• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 284 items
 1. energetikai szakjogász

  A képzés célja, hogy jogász végzettségű szakemberek az energetika különböző területeinek – villamos energia, gáz, távhő, megújuló energia – sajátos szabályozási kérdéseiről átfogó és gyakorlatorientált ismereteket szerezzenek, és megismerjék az energetikai ágazat alapvető műszaki és gazdasági jellemzőit. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:• a képzés az európai energiajogtól a kapcsolódó hazai joganyagon át az energetikai piac jellemző tranzakcióinak jogi környezetéig terjedően részletes és naprakész ismereteket biztosít a hallgatóknak;• a hallgatók átfogó ismereteket kapnak az energetikai piacot érintő szabályozási kérdések jogalkalmazói és szakpolitikai elemzéséhez;• a képzés interdiszciplináris jellege segíti a szabályozási kérdések alaposabb megértését, az energetikai piac műszaki és gazdasági jellemzőinek megismerését, a műszaki és piaci folyamatok nyomon követését;• a képzés nagy hangsúlyt fektet a szabályozási kérdésekhez kapcsolódó gyakorlati problémák megoldásának modellezésére, valamint a piacszabályozás elméleti kereteit is megismerteti a hallgatókkal. Személyes adottságok és készségek:• a műszaki és a közgazdasági szakemberekkel a munka során hatékony együttműködés;• a komplex szabályozási terület egészének átlátása, a gyorsan változó jogszabályi környezet nyomon követése;• a jogalkalmazási feladatok problémaorientált és interdiszciplináris megközelítése;• a jogalkotás és az energetikai szakpolitikai döntések elemzése és értékelése, a szabályozási kérdések gazdasági köve ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Erasmus Mundus Master of Bioethics

  1. Having knowledge and insight in the most important traditions, concepts and methodological approaches used in the field of bioethics internationally. 2. Being able to understand and critically assess academic literature published in the field of bioethics. 3. Being able to develop academic work in the field of bioethics with the intention to have the results published in national or international (preferably refereed) journals. 4. Developing a moral sensibility for ethical problems and having insight in the complexity, interdisciplinary character, and socio-cultural embedding of bioethical debates. 5. Being able to apply and contextualize bioethical theoretical knowledge in a professional, clinical and research context. 6. Being able to critically analyze complex bioethical topics and to develop one’s own position in a multidisciplinary, cross-cultural context where various opinions might exist. 7. Being able to define, situate, and structure complex bioethical dilemmas and to develop a potential answer to a particular problem in a consensus-driven way. 8. Being able to moderate a multidisciplinary ethical case deliberation in a clinical setting. 9. Being qualified to be a potential member of a research ethics committee or healthcare ethics committee. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. European and International Business Lawyer

  A képzés célja olyan jogászok képzése, akik a már meglévő elméleti és gyakorlati jogi tudásukra épülően ismerik az európai és nemzetközi üzleti-gazdasági joganyagot, értik az európai uniós jog működési mechanizmusát, ismerik az európai integráción kívüli gazdasági folyamatok komplex jogi szabályozását. Felismerik, hogy meghatározott, nemzetközi vonatkozású gazdasági viszonyok között mely szabályozók alkalmazhatók, valamint munkanyelvként alkalmazható angol nyelvű szaknyelvi ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek. Felkészültek tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az európai és nemzetközi üzleti mesterjogász a) tudása Ismeri és használja az európai és nemzetközi üzleti jog különböző szabályozási eszközeit és érti ezeknek egymáshoz való viszonyát. Érti az európai és nemzetközi üzleti jogi szabályozók mögöttes gazdasági okait, illetve ezek gazdasági következményeit. Ismeri az Európai Unió belső piacának működési mechanizmusát, a vonatkozó szabályozási eszközöket és a belső piac egyes részterületeinek sajátosságait. Ismeri az európai gazdasági jog érvényesülési, érvényesítési mechanizmusait. Ismeri a vonatkozó európai bírósági esetjogot, annak gyakorlati jelentőségét. Ismeri a nemzetközi gazdasági jogi problémákhoz rendelhető jogforrások (nemzetközi, európai, nemzeti: kötelező és soft law) azonosításának módját, a speciális jogforrásokat feldolgozó (jogszabályokat, esetjogot, jogirodalmi műveket vagy azok adatait tartalmazó) adatbázisok kezelését. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Európa-jogi szakjogász

  A képzés célja, hogy átfogó ismereteket nyújtson az Európai Unió jogáról, annak felépítéséről és működéséről, eljárási és anyagi jogának fontosabb területeiről, továbbá hogy a képzést eredményesen abszolválók képesek legyenek a jogalkotás és a jogalkalmazás során szakszerűen eljárni, a felmerülő jogi problémákat érdemben kezelni.   Elsajátítandó kompetencia: A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembert arra, hogy átlássa az Európai Unió működési folyamatait, intézményrendszerét. Felismerje a felmerülő problémák jogi természetét, képes legyen a konfliktusok kezelésére, az alkalmazható jogi megoldás kiválasztására. A megszerzett speciális ismeretek birtokában képessé válik a szakterület más szakembereivel való együttműködésre is.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A jogi alapképzésben szerzett ismeretekre alapozva átfogó és elmélyült ismereteket szereznek az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusáról, az Európai Bíróságok jogalkalmazói gyakorlatáról. Az alapvető szakjogi ismeretek (pl. belső piac joga, versenyjog stb.) mellett a képzés lehetőséget nyújt ahhoz is az egyes speciális szakjogi területek jogalkotási és jogalkalmazási kérdéseit is megismerjék. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. európai emberi jogi mesterjogász

  Általános kompetencia:   A képzés célja, hogy a szak szempontjából rendkívüli jelentőséggel bíró európai relevanciájú emberi jogi problémákkal és az ezt szabályozó joganyag legfontosabb kérdéseit megismertesse a hallgatókkal. Az elsajátított metodológia révén a hallgatók képesek arra, hogy * a képzésből kiszorult anyagrészeket önállóan feldolgozzák, akár elméleti, akár gyakorlati szempontból hasznosítsák; * a nem angol anyanyelvű hallgatók is rutinosan, munkanyelvként használják az angol nyelvet; * az itt megszerzett tudásukat akár gyakorlati szakemberként, akár az elméleti-tudományos pályákon széleskörűen alkalmazzák.   Szakmai kompetencia:    A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak: * a komplex emberi jogi problémák felismerésére és elemzésére; * európai szintű emberi jogi jogvédelem ellátására; * európai szintű jogérvényesítési mechanizmusok igénybevételére; * egy adott jogi probléma esetén a releváns jogforrás azonosítására és értelmezésére; * problémakezelés során összehasonlító elemző szempont alkalmazására; * az eltérő szabályozási módok és tartalmak helyes értelmezésére; * toleráns, nyitott, megoldás-központú, együttműködő problémakezelésre; * nemzetközi környezetben alkalmazható magabiztos érveléstechnikára; * angol szaknyelven való kommunikációs készség alkalmazására.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: * az emberi jogi jogvédelem szempontjából nélkülözhetetlen nemzetközi és európai uniós jogforrásokat (kötelező és softlaw); * a ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. európai településfejlesztési szakjogász

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A Európai településfejlesztési szakjogász szakirányú továbbképzési szak hallgatói három fő irányban szereznek speciális elméleti és gyakorlati ismereteket. Ezek az ismeretek, kompetenciák, tudáselemek a következők:a) a hazai és az európai önkormányzati gazdálkodás társadalmi, gazdasági, jogi, politikai és szervezeti tényezőivel összefüggő interdiszciplináris ismeretek; b) a hazai és az európai önkormányzati gazdálkodásra és településmenedzsmentre vonatkozó jogi szabályozással összefüggő jogi szakismeretek, illetőleg az ehhez kapcsolódó funkcionális, pénzügyi, számviteli, statisztikai, informatikai, településirányítási, közszolgáltatás- és településszervezési, vezetési szakismeretek. c) az interdiszciplináris és a településmenedzseri szakismeretekkel összefüggő speciális, gyakorlati-alkalmazási és módszertani ismeretek; d) az interdiszciplináris, a településmenedzseri szakismeretek, valamint a gyakorlati ismeretek önálló alkalmazásához szükséges kompetenciák.    Személyes adottságok, készségek:A továbbképzés főként a probléma-felismerési és probléma-megoldási képesség, az áttekintő és alkotó képesség, valamint a tárgyalási és konfliktuskezelési képesség, azaz a biztos ismeretek talaján álló önálló és felelős településvezetői képességek fejlesztésére törekszik, különös figyelemmel az európai önkormányzati sajátosságokra. A képzésben való részvétel ennek megfelelően képessé teszi a szakembert arra, hogy önállóan tájékozódjék a települé ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Expert in Comparative Law

  A képzés célja olyan jogászok képzése, akik jogi szakképzettségükre, elméleti és gyakorlati tudásukra építve ismerik az Európai Unió és a közép-európai uniós tagállamok jogrendjét, akik ügyvédként a gazdasági életben vagy az Európai Unió intézményeiben, illetve az egyes tagállamok közigazgatásában helyezkedhetnek el. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az összehasonlító jogi mesterjogász a) tudása Átfogóan ismeri az Európai Unió jogának jogforrási rendszerét, jellegadó sajátosságait, a tagállami jogrendszerek jellegzetességeit, egymástól való eltéréseit, valamint az uniós jog és a tagállami jogok együtthatásának mechanizmusát. Ismeri a belső piaci alapszabadságok, az európai versenyjog, valamint az európai munkajog szabályozási rendszerét. Ismeri az európai integráció által megoldandó átfogó dilemmákat. Ismeri a fenti területeken való tudományos munka módszertanát. Ismeri az e területek tudományos szempontú feldolgozásához szükséges terminológiát. Ismeri a képzés interdiszciplináris jellegének köszönhetően a jogtudomány mellett az uniós tagállamok egyre növekvő integrációja politikatudományi elemzésének módszertanát. Ismeri és magas szintűen, széleskörűen alkalmazza a jogi szaknyelvet idegen nyelven is. Nemzetközi vállalati jog és annak kelet-közép-európai sajátosságai specializáción továbbá az összehasonlító jogi mesterjogász a) tudása Ismeri az uniós jog magánjogot érintő joganyaga, e jogalkotási terület jellegadó sajátosságait, ...

  Awarding bodyAndrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Expert in International and European Trade and Investment Law

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi és európai kereskedelmi, befektetési és beruházási jogban szerzett jártasságuknak köszönhetően multikulturális és többnyelvű közegben is képesek hatékony jogi támogatást nyújtani a befektetési jogi környezet feltérképezésében, a jogi szempontból optimális beruházási stratégia megtervezésében, beruházási partnerségek létrehozásában, a beruházások kívánt gazdasági tartalmának megfelelő jogi keretek kialakításában, illetve az esetlegesen felmerülő beruházási jogviták feloldásában. A szakmai ismeretek elsajátítása során a hallgatók felkészülnek az ismeretek önálló bővítésére, aktualizálására, kutató tevékenységre és a tudományos munkára, mesterképzésben szerzett oklevéllel rendelkeznek továbbá tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására, hasznosítására. A képzés keretében a hallgatók releváns angol szaknyelvi tudása dinamikusan fejlődik, ami a nemzetközi munkaerőpiacon is előnyt jelent. Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakon végzettek ismerik:* a tantárgyakban érintett jogviszonyokra alkalmazandó európai és nemzetközi jogforrásokat;* az Európai Unió intézményrendszerét és működését;* az európai integráció jogi és gazdasági aspektusait;* a nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának alapvető intézményrendszerét és gyakorlatát;* beruházási partnerségek létrehozásának társasági jogi és szerződéses aspektusait;* a pénzügyi menedzsment és a vállalati pénzügyek alapjait;* az értékpapírokra és forgalmazásukra vonatkozó ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. expert ind higher education administration

  A képzés célja felsőoktatási intézmények tanulmányi és oktatásszervezési adminisztrációjában dolgozó, illetve ott dolgozni kívánó szakemberek képzése. A felsőoktatás összetett adminisztrációs munkafolyamatainak, a felsőoktatást érintő különböző jogszabályoknak és a felsőoktatásban alkalmazott informatikai rendszerek használatának megismertetése. A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: -       a felsőoktatással kapcsolatos jogszabályokat; -       a felsőoktatási felvételi rendszert és a Gólya program használatát; -       a jogszabálytárak használatát; -       a hazai képzési rendszer felépítését, a képzések létesítésének, indításának, felépítésének alapvető szabályait; -       a hazai felsőoktatási intézmények és a Felsőoktatási Információs Rendszer közötti együttműködést; -       a tanulmányi adminisztráció folyamatait és annak a tanulmányi rendszerben való kezelését (a jogviszony létesítéstől a tanulmányok befejezéséig); -       az oktatásszervezési folyamatokat (mintatantervek, tárgyak, kurzusok kezelése, órarendszerkesztés); -       az általánosan és a felsőoktatásban használt informatikai programokat; -       a felsőoktatás komplex folyamatait, a jogszabályok gyakorlati megvalósítását az intézményi szabályozásban; -       az alapvető adatkezelési, adatvédelmi szabályokat.   A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: -       pontos, precíz adminisztratív munkavégzésre való alkalmasság; -       megfelelő kommunikációs és kapcsolatteremtő készség, konfliktustű ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. felsőoktatási igazgatási szakember

  Képzési cél: A szakirányú továbbképzés célja, hogy a felsőoktatási igazgatás különböző szerveinél, a felsőoktatási intézményekben dolgozók számára feladataik szakszerű ellátásához korszerű oktatásszervezési és oktatásirányítási, menedzsment, jogi, igazgatási és gazdálkodási szakismereteket nyújtson. 7.1. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 7.1.1. A felsőoktatási igazgatási szakember szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik: - a hazai felsőoktatás intézményi rendszerét, a felsőoktatás területén működő szerveket, intézményeket, azok főbb feladatait és jogosítványait,  - a felsőoktatás képzési struktúráját, az egyes képzések alapítására, indítására vonatkozó anyagi és eljárási szabályokat, - a jogforrástan alapjait, a jogalkalmazáshoz és jogértelmezéshez szükséges alapvető fogalmakat, - a felsőoktatást érintő jogszabályokat, az oktatási igazgatás jogalanyainak jogérvényesítését, a jogorvoslat lehetőségeit, a közigazgatási eljárás általános szabályait, - a szervezés-vezetés, a stratégiaalkotás, a szervezetfejlesztés és az intézményi folyamatok tervezési technikáit, - az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás alapelveit és módszereit a felsőoktatás területén,  - az ágazati minőségpolitika célját, tartalmát és fejlesztési irányait, - a felsőoktatási intézmények működtetésére vonatkozó pénzügyi, gazdálkodási szabályokat, - a kommunikációs, PR és konfliktuskezelési technikákat, - a felsőoktatáshoz kapcsolódó globális társadalmi, politikai és jogi folyamatokat, a gazdaság ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages