• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 24 items
 1. Master of Science in de ergotherapeutische wetenschap

  1. vertaalt een complex ergotherapeutisch probleem naar een relevante vraagstelling, zet hiervoor een onderzoeksplan op en voert dit autonoom uit volgens de gangbare wetenschappelijke criteria. 2. verzamelt, verwerkt en interpreteert kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens in het kader van onderzoeksprojecten binnen de onderzoeksdomeinen van ergotherapie of occupational science. 3. rapporteert de onderzoeksresultaten op een ethische en wetenschappelijk verantwoorde wijze aan vakgenoten en niet-vakgenoten. 4. beoordeelt autonoom onderzoeksresultaten op hun waarde en vertaalt deze naar de praktijk. Hij draagt bij tot het ontwikkelen van ergotherapeutische of multidisciplinaire evidence based richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van specifieke problematieken, met het oog op het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en de groei van de wetenschappelijke kennis van het beroep. 5. evalueert ergotherapeutische interventies op wetenschappelijke gronden en stuurt het therapeutisch handelen van zichzelf en van anderen bij in onvoorspelbare, complexe en gespecialiseerde contexten. (= engels 3) 6. vertoont een actieve houding voor beroepsvernieuwing en levenslang leren en manifesteert deze tijdens onderzoeksprojecten, in het beroepenveld, symposia of congressen. 7. heeft inzicht in de organisatie van de gezondheidszorg op regionaal, nationaal en internationaal niveau en kan deze inzichten kritisch toetsen in het werkveld en adviezen formuleren op beleidsniveau. Vanuit de principes van projectmanage ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Medicine in de jeugdgezondheidszorg

  De leerresultaten van de Master of Medicine in de arbeidsgeneeskunde bouwen voort op deze van de Master of Medicine in de Geneeskunde. Medisch deskundige: 1. De jeugdarts beschikt over een grondige kennis van en inzicht in het gezondheidsgedrag, de gezondheidstoestand, en de groei en ontwikkeling van zuigelingen, kinderen en adolescenten en in preventie, preventieve gezondheidszorg, normaliteit en normale variatiebreedte, en risico- en beschermende factoren. Zij is in staat om deze kennis toe te passen in haar zorgaanbod, met het oog op het beoordelen, bewaken en bevorderen van de gezondheid, groei en ontwikkeling op individueel en collectief vlak. Medisch deskundige: 2. De jeugdarts is in staat om de gezondheid, groei en ontwikkeling van zuigelingen, kinderen en adolescenten in een bredere context (ecologisch) en longitudinaal (levensloop) te beschouwen. In haar handelen vertrekt zij van een probleemoplossende en handelingsgerichte attitude. Zij kan problemen herkennen en risicosituaties inschatten, zoals het in kaart brengen van onderwijsbehoeften, met het oog op het verhogen van hun ontwikkelingskansen. Gezondheidspromotor: 3. De jeugdarts heeft inzicht in de prioriteiten met betrekking tot de bevordering van de gezondheid en in de maatschappelijke ontwikkelingen die hierop van invloed zijn, en kan met de gepaste methodieken van gezondheidsbevordering en de vereiste pedagogische en motivationele vaardigheden zorgbehoeften herkennen bij zuigelingen, kinderen en adolescenten zowel op individueel als op groeps ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Erasmus Mundus Master of Bioethics

  1. Having knowledge and insight in the most important traditions, concepts and methodological approaches used in the field of bioethics internationally. 2. Being able to understand and critically assess academic literature published in the field of bioethics. 3. Being able to develop academic work in the field of bioethics with the intention to have the results published in national or international (preferably refereed) journals. 4. Developing a moral sensibility for ethical problems and having insight in the complexity, interdisciplinary character, and socio-cultural embedding of bioethical debates. 5. Being able to apply and contextualize bioethical theoretical knowledge in a professional, clinical and research context. 6. Being able to critically analyze complex bioethical topics and to develop one’s own position in a multidisciplinary, cross-cultural context where various opinions might exist. 7. Being able to define, situate, and structure complex bioethical dilemmas and to develop a potential answer to a particular problem in a consensus-driven way. 8. Being able to moderate a multidisciplinary ethical case deliberation in a clinical setting. 9. Being qualified to be a potential member of a research ethics committee or healthcare ethics committee. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Bachelor in de ergotherapie

  1. Definieert autonoom en in samenspraak met de cliënt de hulpvraag gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context. 2. Formuleert autonoom een handelingsdiagnose op basis van assessment en verwijst door indien nodig. 3. Formuleert ergotherapeutische doelen gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context. 4. Stelt autonoom voor de ergotherapeutische interventie een plan van aanpak op, voert dit uit, evalueert en stuurt bij, rekening houdend met de cliënt en zijn context. 5. Overlegt met, rapporteert aan en werkt professioneel samen met alle betrokkenen gericht op een bepaalde ergotherapeutische hulpvraag. 6. Neemt een verantwoordelijke rol op als ergotherapeut in een multiprofessioneel team. 7. Is verantwoordelijk voor de eigen ergotherapeutische interventies vanuit de principes van kwaliteitszorg. 8. Toont ondernemerszin en/of initiatief bij het organiseren en uitbouwen van de dienst en/of het project waarvoor hij (mede)verantwoordelijk is. 9. Volgt als ergotherapeut relevante maatschappelijke tendensen en ontwikkelingen binnen een nationaal en internationaal kader op. 10.Houdt in het professioneel handelen rekening met ethische, deontologische en diversiteitsaspecten. 11.Reflecteert op de persoonlijke ontwikkeling en de professionele deskundigheid vanuit een actieve houding voor leven lang leren 12.Redeneert en handelt evidence based in de verschillende aspecten van praktijkuitvoering en integreert de verworven kenni ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Bachelor in de pediatrische en neonatale gezondheidszorg

  1. Verleent binnen het wettelijke kader en in de verschillende domeinen van de pediatrische zorgverlening kwaliteitsvolle gespecialiseerde totaalzorg voor het kind. (→verpleegkundige als klinisch beoordelaar en zorgverlener). 2. Stemt de zorg af op elke ontwikkelingsfase en houdt rekening met het ruime cliëntsysteem. ( → Verpleegkundige als klinisch beoordelaar en zorgverlener) 3. Situeert het kind in zijn/haar fysieke, psychische, familiale, sociale en affectieve context en speelt hier gericht en respectvol op in, met het oog op het opbouwen van een gepaste vertrouwensrelatie en het herkennen van zorgproblemen - en behoeften (→verpleegkundige als klinisch beoordelaar en zorgverlener) 4. Kan op verantwoordelijke en efficiënte wijze vanuit verpleegbehoeften complexe verpleegdiagnoses stellen, op basis daarvan een verpleegplan opstellen, evalueren en op correcte wijze verpleegtechnische handelingen uitvoeren. (→ Verpleegkundige als klinisch beoordelaar en zorgverlener) 5. Integreert binnen de zorgfunctie preventieve maatregelen naar kind en ouders toe, met aandacht voor het creëren van een veilige omgeving. (→ Verpleegkundige als klinisch beoordelaar en zorgverlener) 6. Houdt in het zorgproces rekening met socio-culturele, ethische, juridische en economische aspecten. (→Verpleegkundige als klinisch beoordelaar en zorgverlener) 7. Geeft correcte en relevante informatie aan het cliëntsysteem, rekening houdend met diversiteitsfactoren en kan de inhoud en de vorm van de communicatie aanpassen aan de zorgcontext. (→ v ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Bachelor in de eerstelijnszorg

  De afgestudeerde: 1. Stemt, op basis van zijn deskundigheid en verantwoordelijkheid, de praktijk van regie en coördinatie in de eerstelijnszorg systematisch af op de steeds evoluerende complexiteit van de sector en neemt daarin een pioniersrol op. 2. Regisseert de zorg in de eerste lijn, op maat van en in samenspraak met de cliënt, in alle fasen van het zorgproces, met bijzondere aandacht voor de chronische zorgvrager, in een context van interprofessionele samenwerking en efficiënte teamwerking. 3. Heeft inzicht in de eigenheid, organisatie, ontwikkeling en evoluties binnen de eerstelijnszorg. 4. Detecteert de behoeften en vertaalt deze in relatie tot de (complexe) (zorg-)context, naar inter- en transdisciplinaire evidence based initiatieven. 5. Managet de implementatie van de zorginitiatieven, rekening houdend met de grenzen van de zorgverlening. 6. Evalueert de kwaliteit van de zorg, de gebruikte standaarden (microniveau) en de organisatie van de eerstelijnszorg (mesoniveau), neemt initiatief om ze te actualiseren en te optimaliseren, onder andere door te participeren aan projecten of onderzoek. 7. Zet preventieve gezondheids- en welzijnsbevorderende initiatieven op, met oog op duurzame gedragsverandering. 8. Coördineert de organisatie van de zorgverlening binnen het kader van functioneel leiderschap, met inbegrip van de informatiestromen over de zorgrelatie, de -inhoud en het -proces met de leden van het interdisciplinaire team en de transdisciplinaire zorgverleners. 9. Versterkt en ondersteunt de relatie tu ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Bachelor of Health and Welfare Units Management, Technological Education graduate. Department of Health and Welfare Units Management. Faculty of Management and Economics. Technological Educational Institute of Athens.

  Introductory Direction for Health and Welfare Units: The Curriculum of the Introductory Direction for the Administration of Health and Welfare Units combines the following: a) subjects aimed at the analysis of the units (organizations and institutions) of public and private sector in Health and Welfare, b) subjects that offer specific knowledge on the provision of health services and welfare by Health and Social Protection Systems - Social inclusion, and c) subjects with a clear orientation to policies, use of resources, and meeting the needs of recipients. Skills of a Graduate of the AHWU: Upon completion of their studies, students of the Introductory Direction of AHWU a) Have advanced knowledge of their various cognitive fields of study, involving a critical understanding of theories and principles; b) possess advanced skills, combine understanding with application, having the required skill and innovation to solve complex and unpredictable problems in specialized fields of study and work; c. develop problem solving skills, transferring the knowledge received and the skills obtained about decision-making and managing workgroups in health and welfare services.Upon completion of their studies, graduates of the Introductory Direction of AHWU acquire the necessary scientific and technological knowledge, abilities and skills to be able to operate as an administration-management executives of health and welfare services, particularly in the following areas:- Organisation, operation and coordination of activities of ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. Bachelor in Community Health. Department of Public Health and Community Health. Faculty of Health and Caring Professions. Technological Educational Institution of Athens.

  Upon completion of their studies, graduates of the Direction for Community Health of the Department of Public and Community Health, have the necessary scientific knowledge and skills and are engaged, either independently or in collaboration with other scientists, in the field of Health and Social Services, focused on the design, development, implementation and evaluation of programs relating to care and health promotion as part of the primary, secondary and tertiary prevention. Emphasis is placed on providing services at home, at school, at the workplace and at the community in general. A Professional Health Visitor deals mainly and with priority with the protection and promotion of health for the most vulnerable population groups such as new mothers, infants / children, adolescents, the elderly, people with special health problems and persons at risk of social exclusion. In this context, the role of the Health Visitor is particularly important and relevant for the achievement of community and public health, since it addresses contemporary and substantive requirements that have shaped and continue to shape the field of primary health care. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. Egészségfejlesztési segítő

  A képesítéssel rendelkező képes: Felismerni az ellátottak körében a halandóság szempontjából kiemelten fontos rizikótényezők jelenlétét, az egyént az alapellátáshoz irányítani. Felismeri a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévő egyéneket és családokat, képes egyszerű probléma-térképet készíteni. Felismerni az akadályozottság különböző formáit, segíti a családot az ellátásban való hozzáférésben, valamint az egyszerűbb akadálymentesítési feladatok szervezésében, elvégzésében. Kapcsolatot tartani a rászoruló családokkal, együttműködik a megélhetési problémákból fakadó krízishelyzetek kezelésében, megoldásában. Fenntartani az infokommunikációs kapcsolatot szakmai irányítóival és szükség esetén egyéb, a segítő folyamatba bevont szervezettel, vagy annak képviselőjével. Felmérni az egyén és a család alapvető szükségleteit és felismeri a szükségletek módosulása miatt bekövetkező problémákat. Felismerni a családi vagy egyéni krízishelyzeteket, a krízishelyzetben lévő egyént vagy családot a megfelelő helyre irányítja. Segíteni a családnak a tartósan beteg személy gondozása során. Segíteni a családot a haldokló ápolásában, kapcsolatot tart a hozzátartozókkal és a szakemberekkel. Segíteni a halott körüli ügyintézési feladatokat, támogatást nyújt a hozzátartozóknak. Segíteni a családot a krónikus beteg személy megváltozott szükségleteinek kielégítésében, odafigyel a család és a hozzátartozók mentális és fizikai állapotára is. Tartósan fekvő beteg esetén felismerni az alapvető ápolási-gondozási hibákat, vagy a ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Egészségügyi gázmester

  A képesítéssel rendelkező képes: munkáját környezettudatosan, az ökológiai alapelveket is figyelembe véve végezni felelősségteljesen végezni feladatát észlelni és felmérni a káros rovarok és rágcsálók jelenlétét felismerni az irtást nehezítő környezeti vagy emberi tényezőket a káros rovarok, rágcsálók irtásához megfelelő irtószereket és gázosítószereket beszerezni az irtószereket biztonságosan szállítani és tárolni a munkavédelmi és tűzvédelmi szempontokat messzemenően betartani felmérni az irtószerek munkaegészségügyi, környezet-egészségügyi kockázatát és toxicitásuk esetleges következményeit szakszerűen és biztonságosan használni az irtószereket nagy területre kiterjedő szervezett kártevő-mentesítés, légi kémiai szúnyoggyérítés szakmai irányítását végezni irtószereket, gázosítószereket beszerezni, szállítani, tárolni, kezelni és felhasználni ...

  Awarding bodyEgészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages