• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 34 items
 1. International Finance- Professional master studies

  Winter 2018/2019 admission: Documents accepted from November 1, 2018 to December 17, 2018. International Finance postgraduate study programme prepares specialists able to provide objective assessment of financial position and perspectives of an international company basing on financial, investment, statistical and macroeconomic analysis. Programme graduates are well informed about situation on global financial and capital markets, they are working in compliance with legislation and principles of professional ethics, and management of the company can surely rely on their opinion making financial and investments decisions. The programme is focused on studying methods and techniques of economical analysis of financial problems, finance and investment products, international finance and capital markets, and methods of evaluation of a company’s financial position. Programme is intended for employees of financial institutions, employees of state institutions who are making decisions on finances and investments, specialists of financial services of private companies and organizations, owners, entrepreneurs. Study courses: Corporate Finance Financial Analysis for Decision Making Investments International Finance International Financial Reporting Standards International Financial Regulation and Taxation Financial Market Analysis and Information Efficiency Portfolio Management and Analysis International Banking and Financial Market Quantitative Methods in Economics and Finance International Business Environment Internati ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Diplomātija- Mag. studijas

  Maģistra studiju programma „Diplomātija” ir akadēmiska maģistra studiju programma, kuras mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus un profesionālus speciālistus sniedzot nepieciešamo zināšanu kopumu diplomātijā un starptautiskajās attiecībās darbam LR Ārlietu ministrijā (ieskaitot Latvijas vēstniecības un konsulātus ārvalstīs) un citās valsts pārvaldes institūcijās, starptautiskajās institūcijās un privātajā sektorā, kur nepieciešamas diplomātijas iemaņas un padziļinātas zināšanas par starptautiskajām attiecībām, starptautiskajām organizācijām un lēmumu pieņemšanu. Studiju programmas kodolu veido diplomātijas, ārpolitikas un starptautisko attiecību kursi. Diplomātijas maģistra studiju programmas galvenais mērķis ir sagatavot Latvijas sabiedrības, valsts un pašvaldību, kā arī privātā sektora vajadzībām akadēmiski izglītotus un profesionāli kvalificētus diplomātijas speciālistus, kuri būs konkurētspējīgi darba tirgū. Līdz ar Latvijas iestāšanos ES ir pieaugusi nepieciešamība pēc diplomātijas iemaņām ne tikai tradicionālajās nozaru ministrijās, bet arī valsts sektorā kopumā, jo visu nozaru ministriju pārstāvjiem regulāri ir jāpiedalās politikas veidošanā ES institūcijās, kur ir nepieciešamas zināšanas par diplomātiju un starptautisko sarunu vešanu. Programmas noslēgumā, ja students ir izpildījis visas akadēmiskās prasības, tiek iegūts akadēmiskais maģistra grāds diplomātijā. Lai sasniegtu augstākminētos mērķus, studiju programmai ir tikuši izvirzīti sekojoši uzdevumi: •nodrošināt diplomātijas teorijas un pra ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Baltic Sea Region Studies- Master studies

  Aims of the programme: This is a two year programme providing an excellent opportunity to obtain an interdisciplinary Master`s degree in Baltic Sea region issues. The programme offers education in humanities and several social and environmental disciplines, focusing on the Baltic Sea region countries. This is a joint-degree programme set up in cooperation with four partner universities: the University of Turku in Finland, the University of Tartu in Estonia, the University of Latvia and Vytautas Magnus University in Lithuania. The programmes are compatible, and this partnership enables student mobility within the programme: one semester should be taken at a partner university, without paying extra tuition fee. Main study courses: The following courses are offered: General courses, Baltic States and Europe, Policy and human rights, Society and environment, Art and literature studies, Cultural history and education. Besides, students are entitled to choose one of languages (Latvian, Swedish, Finnish, Estonian, or Lithuanian). Career opportunities and further studies: Graduates of the programme of the Baltic Region Studies will have a possibility to work in various state, non-governmental and private institutions such as government institutions, diplomatic structures, representative offices at the international organizations, e. g. the United Nations, UNESCO, NATO, European Council, etc., economy units, international organizations which have interests in the Baltic region e. g. institutions of higher education and ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. European Studies- Master studies

  The programme offers specialization in European Union External Relations in two sub-programmes during the 3rd semester: - EU External Relations – Eastern Europe and Russia - EU External Relations – Triple A (Latin and Northern America, Africa, Asia) Possibility to obtain Double Degree Diploma with Manipal University (India). The programme comprises participation in international Mobility Scheme. The Master’s degree study programme „European Studies” is carried out by the Jean Monnet Centre of Excellence in collaboration with The Centre for European and Transition Studies. This inter-disciplinary academic programme offers students the possibility to study European economic, political and legal space, to acquire deeper knowledge of European integration process and to analyse EU functional principles, procedures and major policies beyond disciplinary boundaries. The Programme allows specialisation in EU law, trade, energy issues, migration, regional and social dimensions, and external relations. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Lielo datu analīze- Mag. studijas

  Maģistra studiju programma “Lielo datu analīze” (Big Data Analisys) sagatavo speciālistus, kas pārzina lielo datu ieguves, vadības un dažādas analīzes metodes, lai elektroniskās vides un dažādu ierīču savāktos datus varētu izmantot vairāku tautsaimniecības nozaru attīstībai. Šī strauji augošā joma spēlē lielu lomu kā valsts, tā arī komerciālā jomā. Pirmā lielo datu analīzes programma Latvijā, kas piedāvā apgūt šo jauno un vairākās tautsaimniecības nozarēs pieprasīto specialitāti. Pasniedzēju kolektīvu veido akadēmiskie mācībspēki sadarbībā ar nozares professionāļiem. Studiju laikā tiek iegūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas lielo datu apstrādē un analīzē, un tiek sagatavoti pieprasīti speciālisti darbam valsts un pašvaldības institūcijās, finanšu institūcijās un citās jomās, kur nepieciešamas prasmes un kompetence lielo datu apstrādē un analīzē gan Latvijā, gan ārzemēs atbilstoši jaunākajām tehnoloģijām, kas tiek pielietotas šajā jomā. ...

  Provider NameBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība- Prof. mag. studijas

  Programmas starpdisciplinaritāte: programmā tiek piedāvāta tāda zināšanu un prasmju kombinācija, kas nodrošina studējošajiem plašas un padziļinātas zināšanas par mūsdienu komunikācijas tendencēm un aktuālajiem politiskajiem, sociālajiem un ekonomiskajiem izaicinājumiem nacionālā un starptautiskā mērogā. Programmas praktiskā ievirze: apgūtās zināšanas nekavējoties iespējams pielietot profesionālā darbā, lai ar stratēģiskās komunikācijas palīdzību studējošo pārstāvētās organizācijas un institūcijas veiksmīgi sasniegtu savus mērķus. Inovatīvas studiju metodes: Programma balstās uz stratēģisko spēļu, simulāciju u.c. inovatīvu metožu izmantošanu, kas palīdz integrēt teorētiskās zināšanas ar praktisku šo zināšanu pielietojumu dažādu ar stratēģisko komunikāciju saistītu problēmu risināšanai mainīgu un neprognozējamu apstākļu vidē. Studiju programma nodrošina ar aktuālām zināšanām un prasmēm augstākā un vidējā līmeņa valsts pārvaldes, pašvaldību un privātā sektora profesionāļus, kas ikdienā nodarbojas ar komunikācijas stratēģisku plānošanu, zīmolvedību, komunikācijas vadību vai integrētu komunikācijas kampaņu īstenošanu. ...

  Provider NameVidzemes Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Sociālā antropoloģija- Mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (nepilna laika studijās): elektroniskā pieteikšanās no 1. decembra, dokumentu pieņemšana no 10. decembra līdz 10. janvārim. Studiju programmas Sociālā antropoloģija mērķis ir sagatavot starptautiskajiem sociālās antropoloģijas standartiem atbilstīgus sociālās antropoloģijas speciālistus, kas spētu iekļauties gan praktisku problēmu izpētē un risināšanā, gan akadēmiskajā izpētes un izglītības darbā. Moduļu sistēma ļauj piesaistīt daudzus viespasniedzējus, tādējādi sociālās antropoloģijas studentiem ir iespēja klausīties, strīdēties un galu galā kārtot pārbaudījumus pie pasniedzējiem no, piemēram, Bērklijas, Oksfordas, Tallinas, Tartu, Maksa Planka Sociālās Antropoloģijas institūta un citām augstskolām. Šī pati moduļu sistēma ļauj dinamiski apgūt tādus priekšmetus kā, piemēram, „Biznesa antropoloģija”, „Urbānā antropoloģija”, „Nāves vēsture”, „Politikas un ekonomikas antropoloģija”, „Dzimte un dzimums”, „Kā saprast ārprātu” vai dažādu pasaules reģionu etnogrāfijas (līdz šim pasniegti Dienvideiropas, Sibīrijas, Ķīnas, Klusā okeāna salu, Skandināvijas, pēcpadomju telpas etnogrāfija, bet plānotas tiek arī citas tuvas un tālas, bet noteikti – nezināmas pasaules kultūras). ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Psiholoģija- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Programmas mērķis ir nodrošināt maģistrantus ar mūsdienīgām zināšanām profesiju (amatu) psiholoģijā, attīstīt pētījumu prasmes, kuras ir nepieciešamas, lai veiktu augsta kompetences līmeņa neatkarīgus pētījumus, un lai apmācītu ar praktiskām prasmēm un spējām amatu psiholoģijā. Profesionālā maģistra studiju programma “Psiholoģija” piedāvā teorētiskās un praktiskās zināšanas psiholoģijas jomā, kā arī virzienā profesiju (amatu) psiholoģijā: profesionālajā darbības psiholoģijā, profesionāļa attīstības psiholoģijā un personāla vadībā: • profesionālās iemaņas un spējas tiek attīstītas sekojošos virzienos: • lietišķā psiholoģija profesionālajā darbā; • vadības lēmumu pieņemšanas metodes; • karjeras attīstība, darba vadīšanas psiholoģija; • metožu izmantošana psiholoģiskajā pašregulācijā; • personāla adaptācija un destrukcija profesionālajā darbībā; • riska faktori profesionālajā darbībā; • zinātnisko pētījumu projektu izstrādē; • ievērot psihologu profesionālās ētikas normas; • lietot psiholoģiskiem pētījumiem nepieciešamās datorprogrammas. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Finanšu ekonomika- Prof. mag. studijas

  Studiju programma Finanšu ekonomika dod iespēju pamatstudiju beigušajiem turpināt studijas un iegūt nepieciešamas profesionālās zināšanas un iemaņas, lai sekmīgi iesaistītos darba tirgū un būt konkurētspējīgiem ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Studiju programma satur gan teorētiskos studiju kursus, gan arī praksi, tādējādi nodrošinot studentiem iespēju iegūt zināšanas un iemaņas, kas ir nepieciešamas praktiskā darba veikšanai. Programmas absolventi iegūst tiesības arī turpināt studijas doktorantūrā. Sekmīgi apgūstot studiju programmu, studenti spēs parādīt gan akadēmiskās kompetences, gan profesionālās kompetences, kas ir nepieciešams darba tirgū. Maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot darbam Latvijas un starptautiskajos uzņēmumos, finanšu institūcijās speciālistus ar padziļinātām zināšanām finanšu ekonomikā un nepieciešamām akadēmiskām un profesionālām kompetencēm, nodrošinot iespēju iegūt profesionāla maģistra grādu ar tiesībām turpināt studijas doktorantūrā. Minētā mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: 1.piedāvāt studiju kursus, kuri atbilst standarta Finanšu analītiķis prasībām un nodrošina finanšu ekonomikas apgūšanu augstākā zinātniskā līmenī nekā pamatstudijās; 2.piedāvāt zinātnes nozares studiju kursus, kuri dod iespējas izzināt finanšu ekonomikas problemātiku un apgūt problēmu risināšanas teorētisko pamatojumu un praktiskos paņēmienus, īstenojot finanšu, naudas un kredīta politiku valsts, uzņēmumu, banku līmenī vai arī strādājot uzņēmuma struktūrvienībā, kura organizē un vada finansiālo ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Psiholoģija- Prof. mag. studijas

  Profesionālās maģistra studiju programmas „Psiholoģija” mērķis ir attīstīt un pilnveidot praktiskās iemaņas, kā arī paaugstināt studentu teorētisko zināšanu apguves līmeni izpratni par psiholoģijas zinātni, lai iegūtu profesionālo maģistra grādu un psihologa kvalifikāciju kādā no šiem psiholoģijas virzieniem: - klīniskā psiholoģija; - izglītības psiholoģija; - organizāciju psiholoģija; - juridiskā psiholoģija Maģistrantūras programmas uzdevumi: 1.nodrošināt psihologa darbā nepieciešamo profesionālo prasmju un iemaņu apguvi atbilstoši psihologa profesijas standarta prasībām; 2.sekmēt spējas pielietot un kritiski izvērtēt dažādas psiholoģiskās novērtēšanas, konsultēšanas un psihoterapijas metodes; 3.veicināt augstu profesionālās ētikas standartu realizāciju; 4.veicināt spējas izprast, salīdzināt un kritiski izvērtēt dažādas psiholoģijas teorijas; 5.sekmēt spējas analizēt psiholoģijas zinātnes likumsakarības, mijiedarbību starp bioloģiskiem, psiholoģiskiem un sociāliem procesiem; 6.veicināt prasmi izstrādāt zinātniski radošu un pētniecības pamatprincipiem atbilstošu patstāvīgu psiholoģisku pētījumu. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages