• EQF Home Page Icon

Qualification: Lingvistikos magistras

Lingvistikos magistras

Qualification Information

Lingvistikos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti lingvistinį mokslo tiriamąjį darbą. Lietuvių kalbotyros magistro studijų programos absolventas turi gebėti analizuoti kalbotyros raidos procesus, lyginti ir kritiškai vertinti įvairių lingvistinių mokyklų idėjas, savarankiškai taikyti įvarius humanitarinių mokslų tyrimo metodus, formuluoti hipotezes ir dirbti savarankišką mokslo tiriamąjį darbą. Lietuvių kalbotyros absolventas taip pat turėtų plėtoti aktyvų lietuvių kalbotyros mokslo diskursą, jį susieti su kalbos tyrimais pasaulyje; savarankiškai veikti tarpdalykinėje kalbos ir sociumo sąveikos plotmėje, kurti naujus kalbos funkcionavimo ir kalbėjimo poveikio visuomenei modelius; kvalifikuotai kurti viešojo diskurso ir akademinius tekstus. Lietuvių kalbotyros magistro studijų programos absolventas geba apibrėžti sąvokas, identifikuoti problemas, formuluoti hipotezes, atlikti empirinius tyrimus, interpretuoti tyrimų duomenis; išmanyti lietuvių kalbos tyrinėjimų mokslinę problematiką, kalbos tyrimų metodologijas; Programos absolventas taip pat turėtų gebėti atsakingai organizuoti savo darbą, dirbti savarankiškai ir komandoje, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, generuoti kūrybines idėjas; suvokti ir vertinti mokymosi ir kūrybiškumo ugdymo visą gyvenimą svarbą. Lingvistikos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal lietuvių ar kitos kalbotyros magistro studijų programą. Norintiems siekti lingvistikos magistro kvalifikacinio laipsnio reikia būti baigusiems pirmosios pakopos universitetines studijas ir turėti filologijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Nefilologinių studijų programų absolventai laiko kalbotyros stojamąjį egzaminą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti lietuvių kalbotyros specialistu nėra pripažįstami. Šios programos absolventai gali dirbti mokslo tiriamąjį ir pedagoginį darbą mokslo institutuose ir universitetuose, taip pat gali dirbti kalbininkais ekspertais ir konsultantais teisinėse ir valstybinėse institucijose bei viešųjų ryšių sektoriuje, reklamos agentūrose, radijo, televizijos, kitose medijų institucijose, leidyklose ir redakcijose.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- Vilniaus universitetas http://www.vu.lt mailto:konsultavimas@cr.vu.lt - Vytauto Didžiojo universitetas http://www.vdu.lt mailto:info@vdu.lt - Šiaulių universitetas http://www.su.lt mailto:all@cr.su.lt - Klaipėdos universitetas http://www.ku.lt mailto:klaipedos.universitetas@ku.lt - Lietuvos edukologijos universitetas http://www.leu.lt/ mailto:rastine@leu.lt

NQF Level: 
7