• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 12 items
 1. Bioinformatika (Bioinformatics)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilj študijskega programa je izobraziti diplomanta, ki bo sposoben interdisciplinarnega povezovanja vsebin študijskega programa in uporabe pridobljenih veščin za reševanje kompleksnih bioloških podatkov s ciljem razumevanja življenjskih procesov na ravni celice, organizma in okolja. S pridobljenim znanjem bodo diplomanti sposobni samostojnega ali kooperativnega dela na področju naravoslovno-matematičnih ved. Sposobni bodo analiziranja podatkov v smislu pridobivanja novih zaključkov, v dani situaciji bodo znali rešiti kompleksni biološki problem in zanj razviti ustrezne matematične modele, ter za interpretacijo rezultatov uporabiti sodobne informacijske tehnologije. Študijski program spodbuja razvoj splošnih kompetenc kot so sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic v naravoslovju, razvoj komunikacijskih spretnosti ter sposobnosti timskega dela in dela na projektih, avtonomnost pri iskanju ustreznih informacij in umeščanje le-teh v kontekst bioinformatike. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Okolje (Environment)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj programa je izobraziti strokovnjake, ki bodo sposobni prevzeti dela na raziskovalnih, tehničnih in upravnih področjih, ki zadevajo okolje v različnih sektorjih gospodarstva kot tudi na zakonodajnem in izvršilnem področju na lokalni in državni ravni. Program ponuja vse pomembne naravoslovne, tehniške in družboslovne vsebine, ki izhajajo iz problematike okolja, npr. onesnaževanje vode, zraka in tal, meritve v okolju, ekotoksikologijo, zdravstveno ekologijo, ravnanje z odpadki, varstvo narave, upravljanje okolja, ocenjevanje vplivov na okolje, ekonomiko okolja ter zakonodajo in komuniciranje z javnostjo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju (School of Environmental Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Biologija (Biology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Program v prvem letu pokriva temeljne naravoslovne vsebine, ki so nujne za razumevanje vseh področij biologije. V nadaljevanju študenti spoznajo osnove bioloških področij - biokemije, genetike, mikrobiologije, sistematike, razvojne biologije, fiziologije, ekologije, nevroetologije in evolucije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Biotehnologija (Biotechnology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljna naravoslovna znanja nadgrajena s specifičnimi biotehnološkimi vsebinami bodo omogočila izobrazbo diplomantu študija biotehnologije, ki bo ustrezala potrebam najsodobnejših tehnologij in znanj v različnih strokah ter vključevanje v drugostopenjske magistrske programe. Biotehnologi bodo usposobljeni za kritično presojo relevantnih biotehnoloških tematik ter bodo imeli znanja in veščine potrebne za samostojno obvladovanje tradicionalnih in sodobnih biotehnoloških postopkov v kmetijstvu, živilstvu, farmaciji, zdravstvu ter varstvu okolja. Za biotehnologijo so značilni tesna povezava z znanostjo, hiter razvoj inovacij, multidisciplinarnost in možnost razvoja tudi v majhnem podjetniškem okolju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Mikrobiologija (Microbiology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj je diplomantu zagotoviti samostojno uporabo klasičnih in modernih orodij v mikrobiologiji in avtonomno odločanje o mikrobiološko relevantnih temah ter ga izobrazilo za uspešno sodelovanje in komunikacijo z ostalimi naravoslovnimi profili. Študij mikrobiologije omogoča razumevanje živega sveta, mikrobnih procesov in organizmov, nevidnih človeškemu očesu, ki so ključni za življenje na našem planetu. Program podaja temeljna naravoslovna znanja (matematiko, kemijo, statistiko, biofiziko, biokemijo, molekularno in celično biologijo, bioinformatiko) in specifična znanja o mikrobni fiziologiji, genetiki, taksonomiji, biotehnologiji, ekologiji, virologiji, imunologiji in pomenu mikrobov v medicini. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Biokemija (Biochemistry)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti strokovnjake, ki bodo imeli dobro podlago na glavnih področjih biokemije in molekularne biologije, solidno znanje kemije in biologije ter zadostno znanje biokemijske informatike, matematike in fizike, bodo razvili splošne veščine in pri laboratorijskih vajah tudi praktične veščine potrebne za samostojno rutinsko in razvojno delo v biokemijskih laboratorijih in bodo pridobili takšen standard znanj in kompetenc, da bodo lahko vstopili v magistrske programe na področju biokemije, kemije, biotehnologije, biomedicine in drugih ved o življenju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Faculty of Chemistry and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Ekologija z naravovarstvom (Ecology with Nature Conservation)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa na prvi stopnji je izobraziti širši profil strokovnjakov, ki bodo sposobni razumeti žive in nežive segmente narave in v njej prepoznati in razumeti vzorce in procese, posebej še ekološke zakonitosti in procese. Razumeti in prepoznati morajo naravovarstvene probleme in biti sposobni sodelovati v njihovem reševanju. Program omogoča zapolniti vrzel, ki jo občutimo v Sloveniji glede ekološko široko izobraženih diplomantov z nujno potrebnim biološkim predznanjem, usmerjenim v makro-svet (živalstvo, rastlinstvo, habitati, krajina). Bistvo programa je usposabljanje študentov za kompetentno sodelovanje pri reševanju ekoloških in naravovarstvenih problemov. Zaradi temeljitega poznavanja žive narave in ekoloških zakonitosti in procesov bodo diplomanti sposobni sodelovati pri načrtih upravljanja z okoljem ter kompetentno zagovarjati naravovarstvo po vsebinski, formalni in delno tehnični plati pri reševanju različnih prostorskih problemov od lokalne do državne ravni in širše. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Faculty of Natural Sciences and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Izobraževalna biologija (Educational Biology)

  Študij traja 3 leta in obsega kot dvopredmetni program 90 kreditnih točk po ECTS (2 x 90 ECTS = 180 ECTS). Cilj programa je, da diplomant pridobi temeljno strokovno znanje s področja biologije. Diplomant tega programa pridobi tudi znanja s področja uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije ter tista temeljna strokovna znanja s področja pedagoških, psiholoških in didaktičnih ved, ki so potrebna za nadaljnji študij na 2. bolonjski stopnji ali zaposlitev po zaključeni 1. stopnji. Sistem izbirnih predmetov študentu omogoča, da pridobi tudi specifična znanja v skladu s svojimi načrti za nadaljnji študij oziroma zaposlitev. Diploma študentu omogoča različne možnosti študija na 2. stopnji, praviloma na pedagoških študijskih programih, ali pa zaposlitev v javni upravi, dejavnostih v založništvu, izobraževalnih centrih, novinarstvu, gospodarstvu in drugod, kjer so potrebne sposobnosti: analitičnega mišljenja, logičnega sklepanja in utemeljevanja, spremljanja, povzemanja in sporočanja tistih informacij s področja naravoslovja in matematike, ki ne zahtevajo akademske izobrazbe in znanstvenih referenc, sodelovanja z naravoslovci in drugimi strokovnjaki pri organizaciji različnih dejavnosti, premišljenega, demokratičnega delovanja in nudenje strokovne opore ljudem. Diplomant po zaključeni 1. stopnji nima kompetenc za samostojno poučevanje v razredu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih program ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Faculty of Natural Sciences and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Biopsihologija (Biopsychology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študij se osredotoča na osnovna biopsihološka vprašanja, kot je vprašanje razlage izvora zavesti v povezavi z delovanjem možganov in vprašanj v širšem smislu kot so proučevanje vedenja širših množic. Program združuje dve temeljni področji znanosti, naravoslovje in družboslovje, s ciljem preseči klasično delitev obravnave osebnih in družbenih fenomenov zgolj z družboslovnega ali naravoslovnega vidika. Ta znanja so osnova, da bodo diplomanti sposobni širšega razumevanja problematike in procesov v psihologiji, ter bodo znali uporabljati znanstvene metode naravoslovja kot orodje za reševanje nalog v praksi in izpopolnjevanje v različnih oblikah podiplomskega študija (na drugi stopnji biopsihologije). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Varstvena biologija

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilj študijskega programa je izobraziti diplomanta s temeljnim poznavanjem principov varstva narave in biodiverzitete na vrstnem, ekosistemskem in nenazadnje tudi na genskem nivoju. K temu spada tudi poznavanje živih in neživih dejavnikov okolja (vključno z vplivom človeka), ki pogojujejo pojavljanje oziroma izginotje vrst in populacij ter postavljajo meje njihovega razširjanja. Program podaja kritična znanja, potrebna za uresničevanje ciljev mednarodnih konvencij s področja varstva narave, omogoča pa tudi, da se študentje odločijo za poglobljen študij posameznih področij ali za povsem interdisciplinaren pristop. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages