• EQF Home Page Icon

Guidance Services

Guidance Services


Please select a country to see the relevant information

Odpowiadamy na pytania, prowadzimy bazę programów grantowych, informujemy o polityce młodzieżowej Unii Europejskiej, pomagamy znaleźć partnerów do projektów, wydajemy publikacje i newslettery, prowadzimy eurolekcje, współpracujemy z kilkudziesięcioma organizacjami w Polsce i kilkuset w Europie…

Category:Contacts

Jeśli planujesz kształcić się, szukać pracy lub zdobywać doświadczenia za granicą, ważne jest przedstawienie własnych umiejętności i kompetencji w jasny i zrozumiały sposób. Europass w nowatorski sposób umożliwia: zaprezentowanie umiejętności i kwalifikacji w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie (Unii Europejskiej, krajach EFTA/EOG oraz krajach kandydujących); poruszanie się po całej Europie. Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy (również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących do UE). Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 15 grudnia 2004 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Category:Contacts

Euroguidance Polska (edukacja) jest częścią Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej

i Ustawicznej (KOWEZiU).

KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania. Organem prowadzącym jest Minister Edukacji Narodowej. Głównymi celami Ośrodka jest przede wszystkim podejmowanie działań na rzecz jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa, w szczególności poprzez upowszechnianie i wspieranie idei uczenia się przez całe życie. KOWEZiU wspiera zmiany wprowadzane w systemie oświaty poprzez realizowanie zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Category:Contacts