• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 79 items
 1. Muusikko (AMK)

  Kirkkomusiikin opinnot painottuvat kanttorin käytännön valmiuksiin: monipuoliseen instrumenttien hallintaan pääaineena joko urut, laulu tai kuoronjohto, liturgiseen musiikkiin ja kuorotoimintaan sekä seurakunnallisiin aineisiin. Harjoittelu tapahtuu kanttorin tehtävissä. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Medianomi (AMK)

  Journalismin koulutus antaa valmiudet työskennellä toimittajana ja journalistisen sisällön tekijänä lehdissä, radiossa, televisiossa ja verkkoviestimissä sekä muissa viestinnän asiantuntijatehtävissä. Välineosaamisen lisäksi koulutuksessa korostuvat yhteiskunnan tuntemus, median muuttuva toimintaympäristö ja kyky kertoa kiinnostavia tarinoita. Opiskelija voi valinnoillaan vaikuttaa opintojensa sisältöön. Visuaalisen suunnittelun medianomi hallitsee visuaalisen suunnittelun ja toteutuksen erityisesti digitaalisessa ympäristössä sekä osaa mediaprojektien suunnittelun ja toteuttamisen. Mediaprojekteja ovat esimerkiksi audiovisuaaliset ja internetpohjaiset tuotannot. Koulutuksessa korostuu yhteistoiminnallinen tekemällä oppiminen, jossa simuloidaan aitoja työympäristöjä, sekä tutkiva asenne ja luovuus. Lisäksi painotetaan projektityöskentelyä, asiakaslähtöisyyttä, kansainvälisyyttä ja yrittäjyyttä. Koulutus toteutetaan ja sitä kehitetään yhteistyössä työelämän kanssa. Osan opiskelusta voi halutessaan suorittaa ulkomaisissa yhteistyöoppilaitoksissa. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Valosuunnittelu, teatteritaiteen kandidaatti (3 v)

  Valosuunnittelun koulutusohjelman perustehtävänä on kouluttaa valosuunnittelijoita teatterin, esitystaiteen ja kulttuurin kentälle, toimimaan muun muassa teatteri-, tanssi-, ooppera-, musiikki-, sirkus- ja mediataiteen parissa. Koulutus avaa opiskelijan ajattelua, tarjoaa välineitä valoesteettiseen ja skenografiseen ajatteluun, tekniseen toteutukseen sekä analyysiin ja argumentointiin ja tukee opiskelijan kasvua ympäristönsä kanssa vuorovaikutussuhteessa toimivana suunnittelijana. Koulutus tarjoaa käyttökelpoista ammattitaitoa myös museo- ja näyttelytoimintaan sekä tapahtumatuotantoihin. Tavoitteena on kouluttaa monipuolisesti suuntautuneita teatteritaiteen kandidaatteja (ja maistereita) valosuunnittelun alalta. Valosuunnittelun koulutusohjelmasta valmistunut kandidaatti tuntee oman alansa traditiota, nykykäytäntöjä ja käsitteistöä, hallitsee oman alansa ilmaisukeinoja ja välineitä, tuntee taiteellista suunnitteluprosessia ja osaa toimia moniammatillisessa taiteellisessa suunnitteluryhmässä aktiivisena, täysivaltaisena jäsenenä. Koulutus vahvistaa opiskelijan kykyä tuottaa taiteellista sisältöä ja halua tehdä käytännöllistä työtä. Koulutus kehittää opiskelijan viestintä-, dokumentaatio- ja tiedonhankintataitoja, valmiuksia arvioida omaa ja toisten työtä sekä antaa ja ottaa vastaan palautetta. Koulutus auttaa opiskelijaa kehittämään omaa työtään, oppimaan työn organisointi- ja työryhmänjohtamistaitoja sekä toimimaan eettisesti omassa työympäristössään. Valmistuneella valosuunnittelijalla on valmius omaksua uutta ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Theatre Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Ääni, teatteritaiteen kandidaatti (3 v)

    ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Theatre Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Ohjelmassa perehdyt yleisesti taiteiden tutkimuksen laajaan kenttään ja voit erikoistua valintasi mukaan joko estetiikkaan, elokuva- ja televisiotutkimukseen, musiikkitieteen, teatteritieteeseen tai yleiseen kirjallisuustieteeseen. Lisäksi voit valita jonkun toisen taiteentutkimuksen alan tai valinnaisia opintoja muista kandiohjelmista.  Jälkimmäinen mahdollistaa sinulle yksilöllisesti suunnitellun ja hyvinkin monitieteisen tutkinnon suorittamisen. Vaihtoehdot ulottuvat siis huomattavan laaja-alaisesta perehtymisestä taiteiden ilmiöihin ja teorioihin erikoistumiseen jonkin yksittäisen taiteenalan problematiikkaan. Opiskelu on vuorovaikutteista ja monimuotoista sisältäen luentoja, harjoituskursseja, ohjattua ryhmä- ja yksilötyöskentelyä sekä kirjatenttejä. Kursseilla kirjoitetaan myös esseitä ja oppimispäiväkirjoja. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Bachelor of Culture and Arts

  Kurser (workshops) i tekniker och uttryck (t ex måleri, skulptur, grafik, video, fotografi, ljud) blandas med ateljéstudier; perioder då studerande fördjupar sig i det egna arbetet (både tekniskt och tematiskt). I ateljéstudierna sker undervisningen genom individuell handledning. Workshops med gästlärare (även internationella) erbjuds med jämna mellanrum och de är valbara på alla årskurser. Samtidskonst är ett centralt begrepp i studierna. Samtidskonsten innefattar en stor mängd konstarter och tekniker. Konst är kommunikation genom en variation av former och uttryck. Under fyra år av studier finns både tid och möjlighet att på olika sätt fördjupa sig både i tematik och teknik – samt studera specifikt de tekniker/uttryck de studerande personligen är mest intresserade av. Studerande ska kunna plocka ut och utnyttja ”de bästa bitarna” för att skapa en egen profil. Parallellt med praktiskt konstutövande läser studerande teoretiska ämnen (t ex konsthistoria, kulturkunskap) som förklarar konst och samhälle ur ett flertal olika perspektiv. Utbildningen innehåller även en gästkonstnärsverksamhet vilket innebär att studerande kommer i kontakt med internationella konstnärer som befinner sig på campus och arbetar med sina egna projekt. Dessa konstnärer ordnar ibland olika former av workshops. Kontinuerligt arrangeras även ”Artist Talks” så yrkesutövande konstnärer presenterar sitt arbete samt diskuterar yrkesrelaterade frågor ofta ur ett internationellt perspektiv. Studerande kan välja fokusområde och/eller teknik enligt ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Pietarsaari

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Bachelor of Culture and Arts, Bachelor of Media, photography

  Fotokonst, bildjournalistik, studiofotografering och olika typer av kommersiell fotografering är de viktigaste delarna i studierna. Genom olika former av utställningsprojekt, publikationer och kunduppdrag syftar utbildningen redan under studietiden till att skapa bilder och visuella helheter för verkliga sammanhang. Detta för att ge erfarenhet och skapa bästa möjliga förutsättningar för ett lyckat arbetsliv. Utbildningens egna webbsidor www.fotokonst.fi och www.kreativastudier.fi ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Pietarsaari

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Bachelor of Culture and Arts, Designer

  Studierna innehåller både teoretiska ämnen och praktiska uppgifter där bland annat teckning, komposition, digitala verktyg och tredimensionell gestaltning är viktiga redskap. Som studerande jobbar du i samarbetsprojekt med näringslivet eller med projekt som förverkligas inom skolan. Projekten är endera av offentlig eller privat karaktär. Tyngdpunkten ligger på människans behov och trivsel. I högskolans olika verkstäder får du under studietiden förverkliga och experimentera fram produkter till rummets olika behov, produkter såsom möbler och andra inredningselement, tryckta inredningstextilier etc. Designprocessen innebär ofta att man börjar med idéarbete som följs av skissering och modellbygge. Deltagande i mässor och/eller studieresor är ett återkommande inslag för studerande. Redan under studietiden är det viktigt att knyta kontakter till arbetslivet och därför poängteras betydelsen av kommunikationen mellan beställare, tillverkare och användare och teamarbete betonas. Studerande har också möjlighet att vara medlem i den riksomfattande föreningen för inredningsplanerarare, Inredningsplanerarna SI r.f. (Sisustussuunnittelijat SI ry). Inom utbildningen betonar vi starkt den familjära stämningen och vi sätter stor vikt vid individuell handledning för varje enskild studerande. Utbildningen finns i Campus Allegro i Jakobstad. Mera information och bildmaterial om olika projekt, aktuell information och examensarbete hittas på utbildningens egen hemsida www.formgivning.fi   ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Pietarsaari

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Bachelor of Culture and Arts, Designer

  Studierna innehåller bl.a. typografi, kommunikationslära, Design Management, teckning, komposition, bildhantering, foto och rörlig bild. Andra områden som ingår är illustration, informationsplanering och branding. Praktiska tillämpningar varvas med teoretiska studier inom alla grafiska områden inom formgivning. En stor del av studierna är projektbaserade, vilket ger en god inblick i yrket samt goda kontakter till arbetslivet. Utbildningen sker i Mac-miljö. Praktikperioderna omfattar ungefär 20 arbetsveckor och under perioden arbetar studerande med professionella yrkesutövare eller på designbyråer. Portfoliometodiken används som ett stöd för studierna. Det samlade materialet används vid gemensamma bedömningar, vid den personliga handledningen samt som hjälp både vid utvärdering av arbetsprocessen och vid det egna arbetet.  ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Pietarsaari

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Bachelor of Culture and Arts, Drama Instructor

  Kurser i t.ex. röst, rörelse, improvisation, skådespelarträning, nutidsteater, regi och dramapedagogik utmynnar i scenframställningsprojekt som ger möjlighet att pröva sitt kunnande i ett meningsfullt sammanhang. Praktisk och teoretisk undervisning löper alltid parallellt och understöder varandra. Kurser som teater- och dramahistoria, drama-didaktik och företagsamhet ger studierna dess teoretiska underbyggnad. Specialkurser som t.ex. mask, clown, fysisk teater och scenteknik avrundar utbildningen. Inbakat i studierna finns den allmänna lärarkompetensen. Samtidigt som vi lägger stor vikt vid ensemblearbete erbjuds du tillfälle att utveckla din personliga konstnärliga identitet och profil. Här kan du spränga gränserna mellan konstarterna via egna projekt tillsammans med t.ex. musikstuderande eller studerande inom de visuella konstarterna. Också vårt studieutbud av valfria kurser kommer att ge dig möjlighet att vidareutveckla dig själv inom de olika konstområdena. Läs mer om Dramainstruktör (YH/Bachelor) på utbildningens egen hemsida   Praktik kan göras vid professionella teatrar, vid amatörteatrar, i skolor, i drama-/teaterklubbar, på kulturinstitutioner, inom radio-och tv-produktioner samt via studier vid våra internationella partnerhögskolor. Praktiken avläggs under tredje studieårets hela hösttermin utomlands eller inom Finland. Vanliga praktikplatser är institutionsteatrar och fria teatergrupper i Sverige, Norge, Tyskland och Finland samt kulturskolor i olika länder. Också andra delar av studierna kan avlägga ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Pietarsaari

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages