• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 281 items
 1. interkulturális mediátor

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a kultúraközvetítés feladatával összhangban a vallástörténetre és a jelen egyházi- és vallási intézményrendszereire, közösségeire vonatkozó átfogó ismereteket sajátítanak el. Valamennyi emberi kultúra – köztük az európai kultúra – megértéséhez alapvető a vallásismereti műveltség elsajátítása; másrészt a globalizáció korszakában a kultúraközi kommunikáció ugyancsak nélkülözhetetlenné teszi az európaitól eltérő kulturális hagyománnyal rendelkező népcsoportok és kultúrájuk megismerését. a) Főbb tanulmányi területek, ismeretek:* vallástörténet, * valláselmélet, * vallás és társadalom (a vallások, az egyházak és a vallási közösségek jelenbeli kulturális törekvései, szerepe),* valláslélektan. b) A szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak: * A vallási különbözőségek felismerésére, kezelésére* A különböző vallásokról tanultak gyakorlati alkalmazására* A vallási különbözőségekből adódó kulturális jellegzetességek felismerésére, a kultúrák közötti közvetítésre* A vallási életből adódó társadalmi különbözőségek, problémák felismerésére, a közvetítés módszereinek alkalmazására* Az eltérő kultúrák közötti közvetítésre, azok közelítésére a mindennapokban* Egyházi fenntartású szervezetek, intézmények kultúraközvetítő feladatainak ellátására c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:* Kreativitás, módszeresség, rendszeresség* Empátia, tolerancia* Kommunikációs készség, tárgyalási technikák ismerete és alkalmazása* Nyitottság a különböző ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Catholic Canonist

  A képzés célja olyan kánonjogászok képzése, akik képesek a katolikus kánonjog területein jogalkalmazói, jogértelmezői és jogalkotói tevékenység magas szintű végzésére, továbbá a kánonjog területén tudományos tevékenység folytatására. A mesterfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik arra, hogy tanulmányaikat doktori képzésben folytassák. ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Catholic Theologist

  A képzés célja egyházi és világi személyek képzése annak érdekében, hogy a katolikus tanítás alapos ismeretében küldetésüknek megfelelően vegyenek részt az egyház evangelizációs tevékenységében. A képzés további célja szakemberek képzése, akik a hittudományok legújabb eredményeinek olyan mélységű ismereteivel rendelkeznek, ami alkalmassá teszi őket a teológia tudományos művelésére és doktori tanulmányok folytatására. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Catholic Theologist

  A képzés célja egyházi és világi személyek képzése annak érdekében, hogy a katolikus tanítás alapos ismeretében küldetésüknek megfelelően vegyenek részt az egyház evangelizációs tevékenységében. A képzés további célja szakemberek képzése, akik a hittudományok legújabb eredményeinek olyan mélységű ismereteivel rendelkeznek, ami alkalmassá teszi őket a teológia tudományos művelésére és doktori tanulmányok folytatására. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. egyházzenei vezető (római katolikus)

  A képzés célja, hogy szakmailag felkészült szakemberek végezzék a római katolikus templomokban az egyházzenei feladatokat.   A végzett hallgatók - ismerik a római katolikus egyház liturgikus törvényeit és rendelkezéseit, és azokat a liturgikus gyakorlatban alkalmazni tudják (énekrend készítése, direktórium használata stb.); - tudják a klasszikus gregorián tételek megszólaltatását és vezénylését szemiológiai ismeretek alapján; - ismerik a magyar egyházi népénekek történetét a kezdetektől fogva, továbbá a gyűjtemények énekanyagát, sajátosságaikat és szerkezetüket, és képesek ezek stílusos megszólaltatására; - képesek több, az egyházi zene különböző korszakaiból való igényesebb kórusmű betanítására és elvezénylésére; - ismerik és gyakorlatban alkalmazzák a teljes klasszikus összhangzattan anyagát szerkesztéssel és számozott basszus játékkal; - tudják orgonán a SZVU énekeket és az ismert ordináriumokat szabályos pedáljátékkal megszólaltatni, továbbá néhány barokk, romantikus és könnyebb XX. századi orgonaművet stílusosan előadni.   A végzett hallgató legyen képes  - az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására az egyházi keretek között végzett munkájában; - az egyházzenei ismeretek élményszerű átadására; - az egyházi környezetben való együttműködésre; - a társintézményekkel, fenntartókkal való kapcsolattartásra; - önálló tanulással és/vagy szervezett továbbképzésekkel új kompetenciák elsajátítására; - a vonatkozó szakirodalom, valamint egyéb források kritikus felhasználására;  - a képzés tartalmáh ...

  Awarding bodyApor Vilmos Katolikus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Expert in History of Religion

  A képzés célja olyan vallástörténész szakemberek képzése, akik a vallástörténet, a valláselmélet, a társadalomtörténet és a kutatásmódszertan területén rendelkeznek a szakma műveléséhez szükséges magas szintű elméleti és gyakorlati szaktudással, a források nyelvének jó ismeretével és képesek azokat önállóan értelmezni; behatóan ismerik a történeti tudásanyag, illetve az emberi társadalom eszmetörténetének valamely részterületét; rendelkeznek továbbá a vallástörténeti és történeti folyamatok és jelenségek egymásra hatásának megértését segítő interdiszciplináris ismeretekkel. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A vallástörténész a) tudása Ismeri a vallástörténeti szakterület általános és specifikus jellemzőit, határait, legfontosabb fejlődési irányait, módszereit, a szakterület kapcsolódását a rokon történeti, kultúrtörténeti és társadalomtudományi szakterületekhez. Részletekbe menően ismeri a nagyobb vallási hagyományokat, ezek történetét és kulturális hatásait, a kortárs vallási jelenségeket, illetve a vallástörténet elméleti összefüggéseit, és az ezek leírására használt terminológiát. Ismeri a vallástörténet kutatásának kutatási, ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait. Jól ismeri a szakterületével kapcsolatos írott és beszélt nyelvi kommunikáció sajátosságait, szókincsét, legfontosabb formáit, módszereit, és technikáit az anyanyelvén és eg ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Historian of (Catholic) Church and Civilization

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a keresztény egyetemes és a magyar egyháztörténet, illetve művelődéstörténet, továbbá a rokon és segédtudományok területén szerzett ismereteik birtokában képesek az egyház- és művelődéstörténész mesterség gyakorlására. Felkészültek a keresztény egyház(ak) története, kultúrája, valamint az egyházpolitikai kérdéseiben egyaránt, ismerik a magyar és az egyetemes egyháztörténet és keresztény művelődéstörténet nagy korszakait, fontos összefüggéseit, valamint a kereszténységnek az egyetemes emberi kultúrára gyakorolt hatásait. A szakon diplomát szerzők a keresztény kulturális, szociális, és közösség-politikai élet területei mellett az általában vett kulturális, oktatási és tudományos életben is alkalmazhatják megszerzett ismereteiket. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. ...

  Awarding bodyGál Ferenc Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Historian of Jewish Culture

  A judaizmus, a judaisztika, a zsidó történelem, a zsidó irodalom, a zsidó filozófia, a zsidósággal foglalkozó tudományterületek és a művészettudományokban, valamint az egyetemes kultúra diszciplínáiban jártas, és a héber mellett legalább egy modern világnyelven kommunikálni képes kultúratörténészek képzése. A szakon diplomát szerzők a zsidó kulturális, szociális, és közösség-politikai élet területei mellett, az általában vett kulturális, oktatási, és tudományos életben is alkalmazhatják itt szerzett ismereteiket. A mesterképzési szakon végzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, és kellő mélységű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához. ...

  Awarding bodyOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. okleveles buddhista tanító (dharma-tanítói)

  A buddhizmus oktatási rendszerében a Középút vagy a Nemes Nyolcrétű Ösvény a meghatározó elv. A képzés célja, hogy az elsajátított tudás a gyakorlás révén tapasztalattá váljon, majd a tapasztalatok a hétköznapi életbe, valamint a viselkedésbe integrálódjanak. A mesterképzés a buddhizmus és a kapcsolódó tudományágak mélyebb megértését adja, valamint az önálló kutatásra, fordításra ösztönzi a hallgatót. Az elméleti képzéshez a fentiek szerint gyakorlati órák, valamint elvonulások és hat hét összefüggő gyakorlat tartozik (segítő munkák: elvonuló helyen való segítés, hospice szolgálat, menhelyen, kórházakban töltött szakmai gyakorlat). Az oktatás célja a Tan megértésén és gyakorlásán (tudásán és látásán) át a hallgatót eljuttatni a megszabadulásig. A buddhizmus a hármas - erkölcs, elmélyedés, bölcsesség - képzési formát tartja a megszabadulás elérése hatékony módszerének. Erre alapozva a testi (jóga, csikung), nyelvi (fordítás, szertartás, tanátadás) és a buddhista filozófiai képzés, az elmélet és gyakorlat összhangja (meditáció) révén az Alap (elmélet), Ösvény (gyakorlat), és Gyümölcs (a kettő elválaszthatatlansága) tanítása a cél. A buddhista tanító tudása és képességei A különböző vallások és buddhista irányzatok filozófiájának megismerése, a tettek és azok következményeinek megismerése, mely az egyéni felelősség és a belátáson alapuló erkölcs, a nem-ártás öt szabályának a gyakorlatához vezet. A helyes meditáció elsajátítása, mely a megismeréséhez, tudat lecsendesítéséhez vezet. A helyes életmód kialakítása ...

  Awarding bodyA Tan Kapuja Buddhista Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. okleveles buddhista tanító (indiai nyelvi és kultúrtörténeti)

  A buddhizmus oktatási rendszerében a Középút vagy a Nemes Nyolcrétű Ösvény a meghatározó elv. A képzés célja, hogy az elsajátított tudás a gyakorlás révén tapasztalattá váljon, majd a tapasztalatok a hétköznapi életbe, valamint a viselkedésbe integrálódjanak. A mesterképzés a buddhizmus és a kapcsolódó tudományágak mélyebb megértését adja, valamint az önálló kutatásra, fordításra ösztönzi a hallgatót. Az elméleti képzéshez a fentiek szerint gyakorlati órák, valamint elvonulások és hat hét összefüggő gyakorlat tartozik (segítő munkák: elvonuló helyen való segítés, hospice szolgálat, menhelyen, kórházakban töltött szakmai gyakorlat). Az oktatás célja a Tan megértésén és gyakorlásán (tudásán és látásán) át a hallgatót eljuttatni a megszabadulásig. A buddhizmus a hármas - erkölcs, elmélyedés, bölcsesség - képzési formát tartja a megszabadulás elérése hatékony módszerének. Erre alapozva a testi (jóga, csikung), nyelvi (fordítás, szertartás, tanátadás) és a buddhista filozófiai képzés, az elmélet és gyakorlat összhangja (meditáció) révén az Alap (elmélet), Ösvény (gyakorlat), és Gyümölcs (a kettő elválaszthatatlansága) tanítása a cél. A buddhista tanító tudása és képességei A különböző vallások és buddhista irányzatok filozófiájának megismerése, a tettek és azok következményeinek megismerése, mely az egyéni felelősség és a belátáson alapuló erkölcs, a nem-ártás öt szabályának a gyakorlatához vezet. A helyes meditáció elsajátítása, mely a megismeréséhez, tudat lecsendesítéséhez vezet. A helyes életmód kialakítása ...

  Awarding bodyA Tan Kapuja Buddhista Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages