• EQF Home Page Icon

Qualification: Meno pedagogikos, muzikos profesinis bakalauras

Meno pedagogikos, muzikos profesinis bakalauras

Qualification Information

Mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti muzikos mokytoju. Asmuo, įgijęs mokytojo kvalifikaciją, turi: - gebėti lavinti ugdytinių muzikinius ir kūrybinius gebėjimus, formuoti vertybinę orientaciją muzikos ir kitų menų srityse, organizuoti mokyklos bendruomenės muzikinę veiklą, valdyti praktinius ir kūrybinius muzikavimo įgūdžius, perteikti sceninės kultūros pagrindus, praktiškai taikyti įvairias muzikinio ugdymo metodikas, skirti ir vertinti individualius ugdytinių asmenybės bruožus, sudaryti palankią kūrybai ir asmenybės saviraiškai aplinką, muzikuoti solo ir ansamblyje, suburti muzikinį kolektyvą ir jam vadovauti, planuoti ir valdyti ugdymo procesą, įvertinti ugdymo proceso veiksmingumą, nustatyti ugdytinių muzikinius gebėjimus, organizuoti muzikinį ugdymą įvairių poreikių vaikams, taikyti muzikos kalbos ir kultūros žinias praktinėje veikloje, kurti individualias programas, pastebėti individualias skirtybes, pastebėti vaikų ir paauglių vystymosi sutrikimus ir jų įtaką asmenybės raidai, skaityti ir užrašyti muziką įvairias būdais, groti dviem muzikos instrumentais ir akompanuoti, taisyklingai valdyti balsą, diriguoti muzikiniam kolektyvui, rinkti, kaupti, analizuoti, sisteminti mokomąją medžiagą - žinoti muzikinių gabumų, muzikinio mąstymo bei muzikos mokymosi raidos koncepcijas, visuotinę muzikos raidos istoriją, lietuvių folkloro tradicijas ir ypatybes, motyvacijos būdus ir priemones, psichofizinės raidos ir amžiaus tarpsnių ypatumus, garso išgavimo muzikos instrumentais ir žmogaus balsu principus, LR švietimą reglamentuojančius dokumentus, tradicines ir naujausias muzikinio ugdymo metodikas, muzikinių veiklos formų bendrojo lavinimo mokykloje specifiką - mokėti atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, dirbti komandoje su kitais pedagogais, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytiniais, tėvais/ globėjais ir kitais socialiniais partneriais Mokytojo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal muzikos pedagogikos studijų programą. Norintiems siekti mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju arba savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti muzikos mokytoju nėra pripažįstami. Įgiję mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti muzikos mokytojais pagrindinėje mokykloje, papildomo ugdymo muzikos grupių vadovais.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 
NQF Level: 
6