• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 48 items
 1. Cantor

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a magyar és egyetemes egyházzenei kultúrát, zenei és magas szintű liturgikus- és közösségi szolgálat ellátásához szükséges hitéleti felkészültségük birtokában képesek egyházi közösségi szolgálatra, a kántori feladatok magas szintű ellátására: énekben, társas énekben, orgonálásban, vezénylésben, továbbá a mindennapi munkájukban a zenei-, liturgiai- és közösségi értékek összhangjának megteremtésére. A kántor a) tudása Ismeri a felekezete szerinti egyházzenét. Éneklési felkészültsége alapján vezeti a templomi éneklést, a társas éneklést és ellátja az azokban rejlő liturgikus feladatokat. Orgonálási felkészültsége alapján önállóan látja el a templomi orgonálási feladatokat, valamint orgonajátékával tudja irányítani a hívek énekét. Ismeri és helyesen alkalmazza az orgonajáték lehetőségeit az egyházi liturgia és egyéb rendezvények alkalmával. Karvezetői felkészültsége alapján tud szervezni és vezetni liturgikus szkólákat, kórusokat, illetve kísérni és a liturgia szolgálatába állítani azokat. Tájékozódott az egyházi év liturgikus időszakaiban és az ünnepi szertartásokban, valamint a szentségek kiszolgáltatásához kapcsolódó, a népi vallásosság alkalmaihoz köthető és egyéb liturgiákban és szertartásokban. Birtokolja a szakmai vitához szükséges hitéleti és zenei ismereteket, beszéd- és íráskészséget. Nagyobb mennyiségű idegen nyelvű szakirodalmat tud feldolgozni, és legalább egy idegen nyelven tud kötetlenül kommunikálni. Ismeri és alkalmazza a releváns e ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Buddhist Religious Teacher

  A buddhizmus oktatási rendszerében a Középút vagy a Nemes Nyolcrétű Ösvény a meghatározó elv. A képzés célja, hogy az elsajátított tudás a gyakorlás révén tapasztalattá váljon, majd a tapasztalatok a hétköznapi életbe, valamint a viselkedésbe integrálódjanak. A mesterképzés a buddhizmus és a kapcsolódó tudományágak mélyebb megértését adja, valamint az önálló kutatásra, fordításra ösztönzi a hallgatót. Az elméleti képzéshez a fentiek szerint gyakorlati órák, valamint elvonulások és hat hét összefüggő gyakorlat tartozik (segítő munkák: elvonuló helyen való segítés, hospice szolgálat, menhelyen, kórházakban töltött szakmai gyakorlat). Az oktatás célja a Tan megértésén és gyakorlásán (tudásán és látásán) át a hallgatót eljuttatni a megszabadulásig. A buddhizmus a hármas - erkölcs, elmélyedés, bölcsesség - képzési formát tartja a megszabadulás elérése hatékony módszerének. Erre alapozva a testi (jóga, csikung), nyelvi (fordítás, szertartás, tanátadás) és a buddhista filozófiai képzés, az elmélet és gyakorlat összhangja (meditáció) révén az Alap (elmélet), Ösvény (gyakorlat), és Gyümölcs (a kettő elválaszthatatlansága) tanítása a cél. A buddhista tanító tudása és képességei A különböző vallások és buddhista irányzatok filozófiájának megismerése, a tettek és azok következményeinek megismerése, mely az egyéni felelősség és a belátáson alapuló erkölcs, a nem-ártás öt szabályának a gyakorlatához vezet. A helyes meditáció elsajátítása, mely a megismeréséhez, tudat lecsendesítéséhez vezet. A helyes életmód kialakítása ...

  Awarding bodyA Tan Kapuja Buddhista Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Expert in Religious Studies

  A képzés célja olyan bölcsészek képzése, akik ismerik az alapvető vallási jelenségeket, a világvallásokat, azok történelmi megjelenési formáit, az egyetemes emberi kultúrára gyakorolt hatásait, valamint a társadalomban betöltött szerepeit, és jártasságot szereznek a felekezeti semlegesség alapján a vallási jelenségeknek a bölcsészettudományok és a társadalomtudományok módszertanára épülő, interdiszciplináris keretek között folyó tanulmányozásához, felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A vallástudomány szakos bölcsész a) tudása Ismeri a vallástudományi szakterület általános és specifikus jellemzőit. Ismeri a vallástudományi diszciplína más társadalomtudományi és teológiai diszciplínáktól való elkülönítésének elméleti és történeti módozatait. Ismeri a vallástudományi elméletalkotás határait és legfontosabb fejlődési irányait, a szakterület interdiszciplináris kapcsolódását a rokon bölcsészet- és társadalomtudományi szakterületekhez. Ismeri a vallástudomány művelésének módszertani lehetőségeit, a bölcsészet- és társadalomtudomány leíró és empirikus eljárásait. Részletekbe menően ismeri a nagyobb vallási hagyományokat, ezek történetét és kulturális hatásait. Behatóan ismeri a kortárs vallási jelenségeket, illetve a vallástudomány elméleti összefüggéseit, és az ezeket felépítő terminológiát. Ismeri a vallás tudományos vizsgálatának sajátos kutatási (ismeretszerzési és problémamegoldási) módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések g ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Rabbi

  Olyan rabbik képzése, akik rendelkeznek az egyetemes emberi kultúra összefüggéseinek alapos és mély ismeretével; ismerik a zsidóság eredeti nyelvű forrásait, interpretációit és a zsidó vallás hitbeli rendszerét; valamint képesek és készek tudásuk továbbfejlesztésére. A rabbi teendőket el tudják látni és a hitközségek szellemi, lelki és liturgikus vezetőivé válhatnak. A mesterképzési szakon végzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, és kellő mélységű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához. ...

  Awarding bodyOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. okleveles katolikus teológus

  A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát felsőfokú szinten művelik, és küldetésüknek megfelelően részt tudnak venni egyházuk evangelizációs tevékenységében. A lelkész, lelkipásztor szakirányon a képzés célja ezen felül olyan elkötelezett lelkészek, lelkipásztorok oktatása és nevelése, akik egyházuk lelkészi, papi teendőit teljes kompetenciával el tudják látni és az egyes közösségek szellemi, lelki és liturgikus vezetőivé lehetnek. A mesterfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat doktori képzésben folytassák. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. okleveles katolikus teológus (lelkipásztor)

  A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát felsőfokú szinten művelik, és küldetésüknek megfelelően részt tudnak venni egyházuk evangelizációs tevékenységében. A lelkész, lelkipásztor szakirányon a képzés célja ezen felül olyan elkötelezett lelkészek, lelkipásztorok oktatása és nevelése, akik egyházuk lelkészi, papi teendőit teljes kompetenciával el tudják látni és az egyes közösségek szellemi, lelki és liturgikus vezetőivé lehetnek. A mesterfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat doktori képzésben folytassák. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. okleveles protestáns teológus

  A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát felsőfokú szinten művelik, és küldetésüknek megfelelően részt tudnak venni egyházuk evangelizációs tevékenységében. A lelkész, lelkipásztor szakirányon a képzés célja ezen felül olyan elkötelezett lelkészek, lelkipásztorok oktatása és nevelése, akik egyházuk lelkészi, papi teendőit teljes kompetenciával el tudják látni és az egyes közösségek szellemi, lelki és liturgikus vezetőivé lehetnek. A mesterfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat doktori képzésben folytassák. ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. okleveles református teológus

  A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát felsőfokú szinten művelik, és küldetésüknek megfelelően részt tudnak venni egyházuk evangelizációs tevékenységében. A lelkész, lelkipásztor szakirányon a képzés célja ezen felül olyan elkötelezett lelkészek, lelkipásztorok oktatása és nevelése, akik egyházuk lelkészi, papi teendőit teljes kompetenciával el tudják látni és az egyes közösségek szellemi, lelki és liturgikus vezetőivé lehetnek. A mesterfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat doktori képzésben folytassák. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. okleveles református teológus-lelkész

  A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát felsőfokú szinten művelik, és küldetésüknek megfelelően részt tudnak venni egyházuk evangelizációs tevékenységében. A lelkész, lelkipásztor szakirányon a képzés célja ezen felül olyan elkötelezett lelkészek, lelkipásztorok oktatása és nevelése, akik egyházuk lelkészi, papi teendőit teljes kompetenciával el tudják látni és az egyes közösségek szellemi, lelki és liturgikus vezetőivé lehetnek. A mesterfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat doktori képzésben folytassák. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. okleveles teológus-lelkész

  A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát felsőfokú szinten művelik, és küldetésüknek megfelelően részt tudnak venni egyházuk evangelizációs tevékenységében. A lelkész, lelkipásztor szakirányon a képzés célja ezen felül olyan elkötelezett lelkészek, lelkipásztorok oktatása és nevelése, akik egyházuk lelkészi, papi teendőit teljes kompetenciával el tudják látni és az egyes közösségek szellemi, lelki és liturgikus vezetőivé lehetnek. A mesterfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat doktori képzésben folytassák. ...

  Awarding bodyEvangélikus Hittudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages