• EQF Home Page Icon

Qualification: borjogi szakjogász

No translation available for Italian. Showing the original language.

borjogi szakjogász

Qualification Information

A képzés célja:
A jogi karokon folyó képzés a borjog területén nem nyújt mélyebb ismereteket. A borjog körébe eső szabályokkal az agrárjog keretében foglalkozhattak a jogi képzésben részt vevő hallgatók. Azonban az agrárjog nem kötelező tárgy a magyarországi jogi karokon, ahol pedig oktatják, a szűkös órakeret miatt a modern gyakorlati élet kívánalmainak nem kellő mélységű tanításra kerülhet csak sor. A borjogi szakjogász képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés, amely a jogtörténeti előzmények és az összehasonlító jog eredményeire széles körűen kíván támaszkodni.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:
A képzésben való részvétel képessé teszi a hallgatókat arra, hogy a borjog területén
az alábbi kompetenciák elsajátíthatók legyenek:
- a szőlészeti és borászati vállalkozások szakmai környezetének megismerése;
- a bor mint jogilag szabályozott termék joganyagának alkalmazása;
- a borászati piacok szervezetében történő eligazodás;
- a borral és az alkoholtermékekkel kapcsolatos nemzetközi ügyletek alkalmazása.
A képzés a hallgatók számára lehetővé teszi, hogy a borászati vállalkozásoknál tevékenykedő más szakemberekkel – közgazdászokkal, pénzügyi és számviteli szakemberekkel, agrárszakemberekkel – együttműködve hatékonyan vehessenek részt
a borjog problémáinak kezelésében. A szakjogász képzést megelőzően folytatott tanulmányaik során a széttagoltan tárgyalt ismereteket a modern borjog megoldási lehetőségei köré csoportosítva és a szabályok gyakorlati alkalmazása során nyerhető tapasztalatokat feldolgozva a hallgatók alkalmassá válnak a borjogi szabályok komplex alkalmazására, adott esetben a szakterületükön felmerülő jogviták megelőzésére, annak bekövetkezte esetén a szükséges eljárások lefolytatására, koordinálására.

A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:
- a borjog törzsanyagának készség szintű ismerete, valamint a terület szakirodalma és a jogalkalmazási gyakorlatot feldolgozó ismertetése;
- a szőlészeti-borászati tevékenység földrajzi gazdasági környezetének bemutatása, elsősorban a szőlészeti földrajz, a borászati vállalkozások menedzsmentje,
a szakterület marketing módszerei;
- a borjogi jogviták megelőzése, annak bekövetkezte esetén annak kezelése,
a borjoggal kapcsolatos pénzügyi jogi, polgári jogi, munkajogi és büntetőjogi következmények.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A speciális borjogi szakismereteket az ügyvédi, jogtanácsosi és a köztisztviselői gyakorlatban lehet elsősorban hasznosítani, mert ezeknek a szakembereknek a borjogi jogviták kezelésével kapcsolatban, illetve szakközigazgatásban dolgozó köztisztviselőknek a normaanyag megfelelő alkalmazása és továbbfejlesztése során vannak meghatározott feladataik.
A pénz- és vámügyi szerveknél dolgozó jogi szakemberek a határon átnyúló bor- és alkoholtartalmú termékekhez kötődő nemzetközi jogügyletek körében szerzett ismereteiket hasznosíthatják.
A banki és biztosítási szektorban dolgozó szakemberek a szőlészeti és borászati vállalkozások részére is kínálják pénzügyi termékeiket. A terület gazdasági és jogi környezetének megismerése az általuk kínált szolgáltatások kockázati és megtérülési elemeinek jobb megítéléséhez nyújt segítséget.
A médiáknál, a borjogi szaksajtónál és a fogyasztóvédelem területén dolgozó jogászok is elméleti és gyakorlati segítséget kaphatnak konkrét ügyek elbírálásához.

A képzés során elsajátítható személyes adottságok és készségek:
* a szőlészeti és borászati vállalkozások ismeretének, a borjog tételes anyagának alkalmazási készsége;
* az európai és a nemzetközi borpiacokon való tájékozódás adottsága;
* a borral kapcsolatos nemzetközi ügyletek gyakorlati alkalmazásának képessége.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Pécsi Tudományegyetem

NQF Level: 
7
Awarding body: 

Pécsi Tudományegyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education