• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 6 items
 1. Theology and Science of Religions- Doctoral studies

  The doctoral programme in theology and religious studies gives doctoral students knowledge and skills required for carrying out independent research as well as provides support as they enter the academic environment (advising for participation in conferences, providing opportunities for training in teaching and lecturing etc.). The doctoral programme of the UL Faculty of Theology cooperates with other universities in Germany, the United Kingdom, Estonia, as well as the Nordic countries, so that doctoral students during the period of study in the programme have the opportunity to carry out research and participate in conferences and seminars abroad, thus being enabled to start contributing independently to the scholarly discussion in the relevant fields at an international level. Program consists of theoretical courses (problem-orientated, mainly seminars), pedagogical praxis (student involvement in the academic and research work), presentation of research (conferences, meetings twice a year with the Council of Doctoral Studies), writing a Thesis (about 200 pages). ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Philosophy- Doctoral studies

  The study programme consists of 3 parts: The compulsory part (A): It includes the doctoral thesis; three promotional examinations; academic publications in philosophy (3 publications required); scientific seminars; international research seminars in philosophy ; Trends in 21st century Philosophy and International Philosophical Organisations; - Compulsory elective courses (B): Part B consists of the courses in Actualities in the 21st Century Philosophy of Culture; Actualities of Aesthetics and Social Philosophy; the New Trends in Philosophy: Inter-Cultural Philosophy, Eco Ethics, Concrete Humanism, the Philosophy of History; - Optional choice (C): These are courses helping to develop one's academic teaching skills. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Vēsture- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: augstākās kvalifikācijas speciālistu – vēstures zinātnieku sagatavošana vēstures zinātnes nozares historiogrāfijas un vēstures palīgzinātņu apakšnozarē, kuri ir spējīgi izvirzīt un risināt mūsdienu vēstures zinātnes svarīgākās problēmas, attīstot un nostiprinot Latvijas, Latgales novada un DU zinātnisko potenciālu. Studiju programmas uzdevumi: nodrošināt dziļu zināšanu apguvi par mūsdienu pasaules un Latvijas vēstures zinātnes aktuālajām teorētiskām un metodoloģiskām problēmām; radīt apstākļus modernāko pētniecisko metožu, informatīvo tehnoloģiju un tradicionālu pieeju apguvei vēstures avotu kritikas/izpētes, historiogrāfiskās analīzes un vēsturiskās sintēzes (vēstures aspektu un jautājumu reprezentācijas un vēsturiskā naratīva veidošanas) jomā; nodrošināt reģionālo pētījumu vēsturē metodoloģijas un metodikas apguvi, reģionālās/lokālās vēstures dziļāku apjēgšanu Latvijas, Eiropas un pasaules vēstures kontekstā; attīstīt doktorantu iemaņas, kas dos viņiem iespēju veikt patstāvīgus, zinātniskajās atziņās un metodēs balstītus projektus un veikt zinātniskus pētījumus, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem standartiem atbilstošus sasniegumus; Pēc doktorantūras programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti: lielu zināšanu apjomu kumulēšana un apjēgsme vēstures jomā; speciālu zināšanu iegūšana pētniecībā balstītās studijās un doktoranta veiktajos patstāvīgos pētījumos; prasme veikt pētījumus starptautiskā līmenī un starptautiskā kontekstā, prasme savā pētī ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Teoloģija un reliģiju zinātne- Doktora studijas

  Teoloģijas un reliģiju zinātnes doktora studiju programma nodrošina patstāvīgu pētījumu veikšanai nepieciešamās zināšanas, kā arī palīdz doktorantam spert pirmos soļus akadēmiskajā vidē (konsultējot dalību konferencēs, nodrošinot pedagoģiskā darba praksi u. tml.) LU Teoloģijas fakultātes doktorantūra sadarbojas ar citām Eiropas universitātēm Vācijā, Apvienotajā Karalistē, Igaunijā, kā arī ziemeļvalstīs, līdz ar to doktorantiem ir iespēja studiju laikā veikt pētniecību un piedalīties konferencēs un kolokvijos arī ārpus Latvijas, tādējādi patstāvīgi veidojot atgriezenisko saikni ar teoloģijas pētniecību pasaulē. Studentiem ir iespēja izvēlēties viņus interesējošo promocijas darba tēmu no plašā teoloģijas un reliģijpētniecības apakšnozaru loka. Programmas veidošanā ievērotas starpdicisplinaritātes princips, aplūkojot reliģiju plašākā kultūras un sociālā kontekstā, līdz ar to programma ir atvērta arī studentiem, kuru iepriekšējā izglītība nav teoloģijā un reliģiju zinātnē. LU Teoloģijas fakultātes doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus teoloģijas un reliģiju zinātnes jomās. Uzdevumi: •padziļināta – doktora studiju līmenim atbilstošu – zinātnes teoriju un metodoloģijas apguve teoloģijas un reliģiju zinātnes apakšnozaru virzienos; •atbilstoši apstākļi patstāvīga pētniecības darba (promocijas darba) izstrādei saskaņā ar specializāciju apakšnozarē vai kādā starpnozaru tēmā; •augstskolu pedagoģijas teorijas un prakses apguve; •doktorantu starptautiskās apmaiņas veicināšana komand ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Filozofija- Doktora studijas

  Filozofijas doktora studiju programmas mērķis ir nodrošināt augstākā līmeņa studijas, sagatavojot doktorantus pētnieciskajam darbam un filozofijas doktora grāda iegūšanai, kas ietver starptautiskajā akadēmiskajā apritē konkurētspējīgu augstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu akadēmiskajam darbam universitātēs un augstskolās, kā arī darbam filozofijas, tajā skaitā arī filozofijai tuvās humanitāro un sociālo zinātņu jomās valsts un privātajās institūcijās. Filozofijas doktora studiju programmas uzdevumi: nodrošināt augstākās kvalifikācijas filosofijas speciālistu sagatavošanu atbilstoši valstī pieņemtajai zinātņu klasifikācijai ar specializāciju filozofijas apakšnozarēs saskaņā ar LZP zinātņu nozaru klasifikāciju: ētika, estētika un mākslas filozofija, filozofiskā antropoloģija, politikas filozofija, reliģijas filozofija, zinātnes filozofija, filozofijas vēsture, ideju vēsture, loģika, kultūras filozofija, sociālā filozofija, vēstures filozofija, apziņas un izziņas filozofija); nodrošināt zinātņu doktoru pēctecību zinātnē un izglītībā LR; nodrošināt to zinātniskās pētniecības iemaņu un zināšanu padziļināšanu un pilnveidošanu, kas iegūtas filozofijas mağistrantūrā, lai, beidzot doktorantūru, varētu brīvi un patstāvīgi darboties izvēlētā zinātniskās pētniecības laukā, aprobējot Latvijā jaunus Rietumu filozofijas virzienus un skolas, tulkojot Rietumu filosofisko klasiku un piedaloties LR valstisku dokumentu, programmu, stratēģiju izstrādē un apspriešanā, attīstot vai no jauna Latvijā ieviešot ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Vēsture- Doktora studijas

  Vēstures doktora studiju programma, kas piedāvā iespēju iegūt vēstures doktora zinātnisko grādu vēsturē, nodrošina vēstures zinātnes pēctecību un attīstību, zinātnisko, augstākās izglītības un kultūras iestāžu darbinieku sagatavošanu, un plašākā nozīmē, dalību nacionālās intelektuālās elites veidošanā. Triju studiju gadu laikā pilna laika klātienē (attiecīgi četros gados nepilna laika neklātienē) doktorantam ir iespēja specializēties vienā no vēstures zinātnes apakšnozarēm: vispārīgā vēsture, Latvijas vēsture, arheoloģija, historiogrāfija un vēstures palīgdisciplīnas, etnogrāfija. Studenta darbu vada augsti kvalificēts zinātniskais vadītājs. Studiju saturs ietver vismaz 3 zinātnisku publikāciju sagatavošanu un publikāciju recenzētos zinātniskos izdevumos, dalību vismaz 2 starptautiskās zinātniskās konferencēs, piedāvāto izvēles studiju kursu apgūšanu un promocijas darba izstrādi. Programma nodrošina praktisku pieredzi augstskolu pedagoģijā , piedaloties pirmā un otrā līmeņa studiju programmu realizācijā ar nodarbību vadīšanu vai patstāvīga kursa izstrādi. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia