• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 54 items
 1. Master of Science in de ergotherapeutische wetenschap

  1. vertaalt een complex ergotherapeutisch probleem naar een relevante vraagstelling, zet hiervoor een onderzoeksplan op en voert dit autonoom uit volgens de gangbare wetenschappelijke criteria. 2. verzamelt, verwerkt en interpreteert kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens in het kader van onderzoeksprojecten binnen de onderzoeksdomeinen van ergotherapie of occupational science. 3. rapporteert de onderzoeksresultaten op een ethische en wetenschappelijk verantwoorde wijze aan vakgenoten en niet-vakgenoten. 4. beoordeelt autonoom onderzoeksresultaten op hun waarde en vertaalt deze naar de praktijk. Hij draagt bij tot het ontwikkelen van ergotherapeutische of multidisciplinaire evidence based richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van specifieke problematieken, met het oog op het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en de groei van de wetenschappelijke kennis van het beroep. 5. evalueert ergotherapeutische interventies op wetenschappelijke gronden en stuurt het therapeutisch handelen van zichzelf en van anderen bij in onvoorspelbare, complexe en gespecialiseerde contexten. (= engels 3) 6. vertoont een actieve houding voor beroepsvernieuwing en levenslang leren en manifesteert deze tijdens onderzoeksprojecten, in het beroepenveld, symposia of congressen. 7. heeft inzicht in de organisatie van de gezondheidszorg op regionaal, nationaal en internationaal niveau en kan deze inzichten kritisch toetsen in het werkveld en adviezen formuleren op beleidsniveau. Vanuit de principes van projectmanage ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Science in de seksuologie

  1. Een gevorderde kennis hebben van de multidimensionele aard van het studieobject ‘seksualiteit’ én van (de interacties tussen) de biologische, psychologische en sociale factoren/dimensies die seksualiteit mee bepalen; daarbij oog hebbend voor een levensloopperspectief. 2. Een gevorderde kennis hebben van verschillende wetenschappelijke onderzoeksmethoden en -technieken om de menselijke seksualiteit te bestuderen én van hun toepasbaarheid binnen verschillende kennisgebieden van de seksuologie. 3. Een gevorderde kennis hebben van de menselijke seksuele ontwikkeling en haar inbedding binnen een maatschappelijke context. 4. De verworven kennis en inzichten op een multidisciplinaire manier aanwenden in verschillende contexten; m.n. in klinisch werk in de seksuele hulpverlening, in seksuele vorming en/of preventiewerk, in seksuologisch onderzoek en in seksuologie gerelateerd onderwijs. 5. Gegevens uit de wetenschappelijke literatuur over seksualiteit verzamelen, interpreteren en beoordelen op hun wetenschappelijke relevantie en kwaliteit. 6. Een kritische, wetenschappelijke vraagstelling formuleren en operationaliseren aan de hand van wetenschappelijke onderzoeksmethodes; gegevens verzamelen; de resultaten kritisch interpreteren en kaderen in hun context en erover rapporteren om een relevante bijdrage te leveren aan het kennisontwikkelingsproces in de seksuologie. 7. Een wetenschappelijk onderbouwde presentatie geven, in het Nederlands én het Engels, over topics van het brede domein van de seksuologie, aan zowel va ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master of Medicine in de jeugdgezondheidszorg

  De leerresultaten van de Master of Medicine in de arbeidsgeneeskunde bouwen voort op deze van de Master of Medicine in de Geneeskunde. Medisch deskundige: 1. De jeugdarts beschikt over een grondige kennis van en inzicht in het gezondheidsgedrag, de gezondheidstoestand, en de groei en ontwikkeling van zuigelingen, kinderen en adolescenten en in preventie, preventieve gezondheidszorg, normaliteit en normale variatiebreedte, en risico- en beschermende factoren. Zij is in staat om deze kennis toe te passen in haar zorgaanbod, met het oog op het beoordelen, bewaken en bevorderen van de gezondheid, groei en ontwikkeling op individueel en collectief vlak. Medisch deskundige: 2. De jeugdarts is in staat om de gezondheid, groei en ontwikkeling van zuigelingen, kinderen en adolescenten in een bredere context (ecologisch) en longitudinaal (levensloop) te beschouwen. In haar handelen vertrekt zij van een probleemoplossende en handelingsgerichte attitude. Zij kan problemen herkennen en risicosituaties inschatten, zoals het in kaart brengen van onderwijsbehoeften, met het oog op het verhogen van hun ontwikkelingskansen. Gezondheidspromotor: 3. De jeugdarts heeft inzicht in de prioriteiten met betrekking tot de bevordering van de gezondheid en in de maatschappelijke ontwikkelingen die hierop van invloed zijn, en kan met de gepaste methodieken van gezondheidsbevordering en de vereiste pedagogische en motivationele vaardigheden zorgbehoeften herkennen bij zuigelingen, kinderen en adolescenten zowel op individueel als op groeps ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Erasmus Mundus Master of Bioethics

  1. Having knowledge and insight in the most important traditions, concepts and methodological approaches used in the field of bioethics internationally. 2. Being able to understand and critically assess academic literature published in the field of bioethics. 3. Being able to develop academic work in the field of bioethics with the intention to have the results published in national or international (preferably refereed) journals. 4. Developing a moral sensibility for ethical problems and having insight in the complexity, interdisciplinary character, and socio-cultural embedding of bioethical debates. 5. Being able to apply and contextualize bioethical theoretical knowledge in a professional, clinical and research context. 6. Being able to critically analyze complex bioethical topics and to develop one’s own position in a multidisciplinary, cross-cultural context where various opinions might exist. 7. Being able to define, situate, and structure complex bioethical dilemmas and to develop a potential answer to a particular problem in a consensus-driven way. 8. Being able to moderate a multidisciplinary ethical case deliberation in a clinical setting. 9. Being qualified to be a potential member of a research ethics committee or healthcare ethics committee. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Master's s Degree in Education with directions in 1. Teaching Modern Greek Language 2. Billingual Special Education 3. Cultural Studies- Semiotics and Communication. Department of Preschool Education.Faculty of Education of Florina. University of Wester

  The graduates have specialized knowledge and all necessary assets in order to effectively handle theoretically and practically the teaching of Modern Greek in every educational level (in the Kindergarten, in the Elementary School, in the Lower Secondary School, and in the Upper Secondary School, as well as in Tertiary Education) both of as a first language and as a second / foreign language In addition, they will hold knowledge on an interdisciplinary background that provides a basis for the application of semiotic ideas and research approaches - methods, in a wide spectrum of scientific branches and areas. With regard to the direction of Bilingual Special Education, they show critical understanding of the principles, theories, methodologies, and practices of special training and education (STE), as well as its interconnection with other cognitive fields (applications in the field of psychology, of the special physical training, of IT, etc.). Finally, they will hold an increased critical understanding of the evolutionary dynamics and of the latest issues of all cognitive fields of concern for the postgraduate studies programme. They apply with ease the theories and methodologies of didactics for Modern Greek, for special training and education, and for semiotics and communication. They conduct original research, by using the methodological analysis tools already acquired. They develop innovative solutions in composite, interdisciplinary and innovative issues related to STE, ...

  Awarding bodyUniversity of Western Macedonia

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. Social Worker in Health Care

  A képzés célja egészségügyi szociális munkások képzése, akik az egészség- és társadalomtudományok területén megszerzett elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek az egészségügyi és szociális problémák kezelésére a szakmai, a társadalmi és az ágazatközi együttműködés során. Aktív résztvevői a preventív és az akut problémák megoldására irányuló tevékenységi formáknak, illetve az utógondozásnak az egészségügyi és a szociális rendszerekben. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az érvényes jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az egészségügyi szociális munkás a) tudása - Ismeri az egészségi állapot társadalmi összetevőit és a jóléti ellátásokat. - Ismeri az egészségi állapotot meghatározó tényezőket, valamint a társadalmi státus, az egészségi állapot és az életmód összefüggéseit, epidemiológiai jellemzőit. - Ismeri az egészségpolitika irányelveit, a biztosítási és finanszírozási rendszereket. - Ismeri az egészségügyi és társadalomtudományi kutatások alapjait, szakterületének főbb kutatási irányait. - Ismeri az egészségügy és szociális ágazat jogi szabályozását, különös tekintettel a betegjogokra és az ellátotti jogokra. - Ismeri a hatékony kommunikáció elméleti alapjait és megvalósításának technikáit, alkalmazásuk feltételeit, akár idegen nyelvi környezetben is. - Ismeri az egészségügy és a szociális munka szakterületének doku ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Social Worker

  A képzés célja szociális munkás szakemberek képzése, akik képesek az emberi viselkedésre és a társadalmi rendszerekre vonatkozó elmélyült ismereteik és speciális szakmai kompetenciáik birtokában az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integráció és a demokratikus viszonyok erősítését, a humán fejlődést szolgáló szociális munka végzésére és annak megújítására. Képesek szakmai döntési alternatívákat megalapozó kutatások kidolgozására és megvalósítására, szolgáltatások tervezésére, menedzselésére, értékelésére, a szakma képviseletére. Szakképzettségével szemben támasztott követelmények megfelelnek a szociális munkára, illetve a képzésre vonatkozó hazai, nemzetközi tudományos eredményeknek és szakmai elvárásoknak. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A szociális munkás tudása Ismeri a szociális terület működését meghatározó társadalmi, strukturális, gazdasági és politikai folyamatok legfontosabb tényezőit. A szociális munka elmélete és gyakorlata területén alapos történeti, elméleti és gyakorlati ismeretekkel bír, érti és értelmezi a szakmai összefüggéseket. Magabiztos tudással rendelkezik a szociális munka korszerű elméleteiről és gyakorlatáról. Felkészült a tudományos, gyakorlati, jogi, politikai törekvések, különös tekintettel a társadalom tagjainak esélyegyenlőségét, mobilitási lehetőségét, jólétét érintő folyamatok kritikus értékelésére. Magabiztos és elmélyült tudással, valamint gyakorlattal rendelke ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Social Pedagogue

  A képzés célja szociálpedagógusok képzése, akik a társadalom működéséről és zavarairól, a személyközi kapcsolatokról, devianciákról, a speciális szükségletű csoportokról, a köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap és szakellátási környezetben történő nevelésről, fejlesztésről és szociális szakmai segítségnyújtásról szóló elméleti ismeretek felhasználásával nyújtanak segítséget. Elsősorban a gyermek- és ifjúsági korosztály, valamint családjuk, csoportjaik és közösségeik társadalmi beilleszkedését, a hátrányos helyzetűek, szociális ellátásra szorulók életesélyeit és életminőségét javítják. Tevékenységük az egyéni és közösségi felelősségre, a társadalmi igazságosságra, a demokratikus gondolkodásmódra, az emberi, gyermeki jogokra alapozva a társas, szociális kapcsolatok helyreállítását célozza. További cél, olyan magas szintű szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik a szociálpedagógiai színtereken önállóan, vagy csoportban végzendő kutatási, szakértői, oktatási, döntéshozói, irányítási, tervezési és szervezési feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A szociálpedagógus a) tudása Ismeri a szociálpedagógia történetét, korszerű elméleteit és módszereit. Ismeri a társadalom működésének szabályszerűségeit, értelmezi annak összefüggéseit, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket előidéző okok feltárásának lehetőségeit. Ismeri a gyermek-, család- és ifjúságvédelmi, valam ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Social Policy Expert

  A képzés célja szociálpolitikai szakemberek képzése, akik a megszerzett elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek a társadalom- és szociálpolitika területén a szakpolitika alkotásában való részvételre, az ellátórendszer működtetésében való közreműködésre, a társadalmi érdekek képviseletére, valamint a társadalom- és szociálpolitika elméleti művelésére, kutatására és oktatására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A szociálpolitikus a) tudása Magas szinten ismeri, érti és értelmezi a legfontosabb társadalomtudományi összefüggéseket. Ismeretekkel rendelkezik különösen a társadalmi egyenlőtlenség, a társadalmi igazságosság, a társadalmi kockázatok, az emberi és állampolgári jogok összefüggéseiről. Ismeri és érti a szociálpolitika elméletét megalapozó társtudományok, a szociológia, a jóléti közgazdaságtan, az állam- és jogtudomány, a politikatudomány fogalmi rendszereit, lényegi összefüggéseit és főbb gondolkodási irányzatait. Elmélyült ismeretekkel rendelkezik a társtudományoknak azokkal a részterületein, melyek szükségesek a szociálpolitika műveléséhez. Elmélyült ismeretekkel rendelkezik a szociálpolitika minden fontosabb szegmenséről, érti az annak működését meghatározó folyamatokat, ezek közé tartoznak különösen a szociálpolitika korszerű elméletei, felfogásmódjai, a történeti és jelenkori modelljei, a hazai és nemzetközi szociálpolitikai rendszerek felépítését és működését befolyásoló ideológiai, gazdasági, politikai ténye ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Expert in Mental Health-oriented Family Studies and Family Therapy

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik mentálhigiénés szemlélet, korszerű családtudományi és családterápiás elméletek és a hozzájuk kapcsolódó módszertani és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a családok vizsgálatára fókuszáló tudományos tevékenységre, kutatásra és oktatásra, képesek továbbá e családterápiás ismeretek magas szintű, társadalmi kontextust is tekintetbe vevő alkalmazására. Családterápiás és rendszerszemléletű - de nem klinikai jellegű - beavatkozások révén képesek megelőző, támogató, erőforrásokat feltáró és fejlesztő módon hatást gyakorolni a családi kapcsolatokra, beleértve a speciális helyzetű családokat és alternatív együttélési formákat. Képesek önismeretük, elméleti és gyakorlati tudásanyaguk integrálásával, etikusan végezni munkájukat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A mentálhigiénés családtudományi és családterápiás szakember a) tudása Alapvető ismeretei vannak a családokkal kapcsolatos korszerű interdiszciplináris területeken, a pszichológiai, pedagógiai, szociológiai, demográfiai, etikai, vallástudományi és egyéb családtudományi vagy családokkal foglalkozó tudományágakban. Ismeri a családok, családi alrendszerek (házastársi, szülői, gyermek alrendszerek) és családi kapcsolatok elméleteit. Ismeri a család és a társadalom egyéb alrendszerei közötti kapcsolatokat, a család társadalmi és kulturális kontextusának alapvető összefüggéseit. Ismeri a családi működés zavarainak elméleteit. Ismeri a különfé ...

  Awarding bodySemmelweis Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages