• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 94 items
 1. Master of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen

  1. Gespecialiseerde wetenschappelijke kennis hebben van de logopedische stoornissen (m.i.v. leerstoornissen) en/of audiologische (m.i.v. vestibulologie) stoornissen in diverse domeinen van het vakgebied (etiologie, symptomatologie, preventie, diagnostiek, behandeling) en bij verschillende leeftijdsgroepen. 2. Gespecialiseerde theoretische kennis van en inzicht hebben in logopedische en/of audiologische stoornissen in functie van complexe logopedische en/of audiologische diagnostiek en behandeling. 3. Zelfstandig opstellen, uitvoeren en bijsturen (conform de wetenschappelijke evoluties) van een eenvoudig of complexer logopedisch en/of audiologisch diagnostisch proces en behandelingsplan, vanuit een evidence-based benadering. 4. Op kritische en heldere wijze mondeling en schriftelijk rapporteren over (eigen) onderzoek aan vakgenoten en niet-vakgenoten, in een nationale en internationale context, met uitstekende Nederlandstalige spraak-, taal- en schrijfvaardigheden. 5. Zich professioneel ontwikkelen (zowel op praktisch als op theoretisch vlak) via samenwerkend leren, met persoonlijke reflectie op het logopedisch en/ of audiologisch handelen zodat de maximale inzetbaarheid en deontologische/ethische attitude in multidisciplinaire professionele settings gegarandeerd is. 6. Inzicht hebben in de structuur en de werking van de gezondheidszorg in het algemeen en de plaats en de taak van de logopedie en/of audiologie in het bijzonder. 7. Op basis van verschillende wetenschappelijke informatiebronnen zelfstandig een synt ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Science in Deglutology

  CLINICIAN DLR1 The deglutologist understands the (patho) physiology of oral, pharyngeal and esophageal swallow related organs. DLR2 The deglutologist identifies primary and secondary physiological systems and complications associated with swallowing. DLR3 In terms of diagnosis, the deglutologist is able to independently perform a patient consult based on in depth knowledge of non-instrumental and instrumental diagnostic techniques used for the evaluation of swallowing and its disorders. DLR4 In term in treatment, the deglutologist demonstrates the ability to describe the theoretical framework of dysphagia therapy and management. She/he has the appropriate treatment skills to select, apply and adapt the research supported therapy plans for specific swallow impairments considering the disease process and specific patient needs. DLR5 The deglutologist has understanding and insight in the structure and functioning of healthcare systems related to the domain of deglutology. COMMUNICATOR DLR6 The deglutologist can interact adequately with patients, medical staff, health care professionals in the domain of deglutology using a blend of appropriate intrapersonal, relational and communicative skills. The deglutologist is able to efficiently communicate with the patient with dysphagia and his/her family as part of an empathic, confidential and ethically appropriate relation. DLR 7 The deglutologist is able to report verbally and in writing in an efficient and effective fashion on patient diagnosis, treatment, disease prog ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Bachelor of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen

  1.Kennis van en inzicht hebben in de medische (m.i.v. anatomie, fysiologie) exacte, maatschappelijke, didactische, (ortho-) pedagogische, psychologische, ethische, juridische en sociaal-communicatieve wetenschappen verwant met de logopedische en audiologische (m.i.v. vestibulologie) wetenschappen. 2 Inzicht hebben in de productie- en perceptieprocessen achter intermenselijke communicatie in haar verschillende modaliteiten. 3. Grondige kennis van en inzicht hebben in de normale ontwikkeling van spraak, taal (productie en perceptie) en gehoor (perifeer en centraal) van kind tot volwassene. 4. Goede spraak-, taal- en schrijfvaardigheden bezitten. 5. Doorgedreven kennis van en inzicht hebben in de logopedische (m.i.v. leerstoornissen) en audiologische stoornissen, met name in de etiologie, pathogenese en symptomatologie. 6. Een voorstel tot preventie, diagnose en behandeling van logopedische en audiologische stoornissen formuleren, uitvoeren en rapporteren. 7. Kennis hebben van de kwalitatieve en kwantitatieve methoden van wetenschappelijk onderzoek binnen het logopedisch en/of audiologisch gebied. 8. Een eenvoudig logopedisch en audiologisch probleem vatten in een relevante vraagstelling, een onderzoeksplan opzetten en uitvoeren (literatuurreview, opstellen doelstelling, methodologie, interpreteren van onderzoeksresultaten, opbouw discussie) en er over rapporteren. 9. Autonoom handelen in een logopedische en audiologische context en hier ook medeverantwoordelijkheid voor dragen. 10. Inzicht hebben in het ethisch e ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Bachelor in de logopedie en audiologie

  De leerresultaten vormen een coherent en geïntegreerd geheel dat van toepassing is op de beginnende beroepsbeoefenaar in de domeinen van de logopedie en de audiologie. Ze definiëren de kwalificatievereisten voor het autonoom verlenen van kwalitatieve zorg en beantwoorden aan de descriptoren van niveau 6 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur. De afgestudeerde draagt de beroepstitel van logopedist/audioloog. 1. Inzicht hebben in de planning en de uitvoering van logopedische/audiologische initiatieven betreffende preventie. 2. Volledig autonoom een wetenschappelijk onderbouwd logopedisch/audiologisch assessment plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen. 3. Volledig autonoom een wetenschappelijk onderbouwd logopedisch/audiologisch behandelplan opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen. 4. Volledig autonoom vanuit een logopedische/audiologische expertise coachen, trainen en adviseren. 5. Efficiënt en vanuit een logopedische/audiologische expertise samenwerken met andere disciplines in het belang van de cliënt. 6. Inzicht hebben in opstarten en beheren van een duurzame praktijk. 7. Efficiënt en verzorgd mondeling en schriftelijk communiceren over het logopedisch/audiologisch handelen. 8. Ethisch verantwoord handelen binnen de grenzen van deontologie en regelgeving van het beroep. 9. Evidence Based logopedisch/audiologisch handelen. 10. Methodisch onderbouwd kunnen participeren aan logopedisch/audiologisch wetenschappelijk onderzoek en hierover rapporteren. 11. Kritisch reflecteren over het eigen beroepsmatig hande ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Optician (m/f)

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. Description of the qualification (learning outcomes) Correct defective vision using visual aids, Advise customers in the selection of spectacles, contact lenses and visual aids which provide magn ...

  Awarding bodyChamber of Crafts and Trades

  Category: Qualifications Location: Germany
 6. Glass blower – specialising in glass eyes

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. Description of the qualification (learning outcomes) Produce solid and hollow glass eyes, Produce a range of glass products by blowing or modelling glass using various tools on the basis of stipu ...

  Awarding bodyChamber of Crafts and Trades, Chamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany
 7. Hearing aid audiologist (m/f)

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. Description of the qualification (learning outcomes) Advise and support patients, Use audiometric procedures to determine and evaluate key acoustic indicators, Produce casts of the outer ear , Pr ...

  Awarding bodyChamber of Crafts and Trades

  Category: Qualifications Location: Germany
 8. Orthopaedic technician

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. ...

  Awarding bodyChamber of Crafts and Trades

  Category: Qualifications Location: Germany
 9. Orthopaedic technician

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. ...

  Awarding bodyChamber of Crafts and Trades

  Category: Qualifications Location: Germany
 10. Orthopaedic technician

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. ...

  Awarding bodyChamber of Crafts and Trades

  Category: Qualifications Location: Germany

Pages