• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 303 items
 1. mozgókép- és médiaismeret-pedagógus

  - A képzés célja olyan pedagógus szakemberek képzése, akik képesek a mozgóképkultúra és a médiaismeretek területén elsajátított szakismeretek, médiatechnikai, szakmódszertani eljárások birtokában, a közoktatásban e területen a tanulókat oktatni, nevelni. - Elsajátítják a tömegkommunikáció, a médiumok mibenlétével, működésével, szerkezetével kapcsolatos alapelveket és alapfogalmakat. - Értik és helyesen ítélik meg a társadalmi kommunikáció, ezen belül a médiakommunikáció területeinek problémáit, - Önálló és helytálló véleményformálásra képesek és ezt át tudják adni tanítványaiknak, - Képesek lesznek kialakítani és fejleszteni a kritikai médiatudatosságot, valamint a médiumokban megjelenő nyílt és rejtett üzenetek felismerésének, a helyes értékrend kialakításának, a médiumokban rejlő értékek és veszélyek felismerésének képességét, kialakítani a választás tudományát, a megfelelő médiafogyasztási szokásokat, - A médiatartalmak kritikus elemzéséhez és feldolgozásához technikák széles körét tudják felhasználni. Rendelkeznek az egyes tevékenységekhez szükséges jártasságokkal és készségekkel. - Ismerik és felelősségteljesen oktatni képesek a média eszközeit, munkáját, használatát. - Médiaszakmai, esztétikai, etikai valamint tömegkommunikációs eszközhasználati ismereteik révén, alkotó módon tudnak kezelni és létrehozni tömegkommunikációs tartalmakat. - A kétéves kurzus elvégzése lehetőséget nyújt szakmai kompetenciák megszerzésére, a NAT által meghatározott ismeretek, jártasságok, készségek elsajátítására, kialakítására ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. múzeumi kultúraközvetítő szakember

  A szakirányú továbbképzés célja az alapképzettséggel rendelkező szakemberek felkészítése a múzeumi kultúraközvetítéssel kapcsolatos pedagógiai, andragógiai és interpretációs feladatok ellátására. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzési szakon végzettek* átfogó ismeretekkel rendelkeznek a közgyűjteményi intézményrendszer és az örökségi helyszínek működéséről, valamint a közgyűjteményi és kulturális intézményrendszerre, a szellemi és tárgyi kulturális örökségre, illetve az örökségi helyszínekre vonatkozó aktuális jogi szabályozásról;* képesek hazai és nemzetközi pályázatok önálló összeállítására;* átfogó ismeretekkel rendelkeznek a hazai és nemzetközi szellemi és tárgyi örökségről, a hagyományos és innovatív interpretációs technikákról, valamint a kiállításszervezési módszerekről;* képesek az aktivitást, interaktivitást elősegítő, az életkori sajátosságoknak megfelelő múzeumi programok önálló megtervezésére;* képesek az aktivitást, interaktivitást elősegítő, életkori sajátosságoknak megfelelő tanítási, közvetítési és interpretációs módszerek meghatározására és alkalmazására;* ismerik a megismerési folyamat pszichológiai jellemzőit, a tanulási stílusokat és a tanulást befolyásoló tényezőket;* ismerik az iskolai és az „iskolán kívüli” tudás integrációs lehetőségeit;* képesek az életkori sajátosságoknak megfelelő, hagyományos és digitális múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai kiadványok önálló megtervezésére és elkészítésére;* képesek a múzeumi kultú ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Graphic Designer

  A képzés célja tervezőgrafikusok képzése, akik a vizuális kultúrában való jártasságuk, humán, illetve technológiai ismereteik, valamint műveltségük birtokában képesek specializált tartalmak vizuális formában történő megjelenítésére, közvetítésére, sokszorosításra, illetve reprodukcióra (print, multimédia, online felület) alkalmas minőségű produktumok létrehozására. Elsajátítják a tervtől a kész grafikai munkáig a munkafolyamatokat (kép, tipográfia, hang, mozgás), a technikai kivitelezést, az intuíció és a tudatosság ötvözését a tervezésben. Felelősséget éreznek az általános vizuális kultúra terjesztéséért, színvonalának emeléséért. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A tervezőgrafikus a) tudása - Átfogó ismeretekkel rendelkezik a tervezőgrafika főbb elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és jelenkori tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről. - Átfogó ismeretekkel rendelkezik a tervezőgrafikához kapcsolódó tágabb művészeti és kulturális kontextusról, ezek történeti alakulásáról, meghatározó korszakairól, irányzatairól, valamint jelenkori működéséről és főbb tendenciáiról. - Alapvető tájékozottsággal rendelkezik a tervezőgrafikához kapcsolódó kortárs társadalmi, gazdasági, kreatív ipari, környezeti és információ-technológiai kontextusról, ezek működéséről, valamint a szakmájához való kapcsolódási pontokról és összefüggésekről. - Általános tájékozottsággal rendelkezik a tervezőgrafikai területen ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Choreographer

  A képzés célja koreográfusok képzése, akik képesek eredeti és személyes hangvételű táncművészeti alkotások megtervezésére és gyakorlati megvalósítására, alkotói gondolataik megértetésére és elfogadtatására, akár önálló táncalkotás, akár alkalmazott koreográfia készítése keretében, a tánc különböző formanyelveit használva. Megszerzett technikai és elméleti ismereteik birtokában képesek a magyar táncművészeti kultúrában aktív szerep betöltésére az intézményekhez kötődő, illetve a független művészeti életben, valamint a magyar táncművészet értékeinek nemzetközi fórumokon történő reprezentálására is. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A koreográfus a) tudása - Átfogó ismeretekkel rendelkezik a tánctörténet alapvető folyamatairól, azok eredményeiről és hatásairól, a mai kor alkotói tevékenységeire kiható, valamint az azt alkalmazó táncművekről. - Ismeri a táncművészet megismerhető (rögzített: fotó, film, video, dvd) legjelentősebb alkotásait. - Ismeri a koreográfiáinak alapjául szolgáló és általa használni kívánt tánc formanyelveket: klasszikus balett, modern tánctechnikák, néptánc. - Ismeri a kutatásmódszertan törvényszerűségeit a táncművészet speciális igényeire alkalmazva (az autentikus néptáncanyag gyűjtésétől kezdve az internetes hozzáférések alkalmazásáig), az általa használt formanyelvek függvényében. - Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző tánctechnikákon alapuló táncművekhez kapcsolódó társművészetek kapcsolódási pontjairól (így a zene-, a képzőművészet, az irodal ...

  Awarding bodyMagyar Táncművészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Festő

  A képesítéssel rendelkező képes: alkalmazni a kor követelményeinek megfelelő technikai eljárásokat ismerni a korszerű szakmai szemléleti elvárásokat széleskörű szakmai, művészi, művészettörténeti tudása alapján tervezési és gyakorlati feladatok megoldására önálló vállalkozóként is, továbbá tanulmányai folytatására művészeti főiskolákon, egyetemeken ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Fine Art Theoretician

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a művészetelmélet, a művészettörténet, az esztétika és a kurátori ismereteik alapján képesek differenciált, kritikai reflexióra a kortárs képzőművészeti kultúra egészére nézve, akik képesek a kurátori, kiállítás rendezési tevékenységre, művészeti menedzsmentre, komplex kiállítási projektek lebonyolítására, továbbá alkalmasak a művészet elméleti kérdéseinek értelmezésére és szakmai vélemények kompetens megfogalmazására kiállítások, publikációk, műhelyviták, előadások formájában. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A képzőművészeti elemző a) tudása - Átfogó ismeretekkel rendelkezik a művészi kifejezés különböző képzőművészeti műfajokban alkalmazott technikáiról, eszközeiről, módszereiről és funkcióiról, és bár ezeket alkotó módon nem használja, elméleti ismereteit szakmai, kiállítási koncepciója kialakításához használni tudja. - Alapvető ismeretekkel rendelkezik a képzőművészet főbb stíluskorszakairól és irányzatairól, fontosabb alkotásairól, különös tekintettel a kortárs művészetre nézve. - Ismeri a kortárs művészeti gyakorlatokat, valamint azok technikai, módszertani és elméleti hátterét. - Ismeri az alapvető művészettörténeti, esztétikai, művészetelméleti beszédmódokat, iskolákat, megközelítéseket. - Tájékozott a képzőművészeti kutatásokhoz szükséges forrásgyűjtés, archiválás alapjául szolgáló módszerekről, lehetőségekről. - Ismeri a képzőművészet intézményeit, azok működését, változásait, tisztában van a non-profit szektor és a ...

  Awarding bodyMagyar Képzőművészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Industrial Design Engineer

  A képzés célja ipari termék- és formatervező mérnökök képzése, akik alkalmasak ipari termékek tervezésére, gyártására és forgalmazására, elsősorban kis- és középvállalkozások keretein belül. A képzést elvégző ipari termék- és formatervező mérnökök olyan kreatívan gondolkodó műszaki szakemberek, aki elsősorban a tartós fogyasztói termékek és használati tárgyak tervezése, gyártása és forgalmazása területén tevékenykednek. Képesek műszaki, esztétikai, humán, valamint gazdasági ismereteik és készségeik birtokában a termékfejlesztés valamennyi fázisában önálló, alkotó munkára, továbbá ismerik a termékfejlesztés innovációs folyamatát, a termékfejlesztéshez szükséges tárgyi, szervezeti és emberi erőforrásokat, képesek a termék életpálya ciklusait menedzselni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Az ipari termék- és formatervező mérnök a) tudása - Ismeri a terméktervezői szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természettudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. - Ismeri az alapvető tervezési elveket és módszereket, a fontosabb gyártástechnológiai eljárásokat és működési folyamatokat. - Ismeri a terméktervezői szakterületen alkalmazott legfontosabb alapanyagokat, azok előállítását és alkalmazásuk feltételeit. - Ismeri az alapvető konstrukciós kialakításokat és azok méretezésének alapjait. - Ismeri az ipari termékek tervezéséhez szükséges alapvető ergonómiai és pszichológiai módszereket, szabályokat, és szabványokat. - Ismeri a termékek ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Media Designer

  A szak képzési célja kreatív audiovizuális média designer szakemberek képzése a médiakommunikáció, a szórakoztató- és reklámipar, egyéb művelődési és kulturális területek, a hálózati- és interaktív média, az új-média kutatás, a kiállítási- és prezentációs ipar, az adat- vizualizáció és digitális archiválás, a tudományos- és oktatási ismeretterjesztő, vizualizációs ipar számára, akik képesek alkalmazkodni a médiakommunikáció- és technológia változásaihoz a média designeri feladatokban. Interdiszciplináris tudással rendelkeznek, és rugalmasan és változatos módon élnek a folyamatosan megújuló technikai, szoftverhasználati és kreatív lehetőségekkel. Képesek és alkalmasak kreatív teamek tagjaként változatos szerepkörökben dolgozni a médiaipar szegmenseiben. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására A média designer a) tudása - Átfogó ismeretekkel rendelkezik a média design főbb elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és jelenkori tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről. - Átfogó ismeretekkel rendelkezik a média designhoz kapcsolódó tágabb művészeti és kulturális kontextusról, ezek történeti alakulásáról, meghatározó korszakairól, irányzatairól, valamint jelenkori működéséről és főbb tendenciáiról, prognosztizálható jövőbeli alakulásáról. - Alapvető tájékozottsággal rendelkezik a média designhoz kapcsolódó kortárs társadalmi, gazdasági, kreatív ipari, környezeti és információ-technológiai kontextusról, - e ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Motion Picture Director

  A képzés célja mozgóképes szakemberek képzése, akik képesek a mozgóképművészet különböző szakterületein szakirányukhoz kapcsolódóan társalkotóként működni, és kezdeményező szerepet betölteni. Ismerik a mozgókép készítés technológiáját, technikáját, és azt képesek önállóan alkalmazni. Szolgálják és terjesztik a magyar és egyetemes mozgófilmes kultúrát. Szakismeretükkel a filmművészet többi ágának is segítségére vannak. A filmművészet esztétikai területén művészettörténeti és mozgóképtörténeti tudásuk alapján biztosan tájékozódnak. A mozgóképalkotás funkcionális, művészi és közéleti (társadalomtudományi, kultúrantropológiai, szociológiai) problematikájában mérvadó véleményt képesek kialakítani. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 7.1.1. A mozgóképes szakember a) tudása - Átfogóan ismeri a filmművészet terén való alkotás folyamatának lehetőségeit, a filmalkotások létrehozásához szükséges kreatív és technikai eszköztárat. - Széleskörű ismeretei vannak a filmművészet elméleteiről, esztétikájáról, stíluskorszakairól és irányzatairól, valamint a meghatározó filmművészek fontos alkotásairól. - Alapvető ismeretei vannak a film műfajának részterületeiről, azok egymással való kapcsolatáról, saját szakirányának a többi filmes szakterülethez való viszonyáról, valamint a filmművészet és más művészeti ágak lehetséges kapcsolódási metódusairól, lehetőségeiről, az filmes alkotó- és előadó-művészeti területek közötti dinamikus kölcsönhatásról. - Megfel ...

  Awarding bodySzínház- és Filmművészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Motion Picture Editor

  A képzés célja mozgóképes szakemberek képzése, akik képesek a mozgóképművészet különböző szakterületein szakirányukhoz kapcsolódóan társalkotóként működni, és kezdeményező szerepet betölteni. Ismerik a mozgókép készítés technológiáját, technikáját, és azt képesek önállóan alkalmazni. Szolgálják és terjesztik a magyar és egyetemes mozgófilmes kultúrát. Szakismeretükkel a filmművészet többi ágának is segítségére vannak. A filmművészet esztétikai területén művészettörténeti és mozgóképtörténeti tudásuk alapján biztosan tájékozódnak. A mozgóképalkotás funkcionális, művészi és közéleti (társadalomtudományi, kultúrantropológiai, szociológiai) problematikájában mérvadó véleményt képesek kialakítani. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 7.1.1. A mozgóképes szakember a) tudása - Átfogóan ismeri a filmművészet terén való alkotás folyamatának lehetőségeit, a filmalkotások létrehozásához szükséges kreatív és technikai eszköztárat. - Széleskörű ismeretei vannak a filmművészet elméleteiről, esztétikájáról, stíluskorszakairól és irányzatairól, valamint a meghatározó filmművészek fontos alkotásairól. - Alapvető ismeretei vannak a film műfajának részterületeiről, azok egymással való kapcsolatáról, saját szakirányának a többi filmes szakterülethez való viszonyáról, valamint a filmművészet és más művészeti ágak lehetséges kapcsolódási metódusairól, lehetőségeiről, az filmes alkotó- és előadó-művészeti területek közötti dinamikus kölcsönhatásról. - Megfel ...

  Awarding bodySzínház- és Filmművészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages