• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 284 items
 1. jogi szakokleveles HR szaktanácsadó

  A képzés célja: olyan nem jogász végzettségű szakemberek képzése, akik megszerzett humán és gazdasági ismereteik, valamint kialakult interdiszciplináris szemlélet birtokában képesek a munka, a munkavállalás világában, illetve az ennek megfelelő iskoláztatás, képzés és továbbképzés rendszerében orientáló, támogató és tervezési tevékenységre.  Ezzel segítik az egyéneket pályatervezési döntéseik meghozatalában, és a terület irányítóinak döntés előkészítési munkáját támogatják a munkaerő-gazdálkodás és az oktatás makroszintű folyamatainak rendszerezésével, illetve összefüggéseinek feltárásával.       A képzésben résztvevők megismerkedhetnek a munkajogi, a foglalkoztatási, a megváltozott munkaképességű munkavállalók jogi kérdéseivel.  Elsajátíthatják a számukra nélkülözhetetlen képzési, szakképzési, munkavédelmi, egészségbiztosítási jogi ismereteket.  A képzés elősegíti azt, hogy a hallgatók eligazodjanak az európai uniós és hazai jogi szabályozás rendszerében.       Általános kompetenciák (személyes adottságok, készségek): - a HR szakterületen felmerült problémák felismerése és munkajogilag, szociális jogilag, valamint az esélyegyenlőségnek megfelelően, továbbá az emberi erőforrás gazdálkodási szempontjaira is figyelemmel történő holisztikus megoldások kialakításának képessége; - a HR folyamatok, vezetési folyamatok permanens javítása;  - tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képesség;  - áttekintési, rendszerező és változtatási képesség;  - kreatív vezetői és szervezői ismeretek és attitűd.   Szakmai kompe ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. bűnügyi szakjogász

  Elsajátítandó kompetenciák: - a kortárs nyomozástan magasabb szintű megértését elősegítő ismeretek elsajátítása a hazai bűnügyi igazságszolgáltatás illetékes szakembereinek körében kialakult magas szintű tapasztalatok és gyakorlati tudás átadásán keresztül; - a nyomozással, bizonyítással összefüggő feladatkörök ellátásának fejlesztéséhez szükséges gyakorlati ismeretek közvetlen megismerése az igazságszolgáltatás során a büntetőügyekben eljáró hatóságok és szervezetek szakembereinek és szakértőinek rendszeres oktatói részvételén keresztül; - a nyomozati, bizonyítási folyamatokkal kapcsolatos elemző és értékelő készség fejlesztése; - a büntetőügyekben eljáró jogász számára a nyomozással, bizonyítással kapcsolatos döntés előkészítés és döntéshozatal ellátásához szükséges gyakorlati tudásanyag megszerzése; - a büntetőügyekben eljáró jogalkalmazó munkaköre során felmerülő feladatok és kérdések összefüggéseinek, valamint értelmezési kereteinek megismerése; - a magyar igazságszolgáltatásban eljáró szervek nyomozással és bizonyítással összefüggő tevékenységeinek, valamint egymáshoz való viszonyának megismerése;  - a bűnügyi igazságszolgáltatás hatóságainak nyomozással és bizonyítással összefüggő feladatainak szakmai és technikai előkészítéséhez, illetve az azokban történő részvételhez szükséges módszertani, intézményi és eljárási gyakorlat megismerése.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják - a nyomozati és a bizonyítással összefüggő folyamatok elemzésének eszköze ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. jogi szakokleveles köznevelési szakember

  Elsajátítandó kompetenciák:  - a különböző gyermekvédelmi, gyámügyi helyzetek felismerése és gyakorlati helyzetekre történő adaptálása, - tanügyigazgatási jártasság, az intézmény igazgatási feladatainak helyes felismerése és gyakorlati helyzetekre történő adaptálása intézménytípusonként, - a köznevelés intézményrendszerében alkalmazott adatkezelési, adatvédelmi ismeretek, iratkészítési és iratkezelési szabályok ismerete, gyakorlati alkalmazásának képessége, alakilag és tartalmilag megfelelő iratok készítésének képessége, - alapvető vezetési ismeretek, az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás tervezése, szervezése, figyelemmel a köznevelési intézmény vezetésének sajátosságaira, - pályázatfigyelés, pályázatírás, pályázatmenedzsment ismeretek, különös tekintettel a közösségi (uniós) pályázatírásra (gyakorlati példákon keresztül), - a köznevelési statisztikák, adatszolgáltatások, a pedagógusminősítés és pedagógiai szakmai ellenőrzés informatikai hátterének magabiztos használata, tantárgyfelosztás, órarend készítés.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - alapvető családjogi ismeretek, a magyarországi gyermekvédelem intézményrendszerének és jogszabályi környezetének átfogó ismerete, gyermekvédelemmel, gyámügyi igazgatással kapcsolatos eljárásrendek készségszintű ismerete, - a magyarországi közigazgatás intézményrendszerének és működésének alapvető ismerete, azon belül a köznevelési intézményrendszer működésének közigazgatási kapcsolatai, tanügyigazgatási jogi ismeretek, a tanügyigazgatás alapvető dokumentumai, el ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. jogi szakokleveles protestáns köznevelési szakember

  Elsajátítandó kompetenciák:  - a különböző gyermekvédelmi, gyámügyi helyzetek felismerése és gyakorlati helyzetekre történő adaptálása, - tanügyigazgatási jártasság, az intézmény igazgatási feladatainak helyes felismerése és gyakorlati helyzetekre történő adaptálása intézménytípusonként, - a köznevelés intézményrendszerében alkalmazott adatkezelési, adatvédelmi ismeretek, iratkészítési és iratkezelési szabályok ismerete, gyakorlati alkalmazásának képessége, alakilag és tartalmilag megfelelő iratok készítésének képessége, - alapvető vezetési ismeretek, az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás tervezése, szervezése, figyelemmel a köznevelési intézmény vezetésének sajátosságaira, - pályázatfigyelés, pályázatírás, pályázatmenedzsment ismeretek, különös tekintettel a közösségi (uniós) pályázatírásra (gyakorlati példákon keresztül), - a köznevelési statisztikák, adatszolgáltatások, a pedagógusminősítés és pedagógiai szakmai ellenőrzés informatikai hátterének magabiztos használata, tantárgyfelosztás, órarend készítés, - egyházi protokoll alapvető ismerete és alkalmazása a gyakorlatban, - az egyházi fenntartású intézmények jogállásának ismerete és az egyházi fenntartású intézményekre vonatkozó jogszabályok gyakorlati alkalmazása, - az egyházi fenntartású intézmények vezetéséhez szükséges ismeretek,  - az egyházi fenntartású köznevelési intézmények költségvetés tervezésének és beszámoló készítésének tartalmi és formai ismerete. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - alapvető családjogi ismeretek, a magyarországi gyerm ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. új típusú köznevelés szakembere

  Elsajátítandó kompetenciák:  - a különböző gyermekvédelmi, gyámügyi helyzetek felismerése és gyakorlati helyzetekre történő adaptálása, - tanügyigazgatási jártasság, a pedagógus feladatainak helyes felismerése és gyakorlati helyzetekre történő adaptálása intézménytípusonként, - a pedagógusok új típusú köznevelési feladatainak ellátásához szükséges szociálpedagógiai, gyermeklélektani, családpszichológia ismeretek, - a szabadidő szervezéshez kapcsolódó ismeretek, - a pedagógusok új típusú köznevelési feladatainak ellátásához szükséges módszertani ismeretek a differenciáló tanulásszervezés, a módszertani tervezés, a felzárkóztatás és a projektoktatás terén, - pályázatfigyelés, pályázatírás, pályázatmenedzsment ismeretek, különös tekintettel a közösségi (uniós) pályázatírásra (gyakorlati példákon keresztül), - a pedagógusminősítésre és pedagógiai szakmai ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok ismerete, azok gyakorlatban történő megvalósításának magabiztos ismerete.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - alapvető családjogi ismeretek, a magyarországi gyermekvédelem intézményrendszerének és jogszabályi környezetének átfogó ismerete, a gyermekvédelemmel, gyámügyi igazgatással kapcsolatos eljárásrendek készségszintű ismerete, - tanügyigazgatási jogi ismeretek és azok gyakorlati alkalmazása, - pályázatfigyelés, pályázatírás, pályázatmenedzsment ismeretek, különös tekintettel a közösségi (uniós) pályázatírásra, - szociálpedagógiai, családpszichológia és gyermeklélektani ismeretek, - szabadidőszervezéssel kapcsolatos isme ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. munkaügyi kapcsolatok szaktanácsadó

  A képzés célja munkaügyi kapcsolatok, illetve HR területen dolgozó, egyetemi illetve főiskolai vagy BA alapképzettségnél magasabb szintű szakmai ismeretek elsajátítását tanúsító és speciális szakképzettséget biztosító szakirányú továbbképzés megvalósítása. A képzést munkaüggyel kapcsolatos foglalkozások differenciálódása és a specifikáció iránti igény alapozta, illetve alapozza meg. A szakirányú képzés célja az alapképzésben elsajátított ismeretek elmélyítése, a joggyakorlat követelményeinek megfelelő integrálása. További célkitűzés, hogy az egyes munkaügyi kapcsolatok munkaterületek feladatainak komplex ellátása érdekében az alapképzésben egyáltalán nem vagy mélységében nem oktatott speciális, interdiszciplináris területeken a szükséges szakmai ismeretek megszerzésének a biztosítása.    Elsajátítandó kompetenciák:   Általános kompetencia: probléma felismerési, konfliktuskezelési és megoldási képesség, kreatív szervezői, vezetői ismeretek és attitűd.   Szakmai kompetencia: a képzés során megszerzett speciális szakmai ismeretek képessé teszik a szakembert a szakterület működési folyamatainak átlátására, a felmerülő jogi problémák kezelésére és a legmegfelelőbb jogi megoldás kiválasztására. Ezáltal képessé válnak arra is, hogy a szakterület más szakembereivel kapcsolatot teremtsenek és együttműködjenek a jogi problémák kezelésében.      Tudáselemek megszerezhető ismeretek:   kollektív tárgyalás, a kollektív alku folyamatának előkészítése, tervezése, szakértői, tanácsadói közreműködés a kollektív szerződés megköt ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. társadalombiztosítási szaktanácsadó

   A képzés célja a társadalombiztosítás területén dolgozó vagy az ott elhelyezkedni kívánó szakemberek részére speciális szakképzettséget biztosító szakirányú továbbképzés megvalósítása. A képzést a társadalombiztosítási jogot alkalmazó szakemberek feladatainak differenciálódása és a specifikáció iránti igény alapozta, illetve alapozza meg. A szakirányú képzés célja az alapképzésben elsajátított ismeretek elmélyítése, a joggyakorlat követelményeinek megfelelő integrálása. További célkitűzés, hogy az egyes munkaterületek feladatainak komplex ellátása érdekében az alapképzésben egyáltalán nem vagy mélységében nem oktatott speciális, interdiszciplináris területeken a szükséges szakmai ismeretek megszerzésének a biztosítása.    Elsajátítandó kompetenciák:  Általános kompetencia: probléma felismerési, konfliktuskezelési és megoldási képesség, kreatív szervezői, vezetői ismeretek és attitűd.  Szakmai kompetencia: a képzés során megszerzett speciális szakmai ismeretek képessé teszik a szakembert a szakterület működési folyamatainak átlátására, a felmerülő jogi problémák kezelésére és a legmegfelelőbb jogi megoldás kiválasztására. Ezáltal képessé válnak arra is, hogy a szakterület más szakembereivel kapcsolatot teremtsenek és együttműködjenek a jogi problémák kezelésében.       Tudáselemek megszerezhető ismeretek:   központi és helyi (regionális) társadalombiztosításban, adóigazgatási szerveknél (járulékigazgatási feladatok), valamint a magánbiztosítóknál szükséges igazgatási ismeretek, az egyes társadalombiztosítási ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza

  A szakirányú továbbképzés célja* a gyermekvédelem komplex szemléletének kialakítása;* a jogalkalmazás területén működő jogászok a különleges szakértelmet igénylő gyermek- és fiatalkorúak ügyeiben képesek legyenek multidiszciplináris szemlélettel, a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek szem előtt tartásával a számukra legmegfelelőbb eredményt biztosítani különböző eljárásokban. Kompetenciák:Általános kompetenciák többek között:* probléma-felismerési és probléma-megoldási képesség;* tárgyalási és kommunikációs képesség;* konfliktuskezelési képesség;* rendszerező és áttekintési képesség.      Szakmai kompetenciák többek között:* a szakiránynak megfelelő szakirodalom, szakmai jogszabályok, kapcsolódó jogterületek, más határtudományi területek elmélyült ismerete;* a megnevezett szakmai ismeretek és információk gyakorlati alkalmazására és hasznosítására vonatkozó képesség;* az adott szakterület szakmai és határtudományi, illetve társadalomtudományi területein a változó szakmai ismeretek, jogszabályok önálló feldolgozására és alkalmazására való képesség.      Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* mindazon hatósági eljárások anyagi és eljárásjogi szabályrendszerének elmélyült ismerete, amelyekkel a gyermek valamilyen eljárási pozícióban kapcsolatba kerülhet;* releváns nemzetközi dokumentumok megismerése;* gyermekvédelmi rendszer elmélete és gyakorlata;* gyermekpszichológia és áldozatvédelem – az állam és a civil szervezetek közreműködésével. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerbe ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. adatbiztonsági és adatvédelmi jogi szakokleveles szakember

  A képzés célja, hogy a jogi szakokleveles adatbiztonsági és adatvédelmi szakember átlássa az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, illetve a köz- és magánszféra adatkezelése területén felmerülő jogi problémákat, képes legyen kialakítani megoldási javaslatokat, illetve alkalmas legyen a megfelelő jogi megoldás kiválasztására. A jogi szakokleveles adatbiztonsági és adatvédelmi szakember a szakterület alaposabb megismerésével alkalmassá válik a hatósági, illetve a peres és nemperes eljárások szakszerű vitele mellett a szakterület más szakembereivel, így különösen az adatvédelmi felelősökkel való együttműködésre.   Általános kompetencia: az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, illetve a köz- és magánszféra adatkezelése területén felmerülő jogi problémák felismerése, azonosítása, a jogi helyzet rögzítése, a problémás helyzet áttekintése, elemzése, rendszerezése, illetve megoldása, megoldási alternatívák felvázolása és az érintettek képviselete.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  A jogi szakokleveles adatbiztonsági és adatvédelmi szakember képzésen végzett hallgató – alapvégzettségének megfelelő alapképzésben szerzett ismeretekre alapozva – a jogi alapismeretek elsajátítása mellett átfogó és elmélyült ismereteket szerez az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, illetve a köz- és magánszféra adatkezelése területéről, a NAIH gyakorlatáról, az európai jogfejlődés pillanatnyi helyzetéről.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendsze ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász

  A képzés célja, hogy az adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász átlássa az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, illetve a köz- és magánszféra adatkezelése területén felmerülő jogi problémákat, képes legyen kialakítani megoldási javaslatokat, illetve alkalmas legyen a megfelelő jogi megoldás kiválasztására. Az adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász a szakterület alaposabb megismerésével alkalmassá válik a hatósági, illetve a peres és nemperes eljárások szakszerű vitele mellett az szakterület más szakembereivel, így különösen az adatvédelmi felelősökkel való együttműködésre.   Általános kompetencia: az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, illetve a köz- és magánszféra adatkezelése területén felmerülő jogi problémák felismerése, azonosítása, a jogi helyzet rögzítése, a problémás helyzet áttekintése, elemzése, rendszerezése, illetve megoldása, megoldási alternatívák felvázolása és az érintettek képviselete.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: az adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász képzésen végzett hallgató – a jogi alapképzésben szerzett ismeretekre alapozva – átfogó és elmélyült ismereteket szerez az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, illetve a köz- és magánszféra adatkezelése területén, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlatáról, az európai jogfejlődés pillanatnyi helyzetéről.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:  Az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, ille ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages