• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 3 items
 1. Medicīna un farmācija- Doktora studijas

  Medicīnas un farmācijas DSP piedāvā studijas šādās medicīnas apakšnozarēs: anatomija; histoloģija un citoloģija; medicīniskā bioķīmija; mikrobioloģija un virusoloģija; normālā fizioloģija; sabiedrības veselība; patoloģija; farmakoloģija; internā medicīna; pediatrija; neiroloģija; ķirurģija; anestezioloģija un reanimatoloģija; onkoloģija un hematoloģija; medicīnas vēsture; un farmācijas apakšnozarēs: zāļu formu tehnoloģija; farmācijas ķīmija; farmakognozija; farmaceitiskā farmakoloģija. Programmas mērķis un uzdevumi Medicīnas un farmācijas doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un akadēmiskā darba speciālistus dažādās medicīnas un farmācijas nozarēs, lai tie varētu iegūt starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu un apgūt pedagoģiskā un pētnieciskā darba realizācijas, organizācijas un vadības principus visaugstākajā līmenī. Studiju programmas uzdevumi ir: - Sniegt doktorantiem padziļinātas teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas ar veselības aprūpi saistītās nozarēs; - Sagatavot zinātniekus, kuri ir spējīgi veikt patstāvīgu, oriģinālu un zinātniski nozīmīgu pētniecības darbu un spēj kritiski novērtēt citu personu zinātnisko devumu;. - Sagatavot augsta līmeņa veselības aprūpes speciālistus, kuri spētu sistematizēt un vispārināt savus praktiskos novērojumus, ieviest jaunas diagnostikas un ārstniecības metodes, kā arī publicēt un popularizēt savus pētījumus starptautiskā līmenī; - Sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus, kuri spētu konkurēt vietējā un star ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Farmācija- Doktora studijas

  Mērķis Sagatavot starptautiskām prasībām atbilstoša līmeņa jaunu zinātnieku paaudzi patstāvīgam darbam zinātniski pētnieciskā un akadēmiskā vidē, kā arī darbam tautsaimniecībā. Sagatavot zinātniekus, kuri ir spējīgi izvirzīt un risināt mūsdienu farmācijas aktuālākās problēmas. Attīstīt doktorantu spēju sistematizēt, metodoloģiski analizēt praktiskos novērojumus, saistot tos ar teorētiskām zināšanām, demonstrēt konceptuālas un analītiskas prasmes teorijas attīstībā un inovatīvu pētījumu veikšanā, lai iegūtu starptautiski salīdzināmu kompetenci un starptautiski pielīdzināmu doktora grādu farmācijas zinātnē. Uzdevumi • Nodrošināt doktorantiem iespēju apgūt zināšanas, iemaņas un attieksmes, kas ļautu sekmīgi realizēt zinātniskus un inovatīvus pētījumus farmācijā • Attīstīt iemaņas pētījuma problēmas identificēšanā, hipotēzes vai pētījuma pamatjautājuma formulēšanā, pētījuma plāna un dizaina izveidošanā, datu vākšanā un analīzes plānošanā • Sekmēt zinātnisko pētījumu un modernās tehnoloģijas integrēšanu vienotā inovatīvā darbības vidē, sekmēt pētījumu produktivitāti un konkurētspēju kā Latvijā, tā starptautiskajā apritē • Sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus, kuri spētu konkurēt vietējā un starptautiskajā zinātnes tirgū • Sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus akadēmiskajam darbam augstskolā • Veicināt jaunāko tehnoloģu, pētījumu plānošanas, datu apstrādes un pasniegšanas metožu ieviešanu zinātnisko pētījumu izstrādē • Radīt doktorantiem optimālus apstākļus zinātniskā darbā izvirzīto mērķu īstenošanai, darba ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Medicīna- Doktora studijas

  Mērķis Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus akadēmiskam, zinātniskam un praktiskam darbam medicīnā ar padziļinātām zināšanām dažādās medicīnas nozarēs, sagatavotus veikt oriģinālus zinātniskus pētījumus, spējīgus apmācīt medicīnas studentus un rezidentus, vadīt zinātniskus pētījumus nākotnē, kā arī izglītot sabiedrību savas specializācijas jomā. Uzdevumi • Nodrošināt doktorantiem iespēju apgūt zināšanas, iemaņas un attieksmi, kas dotu viņiem spēju sekmīgi realizēt zinātniskus pētījumus attiecīgā specialitātē • Sagatavot augsta līmeņa speciālistus medicīnā, kuri spētu sistematizēt, metodoloģiski analizēt praktiskos un eksperimentālos novērojumus, saistot tos ar teorētiskām zināšanām, un demonstrēt konceptuālas un analītiskas prasmes teorijas attīstībā, ieviest jaunas pētniecības, diagnostikas un ārstēšanas metodes un publicēt savus pētījumus starptautiskā līmeni • Attīstīt iemaņas pētījuma problēmas atklāšanā, hipotēzes vai pētījuma pamatjautājuma formulēšanā, pētījuma plāna izveidošanā, datu vākšanā un analīzes plānošanā • Sekmēt zinātnisko pētījumu un modernās tehnoloģijas integrēšanu vienotā inovatīvā darbības vidē, sekmēt pētījumu produktivitāti un konkurētspēju kā Latvijā, tā starptautiskajā apritē • Sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus, kuri spētu konkurēt vietējā un starptautiskajā zinātniskajā tirgū • Sagatavot akadēmisko personālu RSU katedrām, institūtiem un zinātniskajām laboratorijām, citām medicīnas augstskolām • Sagatavot augsti izglītotus cilvēkus, kas, nododot sabiedrībai savas profesi ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia