• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 21 items
 1. Sociotehnisku sistēmu modelēšana- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: Veicināt informācijas tehnoloģijas nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozares attīstību un veidot konkurētspējīgu starptautiska līmeņa jauno zinātnieku paaudzi, kas spētu ieviest tautsaimniecībā jaunākās zinātniskās atziņas sistēmu modelēšanā, panākot ražotās produkcijas un pakalpojumu augstu kvalitāti, kā arī veicinātu konkurenci akadēmiskā personāla vidū, sekmējot paaudžu maiņu Latvijas augstskolās un zinātniskajās institūcijās. ...

  Provider NameVidzemes Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Telematics and Logistics- Doctoral studies

  The Doctor Degree programme prepares students for advanced work in research, teaching, and administration. Studies leading to the Doctor Degree are designed to give the candidate thorough and comprehensive knowledge of his or her professional field, as well as training in research methods. The criteria for granting the degree shall be the candidate’s comprehension of the subject matter and a demonstrated ability to perform independent research. The programme includes: Theoretical part with the following main modules: Research Methodology, Theory of Systems, Systems Modelling, Mathematical Methods and Models in Logistics Research, Intelligent Systems, Optimization Theory, Numerical Methods, Multidimensional Statistical Analysis, Transport Logistics, Risk Theory, Optimization Theory, Artificial Neuron Networks, Global Navigation Systems, Transport Information Systems, Transport Economics, Decision-Making Methods and Algorithms; Work on scientific publications, participation in conferences; Pedagogical activities; Work on the Doctoral thesis. ...

  Provider NameTransport and Telecommunication Institute

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Sociotehnisku sistēmu modelēšana- Doktora studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 14.01.2019. līdz 31.01.2019. Doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot zinātniekus informācijas tehnoloģijas nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē un veicināt studējošo teorētisko zināšanu, izziņas, kā arī pētniecisko prasmju un pētījumu rezultātu pielietošanu šādās problēmu vidēs: ◦ biznesa un tūrisma informācijas sistēmu modelēšana; ◦ sistēmiskas reģionālās attīstības plānošana; ◦ politiskās sistēmas un sabiedrības pārvaldības modelēšana; ◦ loģistikas informācijas un transporta sistēmu modelēšana; ◦ ražošanas procesu modelēšana; ◦ e-apmācības sistēmu konstruēšana; ◦ imitāciju modelēšanas tehnoloģijas pilnveidošana. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Computer Systems- Doctoral studies

  A Doctoral degree is grounding for any research career. If you have a strong personal interest in the subject of your research, a strong sense of achievement and self-confidence or desire to pursue your career then it is time to apply. Experience in research work has a real value in the education system and in global society itself. The programme includes Theoretical Part with the following main modules: Concepts of Object-Oriented Software, Advanced Methods of Computer System Design, Intelligent Computer Systems, Methods of Development of Applied Software Systems, Structural Modelling, Modern Technologies in Software Development, Dialogue Intelligent Systems, Methodology of Visual Programming, Embedded Systems Software. ...

  Provider NameRiga Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Datorzinātnes- Doktora studijas

  Datorzinātnes DSP piedāvā studijas šādās datorzinātnes apakšnozarēs: Datorzinātņu matemātiskie pamati; Datoru un sistēmu programmatūra; Datu apstrādes sistēmas un datortīkli; Programmēšanas valodas un sistēmas; Intelektuālo sistēmu teorija; Datoru arhitektūra un aparatūra; Signālu diskrētā apstrāde; Datorikas didaktika; Programmatūras inženierija; Informācijas sistēmas; Datoru inženierija; Datorvadība; Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana; E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība. Datorzinātņu doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot doktora līmeņa speciālistus, kas varētu strādāt gan zinātnē (kā pētnieki un pasniedzēji), gan arī piedalīties un vadīt tehniski sarežģītu projektu realizēšanu programmēšanas industrijā. Lai nodrošinātu doktora programmas mērķi, programma paredz šādus uzdevumus: •sniegt padziļinātas zināšanas un izpratni par datorzinātnes problēmām; •attīstīt un pilnveidot zinātniski pētnieciskā darba prasmes, kas ļaus doktorantiem nonākt pie jauniem zinātniskiem rezultātiem datorzinātnē; •realizēt mūsdienīgus pētniecības stilus, principus un vērtības; •attīstīt pedagoģiskās prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgam darbam kā mācībspēkam pēc doktorantūras beigšanas; •attīstīt zinātniskās literatūras analīzes un zinātniskās komunikācijas prasmes; •sniegt zināšanas par saiknēm starp datorzinātni un citām disciplīnām (matemātika, fizika u.c.), kas nodrošina mijiedarbību starp tām. Programmas absolventi strādā kā pasniedzēji Latvijā (Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte), zinātniskie darbi ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Informācijas tehnoloģijas- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: doktora studijas kopumā atšķiras ar izteikti patstāvīgu darbu. Doktoranti ar savu zinātnisko vadītāju darbojas zinātniskajā pētniecībā konkrētā virzienā. Programmā paredzētie mācību priekšmeti ir plānoti kā atbalsts doktora darba izstrādē. Doktorantūrā paredzēts attīstīt starptautiskos kontaktus un jauno zinātnieku viesošanos citu valstu mācību un zinātniskajās iestādēs. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība- Doktora studijas

  Programmas saturs Starpnozaru teorētiskie kursi: E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība; Angļu valodas terminoloģija Ierobežotās izvēles kursi (izvēlas promocijas darba zinātniskais vadītājs) informācijas tehnoloģijā vai izglītības un organizācijas zinātnēs Izvēles kursi; Individuālais pētnieciskais darbs; Promocijas darba izstrāde Promocijas eksāmeni: e-studiju tehnoloģijās; izvēlētajā pētniecības virzienā (pedagoģija vai inženierzinātnes); angļu valoda. Iespējas pēc doktora grāda ieguves - strādāt akadēmisko un zinātnisko darbu augstskolā vai citā zinātniskā iestādē - darboties-tehnoloģiju jomā pie lielu un sarežģītu projektu izstrādes - izvērtēt visu sarežģītības līmeņu jauno tehnoloģiju piemērotību studijām, rehabilitācijai un sporta iemaņu attīstībai - piemērot mūsdienu sensoru un skeneru ierīces inovatīvu mācību, studiju vai rehabilitācijas kompleksu izveidei, apvienojot tās ar oriģinālu datorprogrammu izstrādi. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Information Technologies- Doctoral studies

  The study programme is aimed to prepare qualified specialists for research work with a competence corresponding to the information technologies sciences. Studies are organised as lectures, discussion with supervisor and individual studies. The main courses offered include theoretical and empirical research methodology, scientific terminology of information technologies sciences, problems and theories in the field of information technologies sciences research, theoretical and practical innovations/novelties in the field. Career prospects The graduates of this programme are usually employed at higher education institutions, research institutions, authorities and private companies. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Datorsistēmas- Doktora studijas

  Mērķis Sagatavot speciālistus patstāvīgam zinātniskam un pedagoģiskam darbam universitātē informātikas un datortehnoloģiju nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē, kā arī nodrošināt zināšanas un prasmes tehniski sarežģītu projektu realizēšanai gan kā projektu vadītājiem, gan kā dalībniekiem. Uzdevumi - Attīstīt pedagoģiskās prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgam darbam kā mācībspēkam pēc doktorantūras beigšanas. - Pilnveidot zināšanas par pētniecības metodēm un to patstāvīgo lietošanu. - Attīstīt prasmi formulēt un patstāvīgi risināt zinātniskas problēmas. - Iepazīstināt ar aktuālām zinātniskām teorijām un atziņām, kā arī fundamentāliem informācijas tehnoloģijas nozares pētījumiem. - Attīstīt zinātniskās literatūras analīzes, mutiskās un rakstiskās komunikācijas prasmes. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: - Spēj plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, vai pētnieciskus/attīstības uzdevumus uzņēmumos, tai skaitā arī starptautiskā mērogā. - Spēj strādāt patstāvīgi un komandā starpdisciplināros zinātniskos projektos. - Spēj patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju. - Spēj veikt patstāvīgu un kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu. - Spēj veikt pētījumus starptautiski indeksējamu publikāciju līmenī un prezentēt savu zinātnisko pētījumu konferencēs. - Apzinās, ievēro un veicina zinātniskās ētikas principus savā zinātniskajā darbībā. Nākamās nodarbinātības apraksts Absolventi var uzsākt darbu informācijas tehnoloģiju uzņēmumos (vai citu uzņēmumu IT nodaļ ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Elektrotehnoloģiju datorvadība- Doktora studijas

  Doktora studiju mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus elektrotehnisko objektu (elektrisko tehnoloģiju) datorvadības nozarēs, kas spētu risināt zinātniskās inovācijas uzdevumus, kā arī sagatavot speciālistus augstskolām un zinātniskās pētniecības institūcijām. Uzdevumi 1 – dot doktorantiem zināšanas par sarežģītu datorvadītu elektrotehnisko objektu un sistēmu pētniecības uzdevumiem un metodiku; 2 – dot doktorantiem zināšanas par tehniskās inovācijas metodēm; 3 – dot doktorantiem zināšanas un iemaņas pedagoģiskā darba veikšanai; 4 – nostiprināt svešvalodu zināšanas līdz starptautiskai zinātniskai apritei nepieciešamam līmenim; 5 – sekmēt starptautiski nozīmīgu pētījumu veikšanu un darbu rezultātu dissemināciju. Studiju rezultāti Doktora studiju rezultātā tiek iegūtas zināšanas turpmākajam zinātniski pedagoģiskajam darbam, kas kompetencēs un prasmēs raksturojamas kā: - prasme pielietot teorētiskās zināšanas zinātnisko problēmu risināšanā; - prasme organizēt un veikt pedagoģisko darbu; - prasme projektēt un izveidot inovatīvas tehniskās datorvadības sistēmas visu tautsaimniecības nozaru elektrotehniskajām iekārtām; - prasme projektēt un izveidot inovatīvas elektroniskās iekārtas, pusvadītāju enerģijas pārveidotājus un piedziņas sistēmas; - prasme īstenot starptautiski nozīmīgus pētījumus, realizēt rezultātu dissemināciju starptautisku publikāciju un konferenču referātu līmenī; - prasme pielietot svešvalodu zināšanas starptautiskā zinātniskā aprites līmenī. - Inženierzinātņu doktora grā ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages