• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 207 items
 1. Motor transport electronics

  Objective(s) of a study programme: To prepare qualified specialists who are able to install the diagnostic electronic equipment of the motor vehicle control systems; diagnose, maintain and repair the electronic and mechatronic systems of the vehicle while choosing the innovative technological and organisational measures to ensure the quality and responsibility for a professional performance. Learning outcomes: Graduate will know: the methods and techniques used for calculation of the parameters; technical measures of calculations and methods of their management; Graduate will be able to: 1. Plan the technological process of the electronic control; 2. Operate and maintain electronic and mechatronic systems of motor vehicle; 3. Diagnose electronic and mechatronic systems of motor vehicles; 4. Repair electronic and mechatronic systems of motor vehicles; 5. Collect and analyze the data needed for the implementation of the innovations and the application of professional knowledge by choosing the equipment for electronic control systems; 6. Use sources of technical information and analysis software of electronic systems; 7. Interact with the experts in dealing with the challenges of a professional activity, and be responsible for the quality and study on his/her own in a changeable professional environment. 8. Understand and evaluate the business environment and opportunities. Activities of teaching and learning: To achieve the learning outcomes presentation methods of teaching are applied (lectures, demonstration, ...

  Provider NameSiauliai State College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Biotechnology

  Būsimieji Biotechnologijos bakalaurai studijuoja matematiką, neorganinę, organinę, bioneorganinę koloidų chemiją, fiziką, biologiją, genetiką, mikrobiologiją, biofiziką, biochemiją, bioinformatiką, elektroniką, įvairius biotechnologijos ir kitus dalykus. Biotechnologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį arba jį atitinkantį išsilavinimą ir siekiantiems tapti biotechnologijos bakalaurais. ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Thermal Engineering

  Studijų programos tikslai: Suteikti žinių, supratimą, įgūdžių ir gebėjimų, būtinų šiuolaikiniam šilumos energetikos specialistui, gebančiam projektuoti, montuoti energetines sistemas bei vykdyti jų priežiūrą, spręsti profesines ir visuomenės problemas konkurencinėmis rinkos sąlygomis. Ugdyti kūrybiškai mąstantį, komunikabilų specialistą, gebantį dirbti komandoje, galintį spręsti savarankiškai, atsakingą už savo veiklos rezultatus, siekiantį tobulėti profesinėje veikloje. Studijų rezultatai: Programos absolventas gebės: 1. Analizuoti ir taikyti šilumos ūkio veiklą reglamentuojančius dokumentus; 1. 2. Analizuoti vartotojų šilumos poreikius; 2. 3. Analizuoti ir taikyti šilumos energetikos sistemų konstrukcinius sprendimus; 3. 4. Parengti šilumos energetikos sistemų projektus; 4. 5. Valdyti šilumos energetinių sistemų montavimo technologinius procesus; 5. 6. Vertinti vykdomų darbų kokybę; 6. 7. Tinkamai vykdyti šilumos energetinių sistemų priežiūrą; 7. 8. Analizuoti šilumos energetikos sistemų atnaujinimo poreikius. Mokymo ir mokymosi veiklos: Paskaitos, praktiniai ir laboratoriniai, savarankiški, kursiniai darbai, diskusijos, grupinis darbas, seminarai, edukacinės išvykos, atvejo analizė, profesinės veiklos praktikos, literatūros analizė, baigiamasis darbas. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Studijų rezultatai vertinami semestro metu (tarpiniai atsiskaitymai, egzaminai raštu, studento savarankiškai parengti darbai, kursinis darbas, laboratorinių ir praktinių darbų ataskaitos, praktikų ataskaitų pristatymai) ...

  Provider NameVilnius College of Technologies and Design

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Motor Transport Electronics

  Future motor transport electronic engineers study professional cooperation, mathematics, physics, information technologies, engineering graphics, mechanics, electrical engineering, electronics, construction and operational materials, the structure and technical maintenance of vehicles, etc. Practical studies are conducted in five stages: measurement fundamentals, disassembly-assembly of a vehicle, vehicle diagnostics, professional and final practice. The duration of practical studies is 20 weeks. During these studies, the skills required to organise technical maintenance and electronic diagnostics, organise and plan activities of a car service company, etc., are consolidated and improved. The study programme of motor transport electronics is aimed at people who have secondary education and seek to be engineers. ...

  Provider NameKaunas Technical College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Road vehicle operation

  Future engineers study repair of vehicles, theory of vehicles, special draughtsmanship, electrical engineering, electronics, operational materials, assembly of equipment, engines, vehicle operation mechanisms, transmission, chassis, electric devices for vehicles, etc. Practical studies are conducted in six stages: technological 1 (metal work), technological 2 (welding), technological 3 (disassembly — assembly), technological 4 (repair and painting of vehicle bodies), professional and final practice. The duration of practical studies is 20 weeks. During studies, the skills required to evaluate technologies, analyse technical documentation, plan and organise technical maintenance and repair of vehicles, etc., are consolidated and improved. The study programme for technical operation of vehicles is designed for people who have secondary general education and aspire to be engineers. ...

  Provider NameKaunas Technical College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Computer engineering

  Future computer engineers study computer design and organisation, microprocessors, design of databases, computer networks, control systems, web technologies, programme engineering, control and diagnostics of computer systems, administration of computer networks, maintenance of operating systems, etc. Practical studies are conducted in five stages: computing, electronics, design of computer networks, professional and final practice. The duration of practical studies is 20 weeks. During studies, the skills required to install computer networks, detect and eliminate network operational failures, carry out computer diagnostics, etc., are consolidated and improved. The computer engineering study programme is designed for people who have secondary general education and aspire to be computer engineers. ...

  Provider NamePanevezys College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Nuclear Energy

  Būsimieji energetikos bakalaurai studijuoja filosofiją, bendravimo pagrindus, kalbas, informacinių technologijų pagrindus, inžinerinę grafiką, kompiuterinę braižybą, statiką, kinematiką, dinamiką, medžiagų mechaniką, elektros ir elektronikos grandines, žmogaus saugą, matematiką, tikimybių teoriją ir statistiką, chemiją, fiziką, ekonomikos, vadybos ir teisės pagrindus, termohidromechaniką, inžinerinę termodinamiką, šilumos ir masės mainus, ir kt. dalykus. Praktika atliekama gamybinėse įmonėse ir organizacijose. Bendra praktikos trukmė - 10 savaičių. Jos metu išmokstama atpažinti ir analizuoti konkrečias branduolinės energetikos problemas, susipažįstama su praktikos vietoje esančia valdymo struktūra, vertinamas jos efektyvumas, analizuojama ir savarankiškai vertinama įmonėje taikoma efektyvumo rodiklių sistema, įmonės pagrindiniai technologiniai įrenginiai, jų šiuolaikiškumas, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai. Branduolinės energetikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti energetikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. ...

  Provider NameKaunas University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Electronic business technology

  Objective of the study programme: To train specialists of informatics engineering field being able to apply the means of information technology, marketing and analysis to organize electronic business, to analyse the information of electronic business marketing and use that in application and development of electronic models. Envisaged learning outcomes of the study programme: 1.Understanding and application of managing means of projects and group work. 2. Ability to select and apply the means of data analysis in the evaluation process of business information. 3.Ability to assess and forecast the demand of the services of electronic business. 4. Ability to analyse the market of items (services). 5. Ability to select the necessary means of the software to solve business problems. 6. Ability to formulate the standards for the software and ability to design program systems. 7.Ability to apply the controlling technologies of programming and databases. 8.Ability to control the quality of the provided services of information technology. 9.Ability to organize internet marketing compaigns and evaluate their efficiency. 10. Ability to plan, organize and assess the marketing actions of the item (service) in the company. 11.Ability to apply the cognitive methods of business environment, to plan, organize and control electronic business and its safety independently, also, in the team. 12.Ability to educate general capabilities, think analytically and make professional decisions while applying fundamental and social science ...

  Provider NamePanevezys College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Renewable Energy

  Objective(s) of a study programme: The aim of the study programme is to provide knowledge, skills and abilities to design , install, operate and manage renewable energy sources, to understand maintenance of the technological processes and their interface with the traditional electric power production generation , transmission, distribution and consumption. Learning outcomes: The graduate having completed study programme will be able: 1. To apply the knowledge of fundamental technological sciences, understand electrical, electromechanical, electronic equipment operational principles, deal with the design, installation and maintenance tasks, by paying attention to scientific and technological achievements. 2. To evaluate engineering decisions applying ethical, social,economical and safe work aspects. 3. To apply the knowledge of humanities, social sciences and communication skills in planning and analysis of engineering solutions. 4. To understand the principles of energy storage, knowledge of biofuels types, the main sources of energy, autonomous power supply systems, types of electrical machines and their basic characteristics which are used in renewable energy sources. 5. To analyze and evaluate technological processes of renewable energy professionally. 6. To model the key parameters of light energy sources, to analyze heat of transformation processes, to evaluate characteristics of working regimes of hibrid electric power plants, to design heat pump systems. 7. To choose the methods of technology manage ...

  Provider NameVilnius College of Technologies and Design

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Energy Technologies

  Objective(s) of a study programme: The study programme focuses on developing values and skills based on the concept of an energy technology innovation system vital to understand key features and drivers of energy innovations in a forthcoming. A broad array of energy and natural resource-related courses are offered. Given the emerging pressure to confront most dramatic energy problems of modern society using the tools of both the business and public policy worlds, the emphasis is made to understand both of these disciplines in addition to the fundamental science, engineering, and environmental perspectives. The program aims to accelerate the development and commercialization of low-cost, clean and efficient energy technologies. Learning outcomes: 1. Identify and recognize energy driven processes and phenomena in the nature. 2. Apply concepts of engineering, economics, management and policy to problems of engineering systems. 3. Analyze and estimate energy technologies innovations including traditional and alternative energy sources, energy transformation and storage technologies. 4. Estimate fuel expenditures and waste use for energy production possibilities. 5. Analyze energy production, conversion and storage processes. 6. Evaluate the socio-economic, technological, and ecological benefits and risks of innovations of energy technologies. 7. Design, conduct and analyze experimental studies for engineering systems with a strong socio-technical component. 8. Use modern experimental equipment for measurement of e ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages