• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 87 items
 1. politikai szakújságíró

  A szakirányú továbbképzés célja olyan nyomtatott, illetve az elektronikus sajtó területén dolgozó szakemberek képzése, aki a szorosan vett szakmai, gyakorlati alapismereteken túl széles körű társadalomtudományi – különös tekintettel a politikai folyamatokkal kapcsolatos – ismeretekkel, műveltséggel rendelkezik, és ezt a tudását gyakorlati és elméleti munkája során alkotó módon tudja alkalmazni.   A továbbképzés során megszerzett ismeretek révén a hallgatók képesek lesznek az aktuális társadalmi, gazdasági, politikai folyamatok értékelésére, gondolataik szabatos és hatásos megjelenítésére, kifejtésére.  ...

  Awarding bodyZsigmond Király Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. stíluskommunikátor

  A megjelenés külső és belső harmóniáját megtestesíteni kívánó embert komplexen szemlélő stíluskommunikátor öltözködési tanácsokat ad, jártas a fodrászat és a kozmetika területén, ismeri a divattrendeket, illetve közvetíti a finom viselkedés normáit; egységes külső és belső stílust teremt a kézfogástól a parfüm kiválasztásáig. A multi- és interdiszciplináris oktatási forma olyan kompetenciákat kapcsol össze és mélyít el (divatközvetítés, viselkedéskultúra, menedzsment), amelyek a divatközvetítői, tanácsadói tevékenységen túl üzletvezetésre is alkalmassá teszik a stíluskommunikátort. A divatközvetítés, a viselkedéskultúra és a menedzsment szerves egységet képez, hiszen a mindenkori gazdasági folyamatoktól függő divat, mint nonverbális kommunikációs forma, meghatározó eleme a külső és belső harmóniát ötvöző stílusnak, amely minden vállalkozási szinten bővítheti az egyén érvényesülési lehetőségeit, és gazdasági előnyökhöz juttathatja a munkaadót.      Megszerezhető ismeretek: * divattörténeti, divatelméleti, színelméleti, divatzsurnalisztikai, divattrend-ismeretek;* divat-show-elemzés (de-konstrukció és konstrukció);* protokoll ismeretek;* beszédmagatartás (retorikai ismeretek);* beszédtechnika ismeretek;* kommunikációs ismeretek;* divatmarketing ismeretek;* vállalkozási jogi ismeretek;* reklámelméleti ismeretek;* információmenedzsment. A végzett hallgatók ismerik a divat körforgásával kapcsolatos elméleteket, a divat és a gazdasági folyamatok összefüggéseit, a divatközvetítés lehetőségeit és formáit. A képzés holi ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. e-könyvtárak szakreferense

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A végzettek képesek - konstruktív, innovatív megoldási módszereket kialakítani és megvalósítani a könyvtári szolgáltatások területén; - a tananyagok elsajátítása révén az infokommunikációs eszközök által nyújtott lehetőségek kihasználására, könyvtári munkájuk során ismereteik szakszerű alkalmazására; - a munkájukhoz kapcsolódó tudományterületek újabb kutatásai eredményeinek nyomon követésére; - és nyitottak a változtatásokra és a legújabb technológiák megismerésére, folyamatosan keresik az innovatív megoldásokat.     Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A végzettek megismerhetik: - a korszerű internetalapú technológiák alkalmazását, például dinamikus weblapok készítését, a meglevő információk új szempontok szerinti feldolgozási módszereit, valamint új információk előállításával hagyományos és webes tartalomszolgáltatás nyújtásának lehetőségeit; - a hatékony tájékoztatást és információszolgáltatást a korszerű információs technológiák felhasználásával; - a szöveges és multimediális információk archiválásának, szervezésének és közreadásának módszereit; - a tudásbázisok kialakításának elméleti és gyakorlati feladatait, valamint az ismeretátadás eszközeinek rendszerét a strukturált adatbázisoktól a teljes könyvtári portálokig; - a virtuális és digitális könyvtár jellemzőit, szolgáltatásait, valamint számba veszik a tervezésükkel kapcsolatos feladatokat; - az animáció-készítés alapfogalmait, az Adobe Flash CS3 animáció-készítő rendszer felületét és használatát; - a web 2.0 ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. kiadói szerkesztő

  A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   * a szerkesztői munka gyakorlata, a szerkesztő szerepe a kiadványok előállításában,   * tipográfiai ismeretek,   * kép- és kiadványszerkesztői ismeretek,   * helyesírási és stilisztikai ismeretek,   * jogi, gazdasági és menedzsment alapismeretek,   * a szerzővel, a nyomdával, a terjesztőkkel való kapcsolattartás gyakorlata. Elsajátítandó személyes adottságok, készségek:   * a folyóirat- és könyvkiadás terminológiájának megismerése (betű-, papír- és kötéstípusok, kézirat- és korrektúrafázisok, nyomdai eljárások szakszerű megnevezése, felhasználási területei),   * a folyóirat- és könyvkiadás sajátos konvencióinak megismerése (a kéziratgondozás rendje, korrektúra és imprimatúra lefolyása, a kiadvány kötelező és opcionális kellékei stb.),   * a szerkesztői munkához szükséges nyelvi kompetenciák (készségszintű helyesírási és stilisztikai ismeretek),   * a szerkesztői munkához szükséges műveltségi kompetenciák (kézikönyvek, szótárak, lexikonok, adattárak készségszintű használata),   * a szerkesztői munkához szükséges tipográfiai kompetenciák (a leggyakrabban használt kiadványszerkesztő programok [Quark, InDesign] és képszerkesztő programok [Photoshop] készségszintű használata),   * a szerkesztői munkához szükséges kommunikációs kompetenciák (a kiadványszerkesztés folyamatának többi szereplőjével való kapcsolattartás). A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   * A kurzus célja olyan kiadói és szerkesztőségi szakembe ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. íráselemző szakember

  A szakirányú továbbképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű írásvizsgálati módszerek és elemző ismeretek felhasználásával képesek az íráselemző szakember végzettséget megkövetelő munkakörükhöz tartozó követelmények és feladatok eredményes teljesítésére, szakmai tanácsadásra.   Kompetenciák:  Szakmai felkészültsége alapján kézírás vagy más grafikus produktum elemzésével a vizsgált személy élethelyzetével kapcsolatos információkat  * kiegészítheti; * új megvilágításba helyezheti.   A szakirányú továbbképzési szakon megszerezhető ismeretek: * személyiségpszichológiai és az íráselemzés területén alkalmazott pszichológiai alapismeretek; * íráselemzéshez kapcsolódó bölcsészettudományi és társadalomtudományi elméleti (történeti, kutatás-módszertani, kommunikációs, etikai alapismeretek) és gyakorlati szakismeretek;  * az íráselemzéshez kapcsolódó szakmai jogi szabályozás alapvető ismeretei.   Személyes adottságok és készségek: * kreativitás, kombinatív gondolkodás, autonómia; * problémafelismerő, -elemző és -megoldó készség; * intuíció és módszeresség, jó memória; * kommunikációs készség, empátiakészség, bizalomteremtés képessége; * alkalmasság az együttműködésre, igény a minőségi munkavégzésre.   Alkalmazás: Az íráselemző szakember felkérhető minden olyan területen való közreműködésre és konzultációra, amely az írásvizsgálati módszerek eredményeinek alkalmazásával kiegészítheti, illetve új megvilágításba helyezheti a kézírást vagy más grafikus produktum szerzőjének élethelyzetével kapcsolatos inform ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Expert in Communication

  A szak célja kommunikációs szakemberek képzése, akik ismerik a kommunikáció különböző színterein működő intézményeket, intézményrendszereket. Ismerik a társadalmi kommunikáció színtereit, az itt működő intézmények struktúráját, a kommunikáció és média fontosabb intézményeit, a kommunikáció és média működését. Megszerzett tudásuk, képességeik és attitűdjeik birtokában teljes mértékig alkalmasak a kommunikáció színterein lévő intézményekben kommunikációs munka végzésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A kommunikátor a) tudása - Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, érti az összefüggéseket, amelyek a társadalom és a társadalmi kommunikáció szaktudományos értelmezésének az alapját képezik. - Ismeri a társadalom működésével kapcsolatos összefüggéseket, az ezekre vonatkozó szaktudományos kontextusokat. - Ismeri és érti a kommunikáció és médiatudomány által vizsgált társadalmi jelenségek és alrendszereik működési mechanizmusait. - Áttekintéssel rendelkezik a szakterülethez tartozó társadalmi létszférák, azaz az intézmények mint a gazdaság, politika, tudomány, művészet, moralitás, vallás, nyelv, jog normatív rendszereiről és működési gyakorlatáról. - Ismeri a kommunikáció és média területét meghatározó társadalmi, strukturális, gazdasági és politikai folyamatok legfontosabb tényezőit, - Magabiztos módszertani tudással rendelkezik, érti és átlátja a módszertani innováció lehetőségeit és perspektíváit. b) képességei - Képes eligazodni szakterületén ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Librarian and Information Scientist

  A képzés célja informatikus könyvtáros szakemberek képzése, akik könyvtárosi ismeretekre és korszerű informatikai tudásra tesznek szert, melynek birtokában képesek a különböző típusú könyvtárak, valamint a tájékoztatási, információ feldolgozási és közvetítési feladatokat végző szervezetek gyakorlati szaktudást igénylő munkaköreinek betöltésére. Képesek tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységre, segítség nyújtására a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Az informatikus könyvtáros a) tudása - Ismeri a könyvtári szakterülete működését meghatározó társadalmi, strukturális, gazdasági, politikai és technológiai folyamatok legfontosabb tényezőit. - Tisztában van a könyvtár- és információtudomány alapfogalmaival és a rájuk épülő speciális szakszókészlet elemeivel. - Átfogóan ismeri a hazai és európai uniós könyvtári, információs és információgazdasági stratégiákat, jogi szabályozásokat, intézményrendszereket, programokat. - Ismeri a hazai és külföldi dokumentumok és információk értékelésével, kiválasztásával, a gyűjteményszervezéssel, a formai és tartalmi feldolgozással, a keresőrendszerek használatával, működtetésével, fejlesztésével, valamint a könyvtári szolgáltatások nyújtásával és tervezésével kapcsolatos alapelveket. - Áttekintéssel rendelkezik az informatikai és infokommunikációs eszközök, módszerek, technikák alkalmazásának, hasznosításának lehetőségeiről, a ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő

  A képesítéssel rendelkező képes: muzeológus iránymutatásával különböző szempontú tárgylistákat és nyilvántartásokat folyamatosan precíz módon vezetni műtárgyakat kiállítási, kutatási, fotózási, vagy restaurálási célból előkészíteni különböző anyagú tárgyakat műtárgyvédelmi szempontból megfelelően csomagolni, mozgatni muzeológussal, művészettörténésszel, kiállításrendezővel, restaurátorral a szakmai munkáját érintő kérdésekben konzultálni figyelemmel kísérni, mérni és dokumentálni a műtárgyraktár és a kiállítóterem klimatikus és higiéniai körülményeit a műtárgyak állapotát figyelemmel kísérni, és a változások bekövetkezése esetén felettesénél intézkedést kezdeményezni ...

  Awarding bodyMagyar Nemzeti Múzeum

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. science communication exper

  A szakirányú továbbképzés célja egyrészt, hogy a tudomány területén dolgozók vagy a tudománykommunikációval hivatásszerűen foglalkozni akarók megismerjék a média működését, annak legfontosabb színtereit (nyomtatott sajtó, televízió, rádió, online média), képesek legyenek hidat alkotni a tudomány és a média között. A továbbképzés során megszerzett ismeretek révén a hallgatók képesek lesznek a természettudománnyal kapcsolatos mediatizált kommunikációs folyamatok értékelésére, gondolataik szabatos és hatásos megjelenítésére, kifejtésére a  média különböző területein. Emellett a hallgatók képessé válnak a hazai és nemzetközi tudományos, technológiai és kulturális szféra aktuális jelenségeinek átlátására, megértésére és a nagyközönség számára érthető bemutatására, múzeumi és tudományos intézményi sajtókommunikációs feladatok elvégzésére, tudományos és kulturális kommunikációs stratégia kialakítására, tudományos és kulturális menedzsment feladatok ellátására, valamint kulturális kampányok megtervezésére és lebonyolítására. A képzés emellett felkészíti őket a tudományos és kulturális kommunikációs kihívások kezelésére, a tárlatvezetői, múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai feladatok megoldására, kiállításokkal kapcsolatos tevékenységek elvégzésére.   A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik: a tömegkommunikáció, a tömegkommunikációs eszközök és a tömegkommunikációs rendszer fogalmát, működésének értelmezését, a hatások felmérését, értékelését; a legújabb internetes műfajok alapvető jellemzőit, különös tekintette ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. alkalmazott infokommunikációs fejlesztő

  A képzés célja alkalmazott infokommunikációs fejlesztő-elemző szakemberek interdiszciplináris képzése társadalomtudományi területen.    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató    képes:* társadalomtudományi területhez kapcsolódva infokommunikációs tervezési és elemzői feladatok ellátására; * társadalomtudományi jellegű adatelemzésre megfelelő szakmai irányítás mellett;* tablet, mobiltelefon, internet, on-line média számára szoftver- és honlapfejlesztésre;ismeri* a rádió, a televízió, a számítógép- és adatátviteli hálózatok, elektronikus levelezés jellemzőit; * a hálózati protokollokat, képes működtetésükre, implementációra, tesztelésre;* az infokommunikációra vonatkozó jogi, pénzügyi, személy- és munkaügyi szabályzókat, szerződéses kötelezettségeket, előírásokat; * az infokommunikációs tevékenységek szakmai és etikai normáit; * a csoportvezetés sikeres stratégiáit;valamint* jártas a legelterjedtebb zárt és nyílt forráskódú asztali és mobil operációs rendszerekben;  * jártas vezetékes és vezeték nélküli hálózatok felépítésében, gyakorlati működésében;* rendelkezik kommunikációs hálózatok tervezéséhez, üzemeltetéséhez, szükséges ismeretekkel.    Személyes adottságok, készségek:   A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató* képes társadalomtudományi háttérszakmák képviselőivel hatékonyan együttműködni;* megfelelően alkalmazza az infokommunikációra vonatkozó jogi, pénzügyi, személy- és munkaügyi szabályzókat, szerződéses köteleze ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages