• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 5 items
 1. Sveikatos psichologijos magistras

  Profesinės veiklos galimybės: Programos absolventai bus pasirengę dirbti sveikatos sektoriuje: psichikos sveikatos centruose, pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, ligoninėse ir reabilitacijos centruose; taip pat mokyklose, vaikų globos namuose įmonėse ir kitose vietose, kur darbas gali būti siejamas su sveikatos sutrikimų ir rizikingos elgsenos diagnostika ir prevencija, somatinių ligų gydymu, reabilitacija, pagalba sergančiajam ir medicinos personalui, visuomenės sveikatos stiprinimo programų rengimu, dalyvavimu sveikatos politikoje ir sveikatos priežiūros sistemos tobulinime. Tolesnių studijų galimybės: Baigę sveikatos psichologijos magistrą absolventai toliau galės tęsti studijas doktorantūroje. Numatoma, kad be psichologijos doktorantūros studijų metu įgytos žinios bus naudingos kitose socialinių mokslų srityse, taip pat neuromokslų, psichofiziologijos temų ar visuomenės sveikatos doktorantūros studijose. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Ekonomikos bakalauras

  Ekonomikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti ekonomisto darbą. Asmuo, įgijęs ekonomisto kvalifikaciją, turi: - gebėti praktiškai taikyti teorines žinias, kritiškai vertinti įvairių autorių nuostatas ir pateikti argumentuotas alternatyvas, formuluoti pagrįstas hipotezes, išvadas ir rekomendacijas, parinkti mokslinę literatūrą ir ją analizuoti, atlikti teorinius ir empirinius tyrimus, logiškai mąstyti, reikšti mintis taisyklinga lietuvių kalba, taikyti matematinius metodus ekonomikoje, naudoti kiekybinius sociologinių tyrimų metodus, analizuoti rinkoje vykstančius pokyčius, atlikti įmonės ekonominę analizę, analizuoti statistinius duomenis, analizuoti finansines rinkas, taikyti pagrindinius verslo prognozavimo metodus, dirbti paslaugų įmonėse ir jūrinėse organizacijose, taikyti mikroekonominius ir makroekonominius modelius, naudotis naujausiomis ekonominės informacijos sistemomis, parinkti efektyvias logistikos sistemas, tvarkyti įmonės apskaitą, tirti Europos ekonomines problemas, naudotis moderniomis informacinėmis technologijomis - žinoti aukštosios matematikos pagrindus, raštvedybos taisykles, užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų), Europos Sąjungos institucijų veiklą, mikroekonomikos ir makroekonomikos teoriją, organizacinio darbo pagrindus, psichologijos pagrindus, įmonių ekonomiką, ekonominės statistikos analizės metodus, darbo ir verslo teisės pagrindus, ekonominių teorijų istoriją, vadybos pagrindus, aplinkosaugos ekonomikos pagrindus, valstybės ekonominę politiką, ekonominę geogra ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Ekonomikos magistras

  Ekonomikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aukščiausio lygio verslo ekonomikos specialistais. Asmuo, įgijęs ekonomikos magistro kvalifikaciją, turi: - gebėti analizuoti ekonominius procesus, taikyti ekonominio prognozavimo metodus, vertinti įmonės ekonominį potencialą, formuoti įmonių plėtros finansavimo projektus, formuoti modernias įmonių ekonominio valdymo organizacines schemas, formuoti ekonominės rizikos valdymo mechanizmus - žinoti ekonomikos mokslo tendencijas, valdymo teorijas, sprendimų priėmimo būdus, ekonominio prognozavimo metodus - mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai, organizuoti ir kontroliuoti savo bei komandos darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir įvairiais partneriais bei klientais. Ekonomikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal verslo ekonomikos studijų programą. Norintiems siekti ekonomikos magistro kvalifikacijos reikia turėti ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekonomistu nėra pripažįstami. Įgiję ekonomikos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti Lietuvos ir tarptautinėse verslo įmonėse, vyriausybinėse organizacijose, mokslo ir mokymo įstaigose. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Politikos mokslų magistras

  Politikos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti viešosios politikos analitikais, ekspertais, politiniais konsultantais ir apžvalgininkais. Asmuo, baigęs Viešosios politikos programą ir įgijęs politikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį, turi: - žinoti viešosios politikos procesą, t. y. kaip identifikuojamos problemos ir nustatoma kaip jas reikėtų spręsti (dalyviai/politikos formuotojai, problemos sprendimas institucijoje (darbotvarkės sudarymas), formuluojama politika, priimami spendimai, kaip jie įgyvendinami ir vertinami); - gebėti kompetentingai spręsti praktinius viešosios politikos uždavinius ir problemas, numatyti jų sprendimo būdus lokaliniame arba tarptautiniame kontekste; analizuoti ir vertinti priimamų sprendimų kompleksiškumą ir veiksmingumą bei numatyti jų padarinius ir prisidėti prie geresnio viešosios politikos formavimo paieškų ES; - mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais. Politikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal Viešosios politikos studijų programą. Norintiems siekti politikos mokslų magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti Viešosios politikos specialistais nėra pripažįstami. Baigę Viešosios politikos studijų programą ir įgiję politikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti valstybės tarnau ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Psichologijos magistras

  Psichologijos magistro laipsnis reikalingas norint dirbti psichologo, psichologijos dėstytojo, mokslo darbuotojo darbą. Asmuo, įgijęs psichologijos magistro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi: - gebėti organizuoti ir atlikti psichologinius tyrimus, identifikuoti bei įvertinti biologinės, pažintinės ir psichosocialinės raidos ypatumus, suprasti asmenybės funkcionavimą bei raidos procesus ir dėsningumus konkrečiose augančio žmogaus elgsenos apraiškose, veikti žinių ir informacijos sraute, naudojantis pažangiais tyrimo metodais ir informacinėmis technologijomis, apibendrinti, aprašyti ir skelbti tyrimo rezultatus; - žinoti šiuolaikinių psichologijos teorijų aprašomus procesus, pagilintą vystymosi psichologiją, įvairių tyrimų organizavimo principus, asmenybės funkcionavimo ir raidos ypatumus visuose amžiaus tarpsniuose; - mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu Psichologijos magistro laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal psichologijos magistrantūros studijų programą. Norintiems siekti psichologijos magistro laipsnio reikia turėti psichologijos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti psichologu nėra pripažįstami. Įgiję psichologijos magistro laipsnį asmenys gali dirbti psichologijos mokytojais gimnazijose arba profesinėse ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania