• EQF Home Page Icon

Qualification: reflexív addiktológiai szociális szakember

No translation available for Lithuanian. Showing the original language.

reflexív addiktológiai szociális szakember

Qualification Information

Elsajátítandó kompetenciák:
* tapasztalati tanulás és reflektivitás (a tudás vizsgálatának képessége, illetve annak támogatása a tapasztalat kontextusában);
* kritikai gondolkodás (azoknak a szellemi képességeknek a hasznosítása, amelyek segítségével hatékonyan azonosíthatók, elemezhetők és értékelhetők az egyes érvek
és állítások; az előítéletek és a torzítások felismerése és leküzdése; meggyőző érvek kialakítása és bemutatása, amelyek támogatják a következtetések levonását, illetve annak értelmes és intelligens megítélését, hogy mit érdemes elhinni és megtenni);
* tudatosság (a releváns új információk elérésének és használatának ismerete;
az információforrások kritikus értékelése; az új információk integrálása és átvitele különböző helyzetekbe; szisztematikus problémamegoldás és tájékozott döntéshozatal);
* proaktivitás (a változások előrelátása és hozzájuk történő igazodás, mintázatok és trendek különböző nézőpontokból történő beazonosításának képessége, önmagunk fejlesztése és promóciója a lehetőségek kihasználása érdekében);
* az egész életen át tartó tanulás szokásainak kialakítása, ideértve az egészségtanulást is (önmagunk megerősítése a passzív függőséggel szemben; a tanult leleményesség képessége; életigenlő attitűd önmagunkkal, a közösséggel és a kreativitással kapcsolatban).

Tudáselemek:
* drog ismeretek;
* az új felépülési paradigma értékei (orientálás, bevonás, önrendelkezés, választás
és növekedési potenciál);
* reflektív gondolkodás és gyakorlat;
* kölcsönös segítés és önsegítés;
* a reflektív segítő tevékenység összetevői;
* szakmai etika;
* reflektív napló.

Megszerezhető ismeretek:
* kliensek osztályozása (szűrés, reflektív figyelem, megerősítés);
* eligazítás (az adott terápiás program jellemzőinek bemutatása a kliens számára);
* felmérés (a felépülési terv kialakítása a kliens személyes erősségeinek, gyengeségeinek, problémáinak és szükségleteinek beazonosítása és értékelése alapján);
* a felépülés megtervezése (a megoldásra váró problémák beazonosítása
és rangsorolása; megállapodás az azonnali és a hosszú távú célokról; döntés
az alkalmazott terápiás módszerekről és a felhasznált forrásokról);
* reflektív konzultáció (személyek, családok és csoportok támogatása olyan speciális készségekkel, amelyek a problémák felderítése és kiismerése által lehetővé teszik
a célok elérését; magatartásformák és érzések vizsgálata; az alternatív megoldások végiggondolása; döntéshozatal);
* reflektív esetkezelés a felépülés folyamatában (szolgáltatások, intézmények, források és emberek összehozása a kitűzött célok tervezett módon történő elérése érdekében)
* reflektív krízisintervenció (a szenvedélybeteg szükségleteinek kezelése az akut érzelmi és/vagy fiziológiai stresszhelyzetekben);
* reflektív kliensképzés (információszolgáltatás a szerhasználati problémákról,
az elérhető szolgáltatásokról és forrásokról; a kapcsolódó sztereotípiák, vélekedések
és kulturális ismeretek értelmezése);
* delegálás (a kliens azon szükségleteinek beazonosítása, amelyeket felépülést támogató szakember vagy intézmény nem tud kezelni, támogatás az ellátórendszer és a közösség erőforrásainak elérésében);
* feljegyzések és jelentések készítése (az állapotfelmérések és a felépülési terv eredményeinek rögzítése; beszámolók és előrehaladási jelentések írása; elbocsátások és más releváns adatok összesítése);
* felépülési egyeztetések (más szakemberekkel történő konzultáció az átfogó jellegű
és minőségi szenvedélybeteg-ellátás érdekében);
* reflektív szakmai fejlődés (a szakmai fejlődésre törekvés igényének felismerése,
az erősségek felismerése és maximalizálása, további fejlődés megvalósítása szupervízió és képzés segítségével).
     
A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságot és készségek:
A reflektív felépülést középpontba állító kezelés alapelveinek kellő mélységű ismerete, amelynek pillérei az alábbiakat foglalják magukba:
* a felépülés reményének, a kapcsolódó készségeknek és a folyamat megtervezésének biztosítása a szenvedélybetegek számára;
* olyan dinamikus felfogás kialakítása, amely nem fogadja el, hogy bizonyos kliensek megrekednek a felépülési folyamatban, vagy túlságosan bonyolult a helyzetük ahhoz, hogy továbblépjenek;
* reflektív felépülési közösségek létrehozása, ahol a sorstársak aktív résztvevői
a felépülési folyamatnak, egyúttal példaként szolgálva azoknak, akik a reflektív felépülés kezdeti fázisában vannak; a folyamat során csökken a „szakmai” összetevők szerepe;
* annak biztosítása, hogy az összes kliens (függetlenül attól, hogy kezelés alatt áll vagy absztinens) egyértelműen célként határozza meg a helyi közösségekben
és családjaiban való részvételt, így küzdve a sztereotipizálás és a stigmatizálás ellen;
* annak elismerése, hogy a felépülés komplex és sokoldalú folyamat, amely
a felépülőtől és annak családjától is rugalmas és dinamikus partnerséget igényel;
* a felépülés számos útjának felvázolása annak érdekében, hogy a kliens meg tudja tervezni a saját utazását, egyúttal tisztában legyen azzal, hogy milyen típusú kezelésre van szüksége, és hogy az mit jelent.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A reflektív felépülési szakember különböző közösségi környezetekben dolgozhat, legyen szó konzultáci&oa

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Pécsi Tudományegyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Pécsi Tudományegyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education