• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 170 items
 1. Skolotājs- Prof. bak. studijas

  Profesionālā bakalaura studiju programmas "Skolotājs" virziens mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs . Studējot par mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājiem, studenti apgūst kompozīciju, interjera pamatus, etnogrāfiju un latviešu tautas mākslu, uzturmācību, mājsaimniecības organizēšanu un mācību metodiku. Studiju apakšprogrammā ir divi mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības izvēles moduļi: tekstiltehnikas un to mācību metodika (batika, zīda apgleznošana, aušana, izšūšana, šūšana, adīšana u.c.) un kokapstrāde, metālapstrāde un tehniskā grafika un to mācību metodika. Pedagoģisko prakšu laikā studenti iepazīstas ar skolas dokumentāciju, novēro, vada un analizē mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības mācību stundas, veic klases audzinātāja pienākumus vispārizglītojošajās skolās kvalificētu mentoru vadībā. ERASMUS+ apmaiņas programmās studenti var studēt Tallinas Universitātē, Helsinku Universitātē, Austrumsomijas Universitātē, Hamburgas Universitātē, Ļubļanas Universitātē un citās. Iegūstamā otrā kvalifikācija: angļu valodas skolotājs, vācu valodas skolotājs, informātikas un programmēšanas skolotājs, kulturoloģijas skolotājs, sociālo zinību skolotājs, sākumizglītības skolotājs, pirmsskolas skolotājs (kvalifikāciju piedāvājums ir atkarīgs no grupu komplektācijas). Programmas absolventi var strādāt par mājturības un tehnoloģiju skolotājiem no 1.-9. klasei, par mājsaimniecības skolotājiem vidusskolā, par interešu izglītības programmu vadītājiem vispārizglītojošajās skolās vai intere ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Pedagoģija- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot augstākā līmeņa speciālistus pedagoģijas zinātnē un pētnieka karjerai atbilstoši Eiropas Savienības prasībām. Doktorantūras izglītības programmas ietvaros iegūstamie studiju rezultāti: zināšanas saistītas ar pētnieka identitāti, kas tādējādi ir personiskas, jēgpilnas un kritiski orientētas uz problēmu identificēšanu izglītībā, tās teorijas un prakses pārveidošanu, atvērtas mainīgajiem izglītības procesa nosacījumiem; pētnieka prasmes; mācību līdzekļu izvērtēšanas eksperta prasmes; attieksme, kas balstīta uz noturīgu personisku/profesionālu interesi, kas nostiprināta studiju laikā, padziļinot pedagoga/pētnieka/eksperta kompetenci; attieksme, kas ir saskaņota ar pārliecību, ka izglītībai jātiecas uz ilgtspējīgas attīstības mērķi. Programma tiek īstenota Humanitāro un sociālo zinātņu institūtā http://ise-lv.eu/ Institūtā ir sagatavota unikāla vide, kurā pedagoģijas doktoranti tiek aicināti iesaistīties pētniecībā un tādējādi uzlabot zināšanas pedagoģijā un izstrādāt oriģinālu pētījumu. Doktorantiem ir iespēja: publicēt savus rakstus žurnālā Journal of Teacher Education for Sustainability un zinātniskajā žurnālā Discourse and Communication for Sustainable Education; piedalīties ikgadējās zinātniskajās konferencēs “Sustainable Development. Culture. Education”, kas katru gadu notiek citā valstī (Tallinas Universitātē 2004, Fehtas Universitātē 2005, Helsinku Universitātē 2006, Debrecenas Universitātē 2007, Anadolu Universitātē 2008, Daugavpils Universit ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Skolotājs- Prof. bak. studijas

  Profesionālā bakalaura studiju programmas "Skolotājs" virziens sākumizglītības skolotājs . Studiju laikā tiek apgūti dažādi pedagoģijas un psiholoģijas kursi, 1.–6. klašu mācību priekšmetu saturs un metodikas, kas ietver dzimto valodu, matemātiku, dabas zinības, vizuālo mākslu, mūziku, rokdarbus, sociālās zinības u.c. Studiju programmā iekļauti studiju kursi, kas nodrošina sagatavotību klases audzinātāja darbībai. Iegūstamā otrā kvalifikācija: angļu valodas skolotājs, vācu valodas skolotājs, mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs, informātikas un programmēšanas skolotājs, kulturoloģijas skolotājs, sociālo zinību skolotājs, pirmsskolas skolotājs (kvalifikāciju piedāvājums ir atkarīgs no grupu komplektācijas). Programmas mērķis un uzdevumi Studiju programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamās pedagoga kompetences un iegūt sākumizglītības skolotāja profesionālo kvalifikāciju/as, ko apliecina profesionālā bakalaura grāds izglītībā. Galvenie uzdevumi mērķu sasniegšanai: radīt apstākļus zināšanu un prasmju ieguvei, kas skolotājam nepieciešamas izglītības programmu īstenošanai atbilstoši valsts izglītības standartiem; nodrošināt iespējas teorētisko zināšanu izmantojumam pedagoģiskajās praksēs, veicinot studentu prasmju pilnveidi audzināšanas un mācību procesa organizēšanā un novērtēšanā; iesaistīt studentus lietišķajā pētniecībā, attīstot pētnieciskā darba iemaņas un prasmes kv ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Pedagoģija- Mag. studijas

  Programmas saturs Obligātie ( A daļas) kursi: Pedagoģiskā pētījuma process un metodoloģija, Mācību un audzināšanas teorijas (salīdzinošais aspekts), Izglītības ideju attīstība Latvijā un pasaulē, Nacinālie procesi Latvijā un to ietekme uz izglītības politiku, Dabas resursi un cilvēces līdzsvarotās attīstības koncepcija, Personības attīstības pedagoģiskās un psiholoģiskās atziņas, Audzināšanas filozofija, Politoloģija, Vides aizsardzības problēmas, to iespējamie risinājumu ceļi mācību procesā, Pedagoģiskā saskarsme, Profesionālā svešvaloda, Izglītības ekonomika. Obligātās izvēles ( B daļas) kursi: Didaktiskās teorijas, Skolēnu mācīšanās motīvu veidošana, Mācību stundas problēmas, Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana un diagnostika, Kooperatīvā mācīšanās, Skolvadības problēmas pasaulē un Latvijā, Izglītības likumdošana Latvijā, Vadības teorijas, Efektīva skolvadība mūsdienās, Mācību procesa vadība. Brīvās izvēles ( C daļas) kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram, Sistemoloģija, Datortehnika pedagoģiskajos pētījumos, Izglītības filosofija, Testi, to veidošana, Radošās darbības pedagoģiski psiholoģiskās teorijas, Pašaudzināšanas un pašizglītības efektivitāte, Kritiskās domāšanas attīstīšanas iespējas u.c. Absolventu iespējas •studēt pedagoģijas doktorantūrā; •strādāt izglītības sfērā. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Pedagoģija- Doktora studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 14.01.2019. līdz 31.01.2019. Absolventu iespējas Studijas doktorantūrā ir nozīmīgs process kā izglītības jomas profesionāļiem pilnveidot savu kompetenci, kā, attīstot pētnieku profesionālo karjeru un vairojot pētnieku karjeras iespējas, iesaistīties nozīmīgo Latgales reģiona un Latvijas izaugsmes problēmu risināšanā. Loģiski strukturētas, teorētiski piepildītas un ar prakses labo piemēru piesātinātas studiju programmas doktorantūras līmenī palīdz veidot pozitīvu sabiedrības attieksmi pret pētnieka profesiju un stimulē lielāku profesionāļu daļu pievērsties pētniecības procesam. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Skolotājs- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamo pedagoga kompetenci un iegūt mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju. Programmas uzdevumi: •nodrošināt kvalitatīvas, Latvijas Republikas standartiem atbilstošas augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanas iespējas; •nodrošināt iespēju topošajiem skolotājiem papildināt zināšanas un praktiskā darba iemaņas priekšmetā un mācību metodikā, kas nodrošina profesionālu skolotāja darbību un sekmē studējošo profesionalitātes paaugstināšanos; •veicināt studējošo pašizglītības vajadzības attīstību, sekmējot viņu virzību uz mūžizglītību vienotā Eiropas izglītības telpā; •nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un profesionālo attieksmju lietošanu pedagoģiskajā darbībā izglītības iestādēs. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Izglītības vadība- Prof. mag. studijas

  Studiju virzieni: - izglītības iestādes vadība - sporta vadība - skolotāju profesionālās attīstības vadība. Profesionālās maģistra studiju programmas Izglītības vadība mērķis ir padziļināt izpratni un papildināt studentu teorētiskās zināšanas par izglītības vadību, izglītības iestāžu vadītājam, sporta vadītājam un pedagogam–vadītājam nepieciešamajām praktiskā darba prasmēm, pilnveidot praktiskā darba iemaņas un attīstīt izglītības pētniecībai un izvērtēšanai nepieciešamās prasmes. Profesionālās maģistra studiju programmas Izglītības vadība uzdevums ir dot iespēju studentiem: •izprast, salīdzināt un kritiski izvērtēt dažādas izglītības paradigmas un izglītības vadības teorijas, attīstot spēju saskatīt, izprast un analizēt likumsakarības izglītībā; •iegūt izglītības vadītāja darbā nepieciešamās profesionālās kompetences atbilstoši izglītības darba vadītāja standarta prasībām, •attīstīt prasmi veikt zinātniskiem principiem atbilstošus pētījumus izglītības un izglītības vadības zinātnēs, •attīstīt augstu profesionālās ētikas standartu izpratni, pārzināšanu un to ievērošanu praktiskajā darbā un dzīvē. Darba iespējas Studiju programmas absolventi strādā par izglītības iestāžu vadītājiem un vadītāju vietniekiem, metodiķiem, skolotājiem un pasniedzējiem. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Sociālais pedagogs- Prof. bak. studijas

  Programmas saturs ietver daudzveidīgus kursus pedagoģija un psiholoģijā, tiesību zinātnēs, sociālajā pedagoģijā un tās apakšnozarēs, sociālajā rehabilitācija, sociālajā politikā un sociālajā darbā, svešvalodās un modernajās tehnoloģijās. Programmas apguves rezultātā absolventi spēs: izprast sociālpedagoģiskos procesus mūsu valstī un ārzemēs, tos kritiski analizēt; varēs sniegt sociālpedagoģisko palīdzību bērniem, jauniešiem, viņu ģimenēm un citiem, kuriem tā nepieciešama, veikt sociālā pedagoga funkcijas jebkura veida (tipa) izglītības un bērnu aprūpes iestādēs, pašvaldību institūcijās u.c. atbilstoši profesijas standartam; pārzinās sociālpedagoģiskās rehabilitācijas iespējas un šo iespēju izmantošanu konkrētās situācijās, atbilstoši bērnu un jauniešu vajadzībām. Mācību prakse ir 26 KP apjomā: 4.semestrī vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, 5. semestrī ārpusģimeņu aprūpes iestādēs, 6.semestrī – valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī 8. semestrī brīvi izvēlētā prakses institūcijā, atbilstoši diplomdarba tēmai un nākotnes profesionālās darbības jomai. Studenti var doties ERASMUS apmaiņas studijās uz dažādām ārvalstu augstskolām, to vidū Odenses, Viļņas, Lodzas u.c augstskolas. Studenti var izmantot iespējas arī doties praksē no 3 līdz 6 mēnešiem uz citu valstu izglītības iestādēm, bērnu un jauniešu brīvā laika centriem, nometnēm, ģimeņu krīzes centriem. Programmas mērķis un uzdevumi Studiju programmas mērķis ir nodrošināt iespēju sociālā pedagoga kvalifikācijas ieguvei, kas ir pamats sociālpedagoģiskās ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Pedagoģija (Skolas pedagoģija)- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (uzņem profesionālā maģistra programmā bez kvalifikācijas ieguves): dokumentu pieņemšana no 02.01.2019. līdz 29.01.2019. Programmu beidzot, iegūst profesionālā maģistra grādu skolas pedagoģijā. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes Alūksnes filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Pedagoģija (Skolas pedagoģija)- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentu pieņemšana no 02.01.2019. līdz 29.01.2019. Programmu beidzot, iegūst profesionālā maģistra grādu skolas pedagoģijā. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes Kuldīgas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages