• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 28 items
 1. Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma on ainoa monikielinen ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä toteutuva kaunokirjallisuuden analyysiin ja tuntemukseen keskittyvä maisteriohjelma Suomessa. Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelman opinnot sisältävät osioita, joissa voit kehittää kirjallisuuden tuntemustasi ja paneutua valitsemiisi kirjallisuuden tutkimusmenetelmiin ja analysointitapoihin. Opinnoissa on tekstianalyysin metodien lisäksi tärkeällä sijalla kirjallisuudenhistoriaan sekä kaunokirjallisuuteen perehtyminen. Voit erikoistua opinnoissasi yhden kielialueen kirjallisuuteen ja syventyä siten esimerkiksi kotimaisen, pohjoismaisen, angloamerikkalaisen, venäläisen, ranskalaisen tai saksalaisen kielialueen kirjallisuuteen. Opintojen aikana kirjoitat pro gradu -tutkielman omalta erityisalaltasi. Sinulla on mahdollisuus valita tutkielmasi aihe oman kiinnostuksesi kohteista. Tutkielma voi käsitellä monenlaisia aihepiirejä, olla teoreettinen tai teoslähtöinen; voit paneutua valitsemaasi teemaan, lajiin, tyylilajiin, kerronnan ja tyylin kysymyksiin, jne. Voit tutkia kertomakirjallisuutta, runoutta tai muita kirjallisuuden lajeja ja ilmenemismuotoja. Maisteriohjelmassa on mahdollista syventyä myös eri kielialueiden kirjallisuuksia vertailevaan tutkimukseen sekä käännöskirjallisuuteen. Tutkielmaa kirjoitetaan lukuvuoden kestävässä seminaarissa opettajan ohjauksella. Opiskelumuotoina ovat luennot, harjoituskurssit ja muut ryhmäopetuksen kurssit, joilla kirjoitetaan esseitä. Mahdollisuuksien mukaan tarjotaa ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Master's Programme in Linguistic Diversity in the Digital Age, Master of Arts (2 years)

  Linguistic Diversity in the Digital Age is an integrated international programme that offers you a comprehensive view of all subfields of the science of language. As a student in the programme you will be able to choose among four specialist options: (1) General Linguistics, (2) Phonetics, (3) Language Technology, and (4) Diversity Linguistics.   General Linguistics gives you comprehensive in-depth training in a wide range of theoretical and methodological approaches to language structure and language in use. Special emphasis is put on language typology in a global perspective as well as the documentation and description of endangered and previously undocumented and under-documented forms of speech.  Phonetics will introduce you to the tools for working with the articulatory, acoustic and perceptional aspects of human speech from a multidisciplinary perspective. At the more advanced level, you will become acquainted with the methods of experimental phonetics.  Language Technology combines linguistics with digital technology in an interdisciplinary approach with close links to computer science. The focus areas include natural language processing (NLP) for morphologically rich languages, cross-lingual NLP and language technology in the humanities. Diversity Linguistics encompasses all aspects of linguistic diversity in time and space, including historical linguistics as well as the extralinguistic context of languages: ethnicities, cultures and environ­ments. The areal foci in Diversity Linguistics are Eurasia an ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Maisterihaku, Kirjallisuus, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Kirjallisuutta – romaaneita, runoja, näytelmiä – voi jo itsessään pitää tutkimuksena. Sanataideteoksissa tutkitaan niitä kielellisiä ja kerronnallisia keinoja, joilla inhimillistä kokemusta voidaan ilmaista ja välittää. Kirjallisuudentutkimus pyrkii näiden kirjallisten keinojen kartoittamiseen, niin historiallisen kuin teoreettisen ajattelun kautta. Tutkittavana voi olla niin kirjallisuuden klassikot kuin kokeellinen nykyrunous, niin science fiction kuin lastenkirjallisuus, niin fantasia kuin luova esseistiikkakin. Kirjallisuudentutkimuksen piirissä kehitetyt analyysi- ja tulkintametodit soveltuvat myös esimerkiksi mediatekstien entistä syvempään tarkasteluun. Kirjallisuuden pääaineopiskelijana voit valita sivuaineesi pitkälle omien kiinnostuksenkohteidese ja ammatillisten toiveidesi mukaisesti. Vaihtelevat aineyhdistelmät antavat sinulle valmiuksia työelämän eri aloille: tutkimukseen, kulttuurityöhön viestinnän, sisältöliiketoiminnan ja tiedottamisen aloille, erilaisiin kulttuuriprojekteihin tai kirjoittajaksi perinteisiin ja uusiin medioihin. Maisterivaiheen opinnoissa keskityt oman tieteellisen ajattelusi kehittämiseen. Keskeisessä roolissa on tutkijaseminaari, jossa perehdyt pro gradu -tutkielman tekoon. Lisäksi pakollisiin opintoihin kuuluu tutkielmaa tukevan kirjallisuusteoreettisen jakson suorittaminen. Pakollisia opintoja täydennät vapaasti valittavilla opinnoilla, joihin voit sisällyttää mm. kaunokirjallisuuden syventävää tuntemusta, kirjallisuuden teoriaa, kirjallisuuden opetuksen metodeja, luovaa kir ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Maisterihaku, Suomen kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Suomen kielen tutkimus eli fennistiikka on akateeminen oppiaine, jossa tutustut suomen kielen rakenteeseen, kehitykseen ja variaatioon sekä kielen käyttöön ja viestintään. Oulun yliopistossa oppiaineen painoaloja ovat sosiolingvistiikka tutkimuskohteenaan erityisesti pohjoiset itämerensuomalaiset kielimuodot, suomi toisena ja vieraana kielenä -tutkimus ja kognitiivinen semantiikka. Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monialaisia kielen ammattilaisia erityisesti Pohjois-Suomen tarpeisiin. Suomen kielen opiskeluusi kuuluu tutkimuksen tekeminen ja osallistuminen mahdollisiin projekteihin. Opintoihisi liittyy myös tutustumista työelämään erilaisten harjoittelujen muodossa. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Kirjallisuus ja suomen kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kirjallisuuden oppiaineessa käsitellään niin kotimaista kuin kansainvälistäkin kirjallisuutta. Kaunokirjallisuus nähdään esteettisenä ja kielellisenä ilmiönä, joka on sidoksissa kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen ympäristöönsä. Tutkittavana voivat olla niin kirjallisuuden klassikot kuin nykykirjallisuus. Kirjallisuudentutkimuksen piirissä kehitetyt analyysi- ja tulkintametodit soveltuvat myös esimerkiksi mediatekstien tarkasteluun. Koulutuksessa otetaan huomioon myös pohjoinen ulottuvuus ja Pohjois-Suomen kulttuurielämän tarpeet. Maisterivaiheen opinnoissa keskitytään oman tieteellisen ajattelun kehittämiseen. Pakollisia opintoja täydennetään vapaasti valittavilla opinnoilla, joihin voidaan sisällyttää mm. kirjallisuuden teoriaa, luovaa kirjoittamista ja työharjoittelua eri kulttuurialan tehtävissä. Suomen kielen tutkimus eli fennistiikka on akateeminen oppiaine, jossa tutustutaan suomen kielen rakenteeseen, kehitykseen ja variaatioon sekä kielen käyttöön ja viestintään. Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monialaisia kielen ammattilaisia erityisesti Pohjois-Suomen tarpeisiin. Suomen kielen opiskeluun kuuluu tutkimuksen tekeminen ja osallistuminen mahdollisiin projekteihin. Opintoihin liittyy myös tutustumista työelämään erilaisten harjoittelujen muodossa. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Kirjallisuuden kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kandidaatintutkinnossa kirjallisuuden opinnot koostuvat perusopinnoista ja aineopinnoista. Perusopintojen tärkein sisältö muodostuu siitä, että tutustut kirjallisuudenhistorian päälinjoihin ja niiden edustavimpiin teoksiin. Perehdyt myös kirjallisuudentutkimuksen suuntausten pääpiirteisiin ja olennaisimpiin käsitteisiin. Opit kirjallisuustieteellisiä analyysitapoja ja pääset soveltamaan oppimaasi klassikoiden tulkintaan: laadit jo perusopinnoissa teosanalyysin. Aineopinnoissa perehdyt syvemmin kirjallisuuteen sekä kirjallisuuden teorioihin ja tutkimuksen eri suuntauksiin. Luet kirjallisuuden klassikoita eri näkökulmista - suhteessa tyylikausiin, lajeihin ja ilmaisukeinojen muutoksiin. Aineopinnoissa harjoittelet myös tieteellisen tutkimuksen tekoa, kun laadit kandidaatintutkielman. Maisterintutkinnossa kirjallisuuden opintosuunnan opinnot muodostuvat maisterintutkielmasta ja muista syventävistä opinnoista. Maisterintutkielma on maisterin tutkinnon opinnäyte, laaja tieteellinen tutkielma. Tutkielman aiheen valitset yleensä itse, mutta tutkimuskohteen ja -ongelman määrittelystä ja rajauksesta keskustelet ohjaajan kanssa. Kirjoittamisen suuntautumisvaihtoehdossa sovellat myös kirjoittajan taitoja tutkielman taiteellisessa osassa. Muiden syventävien opintojen tärkein sisältö koostuu kirjallisuustieteen ja kirjoittamisen teorioista ja menetelmistä.  Maisteriopintovaiheessa voit suorittaa myös harjoittelun, joka tarkoittaa yleensä kolmen kuukauden työssäoppimisjaksoa opintoihin ja opiskeltavaan alaan liittyvissä työt ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Suomen kielen ja kulttuurin maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Suomen kielen ja kulttuurin maisteriopinnot kehittävät erilaisia asiantuntijatehtävissä tarvittavia valmiuksia. Näistä keskeisiä ovat hyvä suomen kielen taito, monipuoliset tiedot kielen rakenteista ja käytöstä erilaisissa teksteissä ja vuorovaikutustilanteissa sekä ymmärrys kielen merkityksestä yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Samalla karttuvat myös viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä projekti- ja yhteistyötaidot. Opinnoissa saat tutkimuspohjaisen työskentelyn valmiuksia. Näitä ovat itsenäinen ja tavoitteellinen tiedonhankinta, tiedon kriittinen käsittely ja uuden tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Tutustut kielen ohella myös Suomen kirjallisuuteen ja muihin valitsemiisi kulttuurin ja yhteiskunnan ilmiöihin. Suomen kielen opinnot Jyväskylän yliopistossa ohjaavat tarkastelemaan kieltä soveltavasta näkökulmasta. Sekä suomen kielen että kieliaineiden yhteisissä opinnoissa kieli nähdään sosiaalisena toimintana osana jokapäiväistä elämää. Kursseilla tarkastellaan muun muassa monikielisyyttä, kieli-identiteettejä ja kieli-ideologioita ja opitaan analysoimaan kriittisesti erilaisia kieliaineistoja. Eri kieliaineet tekevät paljon yhteistyötä, ja tarjolla on runsaasti kaikille opiskelijoille yhteisiä kursseja. Myös tulevissa työtehtävissä on hyödyllistä osata tehdä yhteistyötä vaikkapa monikielisissä ja moniammatillisissa työryhmissä. Opintoihin kuuluu lähi- ja verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä. Työtapoina on luentoja, ryhmä- tai parityöskentelyä, oppimistehtäviä ja työskentelyä tutkimus- ja kehittämisproje ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Doctoral Programme of the Centre for Applied Language Studies, Doctor of Philosophy (4 yrs)

  The Doctoral Programme at the Centre for Applied Language Studies gives you a versatile postgraduate education, which will provide you with an understanding of the role and significance of language both for the individual and the society at large. At the same time, you will specialize in your dissertation topic. The doctoral programme includes theoretical and methodological studies, communication studies and training on working life skills. The main part of the studies is a doctoral thesis, which you can write either as a monograph or a collection of articles. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Doctoral Programme of the Department of Language and Communication Studies, Doctor of Philosophy (4 yrs)

  The Doctoral Programme for Language and Communication Studies brings together diverse theoretical and methodological perspectives for investigating how language and communication matter in the changing society. The doctoral students join an international, multi-disciplinary and multilingual research environment. They can take part in high-level seminars and workshops organized by various international research teams and networks. Their work is supervised by leading scholars in their field of study. The doctoral programme collaborates closely with the profiling initiative “Language in changing society” in the field of applied language studies. The programme offers its students up-to-date and stimulating research training on language and communication, with a particular emphasis on high-quality supervision and transferrable skills for expert work, including independent, critical thinking, ethical conduct, international networking and publishing. The key themes are language and communication in changing society discourse, identities and social practices language learning and teaching multililingual and - cultural interaction and technology-mediated communication digital communication, media and language landscapes professionalism and changing working life ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Kirjallisuuden kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v)

  HuK-tutkinnon suorittanut• hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön• hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti• arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun• hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot• osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä• tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan• tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages