• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 37 items
 1. Analyst in pharmaceutical laboratories (no legal status)

  The candidate: plans, prepares, performs and controls own work and the work of a group, makes rational use of energy, material and time in accordance with technological standards, procedures and norms, protects health and the environment, communicates with co-workers, handles laboratory equipment and apparatus, carries a chemical, physical, microbiological and biological analyses and tests and stability tests, prepares standard solutions and reagents, prepares and calibrates instruments for analyses, samples materials, products and packaging and checks environmental conditions, processes the results of analyses and tests. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Bachelor of Arts (Honours) in Pharmaceutical Business Operations

  Bachelor of Arts (Honours) in Pharmaceutical Business Operations ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 3. Certificate in Pharmaceutical Data Analytics

  Certificate in Pharmaceutical Data Analytics ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 4. Degree of a Pharmacist (RSU)

  The aim of the study programme is: - to provide students with an opportunity to gain higher professional education in pharmacy and the qualification of pharmacist for work in the field of pharmacy which is a part of health care system. Upon successful completion of the programme graduates will; - possess knowledge about methods for obtaining, analysis and determination of efficacy of medicinal products; - are able to inform about and apply the aforementioned methods in pharmacies and pharmaceutical companies; - are competent in ensuring of the movement of medicinal products in healthcare system; - evaluate the impact of manufacturing and storing conditions on the quality of medicinal products; - explain the effects of medicinal products in a correct and clear way, their use, metabolism, side effects; - give answers to questions related to their use to both professionals and non-professionals of the field of health care by combining and in particular cases using basic knowledge acquired during study courses by regarding patient safety and wellbeing as a priority; - independently analyse complicated situations and make decisions in providing and organising pharmaceutical care, executing scientific researches, carrying out self-assessment analysis on a regular basis; - follow amendments in legal enactments of the Republic of Latvia regulating the field of pharmacy, follow current normative documents of the European Union in the field of health and recommendations set by the World Health Organisation and ...

  Awarding body- Rīga Stradiņš University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. DIPLOMA OF FIRST LEVEL PROFESSIONAL HIGHER EDUCATION with professional qualification: Pharmacist Assistant

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard and the strategic objectives of educational programmes outlined in the state standard of first level professional higher education. For more information, see the Cabinet of Ministers Regulations No. 141 “Regulations on the state standard of first level professional higher education” (adopted on 20.03.2001):  Read standard. Occupational standards:  Occupational standards register Competences:1. Basic understanding of the following in order to be able to perform professional tasks: 1.1. fundamentals of law; 1.2. manufacturing of pharmaceuticals according to the principles of good manufacturing practice; 1.3. operational practices of pharmaceutical companies - economic principles; 1.4. basic principles of homeopathy; 1.5. plant morphology, basic taxonomy principles. 2. Advanced understanding of the following in order to be able to perform professional tasks: 2.1. introduction to microbiology - role of microorganisms in external environment and human body; 2.2. structure of the human body, main organ systems, their functions and interconnectedness; 2.3. regularities determining life processes in a healthy body; 2.4. first aid principles; 2.5. properties of inorganic and organic substances, their relation to the functions of a living organism and their use in pharmacy; 2.6. chemical structure of pharmaceuticals - principles and methods of analysis; 2.7. quality control of pharmacy compounded medications; 2.8. regularities characte ...

  Awarding body- Rīgas 1. medicīnas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Doctor of Pharmaceutical Sciences (RSU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- Rīga Stradiņš University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. doktor (PhD)- pharmaceutical sciences

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. gyógyszerismertető

  Elsajátítandó kompetenciák:  * gyógyszerismertetői, gyógyszer-értékesítői magatartásformák, * etikus gyógyszer-kommunikáció és ismertetés, * egészségügyi marketing szemlélet, * vállalkozói gondolkodásmód, * kommunikációs technikák, * tárgyalási technikák, * értékesítési technikák.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * gyógyszerpiaci ismeretek, * törvényi szabályozás ismerete, * egészségügyi finanszírozás ismerete, * egészségügyi rendszer ismerete, * kommunikációs alapfogalmak és technikák elsajátítása, * számítógépes gyakorlati alkalmazások.   Személyes adottságok, készségek: * marketing szemlélet, * eredmény orientált kommunikáció.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Megszerzett ismeretek alkalmazása partnerekkel folytatott tárgyalásban.   ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. gyógyszerpolitikai és gyógyszergazdaságtani elemző

  A szakirányú továbbképzési szak célja: A gyógyszerpolitika es gyógyszergazdaságtan szakirányú továbbképzési szak célja olyan széles látókörű, tudományosan felkészült szakemberek képzése, akik a gyógyszerügy minden – nem medikalis vagy paramedikalis tudást igénylő – területén képesek önálló szakértői (elemző, tervező-fejlesztő és programmenedzseri) feladatokat ellátni. Ennek érdekében a szak célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő társadalomtudományi és közgazdaságtani alapokon nyugvó széleskörű egészségpolitikai és egészség-gazdaságtani ismeretekkel, és ezeken alapulva multidiszciplináris, problémaorientált szemlélettel rendelkeznek, továbbá birtokában vannak az egészségügy és ezen belül kiemelten a gyógyszerügy makro-, mezo- és mikroszintű működésének elemzéséhez és tervezéséhez szükséges módszertani, informatikai alapismereteknek is. Továbbá akik az egyes konkrét problémák elemzésekor és a megoldási javaslatok megfogalmazásakor képesek összeegyeztetni a társadalompolitikai és gazdasági megfontolásokat, célokat. Az oktatási módszereket tekintve a tárgyak többsége évközi feladatok megoldását, önálló elemzések készítését és prezentációját igényli a hallgatóktól. Ezzel a képzés azt is célozza, hogy a hallgató legyen képes elemzési, tervezési feladatok önálló megoldására, önálló szakmai álláspont kialakítására, az egészségügy/gyógyszerügy kérdéseire vonatkozó nézetek és álláspontok kritikai értelmezésére, továbbá saját álláspontjának, szakmai munkája eredményeinek a szakmai nyilvánosság előtti szakszerű, m ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Gyógyszertári asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: gyógyszertári adminisztratív, ügyviteli és készletezéssel kapcsolatos feladatokat végezni segédkezni a gyógyszerkészítésben, gyógyszerformát önállóan kialakítani ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages