• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 7 items
 1. Aviacijos mechanikos inžinerijos profesinis bakalauras

  Aviacijos mechanikos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti įvairiose aviacinėse su orlaivių remontu bei technine priežiūra ir eksploatavimu susijusiose gamyklose bei įmonėse. Aviacijos mechanikos inžinerijos profesijos bakalauras turi: - Žinoti aeronautikos inžinerijos veiklai reikalingas technologijas ir gebėti jas diegti profesinėje veikloje; - Išmanyti orlaivių konstrukcijos elementų, hidraulinių ir pneumatinių tinkle, pavarų, orlaivių skrydžio ir nusileidimo sistemų remonto, techninės priežiūros bei eksploatavimo ypatumus; - Būti plačios erudicijos, gebėti kūrybiškai ir kritiškai mąstyti; - Gebėti palaikyti savo profesinę kompetenciją mokantis visa gyvenimą. Aviacijos mechanikos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikaciją galima įgyti Kauno technikos kolegijoje. Stojant į aviacijos mechanikos inžinerijos pirmos pakopos koleginių studijų programą, reikalingas vidurinis išsilavinimas. Specialiųjų reikalavimų nėra. Asmenys, įgiję aviacijos mechanikos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikaciją užsitikrina tęstinumą įgyjant licen zijuoto orlaivių mechanikos remonto ir techninės priežiūros specialisto kvalifikaciją. ...

  Awarding bodyKauno technikos kolegija

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Jūrų inžinerijos bakalauras

  Transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti įvairius inžinerinius darbus jūrų ūkyje, laivų statybos ir remonto, laivų aptarnavimo, laivų techninės priežiūros, renovacijos bei konversijos įmonėse. Asmuo, įgijęs transporto inžinerijos kvalifikaciją, turi: gebėti derinti mokslą, inžineriją, technologiją ir vadybą, taikyti technologijos mokslo principus, laivų ir jūrinės technikos gamybos technologiją, projektuoti, konstruoti įvairių tipų laivus ir jūrinę techniką, prognozuoti ir vertinti jūrų ūkio objektų jūrines savybes;žinoti technologijos mokslo principus, laivų ir jūrinės technikos gamybos technologiją, laivo sandarą, projektavimo teoriją ir praktiką, jūrų ūkio objektų jūrines savybes, ekonominio pagrįstumo užtikrinimo būdus, praktinės patirties vystymo ir techninės priežiūros funkcionavimo stiprinimo metodus;mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, logiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, taktišku ir sąžiningu. Transporto inžinerijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal laivo inžinerijos studijų programą. Norintiems siekti transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti transporto inžinieriumi nėra pripažįstami. Įgiję transporto inžinerijos kvalifikaciją, asmenys gali dirbti konstruktoriais, vyresniaisiais ir vyriausiais specialistais, gamybinio mokymo meistrais, gamybos ad ...

  Awarding bodyKlaipėdos universitetas

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Aplinkos inžinerijos bakalauras

  Aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aplinkos apsaugos ir vandentvarkos inžinieriaus darbą. Asmuo, įgijęs aplinkos inžinieriaus kvalifikaciją, turi: - gebėti kritiškai stebėti, analizuoti ir vertinti įvairias globalias, regionines ir lokalias aplinkos apsaugos priemones, nagrinėti aplinkos taršos problemas, vertinti aplinkos būklę, taikyti ir realizuoti techninius, technologinius bei organizacinius sprendimus, rinkti ir interpretuoti aplinkosaugos pobūdžio informaciją, apibendrinti statistinę informaciją ir duomenis, planuoti ir įgyvendinti inžinerines aplinkos taršos prevencijos priemones, stabilizuoti aplinkos kokybės būklę, taikant šiuolaikines inžinerines priemones, atpažinti ir analizuoti esamas ir galimas su aplinkosauga susijusias situacijas, vertinti aplinkosaugos rizikos grėsmės mastus, kontrolės mechanizmus, prognozuojamo poveikio aplinkai, jos komponentams ir žmonėms tikimybę, kvalifikuotai spręsti kylančias aplinkosaugos problemas; - išmanyti gyvojoje gamtoje vykstančių procesų mechanizmus, nuotekų ir dujinių ištakų valymą, buitinių ir pramonės atliekų nukenksminimą bei prevencinių taršos mažinimo metodų taikymą, šiuolaikinę ūkio raidą, tarptautines ir nacionalines aplinkosaugos ir darnios plėtros problemas ir jų priežastis, administracinių gebėjimų evoliuciją, įvairių socialinių ir ekologinių problemų priežasčių paiešką, jų identifikavimą ir veiksmingą inžinerinių sprendimų taikymą; - mokėti planuoti ir organizuoti darbą, atsakingai, savarankiškai dirbti. - geba nus ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Elektronikos ir elektros inžinerijos bakalauras

  Profesinės veiklos galimybės: Įgiję elektronikos ir elektros inžinerijos bakalauro laipsnį asmenys gali dirbti inžinieriais, konstruktoriais, technologais gamyklose, konsultantais prekybos ir paslaugų įmonėse. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai gali toliau studijuoti technologijos srities magistrantūroje. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Informatikos inžinerijos profesinis bakalauras

  Informacinių sistemų inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti įvairiose informatikos inžinerijos srityse: atliekant asmeninio kompiuterio pagrindinės bei periferinės techninės įrangos priežiūrą, eksploatuojant kompiuterio programinę įrangą, suprojektuojant, diegiant bei eksploatuojant vietinį kompiuterių tinklą ir jį integruojant į globalųjį tinklą, valdant ir kontroliuojant informacinius išteklius, numatant informacinių technologijų vystymosi perspektyvas, nustatant informacinių technologijų ekonomiškai pagrįstą poreikį įmonėje, informacinių paslaugų strategiją, modeliuojant ir kokybiškai valdant kompiuterinių sistemų projektą, skaitant, analizuojant ir modeliuojant grafinius vaizdus įvairiomis grafinių vaizdų apdorojimo programinėmis priemonėmis. Asmuo, įgijęs informacinių sistemų technologijos inžinieriaus kvalifikaciją, turi gebėti: - atpažinti ir analizuoti techninės įrangos bei periferinių įrenginių gedimus; - kvalifikuotai ir veiksmingai eksploatuoti kompiuterių ir jų sistemų programinę įrangą; - atlikti tinklo įrangos montavimo darbus, atpažinti ir analizuoti tinklo ir informacijos paslaugų teikimo įmonėje problemas bei jas spręsti; - šalinti kompiuterių tinklo techninės ir programinės įrangos gedimus; - integruoti vietinį tinklą į kitus kompiuterių tinklus, įdiegti globalų kompiuterių tinklą; - naudoti įvairias operacines sistemas ir programinius paketus; - nustatyti operacinės sistemos tinkamumą bei ją įdiegti ir prižiūrėti, registruoti operacinės sistemos var ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Saugaus eismo inžinerijos bakalauras

  Saugaus eismo inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti su sausumos kelių transporto saugaus eismo ir jo valdymo užtikrinimu susijusius inžinerinės pakraipos darbus. Asmuo, įgijęs saugaus eismo inžinerijos kvalifikacinį laipsnį, turi: – gebėti taikyti įgytas žinias ir supratimą sausumos transporto eismo saugos ir valdymo problemoms nustatyti ir spręsti pasirenkant tinkamus metodus, eksperimentinę ir gamybinę įrangą, – gebėti projektuoti ir modernizuoti sistemas ir jų elementus, susijusius su eismo sauga ir valdymu, atsižvelgiant į eismo, kelio ir aplinkos sąlygas bei eismo dalyvius, taikant sausumos transporto priemonių, kelių ir jų elementų konstrukcinias ir funkcinias žinias, rengti ir įgyvendinti saugų eismą užtikrinančius projektus; – žinoti inžinerinių eismo organizavimo ir valdymo bei saugumo gerinimo priemonių taikymą automobilių kelių bei geležinkelių transporto sistemoms, – išmanyti modernias sausumos transporto priemonių aktyviosios ir pasyviosios saugos sistemas bei transporto infrastruktūrą valdančias sistemas ir ateities valdymo perspektyvas, jų sąsajas tarpusavyje ir su kelio elementais bei eismo dalyviais; – mokėti atsakingai ir efektyviai dirbti savarankiškai ir organizuoti darbą komandoje, sklandžiai reikšti mintis, logiškai, kūrybiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagus, tolerantiškas, mokėti išlaikyti savitvardą. Norintiesiems siekti saugaus eismo inžinerijos kvalifikacinio laipsnio reikia turėti vidurinį ...

  Awarding bodyVilniaus Gedimino technikos universitetas

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Saugos inžinerijos bakalauras

  Saugos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti gaisrinės saugos inžinieriaus darbą. Asmuo, įgijęs saugos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, turi: - žinoti saugos inžinerijoje naudojamas medžiagas ir elementus bei jų savybes, gaisrinės saugos sistemos struktūrą, jos elementus ir valdymą, žmonių įtaką saugai, medžiagų, konstrukcijų ir technologinių procesų saugą, saugos užtikrinimo įrangą ir techniką, teisinį saugos valdymą. - gebėti įvertinti medžiagų ir elementų naudojimo riziką bei ją kontroliuoti, suprasti saugos sistemos struktūrą, projektuoti jos elementus ir ją valdyti, užtikrinti konstrukcijų ir technologinių procesų saugą, parinkti ir tinkamai naudoti saugos užtikrinimo įrangą ir techniką, naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais, įvertinti žmogiškojo veiksnio įtaką saugos valdymui; - mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, vadovauti kolektyvui; Saugos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal gaisrinės saugos studijų programą. Norintiems siekti saugos inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti gaisrinės saugos inžinieriumi nėra pripažįstami. Įgiję saugos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti gaisrinės saugos inžinieriumi Vidaus Reikalų ir Krašto apsaugos ministerijų tarnybose, staty ...

  Awarding bodyVilniaus Gedimino technikos universitetas

  Category: Qualifications Location: Lithuania