• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 36 items
 1. Bachelor in bio-informatica

  LR1 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica verduidelijkt en lost een gegeven biologisch probleem autonoom op door een relevante programmeertaal te selecteren en die efficiënt toe te passen om een eigen programma te ontwikkelen. LR2 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica past autonoom bestaande programma’s en datastructuren aan volgens de in het werkveld verwachte programmeervaardigheden zodat die bijdragen tot een verbetering van de toepassingsmogelijkheden. LR3 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica beheert, verwerkt en bevraagt biologisch complexe data op een gebruiksvriendelijke manier door gebruik te maken van bestaande of nog te ontwikkelen nieuwe databank- of softwarestructuren LR4 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica volgt actief de huidige ontwikkelingen in het werkveld van de bio-informatica op met inbegrip van ethische kenmerken van de materie om voor een gegeven biologische probleemstelling oplossingen te formuleren. LR5 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica kiest, afhankelijk van het gegeven biologisch probleem, de relevante software en gebruikt deze efficiënt tot verduidelijking en oplossing van het gegeven biologisch probleem. LR6 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica ontwikkelt autonoom een multidisciplinair perspectief op bio-informatica dat biologische en computationele vaardigheden samenbrengt tot praktische toepassingen binnen een authentieke context. LR7 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica rapporteert helder en correct over onderzoeksge ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie

  Algemene opmerking: De DLR's hebben betrekking op het professioneel handelen in teamverband en onder supervisie voor een beginnende beroepsbeoefenaar. Gemeenschappelijk voor alle afstudeerrichtingen 1. De PBA BLT plant zelfstandig zijn laboratoriumwerkzaamheden en organiseert zijn analyses en experimenten systematisch en efficiënt binnen een afgesproken tijdsbestek. 2. De PBA BLT voert autonoom, nauwkeurig, betrouwbaar en kritisch biomedische laboratoriumwerkzaamheden uit op een onderbouwde manier. Hij stelt problemen vast, signaleert ze en draagt bij tot een aanvaardbare oplossing. 3. De PBA BLT heeft kennis en inzicht in de gepaste methoden en technologieën van het biomedisch werkveld. Hij gaat de beperkingen en mogelijkheden hiervan na in wisselende contexten. 4. De PBA BLT werkt actief mee binnen een georganiseerd kwaliteitszorgsysteem in een laboratorium. 5. De PBA BLT past de deontologische principes van het biomedisch werkveld toe. 6. De PBA BLT werkt veilig en milieubewust volgens de wettelijke reglementeringen binnen een laboratoriumcontext. 7. De PBA BLT verwerkt en interpreteert verkregen data op een statistisch correcte manier en maakt een inschatting van hun betrouwbaarheid en biomedische relevantie. 8. De PBA BLT rapporteert helder en correct over experimentele data en analyseresultaten , gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie. 9. De PBA BLT werkt constructief, respectvol en team-gericht samen binnen een intra- en interprofessionele context. Hij communiceert adequaat en doelgroe ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen

  1. Kennis in de basiswetenschappen aanwenden in een biomedische context, met name wat betreft het verwerven van inzicht in de processen betrokken bij het functioneren van het menselijk lichaam in normale en in ziekteomstandigheden. 2. Kennis hebben van en inzicht in de moleculaire mechanismes en hun interacties in het menselijk lichaam als systeem. 3. Schriftelijk en mondeling onderzoeksresultaten communiceren aan vakgenoten volgens de gangbare wetenschappelijke criteria. 4. Op basis van theoretische kennis en literatuuronderzoek eenvoudige hypotheses formuleren betreffende de ontstaans - en werkingsmechanismen van ziektebeelden. 5. Zelfstandig specifieke (Engelstalige) gegevens uit medisch-wetenschappelijke literatuur verzamelen en kritisch interpreteren in functie van het oplossen van een eenvoudige onderzoeksvraag. 6. Relevante biomedische onderzoeksmethoden - en technieken selecteren als basis voor het opstellen van een eenvoudig onderzoeksprotocol. 7. Kunnen reflecteren over de wisselwerking tussen biomedisch onderzoek en samenleving. 8. Blijk geven van een integere en kritische onderzoekshouding. 9. In staat zijn om een binnen een team te functioneren. 10. Basislaboratoriumtechnieken en vaardigheden onder beperkte begeleiding kunnen toepassen; kennis hebben van relevante veiligheidsaspecten in het laboratorium; inzicht hebben in de toepasbaarheid van technieken in de context van de onderliggende onderzoeksvraag. 11. Blijk geven van een ingesteldheid tot levenslang leren binnen het domein van de biomedisch ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Bachelor of Science in Molecular Biotechnology

  Molecular Biotechnology – To be able to utilize knowledge of general concepts, model systems and application areas in Molecular Biotechnology in order to understand or solve frequently occurring scientific problems. – To be able to apply the processes of Life and to translate knowledge of model systems and molecular mechanisms into biotechnological applications. – To be competent in basic techniques in gene technology, molecular biology, genetics, microbiology, cell biology, physiology, immunology and biochemistry. – To understand the pervasive importance of the concept of evolution through natural selection in biology, and to be able to apply evolutionary approaches to biotechnological applications. – To be able to integrate and creatively utilize theoretical and practical knowledge about fundamental plant biotechnology and plant biotechnological techniques for the development of applications in the biomedical, plant and food sectors. – To understand and be able to apply bioinformatics and systems biology methods for biological data analysis. – To be able to integrate fundamental and practical knowledge about the link between fundamental cell biological processes and pathologies and to utilize such understanding for the development of biomedical applications. – To understand the regulatory, ethical and safety aspects of biotechnological production processes. – To be aware of the current best practices in the transfer of molecular biotechnology research results to industry and the development and commercializat ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Bachelor of Science in de biologie

  1. Inzicht hebben in de basisbegrippen binnen de subdisciplines van de biologie. 2. Inzicht hebben in (exacte) wetenschappelijke disciplines en hun integratie binnen de biologie. 3. Inzicht hebben in de verschillende stappen in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. 4. Onder begeleiding een vraagstelling formuleren en hierover hypotheses opstellen op basis van een (internationale) literatuurstudie. 5. Inzicht hebben in de manier waarop een eenvoudig biologisch probleem vertaald wordt naar een experiment. Data op correcte wijze analyseren (kwalitatief en kwantitatief) en op basis hiervan een gefundeerde conclusie formuleren. 6. Onder begeleiding waarnemingen verrichten en analyses uitvoeren binnen een labo - en veldomgeving. 7. Onderzoeksmethodes en interpretaties kritisch evalueren en de intrinsieke onzekerheden en beperkingen plaatsen. 8. Een afgebakende literatuurstudie uitvoeren en op adequate wijze internationale wetenschappelijke informatie opzoeken. Blijk geven van een attitude van leergierigheid. 9. Een biologische probleemstelling, aanpak en conclusies zowel schriftelijk als mondeling communiceren. 10. In groep functioneren om probleemgestuurd samen te werken, en in consensus een antwoord te formuleren. 11. Het biologisch onderzoek situeren binnen een bredere maatschappelijke context, met inbegrip van de ethische dimensie. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen

  Leerresultaat 4 tot 14 zijn in een eerste fase uitgeschreven op het algemene ‘familie’ niveau van de bachelor ‘ingenieur’. Leerresultaat 1-3 en 15 zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering van de algemene leerresultaten: zij zijn enkel van toepassing op de opleiding bio-ingenieur en profileren de opleiding ten aanzien van andere opleidingen in het ingenieursdomein. 1. Diepgaande kennis, inzicht en vaardigheden hebben met betrekking tot de grondslagen en de toepassingen van de wiskunde en de natuurwetenschappen, met bijzondere aandacht voor de biologie, de chemie, de aard- en omgevingswetenschappen en de interacties tussen de levende materie en de abiotische omgeving. 2. Systeem- en toepassingsgerichte kennis, inzicht en basisingenieursvaardigheden hebben op een algemeen niveau binnen het domein van de toegepaste biologische wetenschappen. 3. Systeem- en toepassingsgerichte kennis, inzicht en ingenieursvaardigheden hebben op een meer gevorderd niveau binnen een kennis- en toepassingsdomein van de toegepaste biologische wetenschappen. 4. Grondig inzicht hebben in de theoretische basis en methoden, in de toepassingsmogelijkheden voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen en in de aanwending ervan bij het oplossen van problemen binnen de ingenieursdisciplines. 5. Systeemgericht en analytisch probleemoplossend denken, ontwerpen, ontwikkelen en creatief innoveren met aandacht voor de conceptuele implicaties van de specifieke casus. 6. Doelgericht wetenschappelijke en technische ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Bachelor of Science in de biowetenschappen

  Leerresultaten 6 tot 14 zijn in een eerste fase uitgeschreven op het algemene ‘familie’ niveau van de bachelor ‘ingenieur’. Leerresultaten 1-5 zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering van de algemene leerresultaten: zij zijn enkel van toepassing op de bacheloropleiding biowetenschappen en profileren de opleiding ten aanzien van andere opleidingen in het ingenieursdomein. 1. Diepgaande en toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben met betrekking tot wiskunde, natuurkunde, statistiek, biowetenschappen en chemie, met het oog op ingenieurstoepassingen. 2. Basiskennis hebben van economische principes, ondernemerschap en consumentengedrag. 3. Toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben in de specifieke domeinen van de agro-productieketen en de omgeving. 4. Kennis van en inzicht in (bio)technologische processen kunnen aanwenden in het uitvoeren van kwaliteitscontrole en onderzoek in de gerelateerde domeinen. 5. Implementatiegericht en analytisch probleemoplossend denken, ontwerpen, ontwikkelen en creatief innoveren met betrekking tot milieu en natuur, plantaardige en dierlijke productie en/of de productie van voedingsmiddelen. 6. Doelgericht wetenschappelijke en technische informatie opzoeken, evalueren en verwerken, en er correct naar refereren. 7. Uitgaande van het verworven inzicht, onderzoek-, ontwerp- en oplossingsmethoden selecteren, adequaat toepassen en de resultaten ervan wetenschappelijk en doelmatig verwerken. 8. Binnen een afgelijnd kader een probleemstel ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Bachelor of Science in Food Technology

  Food Technology – to have in-depth qualitative as well as quantitative insight in the technical aspects of food products (chemical, biochemical, physicochemical, microbiological, technological and nutritional aspects). – to be familiar with the different aspects of product quality (food safety, nutritional value, sensorial quality, relation between food and health, image) and to know the techniques to integrate these aspects. – to understand qualitatively as well as quantitatively the different phenomena which affect food products during the production process, the preservation and the preparation of food as well as side products, combined with the implication on the different quality aspects and ways to manage this quality. – to understand the effects of non-technical aspects (i.e. the consumer, ethics, health, law, economics, durability) on the production chain of food products. – to have management and economical insight in order to be able to place the contribution of a process or a solution to a problem in a broader context. – to be able to conduct research in food technology and food articles and to be able to perform relevant analysis. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Bachelor in de agro- en biotechnologie

  1. In Gebruikt wetenschappelijke kennis en inzicht in systemen en toepassingen van de agro- en biotechnologische sectoren om complexe, sectorgebonden uitdagingen aan te pakken, ook in een niet-vertrouwde context. 2. Zoekt bij het analyseren en oplossen van sectorgebonden vraagstukken, doelgericht naar wetenschappelijke, technische en praktijkgebaseerde informatie, evalueert en verwerkt deze kritisch en refereert correct. 3. Detecteert binnen een afgelijnd kader een probleem en formuleert een adequate probleemstelling. 4. Plant autonoom een project en werkt het uit, rekening houdend met de randvoorwaarden ende haalbaarheid in de praktijk. 5. Voert op een kwaliteitsvolle en veilige manier praktische werkzaamheden uit binnen de agro-en biotechnologische sectoren. 6. Neemt kritisch doordachte en maatschappelijk verantwoorde beslissingen in functie van het werken met levende materie. 7. Stelt zich zowel individueel als in teamverband ondernemend op en neemt mee de leiding en verantwoordelijkheid voor de resultaten. 8. Combineert zijn technische kennis en vaardigheden met inzicht in juridische, economische, ecologische en humane ontwikkelingen om duurzaam te handelen in een internationale context. 9. Communiceert correct en duidelijk over vakgebonden onderwerpen, intern en extern, met zowel een breed als een gespecialiseerd publiek. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Master of Science in de Plant Biotechnology

  1. Een verdiepende theoretische kennis van en inzicht hebben in de verschillende subdisciplines in de plantenbiotechnologie. 2. Geavanceerde kennis en technieken aanwenden bij het oplossen van complexe wetenschappelijke probleemstellingen in de Plantenbiotechnologie. 3. Zelfstandig een hypothese of probleemstelling formuleren op basis van wetenschappelijke literatuur met het oog op het kritisch evalueren van hypothesen, technieken en theoretische modellen of het ontwikkelen van nieuwe inzichten en technologieën. 4. Een gestructureerde aanpak voorstellen voor een complexe vraagstelling binnen het fundamenteel en/of toegepast onderzoek in de Plantenbiotechnologie, steunend op wetenschappelijke onderzoeksmethoden. 5. Op zelfstandige wijze gepaste experimentele methoden selecteren met het oog op een wetenschappelijk gefundeerde conclusievorming. 6. Plantenbiotechnologische experimenten uitvoeren, controles ontwerpen, data analyseren conclusies formuleren en integreren met de bestaande literatuur. 7. De resultaten van eigen en/of recent onderzoek zowel schriftelijk als mondeling op een heldere wijze kunnen presenteren, individueel en in teamverband. 8. Opportuniteiten herkennen om innovatieve toepassingen te ontwikkelen of onderzoeksresultaten te valoriseren. 9. Zelfstandig kritisch reflecteren over eigen denken en handelen en binnen een onderzoeksgroep, handelen naar de opgestelde voorschriften wat betreft veiligheid en wetenschappelijke integriteit. 10.Het onderzoek situeren binnen een bredere maatschappelijke con ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages