• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 13 items
 1. Pedagogy- Doctoral studies

  The study programme is aimed to ensure technological distinction and transfer innovations to solve issues of socialization, re-socialization and people security. Studies are organised as the individual research work, the practice of professor assistant or assistant of the lead researcher in making and in conduct of projects of the esearches works and theoretical studies - lectures, seminars, discussion groups. Main courses offered include education and regional development policy processes, school pedagogy, resocialization of people with developmental disturbances, handicapped people and people from social risk groups. Students in this programme acquire the skills in analysis of pedagogy problems based on scientific cognitions and methods, knowledge of carrying interdisciplinary researches. The graduates of this programme are usually employed in state and municipality institutions, research centres or are self- employed. ...

  Provider NameRezekne Academy of Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Education Management- Doctoral studies

  The doctoral study program Education management has been developed with the aim for the doctoral student to acquire knowledge and skills that would give him/her the possibility to work out the research independently and complete it with obtaining scientifically original results that had been proved in practice in the field of education management thus confirming one’s competence in performing, organizing and managing the research. The doctoral scientific degree is awarded for the doctoral thesis – original, independently carried out scientific work which can be assessed as a significant contribution to the development of the education management and the improvement of the education system in Latvia. The doctoral thesis may have the following 3 forms: dissertation, the set of thematically unified scientific publications, monograph. The language of the doctoral thesis is Latvian or English. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Pedagogy- Doctoral studies

  The programme focuses on the study and research of higher school, school pedagogy, and branches of pedagogy issues. It gives possibility to make profound research of the above-mentioned issues taking into consideration social, historical and cultural contexts. The methodology, curriculum and the content of the programme are based on the holistic approach to education that opens up opportunity to actualize principles of environmental approach, integration, spirituality, complementarities, critical evaluation, etc. in the content of the programme and the choice of the research methodologies. The programme envisages possibility to approach evaluation of global and local processes taking place in modern education in their mutually supplementary inter relationship, to carry out the research in the Theory of Pedagogy in order to explain and understand the issues of the 21st century from the point of view of education science and to implement the results of the research in the practice of higher-school, school and branches of pedagogy. ...

  Provider NameDaugavpils University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Pedagoģija- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot augstākā līmeņa speciālistus pedagoģijas zinātnē un pētnieka karjerai atbilstoši Eiropas Savienības prasībām. Doktorantūras izglītības programmas ietvaros iegūstamie studiju rezultāti: zināšanas saistītas ar pētnieka identitāti, kas tādējādi ir personiskas, jēgpilnas un kritiski orientētas uz problēmu identificēšanu izglītībā, tās teorijas un prakses pārveidošanu, atvērtas mainīgajiem izglītības procesa nosacījumiem; pētnieka prasmes; mācību līdzekļu izvērtēšanas eksperta prasmes; attieksme, kas balstīta uz noturīgu personisku/profesionālu interesi, kas nostiprināta studiju laikā, padziļinot pedagoga/pētnieka/eksperta kompetenci; attieksme, kas ir saskaņota ar pārliecību, ka izglītībai jātiecas uz ilgtspējīgas attīstības mērķi. Programma tiek īstenota Humanitāro un sociālo zinātņu institūtā http://ise-lv.eu/ Institūtā ir sagatavota unikāla vide, kurā pedagoģijas doktoranti tiek aicināti iesaistīties pētniecībā un tādējādi uzlabot zināšanas pedagoģijā un izstrādāt oriģinālu pētījumu. Doktorantiem ir iespēja: publicēt savus rakstus žurnālā Journal of Teacher Education for Sustainability un zinātniskajā žurnālā Discourse and Communication for Sustainable Education; piedalīties ikgadējās zinātniskajās konferencēs “Sustainable Development. Culture. Education”, kas katru gadu notiek citā valstī (Tallinas Universitātē 2004, Fehtas Universitātē 2005, Helsinku Universitātē 2006, Debrecenas Universitātē 2007, Anadolu Universitātē 2008, Daugavpils Universit ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Pedagoģija- Doktora studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 14.01.2019. līdz 31.01.2019. Absolventu iespējas Studijas doktorantūrā ir nozīmīgs process kā izglītības jomas profesionāļiem pilnveidot savu kompetenci, kā, attīstot pētnieku profesionālo karjeru un vairojot pētnieku karjeras iespējas, iesaistīties nozīmīgo Latgales reģiona un Latvijas izaugsmes problēmu risināšanā. Loģiski strukturētas, teorētiski piepildītas un ar prakses labo piemēru piesātinātas studiju programmas doktorantūras līmenī palīdz veidot pozitīvu sabiedrības attieksmi pret pētnieka profesiju un stimulē lielāku profesionāļu daļu pievērsties pētniecības procesam. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Izglītības vadība- Doktora studijas

  Programmas mērķis un uzdevumi Doktora studiju programma Izglītības vadība ir veidota ar mērķi, lai doktorants apgūtu zināšanas un prasmes, kuras dod iespēju izstrādāt patstāvīgu zinātnisko darbu un to pabeigt ar zinātniski oriģinālu un pārbaudītu rezultātu iegūšanu izglītības vadības jomā. Tādējādi apliecinot savu kompetenci pētniecības darba veikšanā, organizācijā un vadībā. Programmas studiju rezultāti Programmā paredzētie studiju rezultāti ietver plašas zināšanas par izglītības jomas teorijām un praksi, pētījumu metodoloģiju un prasmēm to izmantot, kompetenci kritiski analizēt izglītības vadības problēmas starptautiskā kontekstā, attīstīt un vadīt pētījumus izglītības vadības jomā, tai skaitā, arī starptautiskā mērogā. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Pedagoģija- Doktora studijas

  Pedagoģijas DSP piedāvā studijas šādās pedagoģijas zinātnes apakšnozarēs: •vispārīgā pedagoģija, •sociālā pedagoģija, •pirmsskolas pedagoģija, •skolas pedagoģija, •augstskolas pedagoģija, •pieaugušo pedagoģija, •nozaru pedagoģija. PDSP mērķis un uzdevumi ir dot doktorantiem vispusīgas un patstāvīgas profesionālās izaugsmes iespējas Eiropas augstākās izglītības kontekstā, apgūstot komplicētu pētniecības metodoloģiju, veicot patstāvīgu un novatorisku pētniecisko darbu pedagoģijas teoriju izstrādei un pilnveidei, lai uzlabotu pedagoģisko praksi dažādos izglītības līmeņos (no pirmsskolas līdz pieaugušo izglītībai), projektu vadību un mācībspēku profesionālo kvalifikāciju. Programmas studiju rezultāti Zināšanas un prasme tās demonstrēt paplašinātas zināšanas par izglītības un pedagoģijas zinātnes attīstības tendencēm Latvijā, Eiropā un pasaulē; padziļnātas zināšanas un izpratību par izglītības un pedagoģijas pētnieka lomu sabiedrības attīstībā; izpratību par pedagoģijas pētnieka lomu izglītības problēmu risināšanā salīdzinošās izglītības politikas kontekstā; izpratību par starpdisciplināru pieeju pētniecībā. Analīze, salīdzināšana, sintēze sistēmiski analizēt pedagoģijas zinātnei saistošos jēdzienus, teorijas un izglītības politikas aktualitātes; noteikt potenciālās sakarības starp izglītības zinātņu teorētiskajiem aspektiem un to lietošanu izglītības politikā un dažādos vietējos un starptautiskajos kontekstos; patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt problēmas dažādos izglītības līmeņo ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Sporta zinātne- Doktora studijas

  Programmas mērķi: • Sporta zinātnes attīstīšana Latvijā, dodot iespēju doktorantiem iegūt starptautiski salīdzināmu kompetenci sporta zinātnē un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu. • Teorētisko zināšanu, pētniecisko prasmju un iemaņu iegūšana sporta zinātnē un tai radnieciskajās zinātņu nozarēs – pedagoģijā, psiholoģijā, bioloģijā, fizioloģijā, bioķīmijā, biomehānikā, medicīnā u.tml. • Doktoranta personības attīstība darbam izglītības iestādēs, radošas personības audzināšanai. • Studiju un sporta zinātnes pētniecības darba organizācijas un vadības principu apgūšana. • Tālākizglītošanās nepieciešamības veidošana. ...

  Provider NameLatvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Pedagoģija- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: humānas un ekocentrētas personības doktora līmeņa zinātniskā kompetence pedagoģijas zinātnes un prakses tālākai attīstībai ES kontekstā, īpaši LLU un lauku reģionos. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība- Doktora studijas

  Programmas saturs Starpnozaru teorētiskie kursi: E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība; Angļu valodas terminoloģija Ierobežotās izvēles kursi (izvēlas promocijas darba zinātniskais vadītājs) informācijas tehnoloģijā vai izglītības un organizācijas zinātnēs Izvēles kursi; Individuālais pētnieciskais darbs; Promocijas darba izstrāde Promocijas eksāmeni: e-studiju tehnoloģijās; izvēlētajā pētniecības virzienā (pedagoģija vai inženierzinātnes); angļu valoda. Iespējas pēc doktora grāda ieguves - strādāt akadēmisko un zinātnisko darbu augstskolā vai citā zinātniskā iestādē - darboties-tehnoloģiju jomā pie lielu un sarežģītu projektu izstrādes - izvērtēt visu sarežģītības līmeņu jauno tehnoloģiju piemērotību studijām, rehabilitācijai un sporta iemaņu attīstībai - piemērot mūsdienu sensoru un skeneru ierīces inovatīvu mācību, studiju vai rehabilitācijas kompleksu izveidei, apvienojot tās ar oriģinālu datorprogrammu izstrādi. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages