• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 6767 items
 1. Evropske študije

  Skupni magistrski študijski program druge stopnje Evropske študije izvajajo Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede in The South East European University, Tetovo iz Makedonije. Program Evropske študije je je usmerjen v razumevanje dogajanj na Evropski celini in širše. Tako program vključuje nadgradnjo poznavanja osnovnih izhodišč evropskih integracij, ki jo plemeniti z najnovejšimi podatki o dogajanjih in pozicioniranju Evropske unije v svetu. Študij evropskih študij je interdisciplinarne narave in povezuje družbene, poslovne, upravne in pravne vede. Interdisciplinarni program vključuje znanja politologije, ekonomije, sociologije, prava in kulturologije. S konceptualno-metodološkimi ter z analitično-raziskovalnimi pristopi k predmetom obravnave nadgrajuje dodiplomski program in usmerja v poglabljanje posameznih problematik in politik Evropske unije. Poleg znanj iz omenjenih disciplin daje program tudi veščinske sposobnosti, ki jih diplomant programa potrebuje za opravljanje svojega dela na področju preučevanja ali upravljanja zadev v okviru evropskih integracij. Cilj programa je usposobiti diplomante za samostojno analitično, svetovalno, načrtovalno in vodstveno delo na različnih področjih dela, povezanega z evropskim političnim, družbenim, kulturnim, ekonomskim, finančnim, socialnim, pravnim okoljem. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodni ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Politologija- javne politike in uprava

  Temeljni cilji programa so: Seznaniti študente s politološkimi fenomeni, procesi in akterji v oblikovanju javnih politik ter delovanju v javni upravi ter širši družbi (tako v nacionalnem kot tudi primerjalnem kontekstu), s katerimi se diplomanti srečujejo na svojih delovnih mestih. Opremiti diplomante z ustreznimi teoretičnimi in metodološkimi znanji ter analitičnimi sposobnostmi, kar jih bo vse usposobilo za kvalitetno samostojno delo. Kljub usposobljenosti za kvalitetno samostojno delo usposobiti diplomante tudi za delovanje v skupini ter razvijanje sposobnosti za argumentiranje (lastnih) stališč ter (samo)kritično razmišljanje in odločanje. Vse to sloni na zgoraj omenjenih teoretičnih in metodoloških znanjih ter analitičnih sposobnostih ter zmožnosti pridobivanja in obdelave podatkov z uporabo kvantitativnih in kvalitativnih metod. Zagotoviti visoko pisno in ustno usposobljenost strokovnega komuniciranja v slovenskem in tujem jeziku. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Politologija- študije politike in države

  Cilji programa so: oblikovanje profila politologa (področje študij politik in države); oblikovanje posebnih podprofilov, vezanih na program: Zaradi velike izbirnosti, si študent podprofil lahko izgradi sam; pridobivanje teoretičnih znanj s področja temeljnih pojmov in konceptov politične znanosti, spoznavanje temeljnih smeri v zgodovini politične misli, seznanitev z glavnimi avtorji s področja politične misli in glavnimi idejami; pridobivanje znanj s področja političnega sistema, primerjalnih političnih sistemov in posameznih politik; pridobivanje metodoloških znanj in učenje uporabe metod raziskovanja in analiziranja; usposobljenost za sporazumevanje in pisanje v tujem strokovnem jeziku; usposobljenost za pisno in govorno izražanje; s programom diplomant pridobi znanja, veščine in sposobnosti, ki so na evropski ravni med politološkimi združenji dogovorjene za pridobitev naziva politolog. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Komunikologija- medijske in komunikacijske študije

  Cilj študijskega programa Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije je izobraziti strokovno kompetentnega in družboslovno razgledanega diplomanta, ki bo suvereno in prepričljivo obvladoval komunikacijske procese v sodobni, t. i. medijski družbi in z mediji prežeti globalni kulturi. Študijski program je namenjen tistim, ki želijo pridobiti univerzitetno izobrazbo za delo v množičnih medijih bodisi kot načrtovalci/-ke uredniške politike ali raziskovalci/-ke v službah za raziskovanje medijskega občinstva in analizo programov. Namenjen je obenem tistim, ki jih zanima delo na različnih področjih medijskega načrtovanja, svetovanja in organiziranja komuniciranja v podjetjih, organizacijah, zavodih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Kulturologija- študije kultur in ustvarjalnosti

  Temeljni cilj programa je oblikovanje profila kulturologa, ki: se je sposoben suvereno gibati med različnimi ravninami sodobnih kulturnih krajin in razbirati njihove pomene oziroma prepoznavati njihove povezave z drugimi družbenimi sistemi, je s širokim družboslovnim in humanističnem vedenjem o fenomenih sodobne družbe kot so denimo umetnost, religija, ideologija, popularna kultura, mitologije, riziki razvoja modernega znanstvenega in tehnološkega razvoja, globalizacija, kulturna pestrost in podobno, zmožen pojave današnje družbe vedno vstaviti v nek širši kontekst razumevanja in razlage, razume kompleksnosti, nenazadnje pa tudi arbitrarnosti samega koncepta »kulture«, je sposoben visoke stopnje teoretske artikulacije problemov, obvlada tako delo v skupini kot samostojno raziskovanje, zna teoretske dileme prevesti v konkretne umetniške izraze in obratno, je z različnimi metodološkimi znanji usposobljen za suvereno analizo različnih aspektov kulturne resničnosti, od umetniških praks do kulturnih politik in je sposoben avtonomne prezentacije rezultatov svojega dela. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Geografija (Geography)

  Študij traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Dvopredmetni študijski program je zasnovan iz študijskih predmetov s področja geografije, ki so usmerjeni v spoznavanje različnih prostorskih enot - od lokalnega nivoja, regionalnega, kontinentalnega do globalnega ter iz študijskih predmetov pedagoškega, didaktičnega in psihološkega področja, znotraj katerih bodo študenti pridobivali teoretična in praktična znanja s področja izobraževanja in poklica učitelja geografije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Psihosocialna pomoč (Psychosocial Counseling)

  Diplomant psihosocialnega svetovanja je strokovnjak za nudenje temeljne psihosocialne pomoči in nedirektivnega svetovanja. Ta zajema: pomoč v težavnih življenjskih situacijah, čustveno razbremenitev, poglabljanje vpogleda v aktualne težave, krepitev samozaupanja, opolnomočenje za samostojno reševanje problemov, razvijanje socialnih spretnosti, spodbujanje osebnostne rasti. Za izvajanje te pomoči dobi študent med študijem znanja in veščine za vzpostavitev svetovalnega odnosa, izvedbo nedirektivnega intervjuja, razpoznavanje simptomatike duševnih motenj in napotitev k ustreznemu strokovnjaku oziroma na ustrezno institucijo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (School of advanced social studies)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Univerzitetna poslovna in ekonomska šola (University degree programme in bussiness and economics)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študijske usmeritve (študent izbere ob vpisu v 2. letnik): Bančni in finančni management, Denar in finance, Management, Mednarodna ekonomija, Mednarodno poslovanje, Podjetništvo, Poslovna ekonomija, Poslovna informatika, Poslovna logistika, Računovodstvo in revizija, Trženje, Turizem. Univerzitetna poslovna in ekonomska šola združuje temeljne teoretske, metodološke in aplikativne discipline ter omogoča njihovo smiselno razporeditev po letnikih tako, da zagotavlja postopno pridobivanje znanja in hkrati kontinuiteto v izobraževanju. Program s pomočjo najsodobnejših dognanj vodstvene in analitske sposobnosti študenta razvije in usposobi za učinkovito strokovno vodenje podjetij in drugih organizacij. Vsi predmeti, nekateri pa še posebej, obravnavajo poslovno etiko, profesionalno in širšo družbeno odgovornost. Osnovno teoretično znanje študenti pridobijo na način, ki jim v največji meri omogoča neposredno uporabo v praksi. Po končanem študiju je diplomant usposobljen za opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog v gospodarskih družbah, javnih podjetjih in državni upravi, odvisno od usmeritve, ki si jo študent izbere izmed dvanajstih možnosti ekonomskih in poslovnih področij. Bančni in finančni management: Študij s področja bančnega in finančnega managementa omogoča zaposlitve na širšem področju financ, na primer, bančništva, zavarovalništva, javnih financ, nadzora finančnih trgov in institucij. Vsa podjetja, finančne institucije, kot npr. banke, zavarovalni ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Mednarodni odnosi (International relations)

  Študij traja 1 leto in obsega 60 ECTS. Cilj programa je omogočiti študentom usvojiti poglobljeno znanje in razumevanje mednarodnih odnosov. Program omogoča tudi pridobitev vseh potrebnih veščin za aktivno vključevanje v akademske in strokovne razprave o sodobni mednarodni skupnosti, in sicer interdisciplinarno, saj temelji na disciplinah, kot so mednarodni odnosi oz. mednarodna politika, mednarodno pravo in mednarodna ekonomija. Program temelji na kombinaciji usvajanja teoretsko-analitičnih znanj ter spoznavanja in študija praktičnih vidikov mednarodnih odnosov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Sociologija (Sociology)

  Študijski program obsega 60 kreditnih točk in traja 1 leto. Cilj programa je študente usposobiti za analizo družbenih problemov, sintezo interdisciplinarnih znanj, razvijanje kritične presoje, obvladovanje raziskovalnih metod in organizacijo raziskovalnega dela, kooperativno delo ter etično refleksijo in zavezanost profesionalni etiki. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages