• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 29 items
 1. Ainavu arhitektūra- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot zinātnes speciālistus, kas spēj formulēt un izvērtēt ainavisko telpu, ņemot vērā funkcionālos, ekoloģiskos un estētiskos kritērijus; risināt lauku kultūrainavas vēsturiskās nepārtrauktības saglabāšanas problēmas; prognozēt lauku kultūrainavas transformācijas iespējas, pamatojoties uz apkārtējas vides attīstības īpatnībām. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. ARCHITECTURE

  ARCHITECTURE (ARHITEKTURA) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Technical Sciences in Novi Sad. ...

  Provider NameUniversity of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 3. ARCHITECTURE

  ARCHITECTURE (ARHITEKTURA) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Civil Engineering and Architecture in Niš. ...

  Provider NameUniversity of Niš, Faculty of Civil Engineering and Architecture

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 4. ARCHITECTURE AND URBANISM

  ARCHITECTURE AND URBANISM (ARHITEKTURA I URBANIZAM) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Architecture in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Belgrade, Faculty of Architecture

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 5. Arhitektura (Arhitecture)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Izobražuje samostojnega znanstvenega raziskovalca za najširše problemsko področje arhitekture, ki izkazuje tako odgovornost do kulturnega prostora kot tudi medkulturno primerljivo odličnost. Odgovornost za arhitekturo kot znanstvenoraziskovalno področje in za arhitekturo kot kulturni prostor izhaja iz pomena arhitekturnega oblikovanja, kakovosti zgradb, njihove usklajenosti z okoljem, spoštovanja naravne in mestne krajine, ki je v javnem interesu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (Faculty of Architecture)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Arhitektūra- Doktora studijas

  Doktora studiju mērķis ir papildināt studējošajiem iepriekšējo līmeņu studijās gūtās zināšanas, iemaņas un prasmes pētniecības darbam ar vides veidošanas mākslu saistītajās nozarēs, kā arī sagatavot viņus patstāvīgu pētījumu veikšanai un pedagoģiskajam darbam. Uzdevumi * attīstīt izpratni par procesu mijiedarbību vides veidošanas mākslā un ar to saistītajās nozarēs; * pilnveidot spēju identificēt problēmu, raksturot tās aktualitāti un saistību ar citām zinātņu un mākslas nozarēm; * izkopt spēju patstāvīgi veikt pētījumus; * izkopt spēju veikt kompleksus pētniecības darbus vei eksperimentus; * patstāvīgi izstrādāt studiju kursus un vadīt studiju nodarbības jebkura līmeņa studiju programmās. Studiju rezultāti * pārvalda zinātniskās darbības principus; * spēj patstāvīgi publicēt pētījumu rezultātus; * spēj vadīt pētnieku darbu; * spēj veikt pedagoģisko darbu un vadīt studiju virzienus. Nākamās nodarbinātības apraksts Vadošais pētnieks, docents, profesors. ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Būvniecība- Doktora studijas

  Studiju mērķis ir sniegt akadēmiskas teorētiskās un praktiskās zināšanas pētniecības un pedagoģiskā darba veikšanai Būvniecības nozarē. Uzdevumi a) apgūt zinātniskās pētniecības metodes; b) izstrādāt promocijas darbu; c) publicēties citējamajos zinātniskos izdevumos un uzstāties zinātniskajās konferencēs ar referātiem. Studiju rezultāti Doktora studiju priekšmeti nodrošina pamatzināšanas, kas veido noteiktu kultūras un inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt zinātniski – pedagoģisko un sabiedrisko darbu, kontaktēties ar zinātniekiem. Veiksmīgi aizstāvēts promocijas darbs Prasme veikt patstāvīgu zinātniskās pētniecības darbu. Nākamās nodarbinātības apraksts Programmas absolventi var strādāt augstākās izglītības mācību iestādēs, zinātniskajās pētniecības iestādēs ražošanas un projektēšanas jomās, gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Būvzinātne- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot vispusīgi izglītotus zinātniskos darbiniekus, pedagogus, uzņēmējus un pārvaldes darba speciālistus. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. CIVIL ENGINEERING

  CIVIL ENGINEERING (GRAĐEVINARSTVO) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Civil Engineering in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Belgrade, Faculty of Civil Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 10. CIVIL ENGINEERING

  CIVIL ENGINEERING (GRAĐEVINARSTVO) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Civil Engineering in Subotica. ...

  Provider NameUniversity of Novi Sad, Faculty of Civil Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia

Pages