• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 2 items
  1. Teisės magistras

    Teisės magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti teisininko darbą. Asmuo, įgijęs teisės magistro kvalifikaciją, turi: - gebėti valstybės tarnyboje, teisinėje praktikoje taikyti įstatymus ir kitus teisės aktus užtikrinant etines vertybines nuostatas, pagarbą žmogui ir valstybei, teisingumą, nešališkumą, viešumą ir atsakomybę, rengti ir vykdyti įvairius darbo ir socialinio aprūpinimo srities teisinės reformos projektus, atstovauti Lietuvos valstybę tarptautinėse ir ES institucijose, atstovauti darbuotojų ir darbdavių interesus socialinių konfliktų atvejais, gebėti spręsti ginčus teisme ir atlikti teisminės praktikos apibendrinimus, gebėti lavinti savarankiško mokslinio darbo įgūdžius, gebėjimus priimti savarankiškus sprendimus; - žinoti tarptautinius, Europos Sąjungos socialinę sritį reglamentuojančius teisės aktus, LR socialinę sritį reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus; - mokėti nuosekliai ir kritiškai mąstyti, tiksliai identifikuoti teisinio reguliavimo problemas, atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, būti mandagiu, taktišku, išlaikančiu savitvardą. Teisės magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal darbo ir socialinio aprūpinimo teisės studijų programą. Norintiems siekti teisės magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti teisininku nėra pripažįstami. Įgiję teisės magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti teisėjais, advokatais, va ...

    Category: Qualifications Location: Lithuania
  2. Teisės profesinis bakalauras

    Teisininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti teisininku. Asmuo, įgijęs teisininko kvalifikaciją, turi: - gebėti atskirti teisinio reguliavimo sritį nuo kitais socialiniais reguliatoriais tvarkomų sričių, parengti ir koreguoti konkrečios organizacijos leidžiamus teisės aktus bei kitą juridinę dokumentaciją, teikti konkrečias juridines konsultacijas organizacijai bei piliečiams nustatytos kompetencijos ribose, atstovauti organizacijos ar piliečių interesus teisėsaugos ir valstybinėse institucijose bei vykdymo proceso metu; - žinoti įstatyminę nagrinėjamo klausimo bazę, valstybės mokesčių sistemą, mokesčių apskaičiavimo ir administravimo tvarką, ikiteisminio ginčų sureguliavimo privalumus, prevencinių teisinių priemonių įgyvendinimo kontrolės mechanizmą, teisininko etikos pagrindus ir atstovavimo etikos reikalavimus; - mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, aiškiai ir nuosekliai reikšti mintis, surasti problemas ir jas spręsti, lanksčiai vertinti reiškinius, derinti priešingus interesus, būti tolerantišku ir nekonfliktišku. Teisininko kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal teisės studijų programą. Norintiems siekti teisininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti teisininku nėra pripažįstami. Įgiję teisininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti teisininkais įvairiose teisėsaugos institucijose ir organizacijose. ...

    Category: Qualifications Location: Lithuania