• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 284 items
 1. felsőoktatási jogi szakjogász

  A képzés célja:A képzés célja olyan speciális ismeretanyaggal rendelkező szakemberek képzése, akik a felsőoktatási jog és a felsőoktatás-irányítás területén kiemelkedő színvonalú és a mindennapi munkában közvetlenül hasznosítható gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek.A felsőoktatási rendszer korszakunkban zajló átalakítása megköveteli, hogy az e területen dolgozó kollégák elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek Magyarország felsőoktatási igazgatásának felépítésére és működésére, valamint annak jogi, politológiai, oktatás-gazdaságtani és részben pedagógiai hátterével tisztában legyenek.Ennek érdekében a képzés tartalmazza a témakör megalapozásához szükséges olyan praktikus ismeretanyagokat, amelyek a felsőoktatás-irányítás központi és helyi szintjére, annak fejlesztésére, irányítására és vezetésére vonatkoznak.A képzésben részt vevő kollégák az intézmény-igazgatási ismeretek mellett a felsőoktatással összefüggő munkajogi és adatvédelmi jogi kérdésekkel ismerkedhetnek meg, amely mindennapi munkájuk során direkt módon hasznosulni tud.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzés sikeres teljesítése alkalmassá teszi az abban részt vevő szakembereket arra, hogy interdiszciplináris szemléletmód alkalmazásával átlássák* az érintett szakterület komplex működési folyamatait és ehhez igazítsák az alkalmazandó jogi megoldásokat;* az érintett szakterület jogalkalmazási gyakorlatát és annak egyes elemeit.A képzés segítséget nyújt továbbá abban, hogy az ismeretanyag oktatásáb ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Legal Expert in Regulation

  A képzés célja a jogász szakképzettséggel rendelkezőknek a központi államigazgatási szervek, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok, a gazdálkodó szervezetek, az ügyvédi munka, a civil szervezetek tevékenységéhez kapcsolódó szabályozási feladatokra való felkészítése, továbbá a különböző szintű jogszabályok és belső normák (közjogi szervezetszabályozó eszközök, szabályzatok) előkészítésében, megalkotásában közreműködő szakemberek képzése. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A kodifikátor a) tudása Ismeri a hazai, nemzetközi és európai uniós jogforrási rendszerek felépítését, hierarchiáját, a három elkülönült jogrend egymáshoz való viszonyát, együtthatását. Ismeri a jogalkotás alkotmányos követelményeit. Ismeri a hazai jogalkotás mechanizmusait (jogszabály-előkészítés és a törvények megalkotása, közigazgatási és társadalmi egyeztetések, szakmai és politikai döntéshozatal, előzetes és utólagos hatásvizsgálat, dereguláció). Ismeri a jogalkotás dogmatikai alapjait, a bírói gyakorlat hatását a jogalkotásra (normakontroll, egységes értelmezés kialakítása, a jogértelmezés fogalmi alapjai, legisztikai nyelvészet). Ismeri a nemzetközi jogi dokumentumok előkészítésének, elfogadásának és megerősítésének mechanizmusait, speciális hatálybaléptetési és értelmezési módszereket. Ismeri az európai unió másodlagos jogforrásainak kialakítási és elfogadási mechanizmusait, az implementáció módszereit, a hazai jogforrási rend uniós megfelelőségének igazolásá ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. jogi szakokleveles közoktatási szakember

     A képzés célja:A képzés célja olyan speciális ismeretanyaggal rendelkező szakemberek képzése, akik az oktatási jog és az oktatás-irányítás területén kiemelkedő színvonalú és a mindennapi munkában közvetlenül hasznosítható gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek.Az oktatási rendszer korszakunkban zajló átalakítása megköveteli, hogy az e területen dolgozó kollégák elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek Magyarország tanügyi igazgatásának felépítésére és működésére, valamint annak jogi, politológiai, oktatás-gazdaságtani és részben pedagógiai hátterével tisztában legyenek.Ennek érdekében a képzés tartalmazza a témakör megalapozásához szükséges olyan praktikus ismeretanyagokat, amelyek az oktatás-irányítás központi és helyi szintjére, annak fejlesztésére, irányítására és vezetésére vonatkoznak.A képzésben részt vevő kollégák az intézmény-igazgatási ismeretek mellett az oktatással összefüggő munkajogi és adatvédelmi jogi kérdésekkel ismerkedhetnek meg, amely mindennapi munkájuk során direkt módon hasznosulni tud.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzés sikeres teljesítése alkalmassá teszi az abban részt vevő szakembereket arra, hogy interdiszciplináris szemléletmód alkalmazásával átlássák* az érintett szakterület komplex működési folyamatait és ehhez igazítsák az alkalmazandó jogi megoldásokat;* az érintett szakterület jogalkalmazási gyakorlatát és annak egyes elemeit.A képzés segítséget nyújt továbbá abban, hogy az ismeretanyag oktatásában részt vevő, a szakte ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. jogi szakokleveles szabályozott iparági szakember

  A továbbképzés célja a szabályozott, alapvetően hálózatos iparágak területén otthonosan mozgó jogi szakemberek képzése, akik ismerik a piacok működésének alapvető kérdéseit, az állami gazdasági beavatkozás indokait és a szabályozások több közös jellemvonásait. Mindez, egyes ágazatok szabályozásának ismerete révén képessé teszi a végzett hallgatókat, hogy a szabályozott piaci magatartásokkal kapcsolatos jogi problémákra adekvát gyakorlati megoldásokat találjanak. Ennek érdekében a képzés részben a jogi alapismeretek megszerzésére, valamint a konkrét szakág szabályozásának bemutatására helyezi a hangsúlyt. A képzés komplex elméleti és gyakorlati tudást ad a szabályozott körülmények között folyó piaci versennyel, illetve természetes monopóliumokkal kapcsolatban, mindezt szükségszerűen interdiszciplinális jelleggel. Kiemelkedő helyet foglal el a jog közgazdasági megalapozottsága és a versenypolitikai ismeretek. Kompetenciák:   Általános kompetenciák: * a probléma-felismerési és –megoldási képesség;* az eltérő ágazati szabályozások közös jellemvonásainak megértése;* az adott szakterületen felmerült jogi problémák felismerési és megoldási képessége;* tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képesség;* áttekintési és rendszerező képesség;* kreatív vezetői és szervezői ismeretek és attitűd    Szakmai kompetenciák:* a szakterületnek megfelelő szakirodalom, szakmai jogszabályok, kapcsolódó jogterületek, más határtudományi területek legfontosabb tételeinek ismerete, a szakterület nemzetközi, illetve európai uniós sza ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. szabályozott iparági szakjogász

  A továbbképzés célja a szabályozott, alapvetően hálózatos iparágak területén otthonosan mozgó jogi szakemberek képzése, akik ismerik a piacok működésének alapvető kérdéseit, az állami gazdasági beavatkozás indokait és a szabályozások több közös jellemvonásait. Mindez az egyes ágazatok szabályozásának ismerete révén képessé teszi a végzett hallgatókat, hogy a szabályozott piaci magatartásokkal kapcsolatos jogi problémákra adekvát gyakorlati megoldásokat találjanak. Ennek érdekében a képzés részben a jogi alapképzés során megszerzett ismeretek elmélyítésére, azok gyakorlat- és problémaorientált feldolgozására helyezi a hangsúlyt, részben olyan ismereteket tartalmaz, amelyek ilyen formában nem képezik részét a klasszikus jogtudományi tanrendnek.  A képzés komplex elméleti és gyakorlati tudást ad a szabályozott körülmények között folyó piaci versennyel, illetve természetes monopóliumokkal kapcsolatban, mindezt szükségszerűen interdiszciplinális jelleggel. Kiemelkedő helyet foglal el a jog közgazdasági megalapozottsága és a versenypolitikai ismeretek. A képzés nem célozza meg az ágazati szabályozások technológiai részleteinek megismertetését és a gazdasági jog teljes körű bemutatását, hanem elsősorban a hálózatos, sokszor természetes monopólium köré épülő piacokra koncentrál. Kompetenciák: Általános kompetenciák:  - a problémafelismerési és -megoldási képesség; - az eltérő ágazati szabályozások közös jellemvonásainak megértése; Szakmai kompetenciák: - a szakterületnek megfelelő szakirodalom, szakmai jogszabályok, ka ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Expert in Comparative Law

  A képzés célja olyan jogászok képzése, akik jogi szakképzettségükre, elméleti és gyakorlati tudásukra építve ismerik az Európai Unió és a közép-európai uniós tagállamok jogrendjét, akik ügyvédként a gazdasági életben vagy az Európai Unió intézményeiben, illetve az egyes tagállamok közigazgatásában helyezkedhetnek el. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az összehasonlító jogi mesterjogász a) tudása Átfogóan ismeri az Európai Unió jogának jogforrási rendszerét, jellegadó sajátosságait, a tagállami jogrendszerek jellegzetességeit, egymástól való eltéréseit, valamint az uniós jog és a tagállami jogok együtthatásának mechanizmusát. Ismeri a belső piaci alapszabadságok, az európai versenyjog, valamint az európai munkajog szabályozási rendszerét. Ismeri az európai integráció által megoldandó átfogó dilemmákat. Ismeri a fenti területeken való tudományos munka módszertanát. Ismeri az e területek tudományos szempontú feldolgozásához szükséges terminológiát. Ismeri a képzés interdiszciplináris jellegének köszönhetően a jogtudomány mellett az uniós tagállamok egyre növekvő integrációja politikatudományi elemzésének módszertanát. Ismeri és magas szintűen, széleskörűen alkalmazza a jogi szaknyelvet idegen nyelven is. Nemzetközi vállalati jog és annak kelet-közép-európai sajátosságai specializáción továbbá az összehasonlító jogi mesterjogász a) tudása Ismeri az uniós jog magánjogot érintő joganyaga, e jogalkotási terület jellegadó sajátosságait, ...

  Awarding bodyAndrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. jogi szakokleveles munkaügyi auditor

  A képzés célja:A jogi szakokleveles munkaügyi auditor képzés célja, hogy komplex ismereteket nyújtson a képzésben résztvevőknek a foglalkoztatás keretében felmerülő munkáltatói munkajogi kötelezettségek teljesítésének minden aspektusáról, valamint ezek ellenőrzésének metodikájáról. A munkáltatói munkajogi kötelezettségek akkor teljesíthetőek szabályszerűen, ha biztosított a munkajogra, szervezetirányításra, rendszerépítésre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek együttes megléte. A magánszférában egyre erőteljesebb piaci elvárás a munkáltatók felé a jogszabályok és egyéb munkaviszonyra vonatkozó szabályok maximális betartására való törekvés. Ez azonban csak az egész szervezetre kiterjedő és rendszerszemléletű gyakorlatorientált megoldásokat kereső gondolkodásmód kialakításával, fenti tudományterületek alapos elsajátításával lehetséges. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a köz- és magánszférában működő foglalkoztatók által folytatott munkaviszony keletkezésére, fenntartására és megszüntetésére, valamint a munkaszervezésre, szervezetépítésre, előmenetelre, javadalmazásra, egyenlő bánásmódra, személyzeti rendszerek felépítésére vonatkozó gyakorlat áttekintése, ezek tervezése, előkészítése;* célszerű és jogszerű megoldások kialakítása, javaslattétel;* jogszerűtlen megoldások kiszűrése, ezek hátterének felmérése, javítása;* a köz- és munkajogi jogi szabályok gyakorlati alkalmazásának képessége, és ezek ellenőrzését követően megfelelő megállapítások megtételének képe ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. vadászati jogi szakjogász

  A képzés célja:A szakirányú továbbképzés célja, hogy a különböző területeken dolgozó jogászok és vadászattal kapcsolatos tevékenységet gyakorló egyéb diplomások számára biztosítsa a képzettségükhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek szervezett továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vadászati szakemberi, vadászati vállalkozói, vadászati igazgatási és más munkaterületeken komplex – így meghatározott körű jogi szaktudást igénylő – feladataik ellátására. A képzés célja továbbá, hogy a hallgatók:* interdiszciplináris szemléletmód alkalmazásával átlássák az érintett szakterület komplex működési folyamatait és ehhez igazítsák az alkalmazandó jogi megoldásokat;* az érintett szakterület jogalkalmazási gyakorlatát és annak egyes elemeit.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* vadászati jog* erőforrástan* vadászati kártérítési jog* státuszjog* vadgazdálkodás* élelmiszerjog* ingatlanjog* fegyverjog* környezetvédelmi jog* EU-jog* etika* pszichológia A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembert arra, hogy összefüggéseiben átlássa és megismerje a vadászatra vonatkozó nemzeti és uniós szabályozás alapintézményeit, a hazai és nemzetközi joggyakorlatot, a kapcsolódó tudományos irodalmat, a vadászati jog legfontosabb elméleti kérdéseit.    Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzésben részt vevők az átfogó jogági ismeretek mellett elmélyült tájékozottságot szereznek a vadgazdálkodás, ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. jogi szakokleveles vadászati szakember

  A képzés célja:A szakirányú továbbképzés célja, hogy a különböző területeken dolgozó, vadászattal kapcsolatos tevékenységet gyakorló egyéb diplomások számára biztosítsa a képzettségükhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek szervezett továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vadászati szakemberi, vadászati vállalkozói, vadászati igazgatási és más munkaterületeken komplex – így meghatározott körű jogi szaktudást igénylő – feladataik ellátására. A képzés célja továbbá, hogy a hallgatók:* interdiszciplináris szemléletmód alkalmazásával átlássák az érintett szakterület komplex működési folyamatait és ehhez igazítsák az alkalmazandó jogi megoldásokat;* az érintett szakterület jogalkalmazási gyakorlatát és annak egyes elemeit.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* vadászati jog* erőforrástan* vadászati kártérítési jog* státuszjog* vadgazdálkodás* élelmiszerjog* ingatlanjog* fegyverjog* környezetvédelmi jog* EU-jog* etika* pszichológia A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembert arra, hogy összefüggéseiben átlássa és megismerje a vadászatra vonatkozó nemzeti és uniós szabályozás alapintézményeit, a hazai és nemzetközi joggyakorlatot, a kapcsolódó tudományos irodalmat, a vadászati jog legfontosabb elméleti kérdéseit.    Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzésben részt vevők az átfogó jogági ismeretek mellett elmélyült tájékozottságot szereznek a vadgazdálkodás, a vadászati ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. HR szakjogász

  Általános kompetenciák (személyes adottságok, készségek): * a HR szakterületen felmerült problémák felismerése és munkajogilag, szociális jogilag, valamint az esélyegyenlőségnek megfelelően, továbbá az emberi erőforrás gazdálkodási szempontjaira is figyelemmel történő holisztikus megoldások kialakításának képessége;  * a HR folyamatok, vezetési folyamatok permanens javítása; * tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képesség; * áttekintési, rendszerező és változtatási képesség; * kreatív vezetői, szervezői ismeretek és attitűd.   Szakmai kompetenciák (személyes adottságok, készségek): A képzés segítséget nyújt ahhoz, hogy a speciális tudás birtokában a HR szakjogász  * felismerje a felmerült jogilag releváns, munkáltatással kapcsolatos problémák lényegét, a problémák eredendő okait, azok megoldása érdekében képes legyen harmonikus kapcsolatokat teremteni, az együttműködési kompetenciák birtokában hatékonyan együttműködni más szakemberekkel; * képessé váljon a megszerzett korszerű ismeretek projektszemléletű gyakorlati alkalmazására, saját maga és a szervezet tudásának fejlesztési menedzselésére, a szakterület változó ismeretei és a vonatkozó jogszabályok önálló feldolgozására és alkalmazására.   A munkajoggal kapcsolatos teljes ismeretanyag mellett a munkajogi jogalkalmazás gyakorlati ismeretei is átadásra kerülnek. A klasszikus HR feladatok ellátásán túl a képzés megfelelő kompetenciákat biztosít a modern és naprakész HR vezetői feladatok ellátásához, a munkaerő-gazdálkodás hatékonyabbá tételéhez, napjai ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages