• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 281 items
 1. életmód tanácsadó/lelkigondozó

  A szakirányú továbbképzés célja olyan teológiai és lelkigondozói felkészültségű életmód tanácsadó/lelkigondozók képzése, akik a különböző társadalmi és egyházi igényeknek megfelelően szakszerű lelkigondozói, családgondozói, az életmóddal kapcsolatos egyéni és csoportos gondozásban tudják részesíteni az arra rászorulókat; elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek embertársaiknak napi kapcsolataik révén életmódbeli kérdésekben személyes segítséget nyújtani.   A szakirányú továbbképzésben végzettek az egyéni és csoportos foglalkozások vezetésében a szükséges mértékben ismerik, - a lelkigondozásban szükséges alapvető teológiai ismereteket, - az emberi test felépítését és működését, - az emberi lélek működését, - a közösségi élet építésének és fenntartásának elveit, - az életmód alakításának módozatait. A szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak - egyéni és csoportos tanácsadásra, - egyéni és csoportos lelkigondozásra, - egészségügyi ismeretterjesztő előadások tartására, - egészségügyi kérdésekkel behatóan foglalkozó csoportok kialakítására és fenntartására. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: - empátia, - elemző és szintetizáló képesség, - probléma felismerő és megoldó képesség, - pontos, alapos, megbízható munkavégzés, - információ rendszerező és feldolgozó képesség, - társadalmi kérdések iránti érdeklődés, szükségletek felismerése.     A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Önkormányzatok szociális osztályán, családsegí ...

  Awarding bodyAdventista Teológiai Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. egyházzenei vezető (római katolikus)

  A képzés célja, hogy szakmailag felkészült szakemberek végezzék a római katolikus templomokban az egyházzenei feladatokat.   A végzett hallgatók - ismerik a római katolikus egyház liturgikus törvényeit és rendelkezéseit, és azokat a liturgikus gyakorlatban alkalmazni tudják (énekrend készítése, direktórium használata stb.); - tudják a klasszikus gregorián tételek megszólaltatását és vezénylését szemiológiai ismeretek alapján; - ismerik a magyar egyházi népénekek történetét a kezdetektől fogva, továbbá a gyűjtemények énekanyagát, sajátosságaikat és szerkezetüket, és képesek ezek stílusos megszólaltatására; - képesek több, az egyházi zene különböző korszakaiból való igényesebb kórusmű betanítására és elvezénylésére; - ismerik és gyakorlatban alkalmazzák a teljes klasszikus összhangzattan anyagát szerkesztéssel és számozott basszus játékkal; - tudják orgonán a SZVU énekeket és az ismert ordináriumokat szabályos pedáljátékkal megszólaltatni, továbbá néhány barokk, romantikus és könnyebb XX. századi orgonaművet stílusosan előadni.   A végzett hallgató legyen képes  - az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására az egyházi keretek között végzett munkájában; - az egyházzenei ismeretek élményszerű átadására; - az egyházi környezetben való együttműködésre; - a társintézményekkel, fenntartókkal való kapcsolattartásra; - önálló tanulással és/vagy szervezett továbbképzésekkel új kompetenciák elsajátítására; - a vonatkozó szakirodalom, valamint egyéb források kritikus felhasználására;  - a képzés tartalmáh ...

  Awarding bodyApor Vilmos Katolikus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. interkulturális mediátor

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a kultúraközvetítés feladatával összhangban a vallástörténetre és a jelen egyházi- és vallási intézményrendszereire, közösségeire vonatkozó átfogó ismereteket sajátítanak el. Valamennyi emberi kultúra – köztük az európai kultúra – megértéséhez alapvető a vallásismereti műveltség elsajátítása; másrészt a globalizáció korszakában a kultúraközi kommunikáció ugyancsak nélkülözhetetlenné teszi az európaitól eltérő kulturális hagyománnyal rendelkező népcsoportok és kultúrájuk megismerését. a) Főbb tanulmányi területek, ismeretek:* vallástörténet, * valláselmélet, * vallás és társadalom (a vallások, az egyházak és a vallási közösségek jelenbeli kulturális törekvései, szerepe),* valláslélektan. b) A szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak: * A vallási különbözőségek felismerésére, kezelésére* A különböző vallásokról tanultak gyakorlati alkalmazására* A vallási különbözőségekből adódó kulturális jellegzetességek felismerésére, a kultúrák közötti közvetítésre* A vallási életből adódó társadalmi különbözőségek, problémák felismerésére, a közvetítés módszereinek alkalmazására* Az eltérő kultúrák közötti közvetítésre, azok közelítésére a mindennapokban* Egyházi fenntartású szervezetek, intézmények kultúraközvetítő feladatainak ellátására c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:* Kreativitás, módszeresség, rendszeresség* Empátia, tolerancia* Kommunikációs készség, tárgyalási technikák ismerete és alkalmazása* Nyitottság a különböző ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. pasztorálpszichológiai szakreferens

  A képzés célja: ⦁ pszichológiai ismeretek megalapozása, gyakorlati alkalmazásuk előkészítése az evangéliumi keresztény spiritualitás bázisán, ⦁ a szociális és civil szektor, valamint az ifjúságvédelem területén olyan elkötelezett és elhivatott szakemberek képzése, akik megbízható kompetenciákkal rendelkeznek ahhoz, hogy segítő tevékenységük hatékonyan beleilleszkedjék az e területen meghonosodott, e tevékenységeket megjelenítő hazai struktúrákba.   A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik: ⦁ a pasztorálpszichológia enciklopédikus ismereteit, úgymint a közgondolkodást meghatározó pszichológiai emberképeket; ⦁ az életvezetési tanácsadás szakismereteit; úgymint a kommunikáció, a családi rendszerek, a stresszből fakadó kiégés, valamint a félelem hétterében kibontakozó szorongás, depresszió és gyász alapstruktúráit; ⦁ a drogprevenciós szakelőadó szakismereteit; úgymint az inkulturációs mechanizmusok, valamint a rendszerszemléletű drogprevenció pedagógiai, módszertani és utókövetési bázisismereteit; ⦁ az önismereti csoportvezető szakismereteit; úgymint a bibliodráma bázisán megfogalmazódó saját élmény kiértékelését és tudatosítását; ⦁ a civil vezető szakismereteit; úgymint a stratégiai tervezés módszertanából, a swot-analízis módszertanából, a vezetői személyiség vezetéspszichológiai bázisismereteiből, valamint a motiváció-, és vízióközvetítés elemeiből álló ismeretanyagot.   A szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak: ⦁ a pszichológiai emberképek evangéliumi vizsgálatára, és értékelésére ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. egyházi kommunikációs szakreferens

  A szakirányú továbbképzés célja olyan, vallási közösségeknél, egyházaknál, vallással foglalkozó civil, kormányzati vagy önkormányzati szervezeteknél, a tömegtájékoztatásban részt vevő intézményeknél, szerkesztőségeknél, kommunikációt oktató alap- és középfokú intézményeknél, egyéb, kommunikációval foglalkozó szervezeteknél, vállalkozásoknál dolgozó szakemberek képzése, akik széles spektrumú ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkeznek a keresztény intézmények társadalom egészében elfoglalt hitéleti, funkcionális, közéleti, kulturális, politikai és gazdasági pozíciójával kapcsolatban. Tudásukat így az egyházakkal kapcsolatos belső és külső kommunikációs folyamatokban akár mint: elemzők, tanácsadók, hatósági szakemberek, akár pedig mint a kommunikációt aktívan művelő szóvivők, újságírók, szerkesztők kamatoztathatják. A képzés különösen alkalmas a hitéleti tevékenységet aktívan gyakorló lelkészek, asszisztensek, intézményi munkatársak, közösségvezetők széleskörű és gyakorlati kommunikációs készségeinek professzionalizálására.   A hallgatók a megalapozott társadalom- és kultúratudományi, illetve nyelvi kompetenciákra építő képzési folyamat eredményeképpen mind az írásos, mind a szóbeli, mind pedig az új média eszköztárából felépülő kommunikációs folyamatok adekvát, szakértői szintű résztvevői lehetnek. Így későbbi, mindennapi munkájuk során alkalmassá válnak a szakmai szituációkban jellemző műfajú kommunikációs produktumok helyes értelmezésére és létrehozására – az adott írott és/vagy audiovizuális környezetben. Em ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. hitoktató

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nevelés és oktatás alapvető elméleti és gyakorlati módszereinek ismerete révén, valamint hitéleti és hittanári ismeretek birtokában képesek a hitoktatási feladatok ellátására.   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés során a hallgatók olyan készségeket és technikákat sajátítanak el, amelyek révén képessé válnak felismerni a diákjaikat, a csoportjukat és a saját munkájukat irányító pszichológiai és pedagógiai törvényszerűségeket.   A képzés célja, hogy ⦁ tisztában legyenek alapvető pedagógiai és pszichológiai, valamint a hittanár munkáját érintő teológiai kérdésekkel, ⦁ ismerjék a tanulás, a tanulók és a tanári munka elméleti és gyakorlati alapkérdéseit, ⦁ tisztában legyenek pszichológiai, pedagógiai és teológiai jelenségekkel és azokra tudatosan és eredményesen legyenek képesek reagálni.     Személyes adottságok, készségek:   Nyitottság a pedagógia, pszichológia és a teológia – a képzés során felmerülő – területei iránt, valamint  szükséges a gyerekek, tizenévesek és fiatal felnőttek felé való lelki segítségnyújtásra, szolgálatra való készség.   A képzésben részt vevők ⦁ rendelkeznek nyitottsággal, toleranciával, közvetlenséggel, elfogadó attitűddel, jó kapcsolatteremtő és kommunikációs képességekkel, ⦁ alkalmazkodásra és együttműködésre képesek és motiváltak szakmai látókörük bővítésére.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   A szakirányú továbbképzés felkészíti a képzés résztv ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. keresztény társadalmi elvek gazdasági alkalmazásának szakembere

  A képzés célja olyan gazdasági és más területeken (pl. jog, politológia, kommunikáció, orvoslás, pedagógia, mérnöki és humán) működő szakemberek képzése, akik a magyarországi vagy külföldi versenyszféra vagy non-profit szektor területén hivatásuknak tartják a közjó és a teljes emberi fejlődés lehetőségének megteremtését és megvalósításának előmozdítását. A képzés során általános műveltséget szereznek a társadalom-tudományok területén, és egy olyan keresztény társadalmi – gazdasági szemléletet sajátítanak el, amelyet az „Egyház társadalmi tanítására” alapoznak, s szakterületükbe integrálnak. A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik: -     az alapvető társadalmi-gazdasági modellek keresztény szemléletű értelmezését; -     a Katolikus Egyház teológiai (dogmatikai és erkölcstani) alapjait és a ráépülő egyháztörténelmi tanításait; -     a Katolikus Egyház társadalmi tanításának tartalmát és fejlődésének ívét; -     a társadalomtudományok egyes részterületeinek – demográfia, szociológia, politológia, jog – alapfogalmait; -     a társadalomtudományok – különös tekintettel a demográfia, szociológia, politológia, jog részterületekre – interdiszciplináris megközelítésének alapjait; -     a keresztény szemléletű közgazdaságtan elméleti hátterét és alkalmazását; -     a vállalatok értékteremtő folyamatait; -     az emberközpontú szervezés, vezetés és szervezetfejlesztés alapelveit; -     a felelős vállalkozás és vállalati stratégiaalkotás elméleti hátterét és megvalósításána ...

  Awarding bodySapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. régészeti kulturális örökségvédelmi és hasznosítási szaktanácsadó

  A képzés célja:A nemzeti parkok természetvédelmi őrszolgálata tagjai részére a régészeti kulturális örökségvédelemmel és hasznosítással összefüggő feladatok ellátásához képzettség megszerzése. Ugyanilyen munkaköri feladatok ellátására az erdészeti, vízügyi, továbbá önkormányzati hivataloknál és intézményeknél olyan alkalmazottak szakirányú továbbképzése, akik régészeti örökséggel kapcsolatos tevékenységet végeznek. Úgyszintén, a szakirányú továbbképzést megszerezhetik mindazok az érdeklődők, akik munkakörüktől függetlenül kívánnak szakképzettséget szerezni a régészeti kulturális örökség tárgyában. Azoknak a jelentkezőknek, akik nem a nemzeti parkok természetvédelmi őrszolgálatának tagjai, a képzés az egyik terepgyakorlat helyett lehetőséget biztosít azonos kreditértékben szabadon választható tantárgyak választására.A tanulmányok során kiemelt hangsúlyt helyezünk a régészeti lelőhelyek, jelenségek és leletek szakszerű azonosítására, azok komplex módú megközelítésére, a régészet társtudományi összefüggésében. Megszerezhető kompetenciák, tudáselemek, ismeretek:    * régészeti kulturális örökséghez tartozó elemek terepi felismerése, azonosítása;   * annak felismerése, hogy az adott terepi elem természetes pusztulásnak vagy emberi behatásnak van kitéve;   * a vonatkozó jogszabályi háttér és a hivatali út ismerete;   * az adott terepelemek, kulturális értékek értékének és hasznosítási lehetőségeinek felmérése;   * közreműködés a régészeti és kulturális örökség megóvására és hasznosítására irányuló tervek elkészítéséb ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. klinikai lelkigondozó

  Személyes adottságok, készségek:     A klinikai lelkigondozó rendelkezik önismerettel, reflektál személyes történetére, ismeri motivációit, személyes és szakmai erősségeit és korlátait; érett személyiséggel bír, kialakult keresztény szemlélete, értékrendje és perspektívája, személyes teológiai megértése van; nem kontrolláló attitűddel rendelkezik, érti, hozzáállása, értékrendje, feltételezései, erősségei és korlátai hogyan befolyásolják lelkigondozói munkáját; Képes szorongás és ítélkezés nélküli jelenlétre és olyan tiszteletteljes, szabad légkör megteremtésére, amelyben a szolgált ember biztonságban érzi magát. Érzelmileg elérhető, empátiával kapcsolódik a szolgált ember élményeihez és érzéseihez. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:     A klinikai lelkigondozó képes segítő kapcsolat kezdeményezésére, elmélyítésére, fenntartására és lezárására;  a segítő beszélgetésben alkalmat ad a mély és tartalmas megosztásra, meghallgatja a szolgált embert, megértve lényegi üzeneteit; ismeri a személyes szükségletek széles skáláját, képes a szolgált ember sajátos élethelyzetéből fakadó szükségleteit felismerni és felmérni, azok adekvát betöltésének előmozdítására jár el; számításba veszi a szolgált ember érzelmi, kulturális, vallási, spirituális személyi sajátosságait, értékeit és alapbeállítódásait; ismeri és alkalmazza a nyílt kommunikáció eszközeit, képes a másik embert értékelő és megerősítő módon a konfrontációra és a konstruktív konfliktusmegoldásra;  a nondirektivitás alkalmazásával, nyomásgyakorlás nélkül kísér ...

  Awarding bodyApor Vilmos Katolikus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. mentálhigiénés lelkigondozó

  Ismereti kompetenciák, melyekkel a mentálhigiénés lelkigondozó rendelkezik: •             a mentálhigiénés szemléletmódnak megfelelő, lelki egészségre vonatkozó ismeretek az egyének, a közösségek szintjén és társadalmi szinten; •             a személyiségfejlődés és hitfejlődés kapcsolatának és zavarainak ismerete; •             a mentálhigiénés és lelkigondozói segítő kapcsolatra vonatkozó ismeretek; •             az adott társadalmi folyamatokat figyelembe vevő, egyházi intézményekben vagy lelkigondozást igénylő állami intézményekben végzett közösség- és hálózatépítő tevékenységhez szükséges ismeretek; •             a segítő kapcsolatok, a közösségépítés és a vezetés elemeire és összefüggéseire vonatkozó módszertani tudás.   Alkalmazási kompetenciák: A szakon végzettek képesek ­              mentálhigiénés szemléletben végezni lelkigondozói feladataikat az alaphivatásuknak megfelelő területen és eszköztárral; ­              adekvát módszerekkel krízisintervencióra, veszteségélmény feldolgozásának segítésére és életvezetést segítő kísérésre; ­              közösségek létrehozására és működésüknek a lelki egészség irányában történő fejlesztésére; ­              a rendszerszemléletű gondolkodásra és összefüggések keresésére; ­              interdiszciplináris teammunkára és az interdiszciplináris látásmód érvényesítésére a saját munkájukban; ­              tudományos kutatásokba való bekapcsolódásra; ­              munkájukat preventív szemléletben végezni; ­              a kockázati tényezőket, illetve a kockáz ...

  Awarding bodySemmelweis Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages