• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 21 items
 1. Mediju un informācijas pratība- Mag. studijas

  Studiju programma sniegs padziļinātas zināšanas un izkops prasmes tālākās profesionālās karjeras veidošanai un pilnvērtīgai pašrealizācijai mūsdienu globalizētajā, digitalizētājā un mediētajā vidē. Programma izstrādāta, sadarbojoties ar komunikācijas un mediju jomas ekspertiem, un tās saturs veidots, analizējot līdzīgas studiju programmas citviet pasaulē, kā arī, balstoties uz starptautiskām medijpratības un informācijpratības izglītības satura rekomendācijām. Programmā tiek pielietotas inovatīvas studiju metodes – stratēģiskās spēles, simulācijas u.c., kas palīdz integrēt teorētiskās zināšanas ar praktisku šo zināšanu pielietojumu dažādu ar medijpratību un informācijas pratību saistītu problēmu risināšanai mainīgu un neprognozējamu apstākļu vidē. Starpdisciplināra programma: papildu komunikācijas zinātnes tematiem studenti iegūs izpratni par aktuāliem sociāliem, kultūras, ekonomiskiem, politiskiem un vēsturiskiem procesiem. Studenti iegūs zināšanas par indivīda domāšanu, uztveri, lēmumu pieņemšanu, dažādiem sabiedrības viedokļa un uzvedības ietekmēšanas paņēmieniem gan vēsturē, gan mūsdienās, izpratni par indivīdu, sabiedrības un tehnoloģiju mijiedarbības ekonomiskajiem, politiskajiem un sociālajiem aspektiem, mediju ekonomiskās funkcionēšanas loģiku, medijiem kā uzņēmējdarbības veidu, prasmes transmediāla satura radīšanai un izplatīšanai. ...

  Provider NameVidzemes Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Reģionālie mediji un komunikācija- Mag. studijas

  Programmas saturs Obligātie kursi - A daļa Komunikācijas teorijas, Komunikācijas zinātnes pētījumu metodoloģija, Komunikācijas tiesības un ētika, Komunikācijas globalizācijas kontekstā, Ievads žurnālistikā, Mediju valoda un žanri, Interaktīvie risinājumi jauno mediju vidē. Obligātās izvēles kursi - B daļa Mediju dizaina izstrāde, Communicative Competence of Journalist, Latgaliešu kultūrvides koncepti, Audiovizuālā antropoloģija, Latgaliešu literārā valoda, Diskursa veidi un žanri, Reģionālā ekonomika, Mediju uzņēmumu darba organizācija, Mediju ideoloģijas, Mediju psiholoģija u.c. Absolventu iespējas Studiju noslēguma rezultāts ir masu mediju jomas speciālisti, kuru teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu līmenis nodrošina spējas veikt žurnālista pienākumus, veidot masu mediju saturu, veidot to dizainu, realizēt mediju projektus un vadīt mediju uzņēmumus un nodrošināt to darbību, un prot analizēt un izvērtēt mediju procesus reģiona un valsts līmenī. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Mākslas institūciju pārvaldība- Multimediju producēšana- 1. līm. prof. studijas

  Programmas "Mākslas institūciju pārvaldība" apakšprogramma "Multimediju producēšana". Programmu beidzot, iegūst kvalifikāciju "Kultūras menedžeris ar specializāciju multimediju producēšanā". SPECIALITĀTE – KuLTŪRAS MENEDŽERIS Radošs, patstāvīgs un konkurētspējīgs speciālists kultūras pārvaldības jomā, kurš nodrošina dažāda mēroga projektu izstrādi, vadīšanu un koordinēšanu savā specializācijā gan Latvijā, gan Eiropā. Specializācija – MULTImediju producents Specializācija Multimediju producēšana sniedz iespēju iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas mediju producēšanā, kas ietver digitālo un drukāto mediju specifiku, dažādu radošu projektu realizēšanu TV, radio programmu, raidījumu, ētera producēšanu, ka arī ieskatu mazbudžeta filmu veidošanā. Producenta profesijas pamatu apgūšana ietver arī finanšu un reklāmas menedžmentu, radošās komandas veidošanu un vadīšanu, kā arī pielietojamo tehnoloģiju pārzināšanu. Katrā semestrī pievēršoties vienam no galvenajiem medijiem, studenti: - izveido žurnālu sevis izvēlētai auditorijai (drukātie medij); - apgūst web lapas un sociālo mediju veidošanu un uzturēšanu (digitālie mediji); - producē savas izsapņotās radiostacijas paraugformātu (radio); - apgūst TV specifiku, ka arī veido TV produktu (TV producēšana); - apgūst kinoproducenta darba pamatus kopā ar profesionāliem operatoriem, montāžas speciālistiem, producentiem un kinorežisoriem (mazbudžeta kino). ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Žurnālistika un mediji- Prof. bak. studijas

  PRASMES Studējot studiju programmā Žurnālistika un mediji, iegūsi prasmes informācijas vākšanā, analizēšanā un atlasīšanā, ziņu satura veidošanā, korespondencē, un mediju projektu realizēšanā, filmēšanā, montēšanā, fotografēšanā, režijā, uzstāšanās mākslā. Attīstīsi prasmes pētnieciskajā žurnālistikā. KARJERA: •Tev būs iespēja kļūt par universālo kareivi - profesionālu žurnālistu modernā multimedijā •Tu varēsi strādāt mediju uzņēmumā Diena vai kādā citā no Latvijas lielākajiem medijiem •Tu varēsi kļūt par projektu un pasākumu vadītāju mediju uzņēmumos •Tu kļūsi atpazīstams kā viedokļa līderis PRAKSE: Latvijas lielākajā mediju uzņēmumā AS Diena, Latvijas Radio, Latvijas Televīzijā, izdevniecībā Rīgas Viļņi, Dienas projektos Latvijas lepnums, Saulainās dienas, Dienas gada balva kultūrā u.c. BIZNESA MODULIS: Īpašas nodarbības par masu mediju biznesu, mediju un projektu vadīšanu. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Languages and Intercultural Communication- Bachelor studies

  Objectives of the program are to: • prepare the intercultural communication specialists with foreign language skills for the work in EU institutions and other international organizations; • ensure the academic studies in accordance with the economic, cultural and social needs; • ensure academic studies that are firmly based on the specific theoretical foundations of the branch that conform to the academic standards and are practically applicable. • research and cooperate with international enterprises, companies on the theoretical and practical basis; • prepare a competitive and flexible in the labour market specialists based on the acquired knowledge, educational and methodological foundations; • successfully continue further education. Main courses: Contrasting Languages in Cultural Aspects, Rhetoric and Language of Diplomacy, Aspects of Intercultural Communication, Culture Studies, Interpersonal Psychology, Introduction into Theories of Public Relations, Principles of Analysis and Methodology of Foreign Policy. ...

  Provider NameVentspils University College

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Media and Information Literacy- Master studies

  Study programme is based on developing in-depth knowledge of the key questions within the communication science with an emphasis on media and information literacy, additionally focusing on critical issues from social sciences and humanities. Students will develop understanding of the interaction between an individual, media, society and technology and its cultural, economic, and political features. Students will also gain knowledge about media as a business and the logic behind media economics. CAREER Graduates can work in various sectors such as marketing, media, journalism and social media management, where skills and knowledge of media content monitoring and analysis, content creation and dissemination are important as well as at institutions that provide media literacy education, such as schools, museums, archives and more. ...

  Provider NameVidzeme University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Public Relations Management- Professional bachelor studies

  Winter 2018/2019 admission (studies in Russian): Documents accepted from November 1, 2018 to December 17, 2018. The programme is intended for potential managers of public relations / integrated communications department, current leaders, professionals in the public relations field. Programme curriculum* • Innovations in Social Media Communication • Corporate Communication and Public Relations • Corporate Reputation Management • Communication Techniques in Public Relations • Interaction of Contemporary Journalism and Public Relations • Economic Processes in National Economy • Organization Management • Politics and Political Communication • Research Methods of Public Relations • Public Relations Strategies in State, Private and Public Sectors • Cross-cultural Communication and Global Marketing • State, Private and Public Sector Partnership Principles • Strategic Management • Public Relations Development Trends in Communications Science • Management Psychology • Statistic Methods in Public Relations • Communication Management and Public Relations in Europe • Language Practice in Mass Communication • Types of Private Support and Methods of its Attraction (Sponsorship, Patronship, Donations etc.) • Master Thesis. ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Management of International Communication- Professional bachelor studies

  Core modules of the programme: International Communication International Communication courses make up almost 30% of the total study time. This module provides students with the base for future communication activities and business opportunities in the international environment. It covers such fields as etiquette and protocol, integrated marketing communication, new media, communication science and international marketing, environment communication. Management Management courses make significant amount from the total study time. Such study courses as Business intelligence, Social psychology, Project management, Management make our students competitive in the international labour market. Professional Module There are three professional modules in the current study programme: Trade in the international market, Alternative marketing and Sport projects management. ...

  Provider NameTuriba University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Starptautiskās komunikācijas vadība- Prof. bak. studijas

  PRASMES Iemācīsies vadīt komunikāciju globālajā publiskajā telpā, uzlabosi svešvalodu zināšanas. Apgūsi valsts pārvaldības principus, etiķeti un protokolu, izkopsi publiskās uzstāšanās prasmes. Apgūsi prasmes, kas nepieciešamas, lai veidotu un vadītu starptautiskus projektus. KARJERA: •Tevi gaida interesants un labi apmaksāts darbs kā uzņēmuma pārstāvim ārvalstīs vai misijas vadītājam, varēsi ikdienā pielietot svešvalodu zināšanas un spēju sastrādāties ar dažādu kultūrucilvēkiem; •ja vēlies iegūtās zināšanas par starptautisko vidi izmantot darbā tepat, Latvijā, varēsi strādāt Ārlietu ministrijā un citās valsts institūcijās; •spēsi izveidot un vadīt savu uzņēmumu vai nevalstisko organizāciju; •Tu varēsi noteikt valstu un sabiedrību dienaskartību. PRAKSE Ārlietu ministrijā, Valsts kancelejā, Latvijas Olimpiskajā komitejā, Latvijas Basketbola savienibā, Latvijas Tirdzniecības un rupniecības kameras uzņēmumos visos studiju gados. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Mediju studijas un žurnālistika- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sagatavot kompetentus, augsti kvalificētus un konkurētspējīgus žurnālistus un mediju speciālistus darbam masu mediju organizācijās un pašu veidotos uzņēmumos, īpaši studiju procesā apskatot jaunākās tendences mediju attīstībā gan no mediju satura veidošanas, gan mediju vadības viedokļa. Prasmes un iemaņas Studiju programma palīdz attīstīt prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas kvalitatīva un mūsdienīga žurnālistikas satura veidošanai, tai skaitā arī sociālo mediju izmantošanai žurnālistikas darbā;Studiju programma sniedz zināšanas un izpratni par mediju un plašākiem komunikācijas procesiem; mediju producēšanas, satura veidošanas un satura patēriņa procesiem; komunikācijas un informācijas tehnoloģiju un sociālo pārmaiņu mijiedarbību un to, kā tas ietekmē mediju nozari un sabiedrību kopumā; valsts un sabiedrības pārvaldi, politiskās un ekonomiskās sistēmas funkcionēšanu u.c Studiju programmas absolventi var strādāt mediju un citās organizācijās, kas saistītas ar informācijas atlasi, apstrādi un analīzi digitālā, foto, video, audio un drukātā formātā. Absolvents var veidot savu uzņēmumu un kļūt par privātuzņēmēju mediju industrijā. Studiju programma veicina mūsdienu darba tirgū pieprasītu prasmju un iemaņu apguvi - darbs komandā, pētnieciskā un praktiskā darba iemaņas, spēja kritiski domāt, analizēt problēmas, uzņemties atbildību, saskarsmes prasmes, publiskās uzstāšanās iemaņas u.c. ...

  Provider NameVidzemes Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages