• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124448 items
 1. Ģeoloģija- Mag. studijas

  Studiju virzieni: lietišķā ģeoloģija; pamatiežu ģeoloģija; kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija. Ģeoloģijas maģistra studiju programmas mērķis ir sniegt akadēmisku izglītību ģeoloģijā, nodrošinot mūsdienīgas teorētiskās un metodiskās zināšanas tādās ģeoloģijas apakšnozarēs, kā kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija, lietišķā ģeoloģija un pamatiežu ģeoloģija, attīstot iemaņas pētnieciskā darbā un sekmējot darba tirgū nepieciešamo praktisko iemaņu nostiprināšanu. Maģistra studiju programma padziļina studentu zināšanas, pilnveido praktiskās iemaņas ģeoloģijas apakšnozarēs un attīsta studentu patstāvīgas zinātniskās pētniecības iemaņas. Ģeoloģijas maģistra studiju programmas uzdevumi ir šādi: •sniegt mūsdienīgas zināšanas un attīstīt spējas tās pielietot kādā no ģeoloģijas apakšnozarēm (kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija, lietišķā ģeoloģija, pamatiežu ģeoloģija), kā arī gūt priekšstatus par ģeoloģijas kā zinātnes kopējām attīstības tendencēm; •sekmēt praktisko un pētniecības darba iemaņu attīstību konkurētspējas nodrošināšanai darba tirgū, sniegt priekšstatus par inovatīvas darbības pamatiem; •veikt zinātnisku pētījumu akadēmiskā personāla vadībā un apkopot tā rezultātus maģistra darbā. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Ģeoloģija- Doktora studijas

  Ģeoloģijas doktora studiju programma piedāvā studijas šādās ģeoloģijas apakšnozarēs: - pamatiežu ģeoloģija; - kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija; - lietišķā ģeoloģija. LU doktora studiju programmas ģeoloģijā (turpmāk ĢDSP) mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus ģeoloģijā, kā arī augsti kvalificētus ģeoloģijas nozares profesionāļus ar starptautiski salīdzināmu kompetenci ģeoloģijas zinātnes jomā un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu. Šo mērķa sasniegšanai programmā noteikti uzdevumi: •ģeoloģijas zinātnes teoriju un metodoloģijas padziļināta apguve, orientējoties uz (a) ģeoloģisko procesu teorētisko izpratni dabas zinātņu un mainīgo sabiedrības vajadzību kontekstā; (b) pastiprinātām ģeoloģijas zinātnes un tās apakšnozaru (pamatiežu ģeoloģija, kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija un lietišķā ģeoloģija) teoriju studijām; •jaunāko teorētisko pieeju un pētniecības metožu ģeoloģijā apguve un to pielietošana praksē; •augstskolas pedagoģijas teorijas un prakses apguve (lektora un semināru vadītāja, studentu patstāvīgo darbu un pētnieciska projekta vadītāja darba principu un prasmju apguve un aprobācija); •promocijas eksāmenu nokārtošana, tādējādi apliecinot doktorantu kompetenci zinātnes nozarē un izvēlētājā apakšnozarē; •pētnieciskā darba rezultātu un teorētisko atziņu publicēšana vispāratzītos recenzējamos zinātniskos izdevumos un zinātnes nozares zinātniskos izdevumos; •piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs, semināros, doktorandu ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Ģeoloģija- Bak. studijas

  Ģeoloģijas bakalaura studiju programmas obligāto jeb A daļu veido divi moduļi: viena ietvaros studenti gūst sistemātiskas zināšanas dabas zinātņu pamatos, bet otrais aptver ģeoloģijas pamatkursus. Ģeoloģijas pamatstudiju moduļa apgūšanas rezultātā veidojas izpratne par minerālu, iežu, fosīliju, iežu struktūru daudzveidību, to lomu Zemes uzbūvē un attīstībā; ģeoloģisko veidojumu vecuma noskaidrošanas metodēm; dažādu ķīmisko elementu un derīgo izrakteņu izplatību Zemes dzīlēs un citiem jautājumiem. Izvēles daļā (B daļa) ir iekļauti studiju kursi, kuri pārstāv visas trīs ģeoloģijas apakšnozares: pamatiežu ģeoloģija, kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija, lietišķā ģeoloģija, kā arī dabas ģeogrāfijas studiju modulis. Specializācija iespē­jama sākot ar 3. semestri. Tālākas studijas un specializācija apakš­nozarēs tiek piedāvātas ģeoloģijas maģistra un doktora studiju programmās. Ģeoloģijas bakalaura studiju programmā ir iekļauti lauka kursi ģeoloģijā (Latvijā un Igaunijā), reģionālajā ģeoloģijā (Polijā), kvartārģeoloģijā un ģeomorfoloģijā (Latvijā). Lauka studijas paredzētas arī citu kursu ietvaros. Darba iespējas: pēc bakalaura studiju programmas beigšanas lielākā daļa studentu turpina mācības maģistrantūrā Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, citās Latvijas un ārvalstu augstskolās. Latvijā nozīmīgi ir ģeoloģiskie pētījumi sakarā ar ēku, ceļu un citu konstrukciju būvi, kā arī pazemes ūdeņu pētījumi, tādēļ darba tirgus ģeoloģijā ir samērā plašs: darbinieki ir vajadzīgi privātfirmās, kas nodarbojas ar inženierģeoloģi ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Ģeogrāfija- Mag. studijas

  Studiju virzieni: dabas un vides ģeogrāfija; cilvēka un reģionālā ģeogrāfija. Ģeogrāfijas maģistra studiju programmas mērķis ir sniegt akadēmisku un profesionālu izglītību ģeogrāfijā, praktiskas iemaņas pētnieciskajā darbā un paaugstināt studējošo kopējo izglītības un kultūras līmeni, lai sagatavotie speciālisti būtu spējīgi veikt pastāvīgus pētījumus un strādāt valsts pārvaldes institūcijās un pētniecībā ģeogrāfijas nozarē. Maģistra studiju programma padziļina studentu zināšanas un praktiskās iemaņas ģeogrāfijas apakšnozarēs un virzienos, un attīsta studentu patstāvīgās zinātniskās pētniecības iemaņas, sniedzot: •interdisciplināru skatījumu uz problēmām un to iespējamajiem risinājumiem; •spējas integrēt teorētiskas nostādnes un empīriskus pētījumus, gūstot jaunas zināšanas par procesu telpiskām likumsakarībām; •ģeogrāfisko apziņu un izpratni par vides vērtībām, resursu racionālas izmantošanas un aizsardzības nepieciešamību. Nozīmīgākās studiju gaitā apgūstamās kompetences: •padziļinātas zināšanas vismaz vienā ģeogrāfijas zinātnes apakšnozarē; •spējas analizēt, sintezēt, modelēt, identificēt un izstrādāt stratēģiskus dabas kompleksu un teritoriju attīstības problēmu risinājumus; •spējas izprast mijiedarbības procesus ģeogrāfiskajā telpā un risināt interdisciplināras problēmas; •spējas izstrādāt pētījumu un tā rezultātus sagatavot kā maģistra darbu, sekmējot iemaņu attīstību pētniecībā. Programmas absolvēšana un maģistra diploma saņemšana dod tiesības turpināt studijas doktorantūrā kā Latvijā, tā arī ārzemju ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Ģeogrāfija- Doktora studijas

  Ģeogrāfijas DSP piedāvā studijas šādās ģeogrāfijas apakšnozarēs: •cilvēka ģeogrāfija (iekļauj apdzīvojuma ģeogrāfiju, urbāno ģeogrāfiju, transportģeogrāfiju u.c.); •dabas ģeogrāfija (iekļauj ainavzinātni, augsnes zinātni, klimatoloģiju, hidroloģiju, bioģeogrāfiju, ģeomorfoloģiju); •ģeomātika un lietišķā ģeogrāfija (iekļauj teritorijas plānošanu, ģeogrāfijas informācijas sistēmu lietošanu, kartogrāfiju); •reģionālā ģeogrāfija un vides ģeogrāfija (iekļauj kultūrģeogrāfiju, vides un ainavu ekoloģiju). ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Ģeogrāfija- Bak. studijas

  Studijas sniedz akadēmiskās un profesionālās pamatzināšanas ģeogrāfijā un tās saskares zinātnēs, praktiskas iemaņas pētnieciskajā darbā, iemaņas risināt teorētiskos un praktiskos jautājumus ģeogrāfijā un tai radniecīgās zinātnes nozarēs. Ģeogrāfijas bakalaura programmā studējošiem ir jāapgūst obligātie studiju kursi (A daļa) 80 kredītpunktu apjomā, izvēles studiju kursi (B daļa) 38 kredītpunktu apjomā un brīvas izvēles (C daļa) studiju kursi 2 kredītpunktu apjomā. Obligātajā daļā (A daļā) ietilpst: •dabaszinātņu un ģeogrāfijas zinātnes pamatstudiju kursi (Zemes zinātnes, Zemes tālizpēte, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, vides zinātne, Zemes fizika, ķīmija, kartogrāfija u.c.); •cilvēka ģeogrāfijas studiju kursi (iedzīvotāju un apdzīvojuma ģeogrāfijā, reģionālā ģeogrāfija, cilvēku ģeogrāfija u.c.); •dabas ģeogrāfijas kursi (bioģeogrāfija, hidroloģija, klimatoloģija ar meteoroloģijas pamatiem, ģeomorfoloģija, augsnes zinātne, ainavu ģeogrāfija u.c.); •lauka kursi Lodes muižas stacionārā un ekspedīcijas 1. un 2. kursa pavasara semestra beigās (lauka metodes ģeozinātnēs, lauka kurss dabas ģeogrāfijā); •patstāvīgs pētījumus ģeogrāfijā, izstrādājot kursa darbu un noslēgumā - bakalaura darbu, kas ir oriģināls pētījums kādā no ģeogrāfijas zinātnes apakšnozarēm. •obligātās izvēles studiju programmas daļu (B daļa) veido: •speciālais studiju modulis (ģeodēzija, teritoriju attīstība un plānošana, purvu zinātne, lietišķā ģeoloģija, datu apstrāde Microstation vidē, ekoloģija, resursu pārvaldība u.c.); •Latvijas dabas un c ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas apraksts: Studenti apgūst zināšanas par restorānu un viesnīcu darba organizāciju, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu klientiem, apgūst prasmes un iemaņas uzņēmumu vadīšanā, ēdienu gatavošanas tehnoloģijā. Karjeras iespējas: Absolventi var organizēt un vadīt darbu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, viesnīcās, viesu namos u.c. Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Pārtikas higiēna, Pārtikas zinātne, Uzturzinātne, Ekonomika, Uzņēmējdarbības vadība, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Projektu vadība, Sabiedrības pārvalde. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Človekove pravice in demokratizacija (European master’s degree in human rights and democratisation)

  Študijski program obsega 60 ECTS in traja 1 leto. Skupni magistrski študijski program druge stopnje Človekove pravice in demokratizacija / European Master´s Degree in Human Rights and Democratisation izvajajo Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede; Ca Foscari University of Venice, Benetke, Italija; University of Padua, Padova, Italija; University of Graz, Gradec, Avstrija; University of Hamburg, Hamburg, Nemčija; Catholic University of Leuven, Leuven, Belgija; Maastricht University, Maastricht, Nizozemska; University of Deusto, Bilbao, Španija; Ruhr-University, Bochum, Nemčija; University of Sevilla, Španija. Temeljni cilji tega študijskega programa so: zagotoviti ustrezna teoretična in specifična znanja, potrebna za razumevanje, kritično ovrednotenje in razvoj teoretičnih okvirjev, ki se nanašajo na trende in prakso koncepta varstva človekovih pravic in demokratizacije; izobraziti visoko kvalificirane profesionalce s področja človekovih pravic in demokratizacije, ki bodo sposobni delati kot akademiki, osebje ali terenski delavci mednarodnih vladnih, vladnih ali mednarodnih nevladnih organizacij; svojim diplomantom omogočiti izkušnje iz prakse; zagotoviti znanja in veščine, ki študentom omogočajo izvedbo samostojne raziskave na magistrski ravni, povezane s področjem varstva človekovih pravic in demokratizacije; ustvariti evropsko mrežo kurikularnega razvoja in izmenjavo osebja med univerzami na področju človekovih pravic in demokratizacije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Čeština jako cizí jazyk- Ústav jazykové a odborné přípravy UK

  The Institute for Language and Preparatory Studies, Charles University in Prague offers a large selection of Czech courses at varying levels of difficulty and intensity. We cater for both those interested in intensive daily courses of varying length (year-long/semester/six-week), as well as those who prefer less intensive courses. For students who are unable to attend lesson, we offer language courses via the internet. ...

  Category: Moving to a country Location: Czech Republic
 10. Češki jezik in književnost (Czech studies (combined programme))

  Študij traja 3 leta. Dvopredmetni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS (2 x 90 KT = 180 KT). Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov študent izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Program je zasnovan na načelih študija sodobnega jezika in književnosti, ki je poleg poglobljenega poznavanja jezikovnega, književnega in kulturnega izročila usmerjen v oblikovanje vednosti o sodobnih duhovnih in miselnih tokovih. Književno in širše kulturno izročilo študentje spoznavajo v razvojnem procesu, ki je uvrščen v širši evropski kontekst, obenem pa osvetljuje tudi povezave s slovenskim prostorom in zgodovinsko zavestjo. Jezikovni del študijskega programa omogoča študentom temeljno poznavanje jezikovnih ravni, obenem pa ga z upoštevanimi načeli uporabne lingvistike pripravlja na različne vrste prevajanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages