• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 23 items
 1. Sveikatos psichologijos magistras

  Profesinės veiklos galimybės: Programos absolventai bus pasirengę dirbti sveikatos sektoriuje: psichikos sveikatos centruose, pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, ligoninėse ir reabilitacijos centruose; taip pat mokyklose, vaikų globos namuose įmonėse ir kitose vietose, kur darbas gali būti siejamas su sveikatos sutrikimų ir rizikingos elgsenos diagnostika ir prevencija, somatinių ligų gydymu, reabilitacija, pagalba sergančiajam ir medicinos personalui, visuomenės sveikatos stiprinimo programų rengimu, dalyvavimu sveikatos politikoje ir sveikatos priežiūros sistemos tobulinime. Tolesnių studijų galimybės: Baigę sveikatos psichologijos magistrą absolventai toliau galės tęsti studijas doktorantūroje. Numatoma, kad be psichologijos doktorantūros studijų metu įgytos žinios bus naudingos kitose socialinių mokslų srityse, taip pat neuromokslų, psichofiziologijos temų ar visuomenės sveikatos doktorantūros studijose. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Verslo informacinių sistemų magistras

  Verslo informacinių sistemų magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint tapti naujos kartos verslo valdymo profesionalais, turinčiais informacinių technologijų naudojimo kompetencijų, pasižyminčius sisteminiu požiūriu į verslo valdymą bei vystymą, gebančius taikyti verslo valdymo ir šiuolaikinių informacinių technologijų bei įrankių žinias. Asmuo, įgijęs verslo informacinių sistemų magistro kvalifikacinį laipsnį: funkcinės kompetencijos - * turės organizacijoje vykstančių procesų ir jų valdymo žinias bei gebės naudoti informacines technologijas kuriant pridėtinę vertę versle; gebės sisteminti, analizuoti ir vertinti finansinius, ekonominius ir statistinius duomenis bei informaciją ir pasirinkti tinkamas technologines organizacines ir metodines priemones, reikalingas efektyviam verslo valdymui; gebės modeliuoti verslo procesus, veikloje efektyviai pritaikanti naujausias informacines technologijas. Taikyti pažangių (naujų) IT metodų žinias verslo IT sistemų projektavimui, diegimui ir palaikymui, įvertinti jų poreikį, poveikį ir aktualumą vartotojams, įmonėms ir organizacijoms. pažintinės kompetencijos - * atlikti tarpdisciplininius sistemų ir verslo procesų analizės ir modeliavimo mokslinius tyrimus ir taikyti tyrimų rezultatus praktikoje; gebės planuoti, organizuoti ir vykdyti profesines veiklas ir tyrimus, perteikti žinias ir supratimą, reikalingą sisteminiam verslo informacinių sistemų diegimui bei naudojimui; gebės adaptuotis prie nuolat kintančių verslo bei informacinių technologijų rinkos sąlygų, ...

  Awarding bodyVytauto Didžiojo universitetas

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Visuomenės sveikatos magistras

  Visuomenės sveikatos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti visuomenės sveikatos specialisto darbą. Asmuo, įgijęs visuomenės sveikatos magistro kvalifikaciją, turi: - gebėti formuoti ir įgyvendinti sveikatos politiką, įvertinti ryšį tarp gyventojų sveikatos būklės ir aplinkos determinančių, atlikti poveikio aplinkai ir sveikatai vertinimą, interpretuoti visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklius, planuoti ir vykdyti sveikatos stiprinimą įtraukdamas bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, kitus sektorius, atlikti mokslinius tyrimus, interpretuoti gautus rezultatus, rengti projektus bei pranešimus, dirbti komandoje, naudotis informacinėmis technologijomis - žinoti Lietuvos ir užsienio valstybių visuomenės sveikatos politiką - mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, moksliškai mąstyti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis Visuomenės sveikatos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal visuomenės sveikatos studijų programą. Norintiems siekti visuomenės sveikatos magistro kvalifikacijos reikia turėti biomedicinos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti visuomenės sveikatos specialistu nėra pripažįstami. Įgiję visuomenės sveikatos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti valstybinėse ir privačiose struktūrose: visuomenės sveikatos centruose, sveikatos ugdymo centruose, vaikų ugdymo įstaigose, įmonių darbo medicinos tarnyboje, Darbo inspekcijoje, Maisto ir veterina ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Apskaitos magistras

  Apskaitos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti mokslinį-tiriamąjį, analitinį, konsultacinį ar ekspertinį darbą įmonėse ir organizacijose. Asmuo, įgijęs apskaitos magistro kvalifikacinį laipsnį: funkcinės kompetencijos - * gebės savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus; teikti konsultacijas profesinės veiklos srityje; koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir inovacijų diegimą; analizuoti veiklos rezultatus ir pristatyti juos specialistų ir ne specialistų auditorijai; * gebės tirti, organizuoti ir valdyti sudėtingus veiklos procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką veiklos efektyvumui; nustatyti veiklos atlikimo standartus; * gebės priimti inovatyvius sprendimus, paremtus veiklos analizės ir atliktų tyrimų rezultatais, įvertinant alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes; pažintinės kompetencijos - * gebės taikyti naujausias profesinės veiklos srities ir tarpdisciplinines kontekstines žinias, taip pat per savarankiškus taikomuosius tyrimus sukurtas žinias; * gebės įvertinti naujausias žinias profesinės veiklos ir jai artimos ar giminingose srityse ir jas pritaikyti; atrasti naujų faktų, atliekant taikomuosius tyrimus profesinės veiklos srityje; * gebės kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus nuolat kintančioje profesinėje veikloje; nuolat plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant veiklos pokyčių keli ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Architektūros magistras

  Profesinės veiklos galimybės: Septintojo lygio kvalifikacija yra viena pagrindinių sąlygų architekto atestato įgijimui bei sėkmingai architekto karjerai. Baigę magistrantūros studijų programos Architektūra studijas, absolventai turės šias karjeros galimybes: dirbti projektavimo biuruose architektais, projekto dallies vadovais ar patys steigti juos, sukurti darbo vietas ir vadovauti komandai. Galimos veiklos sritys - miestų planavimas, pastatų ir jų vidaus erdvių projektavimas; įgytas išsilavinimas neužkerta kelių dirbti ir kitose, gretutinėse srityse – reklamos, dizaino srityse ar gilintis į architektūros mokslą bei dėstyti aukštojoje mokykloje; absolventai gali savarankiškai dalyvauti šalies ir užsienio architektūriniuose konkursuose. Tolesnių studijų galimybės: 7 lygio kvalifikacijos taip pat suteikia galimybę tęsti aukštąjį išsilavinimą aštuntojo lygio doktorantūros studijose Lietuvoje ir užsienyje. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Biologijos magistras

  Biologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti biologijos mokytojo, dėstytojo, mokslo darbuotojo darbą. Asmuo, įgijęs biologijos magistro kvalifikaciją, turi: - gebėti organizuoti ir atlikti biologinio tyrimo eksperimentus, atskleisti tiriamojo objekto biologines savybes, taikyti įvairias teorines ir eksperimentines tyrimo metodikas, gebėti veikti žinių ir informacijos sraute, naudojantis pažangiais tyrimo metodais ir informacinėmis technologijomis, apibendrinti, aprašyti ir skelbti tyrimo rezultatus - žinoti šiuolaikinių biologijos mokslų teorijos aprašomus procesus, biologinius reiškinius ir kitus svarbiausius dalykus, susijusius su biologijos mokslu, išmanyti įvairius tyrimo organizavimo principus, įvairias teorines ir eksperimentines tyrimo metodikas - mokėti bendrauti su kolegomis ir mokiniais/studentais, kartu sprendžiant mokslines tyrimo problemas, dirbti rinkos sąlygomis, organizuoti savo darbą, dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai Biologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitete, vykdančiame studijas pagal biologijos magistrantūros studijų programą. Norintiems siekti biologijos magistro kvalifikacijos, reikia turėti biomedicinos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti biologu nėra pripažįstami. Įgiję biologijos magistro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti biologijos mokytojais gimnazijose arba profesinėse mokyklose, dėstytojais kolegijose ir universitetuose bei mokslo darbuotojais universitetų, m ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Ekonomikos magistras

  Ekonomikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aukščiausio lygio verslo ekonomikos specialistais. Asmuo, įgijęs ekonomikos magistro kvalifikaciją, turi: - gebėti analizuoti ekonominius procesus, taikyti ekonominio prognozavimo metodus, vertinti įmonės ekonominį potencialą, formuoti įmonių plėtros finansavimo projektus, formuoti modernias įmonių ekonominio valdymo organizacines schemas, formuoti ekonominės rizikos valdymo mechanizmus - žinoti ekonomikos mokslo tendencijas, valdymo teorijas, sprendimų priėmimo būdus, ekonominio prognozavimo metodus - mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai, organizuoti ir kontroliuoti savo bei komandos darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir įvairiais partneriais bei klientais. Ekonomikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal verslo ekonomikos studijų programą. Norintiems siekti ekonomikos magistro kvalifikacijos reikia turėti ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti ekonomistu nėra pripažįstami. Įgiję ekonomikos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti Lietuvos ir tarptautinėse verslo įmonėse, vyriausybinėse organizacijose, mokslo ir mokymo įstaigose. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 8. Informatikos inžinerijos magistras

  Informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti informacinių technologijų rinkoje. Asmuo, įgijęs informatikos inžinerijos magistro kvalifikaciją, turi: – gebėti formaliai specifikuoti ir atlikti sukurtų modelių verifikaciją; – suprasti informacinių technologijų kūrimo ir taikymo techninius, technologinius, socialinius, teisinius ir vadybinius aspektus; – mokėti įvertinti veiklos procesų ir žinių įtaką konkrečiai verslo, inžinerinės visuomenės problemai spręsti; – turi būti įvaldęs verslo inžinerijos intelektikos metodikas ir jų taikymą kuriant ir valdant informacines sistemas; – mokėti įvertinti duomenų, informacijos ir žinių įtaką konkrečiai verslo ar visuomenės problemai spręsti. – atsakingai dirbti, savarankiškai organizuoti darbą, konstruktyviai bendrauti su kolegomis. Įgiję informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti informacinių technologijų rinkoje ir universitetuose ar kolegijose. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 9. Muzikos magistras

  Profesinės veiklos galimybės: Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti orkestrų ir ansamblių atlikėjais - instrumentalistais, vadovauti ir diriguoti pučiamųjų arba styginių instrumentų orkestrams. Tolesnių studijų galimybės: Turi teisę stoti į trečiosios studijų pakopos studijas. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 10. Politikos mokslų magistras

  Politikos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti viešosios politikos analitikais, ekspertais, politiniais konsultantais ir apžvalgininkais. Asmuo, baigęs Viešosios politikos programą ir įgijęs politikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį, turi: - žinoti viešosios politikos procesą, t. y. kaip identifikuojamos problemos ir nustatoma kaip jas reikėtų spręsti (dalyviai/politikos formuotojai, problemos sprendimas institucijoje (darbotvarkės sudarymas), formuluojama politika, priimami spendimai, kaip jie įgyvendinami ir vertinami); - gebėti kompetentingai spręsti praktinius viešosios politikos uždavinius ir problemas, numatyti jų sprendimo būdus lokaliniame arba tarptautiniame kontekste; analizuoti ir vertinti priimamų sprendimų kompleksiškumą ir veiksmingumą bei numatyti jų padarinius ir prisidėti prie geresnio viešosios politikos formavimo paieškų ES; - mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais. Politikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal Viešosios politikos studijų programą. Norintiems siekti politikos mokslų magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti Viešosios politikos specialistais nėra pripažįstami. Baigę Viešosios politikos studijų programą ir įgiję politikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti valstybės tarnau ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania

Pages