• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 111 items
 1. Logopedian kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Logopedian kandiohjelma sisältää logopedian perus-, ja aineopinnot, sekä pakolliset kieli- ja viestintäopinnot. Lisäksi pakollisina sivuaineopintoina logopedian opiskelijat suorittavat psykologian, lääketieteen ja kielitieteen opintoja. Paljon lähiopetusta sisältävien opintojen aikana opiskelijat perehtyvät puheen, kielen ja kommunikaation tieteelliseen tutkimukseen sekä niiden häiriöiden diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. Opinnot sisältävät sekä teoreettisia opintojaksoja että käytännön harjoitteluja. Harjoittelujaksoja on logopedian kandiohjelmassa kolme, ja niitä on kandiopintojen toisesta vuodesta alkaen. Harjoitteluissa opiskelijat soveltavat teoreettista osaamista käytännön työtilanteissa. Helsingin yliopiston logopedian opintojen keskeisiä sisältöalueita ja tutkimuskohteita ovat: vuorovaikutus kuntoutus puheen, kielen ja kommunikaation sekä niiden häiriöiden tutkimus ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Medicine

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Kielten maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Kielten maisteriohjelmassa opiskelet valitsemaasi kieltä, kielialueen kulttuuria ja kirjallisuutta ja opit samalla hahmottamaan monia ihmistieteiden keskeisiä kysymyksiä kuten Mikä on kielen ja ajattelun tai kielen ja kulttuurin välinen suhde? Miten kielenkäyttö heijastaa ihmisten sosiaalista asemaa ja heidän keskinäisiä suhteitaan? Miten eettiset ja esteettiset arvot, asenteet, ideologia ja valtasuhteet heijastuvat kielenkäytössä? Miten tiedotusvälineet ja sosiaalinen media vaikuttavat kieleen ja sen käyttöön? Miten yhteiskunnan ja työelämän muutokset heijastuvat kielessä? Kielten maisteriohjelmassa totut moniin erilaisiin tapoihin oppia. Perinteisen luento-opetuksen ja kirjatenttien rinnalla keskeisellä sijalla ovat kurssit, joilla perehdyt yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa tutkimusaineistoihin ja lähdekirjallisuuteen, teet kirjallisia ja suullisia esityksiä käsiteltävistä aiheista, opettelet pari- ja ryhmätyöskentelyn soveltamista akateemisessa ympäristössä ja harjoittelet oman ja muiden oppimisen arviointia ja palautteen antamista. Koulutusohjelman opiskelijoille tarjottavat yhteiset kurssit ja projektit ovat oivallinen tapa nähdä eri kieliin, kulttuureihin ja kommunikaatioon liittyviä kysymyksiä uudessa valossa, tunnistaa ja analysoida niiden yhtäläisyyksiä ja eroja. Olennainen osa maisterikoulutuksen sisältöä on myös tutustuminen eri tutkimusmenetelmiin ja lähestymistapoihin sekä niihin liittyviin sähköisiin aineistoihin ja tietokoneohjelmiin. Maisteriohjelman opintojen keskiössä ovat valitsemasi opint ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma on ainoa monikielinen ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä toteutuva kaunokirjallisuuden analyysiin ja tuntemukseen keskittyvä maisteriohjelma Suomessa. Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelman opinnot sisältävät osioita, joissa voit kehittää kirjallisuuden tuntemustasi ja paneutua valitsemiisi kirjallisuuden tutkimusmenetelmiin ja analysointitapoihin. Opinnoissa on tekstianalyysin metodien lisäksi tärkeällä sijalla kirjallisuudenhistoriaan sekä kaunokirjallisuuteen perehtyminen. Voit erikoistua opinnoissasi yhden kielialueen kirjallisuuteen ja syventyä siten esimerkiksi kotimaisen, pohjoismaisen, angloamerikkalaisen, venäläisen, ranskalaisen tai saksalaisen kielialueen kirjallisuuteen. Opintojen aikana kirjoitat pro gradu -tutkielman omalta erityisalaltasi. Sinulla on mahdollisuus valita tutkielmasi aihe oman kiinnostuksesi kohteista. Tutkielma voi käsitellä monenlaisia aihepiirejä, olla teoreettinen tai teoslähtöinen; voit paneutua valitsemaasi teemaan, lajiin, tyylilajiin, kerronnan ja tyylin kysymyksiin, jne. Voit tutkia kertomakirjallisuutta, runoutta tai muita kirjallisuuden lajeja ja ilmenemismuotoja. Maisteriohjelmassa on mahdollista syventyä myös eri kielialueiden kirjallisuuksia vertailevaan tutkimukseen sekä käännöskirjallisuuteen. Tutkielmaa kirjoitetaan lukuvuoden kestävässä seminaarissa opettajan ohjauksella. Opiskelumuotoina ovat luennot, harjoituskurssit ja muut ryhmäopetuksen kurssit, joilla kirjoitetaan esseitä. Mahdollisuuksien mukaan tarjotaa ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Maisteriohjelman opinnoissa on runsaasti valinnanvapautta ja voit suorittaa opintoja oman kiinnostuksesi sekä tulevan työurasi vaatimusten mukaan. Pohjoismaisten kielten opintosuunnan valitessasi voit syventää tietojasi ruotsin kielen historiasta, murteista ja slangista, paikan- ja henkilönnimistä, ruotsin kielen asemasta Suomessa ja maailmassa, kieli-ideologiasta ja kielestä yhteiskunnassa, hyvän kirjoittamisen ja vakuuttavan puheen tunnusmerkeistä, keskustelun säännöistä, sosiaalisen median kielestä sekä kielikontakteista ja monikielisyydestä. Lisäksi vuosittain tarjotaan pohjoismaisten naapurikielten ja Islannin, Norjan ja Tanskan kirjallisuuden syventäviä kursseja. Valitessasi pohjoismaisen kirjallisuuden opintosuunnan voit syventyä kirjallisuushistoriaan, kirjallisuusteoriaan ja kirjallisuudentutkimukseen. Opintosi voivat keskittyä esimerkiksi lastenkirjallisuuteen, populaarikirjallisuuteen, feministiseen kirjallisuusteoriaan ja lyriikan teoriaan. Aineenopettajaksi kouluttautuessasi suoritat kursseja, joilla paneudut toisen tai ensimmäisen kielen oppimiseen, kaksi- tai monikielisyyteen, soveltavaan kielioppiin sekä muihin aiheisiin, joista on hyötyä tulevalle opettajalle. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Maisteriohjelmassa omaksut kääntäjän ja/tai tulkin ammattiin tarvittavat taidot ja tiedot. Koulutuksen keskeisiä alueita on kääntämisen ja tulkkauksen lisäksi käännösteknologia. Helsingin yliopisto tarjoaa sinulle tulevana kääntäjänä tai tulkkina useita erikoistumismahdollisuuksia, kuten erikoisaloja (laki ja hallinto, kauppa ja talous sekä tekniikka), audiovisuaalinen kääntäminen ja kirjallisuuden kääntäminen. Lisäksi maisteriohjelma sisältää suomen kielen ja terminologian opintoja sekä käännöstieteen opintojaksoja, joilla perehdyt kääntämisen ja tulkkauksen tutkimukseen ja teoriaan. Kielissä, joiden opetus alkaa kanditasolla alkeista (esim. japani ja viro), tarjonta on suppeampi ja kiinnostuneiden hakijoiden kannattaa selvittää vaihtuvan opetustarjonnan laajuus etukäteen. Ohjelmassa opiskelet kieliparisi molempia kieliä. Kieliparin toinen kieli on suomi, joka voi olla A-työkieli (kieli, jota kääntäjä/tulkki hallitsee parhaiten, tavallisesti äidinkieli) tai B-työkieli (erinomaisesti hallittu muu kieli). Kieliparin toinen kieli on englanti, ranska, ruotsi, saksa, venäjä tai muu maisteriohjelman kielivalikoiman kieli. Kieliparin ruotsi ja suomi opinnoissa pääset kääntämään myös muista pohjoismaisista kielistä. Erikoistumistarjonta riippuu kieliparista: laajin tarjonta on niissä kielissä, joissa kandiopinnoissa on lähtötasovaatimus ja joissa saavutetaan erinomainen kielitaito. Kielissä, joiden opetus alkaa kanditasolla alkeista (esim. japani ja viro), tarjonta on suppeampi. Osa opinnoista on kieliparista riippuma ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Kielten kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Tarjoamme sinulle monipuolista opetusta, jossa saat perustiedot kielen rakenteesta tai laajennat ja syvennät jo aikaisempia tietojasi opit soveltamaan oppimaasi tietoa käytännössä ja parannat näin suullista ja kirjallista kielitaitoasi opit pohtimaan kielten rakenteellisia eroja ja yhteneväisyyksiä tutustut kielialueesi kulttuuritaustaan ja kirjallisuuteen sekä maantieteellisen sijainnin aiheuttamaan kielelliseen vaihteluun perehdyt erilaisiin tapoihin tutkia kieltä opit tiedostamaan koulutuksesi monipuolisuuden ja tavat hyödyntää sitä työelämässä  Lisäksi opit työelämän perustaitoja: osaat hankkia tarpeellista tietoa ja suhtautua siihen kriittisesti osaat hahmottaa kokonaisuudet monipuolisesti osaat hallita ajankäyttöäsi ja laatia itsenäisen työn osaat esittää tietosi selkeästi muille Koulutus sisältää sekä pakollisia että valinnaisia luento- tai harjoituskursseja. Osa opinnoista suoritetaan kirjatentissä tai kotiesseillä. Koulutukseen sisältyy harjoitustehtäviä, ryhmätöitä ja omaa aktiivisuutta edellyttävää itsenäistä työskentelyä ja tiedonhakua. Kandiohjelman yhteiset kurssit tarjoavat perustietoa erilaisista kielen lähestymistavoista (yleinen kielitiede, kirjallisuustiede, käännöstiede, opetukseen sovellettu kielitiede jne.)  ja tutkimusmetodologiasta, ja ne auttavat oman kanditutkielman laatimisessa sekä tulevan maisteriohjelman valinnassa. Opinnot sisältävät työelämäjakson ja asiantuntijatehtäviin valmentavia jaksoja. Kandiohjelma pyrkii ohjaamaan mahdollisimman monen opiskelijan vaihto-opintoihin ulkomai ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Suomen ja suomalais-ugrilaisten kielten sekä Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot antavat tarvittavat kielen tieteellisten tutkimusmenetelmien perustaidot ja käsityksen kielentutkimuksesta tieteenalana. Saat perusteet puhutusta ja kirjoitetusta kielestä sekä eri kielten ja murteiden tilanteesta Suomessa. Opit lisäksi tarkastelemaan suomea toisena ja vieraana kielenä eri näkökulmista: monissa opetusryhmissä on suomea sekä äidinkielenä että toisena kielenä puhuvia, ja kieltä ja kielitaitoa tarkastellaan monesta suunnasta. Opinnoissa voit syventyä valitsemaasi kielentutkimuksen suuntaukseen, esimerkiksi keskustelun etenemiseen ja sujumiseen, nimistöön, sanastoon, kielen rakenteen yksityiskohtiin, tekstien tutkimukseen, kielen käyttöön ja merkitykseen yhteiskunnassa, kielen muutokseen sekä kielitaitoon ja sen arviointiin. Opit myös kehittämään kriittistä ajattelua ja kielellistä ilmaisutaitoasi, erityisesti tieteellisen kirjoittamisen taitoa. Opintosuunta antaa myös mahdollisuuden suuntautua suomalais-ugrilaisiin kieliin ja kulttuureihin, joiden kautta avautuu näkymiä toisaalta kielen historiaan ja toisaalta nyky-Venäjällä puhuttaviin suomensukuisiin vähemmistökieliin. Voit valita erikoisalaksesi myös Unkarin tai Viron kielen ja kulttuurin tai monitieteisen saamentutkimuksen. Jos valitset opinnoiksesi pohjoismaiset kielet, perehdyt ruotsin kielen historiaan, murteisiin ja slangiin - sekä Suomessa että Ruotsissa. Opit ilmaisemaan itseäsi vakuuttavasti, lukemaan kriittisesti tekstejä sekä analysoimaan erilaisia y ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Master's Programme in English Studies, Master of Arts (2 years)

  Courses in English Studies focus on several topics relating to the English language, literatures in English, and teaching English. You can choose to combine courses from one or more lines according to your interests. In Linguistics courses you will focus on the structure and uses of English as well as on language variation and change, sociolinguistics and corpus linguistics. In the Literature courses you will study several areas of the various literatures in English from narrative, cognitive, postcolonial and ecocritical perspectives. Courses in Applied Linguistics are tailored especially for future language teachers.  As a student in English Studies, you will attend lectures but also work in collaboration with other students, partly in digital learning environments. To assess your learning progress, several methods are used, such as examinations, essays and learning diaries. In English Studies you will also practice your spoken and presentation skills. During your Master’s studies, you can Progress further in your linguistic or literary studies and choose the most interesting courses Strengthen your understanding of theory in your chosen field Strengthen your language skills, academic writing skills and presentation skills Participate in research projects Participate in the Master’s thesis seminar, during which you will write your thesis Complete studies abroad as an exchange student (if you have not done so already) Complete practical training, by working as a trainee or a substitute teacher, for instance ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Master's Programme in Linguistic Diversity in the Digital Age, Master of Arts (2 years)

  Linguistic Diversity in the Digital Age is an integrated international programme that offers you a comprehensive view of all subfields of the science of language. As a student in the programme you will be able to choose among four specialist options: (1) General Linguistics, (2) Phonetics, (3) Language Technology, and (4) Diversity Linguistics.   General Linguistics gives you comprehensive in-depth training in a wide range of theoretical and methodological approaches to language structure and language in use. Special emphasis is put on language typology in a global perspective as well as the documentation and description of endangered and previously undocumented and under-documented forms of speech.  Phonetics will introduce you to the tools for working with the articulatory, acoustic and perceptional aspects of human speech from a multidisciplinary perspective. At the more advanced level, you will become acquainted with the methods of experimental phonetics.  Language Technology combines linguistics with digital technology in an interdisciplinary approach with close links to computer science. The focus areas include natural language processing (NLP) for morphologically rich languages, cross-lingual NLP and language technology in the humanities. Diversity Linguistics encompasses all aspects of linguistic diversity in time and space, including historical linguistics as well as the extralinguistic context of languages: ethnicities, cultures and environ­ments. The areal foci in Diversity Linguistics are Eurasia an ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Interpr., Speech Impairm., SQ

  Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon suorittaneen työ perustuu sosiaali- ja terveysalan arvoihin sekä puhevammaisten tulkkauspalvelun eettisiin periaatteisiin. Työssä tarvitaan joustavuutta, kykyä sopeutua monimuotoisiin ammattitehtäviin ja asiantuntijaohjaukseen. Tutkinnon suorittanut toimii yhteistyössäasiakkaan ja hänen suostumuksellaan tarpeen mukaan muiden asiantuntijoiden ja asiakkaan lähihenkilöiden kanssa. Tutkinnon suorittanut tuntee alaa säätelevän lainsäädännön ja palvelujärjestelmän. Tutkinnon suorittanut osaa työssään ottaa huomioon puhevamman aiheuttaman toiminnallisen häiriön. Hän osoittaa toiminnallaan ymmärtävänsä asiakkaan oikeuden kommunikointiin sekä kommunikoinnin tarpeet ja mahdollisuudet. Tutkinnon suorittanut osaa käyttää ja soveltaa asiakkaan käyttämiä puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja. Hän käyttää työskentelyssään kommunikoinnin manuaalisia ja teknisiä apuvälineitä. Sosiaaliset ja vuorovaikutukselliset taidot ovat työssä tärkeitä. Tutkinnon suorittanut hallitsee hyvin suullisen ja kirjallisen ilmaisun. Hän osaa toimia puhevammaisen yhteisössä ohjaavana, tukevana ja kannustavana ammattihenkilönä. Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa arvioida kriittisesti omaa työtään ja osaa toimia tulkkipalveluverkostossa. Ammattitaidon kehittäminen edellyttää kykyä ja halua jatkuvaan oman toiminnan arviointiin, työn laadun ja työtapojen kehittämiseen sekä tarvittavan työnohjauksen hakemiseen. Puhevammaisten tulkki voi toimia puhevammaisten tulkkauspal ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, Vasa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages