• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 75 items
 1. Uzņēmējdarbība un vadīšana- 1. līm. prof. studijas

  Programmā ir 3 virzieni: - Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi; - Uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika; - Mārketings un tirdzniecība. Programmu beidzot, iegūst vienu no kvalifikācijām: - loģistikas speciālists; - grāmatvedis; - tirgzinību un tirdzniecības speciālists; Studiju programmas mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai sniegtu 1.līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai un vienam no četriem profesijas standartiem (programmā tiek ietvertas četras specializācijas) atbilstošu profesionālo kompetenci. Pirmajā studiju gadā studenti apgūst bāzes priekšmetus:- mikroekonomika un makroekonomika; – matemātika un datormācība; – statistika ekonomistiem; – lietišķā komunikācija un tirgzinības; – svešvaloda (angļu vai vācu) un uzņēmējdarbības ekonomika; – uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana, prakse. Pēc pirmā kursa absolvēšanas studenti turpmākajām studijām izvēlas vienu no zemāk minētajām specializācijām. Specializācijas “Uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika” studiju priekšmeti: – transporta ekonomika un mārketings; – uzņēmējdarbības loģistikas pamati; – transports un pārvadājumu organizēšana; – starptautiskā tirdzniecība un svešvaloda (angļu, vācu); – transporta pakalpojumu tiesiskā organizēšana; – prakse un kvalifikācijas darbs Specializācijas “Mārketings un tirdzniecība” studiju priekšmeti: – mārketinga plānošana un pārdošanas vecināšana; – starptautiskā tirdzniecība un starptautiskais mārketings; – mazumtirdzniecības un vairumt ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Uzņēmējdarbība un vadīšana- 1. līm. prof. studijas

  Programmu beidzot, iegūst 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un vienu no četrām kvalifikācijām: - loģistikas speciālists; - grāmatvedis; - tirgzinību un tirdzniecības speciālists; - apdrošinātājs. Mērķis Studiju programmas mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai sniegtu 1.līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai un vienam no četriem profesijas standartiem (programmā tiek ietvertas četras specializācijas) atbilstošu profesionālo kompetenci. Uzdevumi • Nodrošināt studentiem iespēju iegūt kvalifikāciju, kas ir saskaņā ar viņu nākotnes darbu mārketinga un tirdzniecības, loģistikas, grāmatvedības vai apdrošināšanas jomā. • Attīstīt studentu analītiskās spējas, iemaņas profesionālo problēmu izvirzīšanā un ar to saistīto uzdevumu risināšanā, projektu izstrādāšanā. • Attīstīt studējošo intelektu, veicinātu viņu garīgo pilnveidošanos, sekmētu intelektuālo spēju izmantošanu praktiskā darbībā. Nākamās nodarbinātības apraksts Absolventi atbilstoši interesēm un iegūtajai kvalifikācijai var strādāt dažādos privātos uzņēmumos, valsts iestādēs, bankās, kā arī dibināt un vadīt paši savus uzņēmumus. ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Uzņēmējdarbība un vadīšana- 1. līm. prof. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (neklātienes studijās): dokumentus pieņem no 2019. gada 7. janvāra līdz 25. janvārim. Programmu beidzot, iegūst 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un vienu no četrām kvalifikācijām: - loģistikas speciālists; - grāmatvedis; - tirgzinību un tirdzniecības speciālists; - apdrošinātājs. Mērķis Studiju programmas mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai sniegtu 1.līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai un vienam no četriem profesijas standartiem (programmā tiek ietvertas četras specializācijas) atbilstošu profesionālo kompetenci. Uzdevumi • Nodrošināt studentiem iespēju iegūt kvalifikāciju, kas ir saskaņā ar viņu nākotnes darbu mārketinga un tirdzniecības, loģistikas, grāmatvedības vai apdrošināšanas jomā. • Attīstīt studentu analītiskās spējas, iemaņas profesionālo problēmu izvirzīšanā un ar to saistīto uzdevumu risināšanā, projektu izstrādāšanā. • Attīstīt studējošo intelektu, veicinātu viņu garīgo pilnveidošanos, sekmētu intelektuālo spēju izmantošanu praktiskā darbībā. ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Uzņēmējdarbības loģistika- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus, tautsaimniecības prasībām atbilstošus, starptautiski konkurētspējīgus speciālistus loģistikas un transporta ekonomikas jomās, atbilstoši apstiprinātajām profesijas standarta prasībām. Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas nodrošina loģistikas un transporta ekonomikas, kā arī uzņēmējdarbības vadīšanas sfērās atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālo kompetenci. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi ir: - nodrošināt bakalaura līmenim, profesijas standartam un starptautiskiem standartiem atbilstošu, konkurētspējīgu izglītību loģistikas un transporta ekonomikas jomā; - sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, attīstīt analītisko domāšanu, veidot prasmes un attīstīt kompetences, kā arī veicināt praktiskā darba iemaņas, sagatavojot studējošos darba tirgum; - nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, kā arī zinātniski pētnieciskā darba attīstību un pilnveidošanu, atbilstoši starptautiskai praksei un jaunākajiem programmatūras, zinātniskajiem un tehnoloģiju atklājumiem un inovatīvām metodēm; - veicināt studentu interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi un akadēmisko zināšanu papildināšanu, studiju turpināšanu maģistrantūrā, kvalifikācijas celšanu, kā arī attīstīt interesi pētnieciskā darbā un veicināt šo prasmju izmantošanu; - stimulēt studentu interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, kā arī veicināt ētisku un sociāli atbildīgu personību veidošanos. Nākamās nodarbinātības apraksts Loģistikas struktūrvienības vadītājs strādā uzņēmumos, ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Uzņēmējdarbības vadība transportā- Prof. bak. studijas

  Profesionālā bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība transportā”. ...

  Provider NameTransporta un sakaru institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages