• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 4 items
 1. Lingvistikos bakalauras

  Profesinės veiklos galimybės: Įgiję lingvistikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti įvairiose pramonės, vyriausybinėse, nevyriausybinėse, švietimo ir kultūros, sveikatos, savanoriškose organizacijose ir įstaigose, kur reikalingas geras anglų kalbos mokėjimas, profesionalūs darbo su įvairių žanrų bei stilių sakytiniu ar rašytiniu tekstu įgūdžiai, specialus naujųjų medijų kalbos ir bendras humanitarinis išsilavinimas, taip pat siekti karjeros ir dirbti komunikacijos, viešųjų ryšių, leidybos, el. leidybos, el. verslo, el. marketingo, reklamos, medijų dizaino, vertimo, marketingo srityse bei projektinėje veikloje. Tolesnių studijų galimybės: Baigus Naujųjų medijų kalbos studijų programą, studijas galima tęsti filologijos studijų krypties magistrantūros studijų programose. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Anglų kalbos profesinis bakalauras

  Anglų kalbos profesinis bakalauras suteikia teisę dirbti tarptautinėse ir Lietuvos įstaigose ir organizacijose: vertėju-referentu; vadovo asistentu; rinkodaros, viešųjų ryšių arba klientų aptarnavimo komandos nariu; projektų valdymo komandos nariu. Asmuo, įgijęs anglų kalbos profesinį bakalaurą, turi: - bendrauti taisyklinga anglų bei valstybine lietuvių kalba žodžiu ir raštu, - versti iš lietuvių į anglų ir iš anglų į lietuvių kalbą, - naudoti informacines komunikacijos technologijas, - kurti strategijas, - versti, vertėjauti ir tarpininkauti anglų kalba, valdyti verslo komunikaciją ir informaciją, - žinoti valstybinės lietuvių ir anglų kalbų normas, bendrinę bei dalykinę anglų kalbą (vartojamą verslo aplinkoje), socialinį, ekonominį ir kultūrinį anglų kalbos vystymosi kontekstą, - bendrauti ir bendradarbiauti, ugdyti profesinę atsakomybę, analitiškai, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, savarankiškai dirbti bei planuoti laiką. Anglų kalbos profesinį bakalaurą galima įgyti kolegijose ir universitetuose, vykdančiuose studijas pagal anglų kalbos arba anglų filologijos studijų programą. Studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir vykdantiems priėmimo į kolegiją sąlygas. Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vertėju nėra pripažįstami. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Lingvistikos magistras

  Lingvistikos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti lingvistinį mokslo tiriamąjį darbą. Lietuvių kalbotyros magistro studijų programos absolventas turi gebėti analizuoti kalbotyros raidos procesus, lyginti ir kritiškai vertinti įvairių lingvistinių mokyklų idėjas, savarankiškai taikyti įvarius humanitarinių mokslų tyrimo metodus, formuluoti hipotezes ir dirbti savarankišką mokslo tiriamąjį darbą. Lietuvių kalbotyros absolventas taip pat turėtų plėtoti aktyvų lietuvių kalbotyros mokslo diskursą, jį susieti su kalbos tyrimais pasaulyje; savarankiškai veikti tarpdalykinėje kalbos ir sociumo sąveikos plotmėje, kurti naujus kalbos funkcionavimo ir kalbėjimo poveikio visuomenei modelius; kvalifikuotai kurti viešojo diskurso ir akademinius tekstus. Lietuvių kalbotyros magistro studijų programos absolventas geba apibrėžti sąvokas, identifikuoti problemas, formuluoti hipotezes, atlikti empirinius tyrimus, interpretuoti tyrimų duomenis; išmanyti lietuvių kalbos tyrinėjimų mokslinę problematiką, kalbos tyrimų metodologijas; Programos absolventas taip pat turėtų gebėti atsakingai organizuoti savo darbą, dirbti savarankiškai ir komandoje, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, generuoti kūrybines idėjas; suvokti ir vertinti mokymosi ir kūrybiškumo ugdymo visą gyvenimą svarbą. Lingvistikos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal lietuvių ar kitos kalbotyros magistro studijų programą. Norintiems siekti lin ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Vertimo magistras

  Filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir vertėjo profesinė kvalifikacija reikalingi norint dirbti tiriamąjį, organizacinį ir specialiosios literatūros, interneto svetainių ir programinės įrangos vartotojo sąsajos vertėjo darbą. Asmuo, įgijęs filologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ir vertėjo profesinę kvalifikaciją: funkcinės kompetencijos - * gebės savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus; teikti konsultacijas profesinės veiklos srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą; analizuoti veiklos rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai; * gebės tirti, organizuoti ir valdyti sudėtingus veiklos procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką veiklos efektyvumui; nustatyti veiklos atlikimo standartus; * gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus veiklos analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes; pažintinės kompetencijos - * gebės taikyti naujausias profesinės veiklos srities ir tarpdisciplinines kontekstines žinias, taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus sukurtas žinias; * gebės įvertinti naujausias žinias profesinės veiklos ir jai artimos ar giminingose srityse ir jas pritaikyti; atrasti naujų faktų, atliekant taikomuosius tyrimus profesinės veiklos srityje; * gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančio ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania