• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 115 items
 1. Félags- og hugvísindabraut (16-135-3-6) stúdent

  Nám á félags- og hugvísindabraut veitir nemendum víðtæka almenna menntun og undirbýr þá fyrir háskólanám. Námið er skilgreint á þriðja hæfniþrepi og lýkur með stúdentsprófi. Áhersla er lögð á félagsvísindi, tungumál og hugvísindi. Námið hentar m.a. þeim sem hafa hug á að leggja stund á háskólanám á ofantöldum sviðum. Eins veitir námið ákjósanlegan undirbúning fyrir nám í menntavísindum, lögfræði og fleiri greinum sem krefjast færni í samskiptum. Nemendum gefst kostur á að styrkja grunn sinn í íslensku og erlendum tungumálum með því að velja þessar greinar á kjörsviði eða í vali. Nýsköpunar- og frumkvöðlafræði liggur eins og rauður þráður í gegnum nám á félags- og hugvísindabraut. Nemendur kynnast hugmyndafræðinni frá ýmsum sjónarhornum í ólíkum námsáföngum jafnframt því sem útskriftarverkefni þeirra snýst að stórum hluta um nýsköpun. ...

  Provider NameBorgarholtsskóli

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 2. Listnám (16-92-3-7) stúdent

  Listnámsbraut er þriggja ára námsbraut sem lýkur með stúdentsprófi á þriðja þrepi. Námið miðar að því að efla grunnþætti menntunar með áherslu á fræðilega undirstöðu og verklega þjálfun í kvikmyndagerð, grafískri hönnun og leiklist. Áhersla er lögð á að þroska sköpunargáfu og persónulegan tjáningarmáta, m.a. með virkri þátttöku og fræðslu á sviði menningar og lista. Auk þess að veita almenna menntun og undirbúa nemendur undir virka þátttöku í samfélaginu er miðað að því að veita undirbúning undir háskólanám og störf í ýmsum list- og hönnunargreinum. ...

  Provider NameBorgarholtsskóli

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 3. Náttúrufræðibraut (16-133-3-6) stúdent

  Á náttúrufræðibraut öðlast nemendur haldgóða menntun í grunngreinum náttúruvísinda ásamt því að hljóta víðtæka almenna menntun. Námið er skilgreint á þriðja hæfniþrepi og lýkur með stúdentsprófi. Sérstök rækt er lögð við að nemendur nái góðum tökum á stærðfræði. Er færni í stærðfræði m.a. þjálfuð með því að gefa nemendum kost á að tengja viðfangsefni náttúruvísinda við verkfæri stærðfræðinnar. Nemendum gefst einnig kostur á að styrkja grunn sinn í tungumálum og íslensku með því að velja þessar greinar á kjörsviði eða í frjálsu vali. Nám á náttúrufræðibraut er ákjósanlegur undirbúningur fyrir ýmsar stærðfræðitengdar háskólagreinar. Má þar nefna verk- og tæknifræði, tölvunarfræði, landfræði, hagfræði og lyfjafræði auk hinna hefðbundnu raungreina. Lokaverkefni nemenda á náttúrufræðibraut snýst að miklu leyti um nýsköpun og frumkvöðlafræði. Auk þess kynnast nemendur þeirri hugmyndafræði víða í námi sínu á brautinni. ...

  Provider NameBorgarholtsskóli

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 4. Viðskipta- og hagfræðibraut (16-134-3-6) stúdent

  Á viðskipta- og hagfræðibraut fara saman haldgóð almenn menntun og áhersla á færni nemenda til að takast á við krefjandi háskólanám. Námið er skilgreint á þriðja hæfniþrepi og lýkur með stúdentsprófi. Á brautinni öðlast nemendur innsýn í heim verslunar og viðskipta og hentar námið því vel þeim sem hyggjast leggja stund á háskólanám á þeim sviðum. Áhersla er lögð á færni í stærðfræði og hagnýtingu hennar auk þess sem nemendur kynnast grunnþáttum í þjóð- og rekstrarhagfræði. Nýsköpunar- og frumkvöðlafræði eru rauður þráður í náminu á brautinni. Í lokaverkefni nemenda hljóta þeir þjálfun í öllum þáttum nýsköpunar frá hugmyndavinnu og gerð viðskiptaáætlana til markaðssetningar og eftirfylgni. ...

  Provider NameBorgarholtsskóli

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 5. Þjónustubraut- félagsliði (16-40-2-5) félagsliði

  Markmið náms og kennslu á félagsliðabraut er að auka þekkingu og fagkunnáttu þeirra sem sinna einstaklingum sem þurfa sérstaka aðstoð við athafnir daglegs lífs. Að loknu námi eru nemendur færir um að styrkja jákvæða sjálfsmynd einstaklinga og stuðla þar með að auknu sjálfstæði þeirra. Kynntar eru aðferðir til að greina, skilja og virða þarfir fólks auk þess sem stefnt er að því að auka lífsgæði þeirra sem þjónustunnar njóta, bæði líkamlega, efnislega, félagslega og tilfinningalega. Stöðugt er leitast við að vekja athygli nemenda á manngildi og leita nýrra leiða til að þróa og bæta þjónustuna. ...

  Provider NameBorgarholtsskóli

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 6. Þjónustubraut- félagsmála- og tómstundaliði (16-51-2-5) frístundaleiðbeinandi

  Félagsmála- og tómstundanámi er ætlað að veita fólki sem starfar eða hefur hug á að starfa á vettvangi frítímans hagnýta menntun. Markmið námsins er að nemendur öðlist þekkingu, leikni og hæfni til starfa að undirbúningi, skipulagningu og stjórnun félags- og tómstundastarfs. Vegna þessa er mikil áhersla á frítímafræði, sálfræði og uppeldisfræði auk þess sem unnið er með aukna færni í samskiptum. ...

  Provider NameBorgarholtsskóli

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 7. Þjónustubraut- leikskólaliði (16-39-2-5) leikskólaliði

  Námsbraut fyrir leikskólaliða er ætlað að veita leiðbeinendum sem starfa við hlið og undir stjórn leikskólakennara starfstengda menntun. Brautin er góður undirbúningur fyrir þá nemendur framhaldsskóla sem stefna á kennaramenntun á háskólastigi. Starf leikskólaliða snýst um umönnun, uppeldi og menntun leikskólabarna í samræmi við markmið aðalnámskrár fyrir leikskóla og einstakar skólanámskrár. Þeir taka þátt í daglegu starfi leikskóla og sinna fjölbreyttum verkefnum við að leiðbeina börnum við leik og störf og sinna daglegri umgengni og umsjón með leik- og vinnusvæðum, tækjum og búnaði. Leikskólaliðar sinna ýmsum kennslutengdum verkefnum, styðja við börn í leik og námi, annast öryggi þeirra og heilbrigði, sýna félagslegan stuðning þegar við á, aðstoða við daglegar athafnir, stuðla að jákvæðu uppeldis- og námsumhverfi, leggja til hagnýtar lausnir við bekkjarstjórnun, taka þátt í samvinnu heimilis og skóla og styðja við skipulag og framkvæmd leikskólastarfs. Leikskólaliðar koma að vinnu með börnum sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda til að styrkja ákveðna hegðun eða auka færni þeirra og sjálfstæði. Þetta gera þeir í samráði við og undir stjórn annars fagfólks leikskóla og því getur starf leikskólaliða haft í för með sér mikil samskipti og samstarf innan leikskóla og við foreldra þar sem upplýsingum um einstök börn er miðlað. ...

  Provider NameBorgarholtsskóli

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 8. Þjónustubraut- stuðningsfulltrúi í skóla (16-50-2-5) stuðningsfulltrúi

  Námsbraut fyrir stuðningsfulltrúa í skólum er ætlað að veita fólki sem starfa við hlið og undir stjórn kennara starfstengda menntun. Brautin er góður undirbúningur fyrir þá nemendur framhaldsskóla sem stefna á kennaramenntun á háskólastigi.Stuðningsfulltrúar starfa flestir í grunnskólum en einnig í framhaldsskólum og felast verkefni þeirra í að vera kennurum til aðstoðar við að sinna einum eða fleiri nemendum sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda. Starfið miðar að því að auka færni og sjálfstæði þessara nemenda félagslega, námslega og í daglegum athöfnum. Það felur í sér að aðstoða þá við virka þátttöku í skólastarfi, í að ná markmiðum sem skólinn setur um námsframvindu, styrkja jákvæða hegðun þeirra og sjá til þess að þeir fylgi reglum um hegðun, umgengni og vinnubrögð. Í starfinu felst einnig að aðstoða nemendur sem þess þurfa við athafnir daglegs lífs eins og að klæðast og matast. Stuðningsfulltrúar vinna oft eftir sérstakri áætlun sem kennari, sérkennari og/eða sálfræðingur hafa gert fyrir einstaka nemendur þar sem staða þeirra kemur fram og hvaða markmiðum er stefnt að hverju sinni. ...

  Provider NameBorgarholtsskóli

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 9. Fata- og textílbraut (15-121-3-7) stúdent

  Námi á fata-og textílbraut er ætlað að veita nemendum góða, almenna undirstöðuþekkingu í bóklegum greinum og listgreinum með áherslu á fata- og textílgreinar. Auk bóklegra greina eru meðal kennslugreina á brautinni: tíska, textíll, hugmyndavinna, lista- og hönnunarsaga, kennsla á hönnunarforrit, tískuteikningar, fatasaumur, prjón, hekl vefnaður, litun, þæfing og útsaumur. Námið veitir góðan undirbúning fyrir háskólanám í listgreinum, fatahönnun og menntunarfræðum. Námið er 200 framhaldsskólaeiningar og því lýkur með stúdentsprófi. ...

  Provider NameFjölbrautaskólinn í Breiðholti

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 10. Framhaldsskólabraut (15-157-1-1) framhaldsskólapróf

  Námi á framhaldsskólabraut er ætlað að búa nemendur sem ekki hafa náð tilskyldum árangri á grunnskólaprófi undir nám á verk-, bók- eða listnámsbrautum skólans. Námið er að lágmarki 100 framhaldsskólaeiningar og því lýkur með framhaldsskólaprófi. Gert er ráð fyrir að stór hluti nemenda á framhaldsskólabraut hefji nám á annarri námsbraut í framhaldi af eða samhliða námi á framhaldsskólabraut. Á brautinni er öflugt umsjónarkerfi, mikið samráð við forráðamenn og nemendur fá aðhald og stuðning í námi. ...

  Provider NameFjölbrautaskólinn í Breiðholti

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland

Pages