• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 18 items
 1. Social Worker in Health Care

  A képzés célja egészségügyi szociális munkások képzése, akik az egészség- és társadalomtudományok területén megszerzett elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek az egészségügyi és szociális problémák kezelésére a szakmai, a társadalmi és az ágazatközi együttműködés során. Aktív résztvevői a preventív és az akut problémák megoldására irányuló tevékenységi formáknak, illetve az utógondozásnak az egészségügyi és a szociális rendszerekben. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az érvényes jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az egészségügyi szociális munkás a) tudása - Ismeri az egészségi állapot társadalmi összetevőit és a jóléti ellátásokat. - Ismeri az egészségi állapotot meghatározó tényezőket, valamint a társadalmi státus, az egészségi állapot és az életmód összefüggéseit, epidemiológiai jellemzőit. - Ismeri az egészségpolitika irányelveit, a biztosítási és finanszírozási rendszereket. - Ismeri az egészségügyi és társadalomtudományi kutatások alapjait, szakterületének főbb kutatási irányait. - Ismeri az egészségügy és szociális ágazat jogi szabályozását, különös tekintettel a betegjogokra és az ellátotti jogokra. - Ismeri a hatékony kommunikáció elméleti alapjait és megvalósításának technikáit, alkalmazásuk feltételeit, akár idegen nyelvi környezetben is. - Ismeri az egészségügy és a szociális munka szakterületének doku ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Social Worker

  A képzés célja szociális munkás szakemberek képzése, akik képesek az emberi viselkedésre és a társadalmi rendszerekre vonatkozó elmélyült ismereteik és speciális szakmai kompetenciáik birtokában az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integráció és a demokratikus viszonyok erősítését, a humán fejlődést szolgáló szociális munka végzésére és annak megújítására. Képesek szakmai döntési alternatívákat megalapozó kutatások kidolgozására és megvalósítására, szolgáltatások tervezésére, menedzselésére, értékelésére, a szakma képviseletére. Szakképzettségével szemben támasztott követelmények megfelelnek a szociális munkára, illetve a képzésre vonatkozó hazai, nemzetközi tudományos eredményeknek és szakmai elvárásoknak. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A szociális munkás tudása Ismeri a szociális terület működését meghatározó társadalmi, strukturális, gazdasági és politikai folyamatok legfontosabb tényezőit. A szociális munka elmélete és gyakorlata területén alapos történeti, elméleti és gyakorlati ismeretekkel bír, érti és értelmezi a szakmai összefüggéseket. Magabiztos tudással rendelkezik a szociális munka korszerű elméleteiről és gyakorlatáról. Felkészült a tudományos, gyakorlati, jogi, politikai törekvések, különös tekintettel a társadalom tagjainak esélyegyenlőségét, mobilitási lehetőségét, jólétét érintő folyamatok kritikus értékelésére. Magabiztos és elmélyült tudással, valamint gyakorlattal rendelke ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Social Policy Expert

  A képzés célja szociálpolitikai szakemberek képzése, akik a megszerzett elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek a társadalom- és szociálpolitika területén a szakpolitika alkotásában való részvételre, az ellátórendszer működtetésében való közreműködésre, a társadalmi érdekek képviseletére, valamint a társadalom- és szociálpolitika elméleti művelésére, kutatására és oktatására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A szociálpolitikus a) tudása Magas szinten ismeri, érti és értelmezi a legfontosabb társadalomtudományi összefüggéseket. Ismeretekkel rendelkezik különösen a társadalmi egyenlőtlenség, a társadalmi igazságosság, a társadalmi kockázatok, az emberi és állampolgári jogok összefüggéseiről. Ismeri és érti a szociálpolitika elméletét megalapozó társtudományok, a szociológia, a jóléti közgazdaságtan, az állam- és jogtudomány, a politikatudomány fogalmi rendszereit, lényegi összefüggéseit és főbb gondolkodási irányzatait. Elmélyült ismeretekkel rendelkezik a társtudományoknak azokkal a részterületein, melyek szükségesek a szociálpolitika műveléséhez. Elmélyült ismeretekkel rendelkezik a szociálpolitika minden fontosabb szegmenséről, érti az annak működését meghatározó folyamatokat, ezek közé tartoznak különösen a szociálpolitika korszerű elméletei, felfogásmódjai, a történeti és jelenkori modelljei, a hazai és nemzetközi szociálpolitikai rendszerek felépítését és működését befolyásoló ideológiai, gazdasági, politikai ténye ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Expert in Mental Health-oriented Family Studies and Family Therapy

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik mentálhigiénés szemlélet, korszerű családtudományi és családterápiás elméletek és a hozzájuk kapcsolódó módszertani és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a családok vizsgálatára fókuszáló tudományos tevékenységre, kutatásra és oktatásra, képesek továbbá e családterápiás ismeretek magas szintű, társadalmi kontextust is tekintetbe vevő alkalmazására. Családterápiás és rendszerszemléletű - de nem klinikai jellegű - beavatkozások révén képesek megelőző, támogató, erőforrásokat feltáró és fejlesztő módon hatást gyakorolni a családi kapcsolatokra, beleértve a speciális helyzetű családokat és alternatív együttélési formákat. Képesek önismeretük, elméleti és gyakorlati tudásanyaguk integrálásával, etikusan végezni munkájukat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A mentálhigiénés családtudományi és családterápiás szakember a) tudása Alapvető ismeretei vannak a családokkal kapcsolatos korszerű interdiszciplináris területeken, a pszichológiai, pedagógiai, szociológiai, demográfiai, etikai, vallástudományi és egyéb családtudományi vagy családokkal foglalkozó tudományágakban. Ismeri a családok, családi alrendszerek (házastársi, szülői, gyermek alrendszerek) és családi kapcsolatok elméleteit. Ismeri a család és a társadalom egyéb alrendszerei közötti kapcsolatokat, a család társadalmi és kulturális kontextusának alapvető összefüggéseit. Ismeri a családi működés zavarainak elméleteit. Ismeri a különfé ...

  Awarding bodySemmelweis Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Professional Master Degree in Caritative Social Work (LKrA)

  Learning outcomes for study programme are formulated in accordance with (1) the state standard of second level professional higher education and (2) the relevant occupational standard. State education standardRegister of occupational standards Learning outcomes: Not available ...

  Awarding body- Latvian Christian Academy

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Professional Master Degree in Caritative Social Work, Caritative Social Worker (LKrA)

  Planned learning outcomes in the context of knowledge, skills and competences: Insightful volume of knowledge for interdisciplinary research (ability to perform knowledge and understanding of the chosen topic of social policy, social work, psychology, theology and history of the profession) in the context of caritative social work; - competence to carry out interdisciplinary research using the method of integrative theology; - understanding about connection between social teachings of the Church, Christian democracy and caritative social work practice in modern setting. Skills – to find innovative solutions of social problems in a country, to meet professional caritative social work goals in the chosen professional field, to ensure social and spiritual balance for positive personal development; - skills of in-depth research in specifics of individual, community and society’s needs from the current perspective, skills to perform innovative social and caritative technologies in caritative social work practice; - as well as to organize independent research and to work for progress in current European social policy processes. ...

  Awarding body- Latvian Christian Academy

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Professional Master's Degree in Social Work (LiepU)

  Objective of the Study Programme: - to provide qualified social workers with the professional master's degree in order to ensure continuous life-long education opportunities and to facilitate the professional improvement of employees in the social sphere. Planned Study Outcomes: - quality of results of the professional master's studies of social work is determined by the knowledge, cognitive skills and abilities, and competencies that can be applied in the labour market, learning, based on the acquired knowledge, skills, attitudes during the social worker's qualification. As a result the of the study programme students have: Ability: to apply the knowledge of Latvian and international law on social security and human rights issues in assessing the effectiveness of social policy, quality of social services and compliance with the needs of the society and the principle of social justice; Ability: based on the results of the research activities to offer strategic solutions in the field of social welfare on local and global scale; Ability: to plan and carry out professional activities in accordance with innovative trends in social work theory and practice; Ability: to implement positive interactions in professional activities and to demonstrate a positive attitude in relation to the diversity of different social and cultural environments; Skills: to develop a strategy in social marketing by the use of modern management theories; Ability: to critically assess own professional activity in problem solving and ...

  Awarding body- Liepaja University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Professional Master’s Degree in Social Work (Social Work with Children and Youth), Social Worker (RSU)

  - to apply knowledge – to integrate theoretical knowledge and practical experience in work with children and families, to develop and evaluate one’s professional knowledge and skills by creating a personal training system and career development and to analyse and apply innovations in professional activity; - to carry out research – to conduct appropriate quantitative and qualitative research, to perform a qualitative analysis of children and youth problems and to improve social work knowledge about the life of children and young people within different cultural contexts; - to develop specific skills – to analyse the relationship between the social worker and the client (individual, family, group, community), to perform interventions  in non-standard situations, to find ways to provide non-formal education for children and young people in an international and multicultural environment; - to develop social skills – to plan, coordinate and provide social services, taking into account socio-political trends and socialization context in work with a variety of children and youth groups; - to develop personal skills – to plan the process of one’s personal training and career development, to implement the social work values and life-long learning in personal and professional development, to expand and evaluate personal knowledge and skills and to apply innovation in one’s profession. Competences:1. Basic knowledge of: 1.1. the European Union's regulations in the field of integration and discrimination prevention, inte ...

  Awarding body- Rīga Stradiņš University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Professional Master's Degree in Social Work, Social Worker (BSA)

  - to improve students' critical understanding of issuesrelated to social welfare and social policy at local, regional andinternational level; - to develop organizational skills necessary to organizing andleading work at teams, organizations and communities; - to define specific problems and develop leadership skillsthrough existing and emerging community resources; - to initiate and manage social projects of various scopes; - to support and promote social change at local, regionaland international level; - to acquire scientific research skills, research data computerprocessing skills, statistical methods in social work, quantitative andqualitative data-processing skills, to carry out independent scientificresearch; - to promote social justice and well-being on the basis ofsocial work innovations in Europe and the world. Competences:1. Basic knowledge of: 1.1. the European Union's regulations in the field of integration and discrimination prevention, integration policy in Latvia; 1.2. the European Union's financial instruments; 1.3. the European Union's social policies, the Charter of Fundamental Rights and the Social Charter of the European Union; 1.4. socio-economic processes in the country (demographic processes, employment, inflation, quality of life indicators, education, culture, health care, etc.); 1.5. national policy-making and implementation process, public administration; 1.6. regional and local development in Latvia (local government functions, administrative apparatus, political parties, func ...

  Awarding body- Baltic International Academy

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Professional Master’s Degree in Social Work, Social Worker (LU)

  Learning outcomes for study programme are formulated in accordance with (1) the state standard of second level professional higher education and (2) the relevant occupational standard. State education standard Register of occupational standards Learning outcomes: Not available Competences:1. Basic knowledge of: 1.1. the European Union's regulations in the field of integration and discrimination prevention, integration policy in Latvia; 1.2. the European Union's financial instruments; 1.3. the European Union's social policies, the Charter of Fundamental Rights and the Social Charter of the European Union; 1.4. socio-economic processes in the country (demographic processes, employment, inflation, quality of life indicators, education, culture, health care, etc.); 1.5. national policy-making and implementation process, public administration; 1.6. regional and local development in Latvia (local government functions, administrative apparatus, political parties, functions of deputies); 1.7. globalization dynamics, social change in Europe and the world. 2. Understanding of: 2.1. historical development of social work; 2.2. social development and social policy; 2.3. impact of social and environmental factors on the human (individual, family, group, community); 2.4. functional and dysfunctional relationships (partner, family, group relationships); 2.5. family sociology and psychology; 2.6. living conditions of vulnerable groups, social factors affecting them; 2.7. theories of poverty, poverty as a social problem, povert ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages