programas, stebi ir supranta duomenų srautą, pažįsta protokolus ir jungtis, analizuoja ir taiko informacinių sistemų saugumą, derina įvairias operacines sistemas, planuoja, organizuoja ir diegia kompiuterių tinklus, naudojasi duomenų bazėmis ir jų valdymo sistemomis. Pasirenkamosios kompetencijos: 1. Projektuoti, kurti ir administruoti internetinius puslapius; 2. Dirbti su taškinės ir vektorinės grafikos programomis, mokėti kurti vektorinius vaizdus, redaguoti taškinės grafikos vaizdus, kurti montažus; 3. Programuoti nesudėtingas programas; 4. Redaguoti vaizdo medžiagą, taikyti įrangą; 5. Kurti, montuoti ir taikyti garso takelį; 6. Apdoroti trimatę ir dvimatę grafiką pagal vartotojo poreikius. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Informacinių sistemų inžinerijos magistras

  Profesinės veiklos galimybės: Įgiję informacinių sistemų inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį, informacinių sistemų projektavimo, programavimo, vadovaujamą ir kitą inžinerinį darbą verslo įmonėse, valstybės institucijose bei mokslo įstaigose. Tolesnių studijų galimybės: Baigus Informacinių sistemų inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti informatikos arba informatikos inžinerijos studijų krypčių doktorantūros studijų programose. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Informatikos bakalauras

  Informatikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti programų sistemų projektavimo, diegimo, eksploatavimo ir tiriamąjį darbą įmonėse bei organizacijose. Asmuo, įgijęs informatikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį: funkcinės kompetencijos - * gebės planuoti informacinių technologijų techninės ir programinės įrangos diegimą; analizuoti ir fiksuoti informacijos apdorojimo kompiuterizavimo lygį ir teikti ataskaitas apie tai įmonių vadovams; koreguoti veiklą, atsižvelgiant į informacinių ir ryšio technologijų taikymo analizę ir šių technologijų pažangą; specifikuoti, projektuoti ir diegti kompiuterines sistemas ir programinę įrangą; * gebės kvalifikuotai eksploatuoti kompiuterių ir jų sistemų techninę ir programinę įrangą; ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti su tuo susijusią informaciją; įvertinti sprendimus etiniu, socialiniu ir ekonominiu požiūriu; * gebės naudoti pažangias ryšio technologijas, projektuotant ir diegiant įvairias kompiuterines sistemas; standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje; pažintinės kompetencijos - * gebės panaudoti informatikos teorijos ir kompiuterių techninės ir programinės įrangos žinias priimant sprendimus; * gebės taikyti informatikos teorijos žinias, atpažinti ir analizuoti naujus uždavinius, planuoti jų sprendimą, suprasti naujas informacines ir ryšio technologijas; * gebės taikyti naujausias informatikos teorijos žinias, sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; pagilinti ir praplėsti informatikos žinias mokantis savarankišk ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 8. Informatikos magistras

  Informatikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti informatiko darbą. Asmuo, įgijęs informatikos magistro kvalifikaciją, turi: - gebėti išsiaiškinti kompiuterizuojamos taikomosios srities procesus, sukurti jų informacinius modelius, savarankiškai generuoti idėjas, kelti hipotezes, jas analizuoti, tirti bei taikyti, rengti ataskaitas ir straipsnius, atlikti tiriamuosius darbus; - žinoti duomenų tyrimą, programų sistemų inžineriją, dirbtinius neuroninius tinklus, rinktinius diskrečių struktūrų skyrius, IT projektų valdymą, informatikos mokslo naujausius pasiekimus; - mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu. Informatikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal informatikos studijų programą. Norintiems siekti informatikos magistro kvalifikacijos reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti informatiku nėra pripažįstami. Įgiję informatikos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti analitikais, projektuotojais bei programuotojais, o įgavę patirties - ir grupių bei projektų vadovais privačiame bei valstybiniame sektoriuose arba būti atsakingais už bendrasisteminės bei taikomosios programinės įrangos priežiūrą. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 9. Jaunesnysis Java programuotojas, LTKS IV

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: naudoja tarnybinių stočių operacines sistemas, programuoja žiniatinklio puslapių vartotojo sąsajas, kuria nesudėtingą programinę įrangą, taiko programinės įrangos kūrimui naudojamus principus ir metodus, kuria nesudėtingas reliacines duomenų bazes, valdo ir organizuoja savo paties atliekamą programinio kodo kūrimą, analizuoja skirtingų tipų reikalavimus, apibūdinančius kompiuterinę programą. Pasirenkamos kompetencijos: 1. Programuoti vartotojo sąsają naudojant JavaServerFaces technologiją; 2. Programuoti taikomąsias Java programas naudojant Spring karkasą; 3. Taikyti testavimu ir vartotojų elgsena pagrįsto programavimo metodikas; 4. Kurti programinę įrangą projektą vykdant pagal SCRUM metodologiją. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 10. Jaunesnysis testuotojas

  Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: naudoja tarnybinių stočių operacines sistemas, naudoja nesudėtingas reliacines duomenų bazes, kuria ir vykdo testavimui skirtą programinės įrangos kodą, kuria ir vykdo nesudėtingus testavimo atvejus rankiniu būdu, kuria ir vykdo nesudėtingus automatinius testus. Pasirenkamos kompetencijos: 1. Programuoti žiniatinklio puslapių vartotojo sąsają; 2. Kurti taikomąsias Java programas naudojant Spring karkasą; 3. Kurti programinę įrangą projektą vykdant pagal SCRUM metodologiją. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania

Pages