• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 53 items
 1. Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

  YRKESROLL SOM UTBILDNINGEN LEDER TILLSpecialistutbildad undersköterska akutsjukvård KURSER SOM INGÅR I UTBILDNINGEN OCH HUR DE ÄR UPPLAGDAExamensarbete 20 YH-poängIntroduktion till akutsjukvård 30 YH-poängKirurgisk akutsjukvård 40 YH-poängKommunikation, bemötande och handledning i vården 20 YH-poängLärande i arbete (LIA) 10 YH-poängMedicinsk akutsjukvård 40 YH-poängMedicinsk teknik 10 YH-poängPatientsäkerhet och dokumentation 30 YH-poängUtbildningen bedrivs på halvfart och distans med totalt åtta närträffar i Skövde. Varje närträff omfattar två dagar i följd och kan till exempel innehålla examinationsuppgifter, föreläsningar och gruppdiskussioner. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via vår digitala lärplattform. FRAMTIDSUTSIKTERDen specialistutbildade undersköterskan har en central roll i det patientnära arbetet. När det gäller den högspecialiserade hälso- och sjukvården finns stor efterfrågan på undersköterskor med specialistutbildning inom akutsjukvård. ...

  Provider NameSkövde kommun, Skövde Yrkeshögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Specialistutbildad undersköterska anestesi operation och intensivvård

  Sjukvården blir alltmer specialiserad och kunskapsintensiv. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och kompetenser inom anestesi, operation och intensivvård. Du utvecklar din förmåga att genomföra personcentrerad vård till patienter, anhöriga och närstående. Stor vikt läggs på att kunna arbeta i samverkan och att kunna medverka i tvärprofessionella team inom verksamhetsfältet. Vidare utvecklar du din förmåga att fungera som kulturbärare när det gäller förhållningssätt och bemötande inom verksamheterna. Det hälsofrämjande perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.Utbildningen ger dig också möjligheter att arbeta med förbättringsarbete inom/ mellan enheter, samordning och handledningARBETSMARKNADSjukvårdens Anestesi, operations och intensivvårdsavdelningar har ett stort behov av undersköterskor med specialistkompetens. Arbetsområdena ligger inom operation, anestesi eller intensivvård. SAMARBETSPARTNERSUtbildningen genomförs av Göteborgs Stad Utbildning i samarbete med Västra Götalands Regionen och Kommunalarbetarförbundet KURSER• Hygienrutiner, sterilitet samt vårdrelaterade infektioner 10p• Sjukdomslära och personcentrerad vård/omvårdnad 55p• Lagstiftning, organisation och dokumentation och kvalitetsledning 20p• Medicinteknik 20p• Vårdpedagogik, handledning, etik, förhållningssätt och kulturmöten30p• LIA 1 8 veckor, 40p• Examensarbete 25p ...

  Provider NameGöteborgs Stad, Yrgo

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Barnspecialistundersköterska

  Barnspecialistundersköterska är en utbildning för dig som är undersköterska och som vill gå en eftergymnasial vidareutbildning för att arbeta inom barnsjukvården eller med barn med funktionsnedsättning. Den är en påbyggnad på din undersköterskeutbildning och du får en yrkeshögskoleexamen som Barnspecialistundersköterska. Utbildningen är förlagd i Stockholm och är på heltid i skolans Arbetsmarknaden för en barnspecialistundersköterska ser god ut. I framtidsprognoser över befolkningstillväxten beräknas antalet nyfödda, barn och ungdomar att öka. Vi kan förutse ett ökat behov av barn- och ungdomssjukvård och av omsorg på grund av sjukdom, funktionsnedsättning och för tidig födsel. Under de närmaste åren förväntas dessutom stora pensionsavgångar bland utbildade barnsköterskor och undersköterskor på sjukhusens barnavdelningar. I kommunerna finns ett behov av omvårdnadsassistenter inom boenden och inom särskolor och specialskolor samt förskolor för barn med funktionsnedsättning. Kurser: Pediatrisk medicin och specifik omvårdnad Kursen i Barn- och ungdomssjukvård syftar till att ge en fördjupad kunskap om barns och ungdomars speciella behov av omvårdnad. Pedagogiskt ledarskap och handledning Kursen Pedagogiskt ledarskap och handledning är utlagd över hela studiegången. Det övergripande syftet med kursen är att ge en ökad förmåga till reflektion över yrket och det egna handlandet i yrkesrollen. Med träning i samtalsmetodik, utifrån ett salutogent perspektiv, ges barnspecialistundersköterskan möjlighet att öka sin ...

  Provider NameStockholms stad, Åsö Vuxengymnasium

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

  Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård ...

  Provider NameGöteborgs Stad, Yrgo

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Specialistutbildad undersköterska barn och ungdomssjukvård

  Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och kompetenser inom barn och ungdomssjukvård samt neonatalvård med tyngdpunkt på barn- och ungdomssjukvård, anatomi och fysiologi, barns och ungdomars utveckling, livsvillkor och rätt, samt barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Du utvecklar din förmåga att genomföra personcentrerad vård till barn och unga. Stor vikt läggs på att kunna arbeta i samverkan och att kunna medverka i tvärprofessionella team inom barn och ungdomssjukvården. Vidare utvecklar du din förmåga att fungera som kulturbärare när det gäller förhållningssätt och bemötande inom verksamheterna. Det hälsofrämjande perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.Utbildningen ger dig också möjligheter att arbeta med förbättringsarbete inom/ mellan enheter, samordning och handledningARBETSMARKNADFramtidens barn och ungdomssjukvård har ett stort behov av undersköterskor med specialistkompetens. Arbetsområdena ligger inom hälso- och sjukvården med barn och ungdomar och deras familjer. Det kan vara på olika avdelningar inom ett sjukhus eller inom hemsjukvården SAMARBETSPARTNERSUtbildningen genomförs av Göteborgs Stad Utbildning i samarbete med Västra Götalands regionen och Kommunalarbetarförbundet KURSERLagstiftning, organisation, dokumentation, kvalitetsledning 20Personcentrerad vård/ hälsofrämjande perspektiv 30Kommunikation, Handledning och pedagogik 20Barn och ungdomars utveckling 15Barnsjukvård, Sjukdomar och funktionsnedsättningar 50LIA 1, 8 veckor ...

  Provider NameGöteborgs Stad, Yrgo

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

  Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård ...

  Provider NameGöteborgs Stad, Yrgo

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Specialistundersköterska- Demensvård

  Antalet människor som drabbas av en demenssjukdom ökar för varje år. Det gör att behovet av vårdpersonal med specialistkompetens är stort och blir allt större. Den här utbildningen riktar sig till dig som vill vara med om att göra skillnad i den framtida demensvården. Du arbetar förmodligen redan idag inom vården och vill utveckla din kompetens. Som färdig specialistundersköterska har du dessutom stora möjligheter till utveckling och karriär.UtbildningsmålEfter avslutad utbildning kommer du ha kompetens att självständigt bemöta, kommunicera, stödja och samarbeta med personer med demenssjukdom och kognitiv funktionsnedsättning. Du kommer även ha kompetens för att utveckla vården och omvårdnaden för dessa personer. Efter utbildningen kan du arbeta som Specialistundersköterska – demensvård.KurserDemens - att leva med demens 60 YHPDemenssjukdomar 20 YHPExamensarbete 25 YHPLärande i arbete (LIA) 15 YHPNäringslära 20 YHPOrganisationsstöd 25 YHPVård i livets slutskede 25 YHPVälfärdteknologi 25 YHPTotalt 215 YHP5 Yrkeshögskolepoäng (YHP) motsvarar en veckas heltidsstudier. ...

  Provider NameStiftelsen Yrkeshögskolan Sverige

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Stödpedagog

  Vill du skapa möjligheter till ökad livskvalitet och bättre hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning? I utbildningen till stödpedagog får du professionell kunskap om pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd. Efter avslutad utbildning arbetar du med stöd till personer med funktionsnedsättning genom att vägleda och tillämpa pedagogiska modeller med fokus på självbestämmande och delaktighet. På grund av stora pensionsavgångar och svårigheter med att rekrytera personal med rätt kompetens finns ett stort behov av att anställa stödpedagoger hos både kommunala och privata aktörer de närmaste åren.AKTIV VARDAGUnder utbildningen får du kunskaper om olika funktionsnedsättningar, dess orsaker och konsekvenser och hur man planerar individuellt vardagsstöd, d.v.s. hittar lösningar och förbättringsmöjligheter för att stödja den enskilde individen. Du kommer också att få större pedagogisk och etisk kompetens i mötet med både brukare och anhöriga, samt lära dig hur du handleder kollegor och bedriver kvalitets- och utvecklingsarbete. Du lär dig att tillämpa olika metoder för att öka brukarens självständighet, delaktighet i planerandet och genomförandet av aktiviteter för en meningsfull vardag på ett hälsofrämjande sätt. Du lär dig även att själv tillämpa men också att motivera brukarna att använda IT-baserade och andra kognitiva hjälpmedel.TEORI I PRAKTIKENUtbildningen kan kombineras med arbete på deltid och vänder sig både till personer som redan arbetar på exempelvis stödboenden inom området och till d ...

  Provider NameHälsohögskolan i Jönköping AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Stödpedagog

  Vill du arbeta med utveckling och stöd inom funktionshinderområdet? Vidareutbilda dig till stödpedagog! Behovet av stödpedagoger inom den offentliga och privata omsorgen ökar då kraven på den brukarnära personalens kompetens blir allt högre och mer specifik. Utbildningen till stödpedagog ger dig möjlighet att utvecklas inom din profession. Fördjupade kunskaper om metoder och arbetssätt som t.ex. alternativ kompletterande kommunikation (AKK) har avgörande betydelse för brukarens möjligheter att utveckla och utöva självständighet, inflytande och delaktighet.Utbildningens innehållDokumentation och kvalitetssäkring........................30pFunktionsnedsättning i ett livs- och helhetsperspektiv....................................................30pFörhållningssätt och bemötande.............................30pKommunikation.......................................................40pSjälvständighet och delaktighet...............................40pLärande i arbete LIA................................................30pDistansupplägget innefattar ca 12 tillfällen med fysiska träffar om två dagar per tillfälle. ...

  Provider NameLandskrona Stad, Yrkeshögskolan Landskrona

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Stödpedagog

  Vill du arbeta med utveckling och stöd inom funktionshinderområdet? Vidareutbilda dig till stödpedagog! Behovet av stödpedagoger inom den offentliga och privata omsorgen ökar då kraven på den brukarnära personalens kompetens blir allt högre och mer specifik. Utbildningen till stödpedagog ger dig möjlighet att utvecklas inom din profession. Fördjupade kunskaper om metoder och arbetssätt som t.ex. alternativ kompletterande kommunikation (AKK) har avgörande betydelse för brukarens möjligheter att utveckla och utöva självständighet, inflytande och delaktighet.Utbildningens innehållDokumentation och kvalitetssäkring........................30pFunktionsnedsättning i ett livs- och helhetsperspektiv....................................................30pFörhållningssätt och bemötande.............................30pKommunikation.......................................................40pSjälvständighet och delaktighet...............................40pLärande i arbete LIA................................................30pDistansupplägget innefattar ca 12 tillfällen med fysiska träffar om två dagar per tillfälle. ...

  Provider NameLandskrona Stad, Yrkeshögskolan Landskrona

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages